Etický kodex

ETICKÝ KODEX Asociace Pracovních Agentur 25.02.2011

ETICKÝ KODEX Asociace Pracovních Agentur
ve znění ze dne 25.2.2011Článek I

Úvodní ustanovení


Asociace Pracovních Agentur (dále jen APA) jako sdružení subjektů působících v oblasti poskytování personálních služeb, jejichž činnost směřuje ke zprostředkování dočasného pracovního poměru či trvalému pracovnímu poměru, přijala Etický kodex APA vedena snahou o zvýšení úrovně služeb v oblasti poskytování personálních služeb a stanovení jednotných pravidel profesního jednání při výkonu personální služby.

Členové APA se zavazují dodržovat ustanovení Etického kodexu APA při výkonu následujících činností ve vztahu k účastníkům personální služby, zejména při:

 1. vyhledávání, výběru a evidenci vhodných osob, jejichž vzdělání, osobní a profesní předpoklady vyhovují požadavkům Uživatele či Uchazeče na obsazení volného pracovního místa,

 2. pomoci a zprostředkování zaměstnání fyzických osob formou přímého zaměstnávání, zprostředkování trvalého, dočasného pracovního poměru či poměru obdobného, formou přidělení k výkonu práce nebo jinou obdobnou a vhodnou formou,

 3. provádění a poskytování poradenství a konzultační činnosti týkající se místního trhu práce,

 4. poskytování právní a jiné ochrany oprávněných zájmů jednotlivých zastoupených stran,zejména v pracovně právní oblasti.

Přijetí a dodržování ustanovení Etického kodexu APA je podmínkou členství v APA a každý Člen je povinen dodržovat zásady, vytyčené Etickým kodexem co do obsahu i smyslu. Členové APA se zavázali seznámit s Etickým kodexem APA všechny své zaměstnance a zástupce, jednající jejich jménem, a vyžadovat od těchto osob dodržování zásad Etického kodexu APA. Nerespektování zásad Etického kodexu APA má za následek sankce uplatňované v souladu a na základě Stanov APA a dalších předpisů APA. Členové APA se zavázali použít přiměřené prostředky proti Členovi APA porušujícímu zásady stanovené Etickým kodexem APA. Člen APA i Uživatel, který spolupracuje s agenturami práce, jež jsou členy APA, má právo podat stížnost k Výboru APA pro porušení zásad Etického kodexu APA Členem APA při poskytování personálních služeb. Členové APA jsou povinni se řídit ustanoveními Etického kodexu APA a jednat v souladu se závaznými právními předpisy, platnými na území České republiky.

Agenturou práce se rozumí agentura práce s platným povolením činnosti i členstvím v APA.

Uchazečem se rozumí fyzická osoba mající záměr využívat služeb agentury práce.

Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, která s agenturu práce uzavřela pracovně-právní vztah za účelem přidělení k Uživateli.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smluvní vztah s Agenturou práce za účelem využití některé personální služby.Článek II

Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání.


 1. Poskytované informace musí být úplné, pravdivé, přesné, platné a aktuální.

 2. Agentura práce se zavazuje sdělené osobní údaje Uchazeče a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s platnými právními předpisy ČR na ochranu osobních údajů.

 3. Úhrada poplatků Uchazečem za služby či zprostředkování práce je nepřípustná.

 4. Ve všech vztazích poskytování personální služby je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství,politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu,zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině,s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný.

 5. Agentura práce je povinna sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svými aktivitami a provozní činností.

 6. Agentura práce je povinna dbát na prevenci vzniku pracovních úrazů Zaměstnanců u Uživatele, který je za ni primárně zodpovědný, a poskytnout svým Zaměstnancům pomoc při řešení situace vzniklého pracovního úrazu.Článek III

Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Uživatelům


 1. Poskytované informace musí být úplné, pravdivé, přesné, platné a aktuální.

 2. Agentura práce se zavazuje Uživatelem sdělené údaje a jiné důvěrné informace zajistit proti zneužití či zveřejnění, které by bylo v rozporu s pokyny nebo zájmy Uživatele.

 3. Agentura práce je povinna dodržovat podmínky stanovené Dohodou o dočasném přidělování Zaměstnanců agentury práce k Uživateli.

 4. Agentura práce není oprávněna sdělovat Uživateli jakékoliv informace, které by mohly vést k porušení zákazu diskriminace.

 5. Agentura práce může požadovat po Uživateli pojištění výrobních a dopravních prostředků, které svěřuje Zaměstnanci Poskytovatele k výkonu práce, protože tím zvyšuje ochranu Zaměstnance.

 6. Agentura práce je povinna chránit oprávněné zájmy všech svých Zaměstnanců.

 7. Agentura práce je povinna vykonávat službu v souladu s platnými zákonnými předpisy.Článek IV

Smluvní ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem a Uchazečem či Zaměstnancem


 1. Agentury práce se zavazují k uzavírání takových smluvních ujednání, která jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany a jimiž nejsou narušovány oprávněné zájmy zúčastněných stran.

 2. Agentury práce se zavazují ve vztahu ke všem zúčastněným stranám k uzavírání takových smluvních ujednání, která nejsou v rozporu s Etickým kodexem APA a Stanovami APA a ctí legislativní normy.Článek V

Zásady ochrany jednotlivých Členů APA


 1. Členové APA se zavazují respektovat Etický kodex APA a postupovat společně při potírání negativních jevů a nekalosoutěžních praktik v tomto oboru na českém trhu práce.

 2. Člen APA se zavazuje hájit oprávněné zájmy ostatních Členů APA.

 3. APA se zavazuje k jednotnému postupu při obraně práv každého svého Člena v případech, kdy kdokoliv svým jednáním poškozuje práva Člena APA.Článek VI

Závěrečná ustanovení


 1. Etický kodex APA je platný na celém území České Republiky.

 2. Agentury práce, hlásící se k výše uvedeným principům Etického kodexu APA, jsou oprávněny prezentovat se ostatním subjektům jako členové APA.

 3. Dokladem o přistoupení k Etickému kodexu APA je podpis jeho znění oprávněným zástupcem subjektu, který o to projevil zájem.

 4. Etický kodex APA může být měněn a upravován pouze Shromážděním APA.

 5. Agentura práce svým podpisem stvrzuje souhlas s principy Etického kodexu APA a zavazuje se trvale jej respektovat.

Schváleno v Praze-Smíchově Shromážděním APA dne 25.2.2011.