Aktuality

Aktuality rok 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

21.12.2020

Lepší orientace - vývěsní cedule

Protože chodba J, v níž máme přechodně po dobu rekonstrukce budovy A kancelář, je dlouhá 100 metrů, vyvěsili jsme pro Vás nade dveřmi - jako za starých dobrých časů před krám v řadě domů - orientační vývěsní ceduli. Ať tedy půjdete k nám od vrátnice A-B nebo od vrátnice C, na spojovací chodbě J107 nás objevíte ihned.

vyvěsní cedule
15.12.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SAPE Automotive s.r.o. z Mladé Boleslavi.
SAPE Automotive s.r.o. je personální agentura, působící na trhu již od roku 2004 a nabízející práci v okolí Mladoboleslavska, hlavně v automobilovém průmyslu. Je součástí skupiny firem pod SAPE BOHEMIA S.R.O., jejímž motem je "Logistics for You". SAPE Bohemia je soukromá česká firma se sídlem v Mladé Boleslavi působící v oboru logistiky. Firma byla založena v roce 2000. Jedná se o dlouhodobého obchodního partnera Škoda AUTO. V současné době zaměstnává téměř 200 kmenových zaměstnanců, kterým poskytuje dlouhodobé a stabilní zaměstnání s možností osobního růstu. Zároveň momentálně provozuje 2 logistické sklady v okolí Mladé Boleslavi.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.12.2020

12.11.2020 - aktualizováno 16.11.2020 a 30.11.2020

Úroveň minimální mzdy je přiměřená, další její nárůst od roku 2021, i s ohledem na situaci firem, Asociace pracovních agentur vládě nedoporučuje, stejně jako Hospodářská komora ČR

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že minimální mzda, nesvázaná s produktivitou práce a rostoucí bez ohledu na hospodářské cykly, dokonce bez ohledu na hospodářskou krizi, způsobenou restriktivními opatřeními vlády díky koronavirové hysterii, je úplný nesmysl v podání populistických ekonomických diletantů. Přesto vláda, zastoupena ministryní z ČSSD na MPSV, opět navrhuje 4 varianty na rok 2021, všechny počítající se zvýšením minimální mzdy. Jako z jiné planety.

Ministerstvo práce navrhuje, aby zaměstnavatelé s účinností od 1. ledna 2021 vypláceli zaměstnancům o 400,- Kč, 900,- Kč, 1.400,- Kč nebo dokonce 1.800,- Kč měsíčně hrubého více, než v současnosti. K tomu by zaměstnavatelé měli vyplácet i vyšší zaručené mzdy (návrh zde). APA proto podporuje stanovisko Hospodářské komory, jíž je členem, že vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti šíření nemoci covid-19 považuje všechny varianty na zvýšení minimální mzdy za nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru.

Aktualizováno 16.11.2020 - Vláda ČR na svém pondělním zasedání opět nevyslyšela hlas rozumu z podnikatelské sféry a populisticky v době krize a škod, způsobené jejími zákazy, opět zvedla minimální mzdu o "kopromisních 600,- Kč na 15.200,- Kč". Jak uvedlo MPSV v tiskové zprávě na svém webu.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


11.11.2020

Asociace pracovních agentur podporuje názory Hospodářské komory ČR, jíž je členem, na vládní daňový balíček a analýzu pozměňovacích návrhů k němu

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že zdanění mezd zaměstnanců, lhostejno zda daní z příjmu či pojistným, které je fakticky také zdravotní a sociální daní, by mělo být minimální. Nejen to, v rámci zrušení institutu superhrubé mzdy, je obsahem komplexního daňového balíčku vlády ČR na rok 2021 a následující. K němu se vyrojilo několik desítek pozměňovacích návrhů. Tým legislativců a ekonomů Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem provedl analýzu obého a výrazně se k němu vymezil.

APA proto podporuje stanovisko Hospodářské komory a doporučuje poslancům, aby kultivovali daňové prostředí v ČR s ohledem na podnikatelský sektor a mzdy zaměstnanců a umožnili jim větší výdělky v nelehkém období, zaviněném restriktivními opatřeními vlády v rámci koronavirové hysterie.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.11.2020

Podnikatelské organizace upozornily poslance, že návrh insolvenčního zákona zvláštně doputoval do sněmovny, aniž by se mohl k němu kdokoli věcně vyjádřit

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě upozorňuje vlády ČR, že situace s insolvencemi a exekucemi je v ČR neúnosná. Naprosto tragický je pak fakt, že ze zákona a pod sankcí 50.000,- Kč za každé jednotlivé pohybení či nesoučinnost, musí agentury práce poskytovat zdarma exekutorům nejen veškeré informace o svých zaměstnancích v exekuci, ale ještě samy strhávat z jejich mezd dlužné částky, přesně je spočítat dle závazných srážek ze mzdy a nakonec odvést na účet exekutora. To měla změnit novela insolvenčního zákona a částečně tuto činnost zdarma pro cizí soukromý subjekt honorovat. Návrh však doputoval do sněmovny bez připomínkového řízení.

APA proto podporuje společný dopis, který sepsaly Hospodářská komora, jíž je APA členem, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Poslance v něm vyzvaly, aby nepřipustili projednání novely ve zrychleném režimu legislativní nouze. V opačném případě by totiž legitimizovali, aby vláda předkládala Parlamentu ČR nedostatečně analyzované návrhy zákonů. Výsledek jejich šlendriánské práce pak dlouhdobě odskáčeme všichni.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.11.2020

Není agentura jako agentura, aneb co vyplynulo z kontrol zastřeného agenturního zaměstnávání za rok 2019

Když se řekne pracovní agentura (nebo méně často agentura práce), je to často vnímáno jako synonymum pro podvodné jednání a nelegální zaměstnávání. Po pravdě se není čemu divit, rozlišit legální agenturu práce od firmy, která se sice jako pracovní agentura prezentuje, ale ve skutečnosti jí není, je náročné i pro odborníky, natož pro zájemce o práci.

Pokud chce firma zprostředkovat práci tak, že vyhledá pracovníky a přidělí je (zapůjčí) jiné společnosti (uživateli), musí být agenturou práce. Aby se firma stala agenturou práce, musí splnit několik náročných podmínek, především musí mít:
- Povolení od Generálního ředitelstvím Úřadu práce ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 14, odst. 1, písmeno b).
- Zaplacenou kauci ve výši 500 000 Kč.
- Sjednané pojištění proti úpadku (podobně jako cestovní kanceláře).

Agentura práce se musí řídit určitými pravidly, například že její dočasně přidělení zaměstnanci mohou práci vykonávat jen formou pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), ze kterých se odvádí zdravotní a sociální pojistné. V žádném případě nesmí práci vykonávat na dohodu o provedení práce (DPP) bez odvodů pojistného. Dále musí agentura zajistit ve spolupráci s firmou, ve které její zaměstnanci pracují, aby mzdové podmínky zapůjčeného zaměstnance nebyly horší, než jsou u kmenových zaměstnanců této firmy. Podmínek je mnohem více, ale toto jsou ty nejpodstatnější.

Již více než 15 let dochází k situacím, kdy se určité firmy prezentují jako pracovní agentury, ale nemají platné povolení, neuhradily kauci ani nesjednaly pojištění proti úpadku. Tyto společnosti by neměly být nazývány agenturami, jak se v médiích často uvádí, ale pseudoagenturami. Bohužel pro zájemce o práci a širší veřejnost je šance poznat rozdíl mezi pracovní agenturou a pseudoagenturou na první pohled nemožné. Nejjednodušší způsob, jak si ověřit, že jde o legální agenturu práce, je registr agentur práce s platným povolením na stránkách MPSV. Zde si po zadání IČ můžete ověřit, zda bylo firmě vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pokud tedy společnost, pod kterou pracujete, v registru nenaleznete, znamená to, že není agenturou práce, i když to na svých webových stránkách píše.

Pseudoagentura vás nepřiděluje ve smyslu zákona o zaměstnanosti, ale řeší to obcházením zákona, nejčastěji poskytováním služeb či jinými obchodními smlouvami (smlouva o dílo), jde o zastřený právní úkon. Obdobně pokud máte s firmou uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP) a tato firma vás zprostředkuje (zapůjčí) do jiné společnosti, nejde o agenturu ale o pseudoagenturu, která se tím dopouští nelegálního zaměstnávání a vy jste se stali nevědomky součástí zastřeného zprostředkování zaměstnání. Není pak na místě označovat takovouto firmu pracovní agenturu, protože takováto společnost agenturou práce rozhodně není.

Za účelem odhalování pseudoagentur byl do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti přidán § 5 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Ten stanoví, co je zastřeně agenturní zaměstnávání a jak je postihováno (se sankcí 50 000 Kč až 1 000 000 Kč).

Aktuálně vyšla roční souhrnná zpráva Státního úřadu inspekce práce, která přináší výsledky kontrol za rok 2019. Pár důležitých informací týkajících se pseudoagentur:
- V praxi se inspektoři se zastřeným zprostředkováním zaměstnání setkávají nejčastěji u subjektů, které z různých důvodu povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání nemají, přesto se však jako agentura práce chovají.
- Zpravidla je legální dohoda o dočasném přidělení zaměstnance mezi agenturou práce a uživatelem nahrazena smlouvou o dílo, rámcovou smlouvou o poskytování služeb a subjekty vystupují jako obchodní partneři, nikoliv jako pracovní agentura a uživatel.
- Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2019 uloženo celkem 69 pokut v celkové výši 34 768 000 Kč. Jen pro porovnání - za porušení předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání bylo uloženo legálním agenturám práce 59 pokut v celkové výši 3 558 500 Kč. Z toho vyplývá, že při obdobném počtu kontrol jsou postihy pseudoagentur oproti legálním agenturám 10x vyšší.

Závěrem lze říci, že i když jsou legální pracovní agentury a pseudoagentury veřejně vnímány a prezentovány jako jeden segment, ve skutečnosti se jedná o zcela odlišné typy firem, je nutné legální a licencované agentury práce odlišit od zbytku trhu. Z kontrolní činnosti SUIP je patrno, že se již inspektorát práce zaměřil na pseudoagentury a společnosti, které odebírají jejich služby – pokuty udělené pseudoagenturám jsou 10x vyšší než agenturám práce. Stejně tak se nyní začíná inspektorát zaměřovat na společnosti, které si nechají zapůjčit zaměstnance nelegální formou – dosud jim za to nehrozil žádný postih, což by se v brzké době mělo novelou zákona změnit.

Rada na závěr: Pokud se rozhodnete pracovat přes pracovní agenturu, doporučujeme si v registru MPSV zkontrolovat, zda se skutečně jedná o legální a licencovanou agenturu práce nebo jen o společnost, která se tak prezentuje. Stejně tak je důležitý i typ pracovní smlouvy - pokud vám agentura dá podepsat dohodu o provedení práce (DPP), nebudete chráněni v režimu legálního agenturního zaměstnávání, ale budete nelegálně zaměstnáni a zapůjčeni pseudoagenturou.

Nezaměňujte tedy pracovní agenturu či agenturu práce za společnost, která se jen tak prezentuje na venek, ale ve skutečnosti funguje formou nelegálního výkonu práce formou zastřeného zprostředkování zaměstnání.

   Převzato se svolením z webu společnosti Agentura STUDENT s.r.o., zakládajícího člena APA


•   Diskuze   •


26.10.2020 (aktualizováno 4.11.2020)

ONLINE - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - POZOR, ZMĚNA! SEMINÁŘ SE KONÁ ONLINE VE STEJNÉM TERMÍNU ÚTERÝ 10.11.2020 9-14,30 HODIN.

V návaznosti na zpřísněná opatření vlády od 22.10.2020 do 20.11.2020 a zákaz volného pohybu osob, jsme se po poradě spolupořadatelů akce rozhodli seminář Agenturní zaměstnávání v úterý 10.11.2020 9-14,30 hodin konat v online formě jako webinář.

Dosavadní přihlášky a uhrazené účastnické poplatky zůstávají v platnosti. Dosavadní přihlášení, kteří chtěli uhradit účastnický poplatek na místě konání, tak musí učinit převodem nejpozději do 5.11.2020, jinak jejich přihláška zaniká. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH . Cena webináře zahrnuje kurzovné, podkladové materiály a jako náhradu za občerstvení jednorázovou slevu 10% na další semináře, pořádané AKV. Závazně se lze přihlásit a uhradit platbu na výše uvedené konto nejpozději do 08.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz.


Před datem konání webináře obdrží všichni přihlášení s uhrazeným účastnickým poplatkem do svého emailu podkladové materiály a přihlašovácí adresu pro online vstup na webinář v prostředí MS Teams. Na tu se 10.11.2020 mezi 8-9 hodinou v rámci prezence přihlásí a ověří si, že na svých zařízení vidí dobře obraz, slyší zvuk, funguje jim chat. Od 9 hodiny se webinář rozběhne, bude pamatováno na hygienické a občerstvovací přestávky.

S díky za pochopení situace za spolupořadatele Ing. Radovan Burkovič, 1.místopředseda AKV a prezident APA

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na
ONLINE webinář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup). Místo a čas konání ONLINE v úterý 10. listopadu 2020 od 9.00 do 14.30 hodiny.


Webinář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM WEBINÁŘEE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu.

Jako lektoři na webináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 30 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena webináře zahrnuje: kurzovné, podkladový materiál a jednorázovou slevu 10% na některý další seminář, pořádaný AKV.b
• Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 08.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz
. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

•   Diskuze   •


21.10.2020

Agentury práce fungují nadále i v rámci vládních omezení a Nouzového stavu. Členové APA dostávají pravidelný informační servis a podporu.

Po jarním Nouzovém stavu se v říjnu 2020 opět vrátila vládní omezení v důsledku koronavirové hysterie. I Nouzový stav. Od 22.10.2020 je zostřen zákazem volného pohybu osob a uzavřením maloobchodních provozoven a služeb. Mezi výjimky ze zákazu patří mj. provoz agentur práce, protože nejsou zřízeny dle živnostenského zákona, ale dle Zákona o zaměstnanosti. Podobně jako provoz advokacií, ordinací lékářů a dalších služeb, zřízených jinými zákony. Agentury práce tak fungují nadále. Současně mezi výjimky patří i chození do práce a práce samotná, takže agenturní zaměstnanci mohou dále pracovat. Jen musí všichni dodržovat zvýšená hygienická opatření na svých pracovištích.

V době krize se nejvíce ukáže síla vzájemného spojení. Členské agentury práce APA se průběžně obrací na členy Výboru Asociace pracovních agentur se svými dotazy a kvitují s povděkem souhrny zpráv se zažlucením toho pro agentury práce podstatného. Což je činnost, kterou Výbor APA považuje za minimální a samozřejmou věc, jak může APA svým členům dnes online pomáhat. Pomáhají si i navzájem sdílením průběžně nabývaných zkušeností.

Podobně se, prostřednictvím poradenské části zdarma na webu APA pro zaměstnance, obracejí na APA agenturní zaměstnanci. Bez ohledu na to, kdo je zamětsnává a přiděluje k uživateli. A APA jim radí a pomáhá.

S politováním ovšem Výbor APA opakovaně konstatuje, že stát, reprezentovaný zejména MPSV a kontrolními orgány, ani v době krize, způsobené vládními nařízeními v důsledku koronavirové hysterie, nijak nezměnil svůj negativní postoj vůči agenturnímu zaměstnávání. Spíše naopak, musíme hlídat veškerá vládní opatření a mnoho vládou zavedených tzv. "podpor" se na agentury práce a jejich zamětsnance (kupodivu) nevztahuje. Přímo a výslovně nebo zákeřně nepřímo. Podle oblíbeného rčení Ďábel je ukryt v maličkostech. Nejnově v návrhu zákona o kurzarbeitu, kde jsou přímo vyloučeni lidé s Dohodou o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvou na dobu určitou. To jsou přitom jediné dvě (zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce) povolené formy zaměstnávání pro agenturní zamětsnance. Proč jsou agenturní zaměstnanci pro vládu méněcenné a podporu si nezaslouží? Proč je nutné je takto neférově trestat?

V červnu 2020 se vzhledem k uvolnění restrikcí konalo Shromáždění členů APA. Jeho hlavním obsahem bylo sdílení zkušeností, jak si každý z členů APA prožil Nouzový režim. Vzájemně jsme se obohatili o příklady dobré praxe i slepých uliček. V tom je obrovská síla APA. Další Shromáždění členů APA se bude konat na konci listopadu 2020. A pokud nám vláda znemožní sejít se osobně, uděláme ho v online prostředí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.10.2020

Zveme Vás na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), Praha, 10.11.2020 9-14,30 h.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) v úterý 10. listopadu 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská).

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 30 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, u členů AKV pouze 1.300,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 30.10.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

•   Diskuze   •


29.09.2020

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s kurzarbeitem, jako budoucím nástrojem pro překlenutí nezaměstnanosti, jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních, kteří na vládním návrhu bez zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů urychleně pracovali, si to zjevně nemyslí. A házejí v něm nejen 300.000 agenturních zaměstnanců přes palubu.

APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálně-poradenských společností. Naši členové pokrývají až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem až 100 000 dočasně přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.

APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 41 agentur práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000 zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.

V souvislosti s vládním návrhem Kurzarbeitu z 25.9.2020 si dovolujeme upozornit, že v této podobě bohužel neochrání velkou část zaměstnanců a neumožní jim částečnou zaměstnanost, právě naopak přispěje k jejich okamžitému propuštění.

Při přechodných hospodářských potížích tak zaměstnanec nebude nadále zaměstnán a přijde o příjem. Státu budou vznikat náklady související s nezaměstnaností a nebude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst.

Podpora se totiž týká podle vládních podmínek pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou. Pomíjí však velmi významnou část kmenových zaměstnanců firem, kteří jsou v posledních letech přijímáni pouze na Pracovní smlouvy na dobu určitou, které jim jsou v souladu se Zákoníkem práce následně maximálně 2x prodlouženy. Opět ale na dobu určitou. Odhadem se jedná o minimálně 20% všech zaměstnanců na trhu práce, kteří budou obratem propuštěni.

Podobná situace je u osob pracujících na Dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, kteří zajišťují příležitostné práce u firem, nebo jde o střídání více sob na 1 pracovním místě. Také mají Dohodu uzavřenu na dobu určitou, obvykle na pár měsíců nebo 1 rok. Ti by z působnosti Kurzarbeitu také vypadli, přestože to bývá jejich jediný příjem.

Doba určitá je vyžadována přímo Zákoníkem práce, §309 odst.6, jako maximálně 12 měsíců i v případě cca 300.000 agenturních zaměstnanců: „Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.“ I těm hrozí ihned propuštění.

Vládou schválený návrh zákona putuje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Má přímo 1. listopadu 2020 navázat na stávající program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020. Aby bylo dosaženo cíle zákonné úpravy Kurzarbeit, považujeme za nutné podmínku smlouvy na dobu neurčitou z návrhu vypustit.

V Praze, dne 29. 9. 2020 Podepsáni Členové výboru APA a Prezident APA a Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU.
SPOLEČNÁ INICIATIVA KE KURZARBEITU NA WEBU APPS.

•   Diskuze   •


25.09.2020

Asociace pracovních agentur vyjadřuje podporu stanovisku Hospodářské komory ČR - vládní návrh Kurzarbeitu musí doznat výrazných změn.

Asociace pracovních agentur (APA) s obavami sledovala urychlenou práci Ministerstva financí (MF) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na přípravě české verze Kurzarbeitu. Neboť práce kvaplná, málo platná. Nedůvěra byla posílena tím, že současně ani jedno z ministerstev nijak nestálo o návrhy a názory z praxe a od tripartity, tedy zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, kterých se má týkat především. APA je názoru, že vznikne - a ve zrychleném projednávání bude parlamentem schválen - paskvil oblíbené třetí české korupční a zneužitelné cesty podobně, jako tomu bylo třeba u solárního tunelu. Kde též byl původně vzorem německý model, ale výsledek známe. Proto vyjadřuje podporu stanovisku Hospodářské komory ČR - vládní návrh Kurzarbeitu musí doznat výrazných změn a APA sama na nich pracuje.

Tisková zpráva MPSV k vládnímu návrhu je totiž plná překážek i chyb a určitě nepřispěje k tomu, k čemu má a co vychvaluje. Hospodářská komora vítá, že vláda konečně na několikátý pokus schválila podobu kurzarbeitu, tedy pevně zákonně zakotveného systému mzdových náhrad pro zaměstnance a firmy v dobách krize. Končí tak nejistota podnikatelů, kteří se s blížícím koncem programů Antivirus obávali o budoucnost svých provozů. Komora má nicméně k vládou schválenému návrhu připomínky, které bude uplatňovat v dalším legislativním procesu.

Hospodářská komora návrhu mj. vytýká, že kurzarbeit bude možné využít i v případě, že firma třeba i s několika tisíci zaměstnanci nebude mít uplatnění pro jednoho zaměstnance. Kurzarbeit by neměl být primárně nástrojem adresovaným jednotlivým zaměstnancům, ale zaměstnancům firmy, která se ocitla v obtížné mimořádné situaci a není schopna čelit vnějším vlivům vlastními silami.

„Takový přístup státu degraduje způsobilost zaměstnavatelů samostatně se vypořádat například s problémy menšího rozsahu. Nastavení podmínek vstupu do kurzarbeitu jen na úrovni jednotlivého zaměstnance je proto nežádoucím signálem podnikatelskému sektoru, že se zaměstnavatelé mají i v relativně jednodušších situacích spoléhat vždy na stát. Je nesporné, že tento přístup může v některých případech vést ke zneužívání kurzarbeitu i tehdy, kdy jeho aktivace není nezbytná,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zákonodárci by měli při projednávání kurzarbeitu v parlamentu pečlivě zvážit také nastavenou finanční zátěž zaměstnavatelů. Náklady kurzarbeitu, které stát přenáší na podnikatele prostřednictvím zpojistnění fiktivní, nikoliv skutečně vyplácené mzdy, kdy zdravotní odvody mají být počítány z průměrné mzdy před vstupem do kurzarbeitu, mohou vést zaměstnavatele spíše k propouštění zaměstnanců než ke vstupu do režimu kurzarbeitu. I z hlediska státního rozpočtu je přitom vyplácení podpory v nezaměstnanosti nákladnější než vyplácení podpory v kurzarbeitu.

Hospodářská komora je proto připravena iniciovat změnu uvedených problémových míst při projednávání návrhu kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně a Senátu tak, aby se tento mimořádný nástroj stal skutečně účinnou pomocí pro zasažené podnikatele a zároveň nesváděl k jeho zneužívání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.09.2020

Státní úřad inspekce práce se vyjádřil k povinnosti zaměstnanců nosit na pracovištích roušky

APA po celou dobu koronavirové hysterie podporuje své členy a odpovídá průběžně na dotazy agenturních zaměstnců bez rozdílu. Dovolujeme si proto díky častým dotazům uveřejnit ODPOVĚDI PRO MFDNES, položené Státnímu úředu inspekce práce ČR ohledně nošení roušek na pracovištích. Otázky byly - Může, prosím, někdo z Vašich odborníků, zcela jednoznačně odpovědět:
1) Zda rouška používaná na pracovišti v případě nařízení zaměstnavatelem patří mezi takzvané "obtěžující" osobní ochranní pracovní prostředky (OOPP)?
2) Pokud ano, zda v tom případě mají zaměstnanci v provozech, kde jsou tři bezpečností přestávky (například po pěti minutách za osmihodinovou směnu), nárok na jejich prodloužení?
3) Má vůbec zaměstnavatel právo nařídit zaměstnancům plošně nošení roušek v situaci, kdy to kvůli epidemiologické situaci v regionu nevyžadují mimořádným opatřením hygienici, ani vláda...?

Na danou problematiku lze nahlížet z více pohledů, odpověděl 03.09.2020 Mgr. Richard Kolibač, tiskový mluvčí SÚIP:

A/ Roušky jako osobní ochranný pracovní prostředek (dále jen OOPP)
Povinností každého zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, a to na základě ust. § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V případě, že zaměstnavatel na základě svého vyhodnocení rizik stanoví riziko možné nákazy infekčním onemocněním COVID-19, které nelze dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP dýchacích cest (např. roušky, ústenky, respirátory) dle ust. § 104 zákoníku práce. V praxi to znamená, že pokud je použití roušky či respirátoru stanoveno zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik a dle konkrétních podmínek práce, pak musí tyto prostředky poskytovat bezplatně, seznámit zaměstnance s jejich používáním, zajistit jejich udržování v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Používání OOPP je pak zaměstnavatel oprávněn prosazovat.
Co se týče pojmu „obtěžující“ OOPP, tak tento termín současná legislativa nezná. Současně si dovolíme upozornit na skutečnost, že dle prováděcího právního předpisu, tj. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále jen „nařízení vlády“). V jeho ust. § 3 odst. 1 písm. a) se uvádí, že OOPP musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.
Shrneme-li tuto problematiku, tak v případě, kdy je nošení OOPP dýchacích cest stanoveno zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik, musí zaměstnavatel dodržovat povinnosti stanovené jak ust. § 104 zákoníku práce, tak i na výše uvedeného nařízení vlády.
Problematika zařazení bezpečnostních přestávek při práci na pracovišti spadá mezi podmínky ochrany zdraví při práci, resp. mezi hygienické požadavky na pracoviště a mohou s k ní tak vyjádřit orgány veřejného zdraví (MZ, KHS). Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády stanovuje např. zařazení bezpečnostních přestávek, jejich členění a dobu trvání, ale i další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Uvedené nařízení vlády spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví, potažmo místně příslušné krajské hygienické stanice – Odbor hygieny práce.

B/ Roušky jako osobní ochranný prostředek
Jiná situace však nastává, pokud se jedná o aktuální vyhlášení mimořádného opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Zde vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům/zaměstnancům na území České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Mimořádné opatření tedy přikazuje, aby občan/zaměstnanec ochranný prostředek užíval i v práci. V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako osobní ochranný prostředek, nikoliv tedy jako OOPP. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, OOPP.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.08.2020

Omezení provozu kanceláře APA v průběhu měsíce srpna 2020

Od 11.8.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, kde sídlí Asociace pracovních agentur. Předpoklad ukončení prací je září 2021.

Po celou dobu rekonstrukce bude kancelář APA přemístěna z budovy A 3.patro do náhradních prostor na spojovací chodbu budov A a C, místnost číslo J107. Otevřena pro veřejnost bude stejně, každé pracovní pondělí od 9 do 15 hodin. V ostatní dny po předchozí domluvě.

V souvislosti s přebíráním a přípravou staveniště firmou Hochtief, přeložkami telefonních linek, optické kabeláže internetu a přepojování elektrické sítě, bude docházet k výpadkům služeb v objektu i celém areálu s důsledkem omezení provozu kanceláře APA. A to v průběhu celého měsíce srpna 2020.

Výpadek dodávek elektřiny je hlášen minimálně na úterý 11.8., 7-14 hodin, středu 19.8. 6-11 hodin a čtvrtek 20.8.2020 6-11 hodin. V tu dobu nebudou dostupné služby kanceláře včetně internetového připojení, telefonického spojení, webu a emailu. Případné další dny bude vedení areálu Kolejí a menz VŠB-TUO upřesňovat vždy 3 dny předem.

V týdnu od středy 12.8. do středy 19.8.2020 budou kanceláře, technické zázemí a archiv APA stěhovány do náhradních prostor. Proto bude provoz, včetně návazných služeb, omezen na nezbytné minimum. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.08.2020

APA souhlasí s názorem AMPS, že Kompenzační bonus pro dohodáře je MNOHO POVYKU PRO NIC

V pátek 7.8.2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu lidem pracujícím na Dohodu o provedení práce (DPP) nebo na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou ovšem účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda). Mohla se tak vztahovat i na krátkodobé agenturní zaměstnance, nebo nepravidelně pracující, pro něž je tato forma zamětsnávání využívána. Agentury práce mohou dle Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti využívat pro dočasné přidělení jen DPČ a Pracovní smlouvy, nic jiného. Dohodáři, postižení opatřeními vlády kvůli koronaviru, budou moci žádat o kompenzační bonus ve výši 350,- Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Kamenem úrazu jsou podmínky naplnění nároku na bonus. Na tuto podporu dosáhne mizivý počet lidí. Náklady na vytvoření, zpracování novely, celý legislativní proces včetně průchodu poslaneckou sněmovnou jsou tak mnohonásobně vyšší než potenciální peníze, které se mají dostat mezi lidi.

Ministerstvo financí počítá, že nárok na podporu má cca 116 tisíc „dohodářů“. Jedná se patrně o všechny pojištěné dohodáře v ČR. Zdaleka ne všech se ale bude týkat tento kompenzační bonus – podle expertního odhadu to bude řádově maximálně pár tisíc, možná ani to ne. Je totiž zásadní rozdělit, kdo pracuje na POJIŠTĚNOU dohodu a kdo nikoliv. Tento kompenzační bonus se týká jen tzv. „POJIŠTĚNÝCH dohodářů“, jinými slovy jen DPČ nad 3 tisíce Kč, kterých je minorita. Bonus se nebude se týkat příliš DPP (dohod o provedení práce), protože těch je drtivá většina do 10 tisíc Kč měsíčně, a je tak z pojištění VYLOUČENA.

Navíc je nutno říci, že toto není nástroj, který lze nazvat KRIZOVÝM:
- vzniká v době, kdy minimálně ve službách jsou omezení již eliminována, ponechala uvedené lidi v nejistotě a bez prostředků v březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci i části sprna, tedy skoro půl roku,
- jednoduchý nástroj to také příliš není – je nutno splnit souběh několika zásadních podmínek , např. bezprostředně před krizí pracovat na pojištěnou dohodu, která musela být v krizi vypovězena a člověk nemá jiný zaměstnanecký poměr atp.,
- není administrativně úplně jednoduchý, je nutno dokládat řadu dokumentů = tedy patrně nebude fungovat rychle a efektivně a bude pro žadatele znamenat hodně běhání
- když vezmeme v úvahu náklady na proces uvedení novely v život, kolik státních úředníků strávilo desítky a desítky hodin plus průchod poslaneckou sněmovnou, aby ve finále toto opatření nebylo téměř k užitku, tak je to naprosté mrhání penězi daňových poplatníků, jak uvedla AMSP a APA s ní plně souhlasí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.07.2020

Na varování APA došlo, firmám chybí zahraniční zaměstnanci, ti čeští je kvůli kvalifikaci a počtu nenahradí

Už 13.03.2020 (viz článek zde v Akutalitách) upozornilo vedení APA vládu a ministerstva, že se rýsuje problém se zahraničními zaměstnanci po firmy, jejichž provoz je na nich závislý. Nejen kvůli pohybu osob přes hranici, ale zejména střídání turnusů. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) v únoru 2020 na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou. To nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu.

Na největší průšvih s cizinci ze 3.zemí a tříměsíčními a dvouletými vízy bohužel došlo naplno. A to před ním na náš popud varovala Hospodářská komora, Svaz půmyslu i Asociace malého a středního podnikání. MV ČR totiž pozastavilo příjem žádostí o ně i vydávání víz na skoro 3 měsíce. Mnoho zahraničních zaměstnanců, i přes vládou nabídnuté jednoduché prodloužení pracovního víza pouhým prodloužením Pracovní smlouvy (nakonec opakovaně až do 16.9.2020), rezignovalo a odjelo při první příležitosti do vlasti. Ať již na vlastní pěst nebo s využitím repatriačních vlaků a letadel svých vlád.

Opětovné spuštění programů ekonomické migrace koncem července v návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR však situaci neřeší a minimálně do konce září zde nové zahraniční zamětsnance neuvidíme. Byrokracie si totiž vybírá svou časovou dań. Od 1. srpna 2020 bude obnoven Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec rozšířen na většinu států světa, na které se tyto programy vztahovaly před březněm 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec, v rámci něhož bylo doposud možné žádat o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky z Ukrajiny, Srbska a Černé hory, Mongolska a Moldavska, bude od 1. srpna 2020 znovu spuštěn i pro pracovníky z Běloruska a Filipín. Od 1. srpna 2020 budou postupně vyřizovány žádosti, které již byly podány a žádosti, na jejichž základě již došlo k zařazení žadatele do programu. Detaily na vládních webech, pozdě, ale přece.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


29.06.2020

APA se vyjádřila k vypořádání jejích přípomínek k novele Zákona o zaměstnanosti z 20.2.2020

Dne 20.2.2020 se APA obsáhle vyjádřila k navrhované novele Zákona o zaměstnanosti. Dnes nastala doba vypořádání připomínek a materiál byl rozeslán připomínkovým místům. Nepotěšil nás a nadále nesouhlasíme s neřešením neživotného diskriminačního pojištění agentur práce proti úpadku. Stejně jako se nám nelíbí další snahy o zpřísňování legálního agenturního zaměstnávání, kterým se už zase otevírají dveře nelegálům, protože firmy nemají kde jinde si objednat další zaměstnance. Současně budeme rádi, když konečně po letech otálení dojde naplnění postih firem, které nelegály objednávají a platí. Protože to jsou skuteční tvůrci nelegálních agentur práce. Kde je poptávka, je i nabídka. A pokud je poptávající beztrestný, pak objednává neustále a opakovaně nelegály. Černý trh tím roste a sílí a na vše doplácí agenturní zamětsnanci, nucení mafiemi a obchodníky s lidmi k otrocké práci. Celé znění vyjádření APA k vypořádání jejích přípomínek k novele Zákona o zaměstnanosti z 29.6.2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.06.2020

Prezident APA zvolen zvolen členem představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 11. června 2020 účastnili Řádného shromáždění členů – delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Členem představenstva vedení KHK MSK byl zvolen též Ing. Radovan Burkovič, prezident APA a jednatel a spolumajitel agentury práce JOB-centrum Ostrava s.r.o.. Kopie Volebního zápisu.

KHK MSK svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci, vzdělávat své zaměstnance a spolu s ostatními členskými firmami využívat celou řadu výhod. V kraji zastupuje Hospodářskou komoru ČR, která sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 107 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.06.2020

Prezident APA zvolen 1. místopředsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Volební Valná hromada Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, potvrdila v Praze dne 09.06.2020 Ing. Radovana Burkoviče, prezidenta Asociace pracovních agentur, na další tříleté období do funkce člena Výboru AKV. Od roku 2014 to bude jeho třetí volební období.

V následujícím hlasování ustavující schůze Výboru AKV byl Ing. Radovan Burkovič povýšen z dosavadní funkce 2. místopředsedy AKV na 1. místopředsedu AKV.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů je odborným sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů. Jedná s cílem udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.05.2020

Členové APA plně využívají v době koronakrize servisu, který jim členství v Asociaci pracovních agentur zajišťuje

V době krizí se nejvíce ukáže síla vzájemného spojení. Členské agentury práce APA se průběžně obrací na členy Výboru Asociace pracovních agentur se svými dotazy. Každý člen prozatím dostal jasnou odpověď. Členové APA kvitují s povděkem také souhrny zpráv se zažlucením toho pro agentury práce podstatného. Což je činnost, kterou Výbor APA považuje za minimální a samozřejmou věc, jak může APA svým členům dnes pomáhat.

Podobně se, prostřednictvím poradenské části zdarma na webu APA pro zaměstnance, obracejí na APA agenturní zaměstnanci. Bohužel většinou se špatnými zkušenostmi od uživatelů z nečlenských agentur práce. A také přístupu státu. Členové APA nepodceňují denní komunikaci se "svými lidmi". Jsou pro ně cenní dnes a budou ještě cennější do budoucna. Znají je a ví, co od nich očekávat. Nezaměstnanost se sice pomalounku zvyšuje, ale o těch "nových z ulice" neví nikdo nic a lze čekat cokoli, pozitivní i negativní. Protože se k nim obvykle zaměstnavatelé nebo stát zachovali nečestně a zoufalí lidí pak dělají zoufalé věci.

Podle zpráv z ekonomických svodek CRIBIS, které dostává Výbor APA v rámci monitoringu, už je do programu pomoci od státu v souvislosti s COVID-19 (Subjekt v odvětví přímo zasáhnutém rozhodnutími státních orgánů) zapojeno 14 ze stávajících 41 členů APA. Pomoáhá jim to překlenout nedostatek zakázek a uchovat pro své agenturní i kmenové zaměstnance pracovní místa.

Koronavirus přítom zasáhl několik našich členů velmi negativně, část z nich sama kontaktovala Výbor APA s úmyslem pro rok 2020 členství přerušit. Bohužel další musel Výbor APA vyloučit pro nezaplacení členských příspěvků ani v několika náhradních termínech. I nyní ovšem trvá zájem o členství v APA, dne 11.5.2020 přijala APA nového člena, přihlášeného právě v době koronavirové.

S politováním sdělil Výbor APA svým členům negativní odpověď z MPSV na naši společnou iniciativu APA s APPS z 25.3.2020 ve věci Návrhu dočasného vrácení kauce 500 tis. Kč agenturám práce. MPSV, dle očekávání, návrh zamítlo a odkazuje na svou pomoc ve formě schváleného Programu Antivirus, jako formu cílené kompenzace. Do ní byly agentury práce, ale až po našem společném nátlaku APA s APPS, také zahrnuty. Na účtu MPSV tak leží zbytečně nečinně přes půl milirady korun v povinných kaucích, které dnes chybí agenturám práce jako provozní kapitál. A to bylo, je a bude špatně.

Vzhledem k uvolňování restrikcí se bude konat Shromáždění členů APA ve středu 24.6.2020 v Praze. jeho hlavním obsahem bude sdílení zkušeností, jak si každý z členů APA prožil Nouzový režim. Abychom se mohli vzájemně obohatit příklady dobré praxe i slepých uliček. V tom je obrovská síla APA.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


11.05.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Career agency s.r.o. ze Šumperska. Specializuje se od roku 2015 na zaměstnance pro maloobchod, velkoobchod, hotelnictví a pohostinství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.05.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur z důvodu nehrazení členských příspěvků ukončil členství společnosti Rent people s.r.o. z Brna. Ta byla členem APA od října roku 2019 a specializovala se na stavebnictví a strojírenství v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur z důvodu nehrazení členských příspěvků ukončil členství společnosti Land Value a.s. z Prahy s pobočkou ve Vlašimi. Ta byla členem APA od května roku 2019 a vznikla se záměrem kombinace dřevařského byznysu a dovozu pracovních sil pro lesnictví a stavebnictví z Ruska. Tento podnikatelský záměr se jí nezdařil a v kontextu situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, ani letos nezdaří. Přitom od založení v roce 2014 se věnuje lesnímu hospodářství, obchodu s dřevem a s pozemky, v Ruské federaci její lidé pracovali na velkých investičních zakázkách.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti Dagarosa s.r.o. z Uničova o ukončení členství. Ta byla členem APA od září roku 2017 a přestala se agenturním zaměstnáváním zabývat. Majitelé ji poslali do insolvence. Mívala dočasně přidělené zaměstnance v lokalitách Uničov, Hustopeče a Králův Dvůr. Šlo o mladou agenturu práce, kterou přibrali majitelé, působící v oblasti poradenství a ekonomických služeb, k logickému doplnění portfolia svého podnikání. Převážně působila v oboru strojírenství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti Adefera s.r.o. z Plzně o ukončení členství. Ta byla členem APA od dubna roku 2012 a zabývala se zajišťováním českých zaměstnanců pro firmy v Německu. Situace s novými legislativními omezením agenturního zaměstnávání cizinců z EU v Německu a působením zahraničních agentur práce na konci roku 2019 plus současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.04.2020

Asociace pracovních agentur od počátku potíží s koronavirem radí zdarma zaměstnancům kmenovým i agenturním, co dělat při různých krocích jajich zaměstnavatelů z řad firem i agentur práce. Nejčastější otázky a odpovědi na ně zveřejňujeme.

Pokud máte dotaz na APA, související s chováním zaměstnavatele vůči Vám v době koronavirové krize, pročtěte si prosím nejdříve tyto 2 materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdetě většinu odpovědí:

- MÝTY A POLOPRAVDY PODLE PRACOVNÍHO PRÁVA V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU (zaměřeno pro zaměstnance)

- PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM (zaměřeno pro zaměstnavatele).


Pro nové otázky a otázky neobsažené jsme Vám samozřejmě nadále k dispozici, preferujeme emailový dotaz s co nejvíce podrobnostmi.

•   Diskuze   •


31.03.2020

Nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ přinesl ovoce, MPSV přes víkend vše zcela změnilo, schvalovat se program bude asi v úterý 31.3.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19, nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ z 26.3.2020, vedla ke změně podmínek. Agentury práce již nejsou vyřazeny.

Obě asociace jednaly společně se zástupci podnikatelů ve Svazu průmyslu a dopravy, Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků, v Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, s Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených, s Hospodářskou komorou ČR, s politiky vládními i opozičními a s odbory. Kontaktovaly i média. V průběh pondělí 30.3.2020 MPSV zveřejnilo nové dokumenty, s nimiž hodlá jít na jednání vlády, zřejmě v úterý 31.3.2020. Mezitím se problematika vyřazení agenturních zaměstnanců objevila i v médiích.

Související navrhované dokumenty z MPSV, které budou projednávány vládou ČR:
Shrnutí předloženého programu Antivirus NEW
Důvod předložení programu Antivirus NEW
Předkládací zpráva programu Antivirus NEW
Návrh Usnesení vlády ČR k Antivirus NEW“
Návrh Cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ NEW, vyhlášený na měsíc březen 2020.

•   Diskuze   •


28.03.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti EWL EastWestLink Service s.r.o. z Ostravy o ukončení členství. Ta byla členem APA od října roku 2018 jako součást skupiny EWL Group, která se specializuje výhradně na pracovníky z Ukrajiny. EWL má 18 poboček po celé Ukrajině a více než 50 náborových specialistů. Situace s novým legislativním omezením legálního agenturního zaměstnávání cizinců ze 3.zemích v ČR v novele pobytového zákona z prázdnin 2019 a současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s koronavirem jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva práce a sociálních si to zjevně nemyslí. A hodili 410.000 zaměstnanců přes palubu.

Stát, zcela bezdůvodně a nepochopitelně, vylučuje v návrhu Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ z příspěvků na mzdy 1.033 legálních agentur práce, které na základě povolení GŘ ÚP dočasně přidělují své zaměstnance uživatelům ze všech oblastí ekonomiky. Agentury práce ovšem nemají jen dočasně přidělené zaměstnance, ale zaměstnávají i tisíce svých provozních (kmenových) zaměstnanců, zajišťujících běžný chod agentur práce. Náborové asistentky, manažery, obchodníky, dispečery, koordinátory, mzdové účetní, finanční účetní a mnoho dalších pozic. Svým rozhodnutím vyjmout agentury práce z možnosti získat jakoukoliv podporu i pro své provozní zaměstnance z nich MPSV udělalo kategorii méněcenných zaměstnanců. Je jich zhruba 10.000. Většina agentur práce samozřejmě funguje i nyní. Snaží se pomoct přetíženým obchodním řetězcům, velkoskladům, e-shopům, rozvážkovým službám a zároveň odvádí další nemalé finanční prostředky do státního rozpočtu formou daní, odvodů, pojistného a pomáhá udržet zaměstnanost.

Kupodivu stát vůbec nevylučuje nelegální obchodníky s lidmi a mafie, jichž působí bez povolení na trhu práce bezpočet. A s nimiž roky neúspěšně bojuje Státní úřad inspekce práce. Ti, poskytující dle dikce zákona podvodně zastřené zprostředkování zaměstnání pomocí různých smluv o dílo, paradoxně nárok na příspěvek od státu mají. Úmysl MPSV nebo nedbalost?

Všichni legální agenturní zaměstnanci, a je jich dle údajů MPSV skoro 400.000, odvádí řádně daně, sociální i zdravotní pojištění. Z objemu jejich mezd odvádí pojistné ve výši 33.8% i agentury práce. Stejně tak za své provozní zaměstnance, zajišťující chod jednotlivých agentur. Jsou jimi převážně ženy, často matky dětí a samoživitelky s možností zkrácených úvazků. Jak jim máme vysvětlit, že ze všech firem v České republice, těžce zkoušených současnou krizí, jsou právě a jen legální agentury práce vyjmuty z připravovaných opatření na podporu zmírnění negativních dopadů spojených s šířením COVID-19 ? Je to absolutně neospravedlnitelné a diskriminující.

Nevíme, jaké pohnutky má MPSV, pod vedením ČSSD, k poškození 410.000 zaměstnanců a tisícovky firem, které je zaměstnávají. Dokud přispívali k obrovskému růstu firem a potažmo celé české ekonomiky, odváděli rekordní částky na daních a pojistném, byli vládě dobří. Takto se jim odvděčí? APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, se postavily tomuto úřednímu hyenismu.

Související dokumenty z MPSV:
Program Antivirus,
Podpora programu Antivirus pokračuje
Návrh Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“
Návrh Žádosti o příspěvek cíleného programu Antivirus.

•   Diskuze   •


26.03.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti LK-Works, s.r.o. z Nového Jičína o ukončení členství. Ta byla členem APA od srpna roku 2014, když působí na českém trhu práce už od roku 1996. Zabývá se dočasným přidělováním zaměstnanců dělnických profesí na práce ve strojírenském a hutním průmyslů v celé ČR zejména zaměstnanci ze Slovenska. Současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: návrh na dočasné vrácení kauce

Asociace pracovních agentur (APA) e přesvědčena, že nejen její členové drastická opatření v souvislosti s koronavirem většinově ustojí. Je k tomu nutná jak součinnost uživatelů služeb agentur práce z řad firem, tak vlády a Parlamentu. APA se proto snaží hledat cesty, jak co nejrychleji pomoci agenturám práce a to je v rámci zaměstnávání o jediném, o penězích. Kdo bude mít dostatek hotovosti k vyplácení svých zaměstnanců, k platbám odvodů, daní a všemožných služeb (nájmy, telefony, internet...). ten přežije.

Minulá vláda, parlament a MPSV, zavedly pro legální agentury práce další pověstný hřeíček do rakve, povinné půlmilionové kauce. Ty musí zájemce o povolení k zprostředkování zaměstnání složit bezúročně po celou dobu podnikání na účet Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Kdo tak neučiní, povolení nedostane. Zákon v roce 2017 stanovil retroaktivně zpětně tuto povinnost i pro stávající držitele povolení. Kdo do 3 měsíců půl milion nesložil, tomu povolení ze zákona automaticky zaniklo. Bez náhrady. To tehdy postihlo 40% legálních agentur práce, které se zabývalý dočasným přidělováním. 544 jich během čtvrt roku ze zákona zaniklo.

APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, přišly se společnou iniciativou a žádají vládu, aby agenturám práce tyto prostředky alespoň dočasně vrátila. Při zhruba 1.032 agenturách práce, poskytujících dočasné přidělování, se bavíme o 516 milionech KČ, které mohou použít a které nyní jen bez užitku na leží na kontech GŘ ÚP. To je pro představu čistá měsíční mzda 25.000,- Kč pro skoro 21.000 zaměstnanců.

•   Diskuze   •


23.03.2020

Asociace pracovních agentur už 10 dní průběžně poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým epidemií koronaviru

Asociace pracovních agentur už 10 dní průběžně poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým epidemií koronaviru. Pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma, uveřejňuje zde na webu APA pro přehlednost PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM.

Stále více se setkáváme s nelegálními postupy firem ve snaze ušetřit na zaměstnancích svých i agenturních v rozporu se Zákoníkem práce (absurdní nařizování neplacené dovolené lidem, kteří nemají ještě odpracovány 3 měsíce pro zákonný nárok na řádnou dovolenou.....). Nebo krystalicky čistým zneužíváním situace v rozporu s dobrými mravy (nařizování dovolené namísto překážek v práci....). A konečně kombinací diskriminace a porušování srovnatelných podmínek dle Zákoníku práce (vlastní kmenoví zaměstnanci jsou posláni domů se 100% náhradou mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, zatímco agenturním zaměstnancům je ukončen Pokyn k dočasnému přidělení, následně i Pracovní smlouva a jsou posláni bez peněz domů....).

Asociace pracovních agentur bude v této době stát tvrdě za svými členy a agenturními zaměstnanci a radit všem ostatním, aby striktně dbali na svá práva a neobávali se ozvat. Ať s pomocí odborů nebo bez nich sami, či se rovnou obrátit s udáním na státní orgány inspekce práce. Pokud nic z toho nepomůže, aby tyto příklady odsouzení hodného chování managementu a majitelů neváhali sdělit médiím.

•   Diskuze   •


14.03.2020

Seminář Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde přednáší 16.4.2020 zástupci AKV, APA a SÚIP, je Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ A REAKCE NA KORONAVIRUS ODLOŽEN NA 20.10.2020

Ve čtvrtek 16.dubna 2020 se měl konat třetí běh úspěšného semináře Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde spolu přednášeli před vyprodaným (a dvojnásobně zvětšeným) sálem v září a prosinci 2019 zástupci Asociace pracovních agentur, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a Státního úřadu inspekce práce. Z důvodu dnes vyhlášených opatření vlády a s ohledem na ukončení Nouzového stavu nejdříve 10.4.2020, je seminář odložen na 20.10.2020.

Děkujem za pochopení zájemcům i několika desítkám již přihlášených účastníků. Vypořádání s nimi zajistí tajemník AKV pan Čerbák.

•   Diskuze   •


13.03.2020

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotíme střízlivě, upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotí střízlivě. Doporučila svým členům řídit se doporučeními zástupců podnikatelů, jichž je APA členem. Například Hospodářské komory ČR nebo Ascociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. Na svém webu je APA nebudeme zbytečně opakovat. Výbor APA je k dispozici členům online a sleduje situaci prakticky nepřetržitě, zprostředkovává informace, řeší dotazy.

APA rovněž upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí. Jde zejména o tyto oblasti:

Problém pohybu osob přes hranici, který nám nabourává pendlery, ale to se povedlo s pravidlem 50 km pásu kolem hranic a průchodu s OP a potvrzením od zaměstnavatele.

Dalším problém se rýsuje kolem střídání turnusů, aktuální právě o tomto víkendu. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) před měsícem na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou, to nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu. Situaci řešíme.

Největší průšvih do blízkého budoucna jsou aktuálně cizinci ze 3.zemí a tříměsíční i dvouletá víza. MV ČR pozastavilo vydávání víz a prozatím nechápe, že hodně firem může rovnou zavřít fabriku. Noví zaměstnanci jim za (doslova) pár měsíců náhradou za stávající, kterým tříměsíční víza vyprší, prostě nepřijedou. A stávající s dvouletými vízy, kteří jsou mnohdy zapracovaní a nepostradatelní odborníci, budou muset odjet domů, namísto jejich prodloužení. Situaci řešíme.

•   Diskuze   •


29.02.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur ukončil z důvodu nehrazení členských příspěvků členství společnosti AZ- agentura práce, s.r.o. z Prahy. Ta byla členem APA od února roku 2017 a poskytovala plnou paletu služeb agentury práce. V druhé polovině roku 2019 byla prodána novému majiteli, který se postupně odmlčel. Je nekontaktní jak na emailech, tak telefonech, tak v obou kancelářích.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.02.2020

Volební Shromáždění členů APA potvrdilo ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky

Volební zasedání Shromáždění členů APA dne 18.02.2020 v Praze rozhodovalo o 4 kandidátech do tříčlenného Výboru APA, z jehož středu je následně volen Prezident APA na tříleté období. Kandidovali stávající členové Výboru a z pléna navržený Milan Drbohlav. Mandátová komise ověřila Prezenční listinu a počet zúčastněných a přítomných členů APA s právem hlasovat, rozdala volební lístky. Po vyplnění je Volební komise posbírá a sečetla hlasy na nich pro jednotlivé kandidáty.

Členové APA potvrdili ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky. Členy Výboru APA jsou pro období 2020 - 2022 Kamil Grund z Brna, Roman Kubričan z Prahy a Ing. Radovan Burkovič z Ostravy. Prezidentem APA byl ve funkci potvrzen dosavadní prezident Ing. Radovan Burkovič. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté volební období.

•   Diskuze   •


20.02.2020

STANOVISKO Asociace pracovních agentur k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Asociace pracovních agentur (APA) posoudila MPSV předložený návrh zákona o zaměstnanosti a po diskusi na zasedání Shromáždění členů APA v Praze 18.02.2020 zaujíala následující 3 stanoviska:
1. Doplnit postih uživatele, ketrý umožní nebo využije zastřeně zprostředkované zaměstnání. Tento, všemi sociálními partnery dohodnutý bod na společných schůzích - z návrhu opět "nějak zázračně vypadl", což podle APA není jistě náhoda a svědčí o dlouhých prstech mafií a obchodníků s lidmi. Ročně tím nelegální struktury připraví rozpočet České republiky o 53 miliard 272 milionů 800 tisíc Kč.
2. Zrušit povinné pojištění agentur práce jako diskriminaci agenturních zaměstnanců, kteří tím ztrácejí státní ochranu z rukou Úřadu práce, jakou mají všichni ostatní zaměstnanci, a jsou tak vydáni napospas komerčním pojišťovacím subjektům, tedy se dostávají z roviny veřejnoprávní do roviny soukromoprávní. Tato diskriminace je nadále nepřípustná.
3. Zvážit rozšíření pravomocí GŘ ÚP, při udělování povolení k agenturnímu zaměstnávání, ověřovat uzavření a trvání pracovní smlouvy odpovědného zástupce agentury práce prostřednictvím ČSSZ, jež je také organizací podřízenou MPSV.
Celé zněnís odůvodněním a příslušnými paragrafy naleznete v části našeho webu Názory a stanoviska.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.02.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Vimpax Work s.r.o. z Prahy, která má pobočku i ve Žďáru nad Sázavou. Specializuje se od jara roku 2019 na kvalifikovanou výrobní sílu dle objednávky a potřeb uživatele. V současné době v několika místech pro automobilový průmysl a nejčastěji pracovníky z Ukrajiny, které považuje za spolehlivé a motivované. Má také vysokoškolsky vzděláné pracovníky. Mimoritně zaměstnává občany ČR a z některých zemí EU (Rumunsko, Maďarsko). Zodpovědným firmám zajišťuje spolehlivé zaměstnance, spolehlivým lidem dává dobrou práci.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.01.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal a potvrdil oznámení o ukončení členství člena APA, společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. z Brna. Ta byla členem APA od 25.08.2014 a poskytovala plnou paletu služeb agentury práce. Po nesmyslných legislativních likvidačních zásazích státu proti legálním agenturám práce v roce 2017 se rozhodla neobnovit povolení k dočasnému přidělování, které státní zásahy postihly nejvíce. Nadále se soustředila jen na zprostředkování a poradenství, které je pilířem její činnosti dodnes. Protože tato oblast je stranou pozornosti státu a prakticky se v ní legislativně nic neděje, rozhodly se majitelky společnosti dále na činnosti asociace nepodílet.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.01.2020

Noví členové v APA - právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Akademie odpovědných zástupců s.r.o. z Prahy. Přináší od roku 2019 uchazečům o zaměstnání možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Tato kvalifikace je vstupenkou k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice v tomto oboru.

Právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství v Asociaci pracovních agentur. Ano, tolik agentur práce tvořilo historii 18 let existence APA, aktuální počet členů APA je 46.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost GTAgency s.r.o. z Prahy, která má pobočku i v Českých Budějovicích. Specializuje na zaměstnávání v Německu, kde své zaměstnance dočasně přiděluje k různým obchodním partnerům, převážně v automobilovém průmyslu. Společnost rovněž vlastní povolení k zprostředkování zaměstnání od německých úřadů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


17.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Agentura JOB spol. s r.o. z Karlových Varů. Specializuje se od roku 2019 na zaměstnance pro hotelnictví a pohostinství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


16.01.2020

Počet cizinců působících na českém trhu práce roste - APA chystá s AKV Seminář Zaměstnávání cizinců 13.02.2020 v Praze

Jak je patrné ze statistik MPSV a Českého statistického úřadu, počet cizinců působících na českém trhu práce neustále roste. Už v červnu 2019 dosáhl téměř 700.000 osob. Podíl cizinců na celkové zaměstnanosti v ČR je 13,2% a i toto číslo stoupá. Asociace pracovních agentur proto ve spolupráci s AKV chystá na 13.únor 2020 v Praze seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH a první zkušenosti s uplatňováním. Přednášet budou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a AKV.

Cizinci na trhu práce většinou působí v roli zaměstnanců, k 30.6.2019 to bylo 606.483 osob. Ve srovnání s prosincem 2018 se došlo k navýšení o 38.000 osob. Přes 60% z celkového počtu cizinců zaměstnanců tvoří občané Evropské unie, jen 40% jsou cizinci z třetích zemí, kteří pro práci v ČR potřebují pobytové vízum a pracovní povolení.

Nejvyšší podíl zaměstnanců z občanů EU jsou Slováci, k 30.6.2019 celkem 191.418 osob. Za nimi jsou občané Polska (45.187), Rumunska (43.055) a Bulharska (34.834). Ti všichni mohou pracovat v ČR zcela bez omezení, pouze je musí firmy nahlásit Úřadu práce. Jak nástup, tak ukončení zamětsnávání. Zejména proto, aby v zemi původu třeba nepobírali podporu v nezaměstnanosti a současně v sousední zemi vesele pracovali. Ze zemí mimo EU, tedy s potřebou pracovního povolení, jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, 152.699 osob. O řád méně je občanů Ruské federace (15.078) a Vietnamců (12.926).

Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství ke 30. 6. 2019:
Podle údajů MPSV dělá nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, skoro 30%. Aadministrativní a podpůrné pozice, kam spadá částo i agenturní zaměstnávání, dělají skoro 18?% z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce. Až za nimi je pak maloobchod a velkoobchod, oprava a údržba motorových vozidel a stavebnictví.

Cizinci evidovaní ÚP podle klasifikace ekonomických činností v letech 2008–2018 (v tis. osob):
   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.01.2020

Nástupce člena APA

Společnost KRAVSOVO AP CZ s.r.o. se stala se stala nástupnickou firmou člena APA, agentury práce KRAVSOVO s.r.o. k 02.01.2020 převodem části společnosti se zápisem do obchodního rejtříku. KRAVSOVO AP CZ s.r.o., IČO 08379441, je rovněž agentura práce dle rozhodnutí GŘ ÚP z 31.12.2019 č.j. UPCR-2019/87355/9 a stává se tak členem APA namísto původní společnosti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.01.2020

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2020

APA vydala stanovisko k Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2020. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje. A vydávání tak důležité změny, která negativně ovlivní všechny plány a rozpočty, o přenastavování software nemluvě, 3 dny před Štědrým dnem a 10 dní před Silvestrem je výsměchem zaměstnavatelům a ukázkou neschopnosti jak vlády hnutí ANO, tak zejména ČSSD, která dlouhodobě vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost StavS spol. s r.o. z Prahy. Specializuje se od roku 1995 na zaměstnance pro strojírenské a opravářské profese, zejména v dopravě.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2020