Představení

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legislativní způsobilost, často mnohaleté zkušenosti v oblasti dočasné pracovní výpomoci a zájem na rozvoji tohoto, stále se rozrůstajícího, odvětví trhu práce. APA historicky sdružuje převážně menší a střední agentury práce, ale nejen je. Členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance. Vítá ve svých řadách i začínající agentury práce, protože nedílnou součástí činnosti APA je vzdělávání v oboru a sdílení zkušeností a znalostí mezi členy APA navzájem. Včetně metodické pomoci od těch nejzkušenějších.

Přijímání nových členů bere APA jako rozšiřování záběru APA jak geograficky, tak profesně. Obrací se spíše na menší a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. V posledních letech příbírá do svých řad agentury práce s majiteli ze Slovenska, Polska, či v ČR trvale žijících cizinců. Tím rozšiřuje působnost i na přeshraniční podnikání. Jejich zájmy zastupuje a chrání. Seznam omezení pro agenturní zaměstnance a agentury práce je dlouhý. Chronologicky seřazená přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce jen dokazuje, jak politická reprezentace napříč politickým spektrem ničí regulacemi svobodné podnikání a trh práce.

APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Vaše dotazy můžete zasílat na adresu info@apa.cz, mnoho odpovědí naleznete v Aktualitách nebo Diskusi .

Současnost APA

Členové APA jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. V roce 2021 APA dosáhla počtu 51 aktivních členů a oslavila výročí 20 let existence. Za 20 let existence prošlo členskou základnou 75 agentur práce. Ty každoročně obslouží přes 54.000 uchazečů o práci a zaměstnají min. 32.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Min. 2.600 osobám zprostředkují zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávají okolo 5.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou).
Novinky ze života APA naleznete v aktualitách, vystoupeních v médiích a tiskových zprávách.
Kontakt na stávající vedení APA.

APA dlouhodobě podporuje vyčištění trhu práce od nelegálních pseudoagentur

APA podporuje „vyčištění“ trhu s cílem zabránit další činnosti pseudoagenturám, které umožňují výkon nelegální práce, zastřené agenturní zaměstnávání a švarcsystém. Proto APA navrhuje 4 systémová opatření ke zlepšení agenturního zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování – jen tak bude agenturní zaměstnanec na krátkou dobu max.300 hodin ročně postaven finančně na roveň pseudoagenturnímu zaměstnanci s DPP při zastřeném agenturním zaměstnávání (kdy firmy uzavírají s pseudoagenturou smlouvu o dílo a ona pak se zaměstnanci DPP). Firmy nebudou mít ekonomický důvod používat pseudoagentury, dnešní nelegální trh dostaneme pod kontrolu.
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ - kdo není před nástupem do práce nahlášen, ten je nelegál. Toto je konkrétní a dlouhodobě používané opatření na Slovensku. Odstraníme z trhu nelegální zaměstnance bez smluv a jejich dnešní “zaměstnavatele”. Kontroly pracovišť inspektory budou rychlé a jednoznačné.
3) SPLNĚNO a platí od 02.08.2021 novelou Zákona o zaměstnanosti č.274/2021 Sb. v rámci novely Zákona o pobytu cizinců - spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce – objednávající firma rozhoduje o výběru, sepsání smlouvy, srovnatelných podmínkách práce a odměny agenturních zaměstnanců. Ale dnes bez jakékoliv zodpovědnosti a postihu nakupuje levnější nelegální práci od pseudoagentur a tím vytváří nelegální trh - SPLNĚNO
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce při zprostředkování zaměstnání – k anonymizovaným datům o profesích, znalostech a dovednostech uchazečů o práci budou mít přístup online přes internet legální agentury práce. Tím se zvýší možnost, aby uchazeč práce našel místo. Bez toho, aby obíhal úřady a agentury on, budou obíhat jeho data. Podle statistických údajů jsou soukromé zprostředkovatelny práce – agentury práce - dnes 20x úspěšnější při umísťování uchazečů o práci, než státní Úřady práce. Tím snížíme počet nezaměstnaných jejich rychlejším přístupem k práci a současně dostaneme trh zprostředkování pod větší online kontrolu státu.

Historie APA v letech 2011 - 2012

Asociace Pracovních Agentur na zasedání Shromáždění Členů APA dne 25.2.2011 v Praze na Smíchově obnovila svou samostatnou činnost mimo Asociaci Poskytovatelů Personálních Služeb (APPS), kam vstoupila jako kolektivní člen 1.12.2007. Shromáždění APA konstatovalo, že přenechání iniciativy v jednáních s orgány státní správy plně jen APPS nepřineslo očekávané benefity jednotného postupu, prezentovaného jedním zástupcem všech agentur práce. Také počty a složení členů APPS i APA nereprezentují šířku a rozmanitost trhu agentur práce.

Výsledkem uplynulých 3 let 2007 - 2011 na poli legislativy byly jen další a další zdražování povolení k zprostředkování zaměstnání, zpřísňování byrokracie spojené se založením a fungováním agentur práce a zdražování jejich provozu. S APPS hodlá APA nadále úzce spolupracovat za účelem zjednodušení legislativy pro působení agentur práce a odstranění všech dobře známých, doposud opakovaně legislativou neřešených problémů - viz přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce.

APA na svém zasedání 25.2.2011 mj. schválila změnu Stanov APA, Etického kodexu APA, vedení APA a strategii přijímání nových členů APA. Jejím cílem je rozšíření záběru APA. Jako doposud se bude APA obracet spíše na menší a střední české agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. To je také nejmarkantnější znak, kterým se APA dlouhodobě liší od APPS.

Historie APA v letech 2007 - 2010

APA působila pouze jako člen APPS. Samostatně nevystupovala, nerozvíjela činnost, nepřibírala nové členy a nevyjadřovala se k dění na trhu práce ČR.

Historie APA v letech 2005 - 2007

Od roku 2004 se APA rozrostla o několik členů a její funkcí již nebylo pouze být zdrojem informací pro členy APA, ale poskytovat informace z oblasti dočasného přidělení a trhu práce obecně také firmám, které tuto službu využívají. Dále brigádníkům, kteří využívají služeb pracovních agentur, ať již jsou členy APA či nikoliv.

V srpnu 2007 vstoupila APA jako člen do Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb (APPS) a spolu s velkými mezinárodními personálními společnostmi, které jsou členy APPS, usilovala o průhledné agenturní zaměstnávání, nastavení legislativních podmínek odpovídajících praxi a všeobecně o zkvalitňování prostředí pracovního trhu v ČR.

APPS si dala za úkol dbát na dodržování kvality služeb a legislativy v oblasti agenturního zaměstnávání. Nejen u členů APPS, ale i u agentur práce, které zatím nebyly členy žádné z asociací a svým vědomým či nevědomým nedodržováním podmínek stanovených platným zněním Zákona o zaměstnanosti či nekvalitními službami poškozovaly rozvoj agenturního zaměstnávání v ČR.

Historie APA v letech 2001 - 2004

Asociace Pracovních Agentur vznikla v červnu 2001 původně jako základna pro několik ryze českých pracovních agentur s českými majiteli, které měly zájem sdílet své zkušenosti a postřehy z trhu práce v oblasti dočasné pracovní výpomoci.

Od roku 2003, kdy se připravovala novela zákona o zaměstnanosti, začala APA působit více organizovaně a prezentovat postřehy jejích členů směrem ke státním institucím, hlavně Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Díky činnosti APA byla navrhovaná novela Zákona o zaměstnanosti změněna, tak aby bylo možné vedle Pracovní smlouvy (do té doby v návrhu MPSV jediný možný instrument k zaměstnání brigádníků) použít pro dočasné přidělování také Dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Toto malé vítězství právem považujeme za úspěch. Neboť i když je i DPČ často nevyhovujícím nástrojem, poskytuje agenturám práce, které se zabývají krátkodobou (v řádech hodin či dnů) dočasnou výpomocí, alespoň nějak zaměstnávat brigádníky s maximální možnou efektivitou a vyhnout se tak velmi nepružným Pracovním smlouvám.

V listopadu 2004, kdy novela Zákona o zaměstnanosti vstoupila v platnost, poskytovala APA svým členům poradenské služby. Tak, aby se v nových podmínkách orientovali a byli schopni se vypořádat jak s dodržování nových legislativních podmínek, tak výrazným nárůstem administrativy a nutným zdražením, které sebou změny přinesly.

•   Diskuze   •