Aktuality rok 2012

Aktuality rok 2011. Archiv aktualit rok 2010 a starší.

20.12.2012

Jen to dobré v roce 2013 Vám jménem APA přeje Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •

30.11.2012

Asociace pracovních agentur je udivena vládním formálním odstraňováním diskriminace, když jejím důsledkem je naopak zvýšení nezaměstnanosti a tím faktická diskriminace osob zdravotně postižených

Vláda ČR o tom mluvila, praxe se jí to snažila rozmluvit, vláda to přesto udělala. Jako mnoho dalších nesmyslů ve stylu známého rčení "cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly". Nařízení vlády č.246/2012 Sb., ruší v § 4 v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (o minimální mzdě). Zrušením § 4 ve zmíněném nařízení vláda ukládá s účinností od 1.1.2013 všem zaměstnavatelům srovnat minimální mzdy osob zdravotně postižených i osob mladistvých na úroveň zaměstnanců bez zdravotního omezení. To znamená, že od 1.1.2013 již není možné osoby zdravotně postižené zaměstnat podle stupně invalidity za mzdu sníženou o 25 až 50 %.

Dosavadní znění Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (o minimální mzdě) do 31.12.2012:
§4 Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance činí minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy:
a) 90 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,
b) 80 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o mladistvého zaměstnance,
c) 75 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
d) 50 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Nařízení vlády č.246/2012 Sb. ze dne 13. června 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů:
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. a nařízení vlády č. 452/2009 Sb., se mění takto:
§ 4 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Předseda vlády: RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí: Dr. Ing. Drábek v. r.

Jinými slovy osoby zdravotně postižené mají už od ledna 2012 smůlu při hledání práce u agentur práce. Zákon o zaměstnanosti to zakázal. Nově od ledna 2013 mají smůlu jak při hledání nové práce, tak u svého stávajícího zaměstnavatele. Nevíme, kdo z firem na to má a dokáže ustát meziroční zvýšení mzdových nákladů o 25-50% na stejný počet osob a výkonů. Současně s tím se svezli i absolventi a mladiství (90% a 80% min. mzdy). Mnoho dalších firem tak má další pádný důvod k zaměstnávání načerno.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

28.11.2012

Asociace pracovních agentur prostuduje rozhodnutí o ústavní stížnosti ČSSD na 14 vládních "reformních" zákonů z podzimu 2011.

Ústavní soud v úterý posuzoval návrh ČSSD, která žádala zrušit 14 reformních zákonů schválených na podzim 2011. Ústavní soud stížnosti nakonec vyhověl jen částečně. Odmítl totiž zrušit celé zákony, zrušil jen jejich části, například povinnost nezaměstnaných, kteří jsou déle než dva měsíce vedeni v evidenci uchazečů o práci, vykonávat bez nároku na odměnu tzv. veřejnou službu.

Ústavní soud oproti tomu odmítl argumentaci navrhovatelů ohledně neústavnosti legislativního procesu. ČSSD vadilo, že koalice odsouhlasila sloučení diskuse ke všem 14 zákonům a omezila vystoupení poslanců na dvakrát deset minut. Soud připomněl, že poslanci měli dostatek prostoru vyjádřit se v průběhu celého legislativního procesu.

Na webu APA v části Aktuality dne 6.1.2012 je text ústavní stížnosti ČSSD proti na podzim 2011 přijatým zákonům, o níž ÚS rozhodl. Kdyby ÚS všechny zákony odmítl, vyřešil by tím všechny vládou nově vyrobené problémy jako diskriminační povinné pojištění agentur práce proti úpadku, zákaz dočasného přidělování cizinců ze zemí mimo EU, zdravotně postižených i držitelů modrých či zelených karet, zvýšení počtu důvodů, pro něž je možné odejmout povolení agentuře práce a v neposlední řadě i nesmyslné zdravotní prohlídky u DPP a DPČ.

Stížnost ČSSD proti všem uvedeným zákonům zatím blokovala podání jakékoliv další stížnosti proti obsahu zákonů, což plánovala udělat jak APA, tak APPS. Nelze podat stížnost na jednotlivé části zákona, je-li dříve podána a řešena stížnost na zákon jako celek. Asociace pracovních agentur má od léta 2011 hotovu ústavní stížnost proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce a po seznámí se s argumenty ÚS zváží její podání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

22.11.2012

Asociace pracovních agentur je potěšena zvolením povinných zdravotních prohlídek u brigádníků Absurditou roku 2012

Nepovšimnuta, v balíku zákonů ve spacákovém zasedání sněmovny na podzim 2011, prošla novela Zákona o specifických zdravotních službách z dílny Ministerstva zdravotnictví ministra Hegera (TOP09). S hrůzou pak všichni zaměstnavatelé zjistili, že od 1.4.2012 by osoby bez vstupní lékařské prohlídky nebylo možno vůbec právoplatně zaměstnat! Jejich práce by byla brána jako nelegální zaměstnávání, což už je v ČR kromě statisícových pokut i trestný čin. Naštěstí zmíněný nesmysl obsahoval přechodné ustanovení a možnost odložit povinnost až na 1.4.2013.

Následně si nesmyslnost své práce uvědomila i vláda ČR a pod tlakem zaměstnavatelů z celého hospodářství (mj. Svazu průmyslu, Hospodářské komory ČR, Asociace malého a středního podnikání, APA atd.) začala připravovat novelu. Snad ji stihne do konce března 2013 projednat i vydat. Doufejme. I APA se o to velmi aktivně snaží.

Mezitím se tento paskvil stal právem vítězem soutěže Absurdita roku 2012, pod výstižným názvem "Dva milióny za jednodenního brigádníka". Odůvodnění je jednoduché (citujeme) "Od letošního dubna vyvstala nová povinnost přijmout zaměstnance na Dohodu o provedení práce jen se vstupní prohlídkou. Dohody o provedení práce se však uzavírají i na krátkodobé činnosti, třeba jen na jednodenní práci. Tato povinnost výrazně narušuje podnikatelovu flexibilitu, často se totiž stává, že brigádníka je nutné najmout okamžitě a on/ona nemusí mít čas se nechat u lékaře prohlédnout. Navíc zaměstnavatel musí vstupní prohlídku uhradit, což je zbytečně zvyšující finanční náklad vzhledem ke skutečnosti, že pracovník musí jít na vstupní prohlídku znovu, pokud jej firma bude za měsíc potřebovat k něčemu jinému. Pokud se však brigádník se zaměstnavatelem dohodnou, že vstupní prohlídka nebude potřeba, hrozí od inspektorátu práce zaměstnavateli pokuta až 2 mil Kč. (Zákon o specifických zdravotních službách, č. 373/2011 Sb., § 59, pokuta dle zákona o inspekci práce, č. 251/2005 Sb., § 30 odst. 1 písm. f))." (konec citace)

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

19.11.2012

Stanovisko Ředitel odboru právní podpory a metodiky trhu práce MPSV ČR k povinnosti mít na pracovišti doklad o pracovněprávním vztahu.

Ministerstvu práce a sociálních věcí byla dne 8.11.2012 adresována Žádost o vyjádření k plnění povinnosti dle § 136 zákona č. 435/2004 Sb., tedy k povinnosti mít na pracovišti doklad o pracovněprávním vztahu. Citujeme:

"Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o stanovisko k následujícímu problému. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“) stanoví povinnost zaměstnavatele mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinen uchovávat podle § 102 odst. 3 ZoZ. Přestože se jedná o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES, jejímž účelem je omezení zaměstnávání příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících na území EU, je česká legislativní úprava výrazně širší a vztahuje se na všechny zaměstnance všech zaměstnavatelů.
Povinnost dle § 136 ZoZ je uložena zaměstnavateli, kdy zaměstnavatel je zároveň odpovědný za nakládání s osobními údaji jeho zaměstnanců. Při plnění této povinnosti spatřujeme určitá rizika, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., pokud by měl zaměstnanec mít kopii pracovní smlouvy stále u sebe, nebo pokud by měla být uložena na pracoviště, u kterého k tomuto účelu není možno zajistil patřičná technická opatření, případně by si taková opatření vyžádala vysoké investice (např. na instalaci trezoru či kvalitních zamykatelných úložišť a pod), anebo hrozí riziko, že by smluvní partner (klient dané služby) vůbec nedovolil, aby takové úpravy či instalace byly prováděny v jeho provozovně. Níže uvádíme výčet některých pracovních zařazení, kterých se toto týká, bude-li ze strany zaměstnavatele nařízeno zaměstnancům, že mají za všech okolností mít kopii pracovní smlouvy u sebe při výkonu práce:
- pracovník přepravy hotovosti – řidič
- servisní technik bezpečnostních technologií
- strážný v obchodním centru
- strážný/psovod v průmyslovém areálu
- projektant.
Vzhledem k tomu, že bychom jako zaměstnavatel chtěli předejít potenciálním potížím ve vztahu k ochraně osobních údajů a zároveň řádně plnit povinnosti dle § 136 ZoZ, žádáme vás tímto o stanovisko, jak v této záležitosti postupovat, případně o praktickou radu, jakým způsobem v praxi jiní zaměstnavatelé plní povinnost stanovenou dle § 136 ZoZ s pracovníky s obdobným pracovním zařazením a zda-li je s ohledem na smysl a účel zákonné normy dostatečné, když je na identifikační kartičce zaměstnance potvrzení zaměstnavatele o uzavření pracovní smlouvy s uvedením, že pracovní smlouva je uložena v sídle zaměstnavatele na personálním oddělení." (konec citace)

Za MPSV reagoval v přiložené kopii dopisu Ředitel odboru právní podpory a metodiky trhu práce Ing. Štefan Duháň 19.listopadu 2012 pod Č.j.2012/88385 - 412/1. Alespoň máme představu, jak si danou věc vykládá MPSV.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Vyjádření MPSV k plnění povinnosti dle § 136 zákona č. 435/2004 Sb. mít na pracovišti doklad o pracovněprávním vztahu.


•   Diskuze   •

31.10.2012

Shromáždění členů APA na svém zasedání konstatovalo nefunkční elektronický seznam agentur práce, vedený GŘ ÚP, nepostihování nepoctivých agentur práce státem, doposud nefungující sdílené zprostředkování zaměstnání, dlouhé lhůty vydávání povolení agenturám práce, nejasnosti kolem pracovně lékařských služeb, trvající zákaz agenturám práce dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU, držitele modrých a zelených karet a bohužel stále i zdravotně postižené zaměstnance.

V úterý 16.10.2012 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. V úvodu se mj. představil nový člen APA, FlexI T agency s.r.o.. Působí na Ostravsku kdy prakticky 100% činnosti je temporary help. Také nabízejí školení a pomoc lidem v oblasti zaměstnanosti. V rámci dalších podaných přihlášek všichni, kdo doposud kontaktovali členy Výboru APA se zájmem o členství, přihlášku buď nepodali nebo své dříve podané přihlášky nedoplnili o požadované výkazy. Stále narážíme na neustálou nechuť a strach se organizovat a vůbec na sebe veřejně upozorňovat. Agentury práce se bojí, že budou státními orgány kvůli členství v APA šikanovány. Což je jednak nesmysl, jednak je otázkou, zda APA stojí o takové členy.

Při kontrole aktuálních údajů o členech APA bylo zjištěno, že minimálně dvěma vypršela platnost povolení agentury práce a na webu MPSV ČR není zmínka o návazném povolení. Bylo zjištěno, že elektronický seznam agentur práce, vedený dle Zákona o zaměstnanosti nově Generálním ředitelstvím Úřadu práce na adrese portal.mpsv.cz, je díky své nepřesnosti a neaktuálnosti velmi zavádějící. Shromáždění členů APA zde opět konstatovalo další nefunkčnost MPSV a GŘ ÚP a neplnění jejich zákonných povinností.

Výbor APA se v mezidobí mezi zasedáními Shromáždění členů APA věnoval převážně otázkám, spojeným s legislativou. Prezident APA i členové Výboru vystoupili několikrát v médiích a informovali veřejnost o dané problematice. A to včetně celoplošných televizí, například v hojně sledovaném pořadu M.Jílkové "Máte slovo". Odkaz na video ve Videoarchivu České televize. Členům APA byly o všech aktivitách posílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

v oblasti kontrol nelegální práce a švarcsytému zatím nebyla dořešena nečlenskou agenturou práce podaná stížnost k ombudsmanovi, čeká se na stanovisko napadaného SÚIP. Kontrolou SÚIP prošli v nedávné době někteří členové APA, sdělili ostatním praktické zkušenosti a v další debatě byly probrány některé známé postupy a přístupy SÚIP.

U zákona o specifických zdravotních službách existují nyní 2 návrhy na změnu. Pozitivní poslanecký, který jednoduše DPP a DPČ vyškrtává ze zákona a ponechává v něm jen pracovní smlouvy, jako doposud. Povinnost mít smluvního lékaře a u PS procházet vstupní, výstupní i periodickou kontrolou však zaměstnanci zachovává. Vláda ho na svém zasedání odmítla. Leží na Zdravotním výboru Sněmovny. Druhý návrh je vládní, o němž ministr Heger a premiér Nečas tvrdí, že DPP a DPČ budou podléhat kontrole jen u rizikových prací. Ale dle obsahu vláda opět lže, protože zaměňuje rizikovost dle kategorií 1-4 s rizikovými pracemi (prach, hluk, vibrace atp.). A chce kontroly u všech prací kategorie 2-4, což jsou třeba práce u výrobní linky nebo pokladní v supermarketu. Jen minimum jich je v 1 a navíc orgány hygieny mohou samy, bez vůle či proti vůli zaměstnavatele, provést přeřazení práce do vyšší kategorie. Tm by se prakticky nic na původním nepřijatelném znění zákona nezměnilo. Co a kdy bude nakonec schváleno, není jasné. APA lobuje za první návrh.

U doposud nefunkčního sdíleného zprostředkování zaměstnání dle novely Zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012 se nic nového neděje, je stále nefunkční. Náměstek ministra práce Šiška je ve vazbě, ministr práce Drábek podal k 31.10.2012 demisi. Po skoro roce od schválení zákona nic.

U trvajícího zákazu dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce je stále ve hře stížnost ČSSD proti uvedeným zákonům, o níž ještě ÚS nerozhodl. Tím blokuje podání jakékoliv další stížnosti proti jejich obsahu, což plánovala udělat jak APA, tak APPS. Víme, že pokud ÚS všechny zákony odmítne, vyřeší tím všechny nově vzniklé problémy (diskriminační povinné pojištění agentur práce proti úpadku, vynětí agenturních zaměstnanců zpod ochrany zákona o insolvenci, zákazy zaměstnávání cizinců z 3.zemí, zdravotně postižených i držitelů modrých a zelených karet, zvýšení počtu důvodů, pro něž je možné odejmout povolení agentuře práce atd.).

V otázce trvajícího zákazu dočasně přidělovat zdravotně postižené agenturám práce versus povinnosti agentur práce, jako každého jiného zaměstnavatele, je zaměstnávat ve 4% podílu, čekáme rovněž na vyřešení stížnosti ČSSD proti uvedeným zákonům, o níž ještě ÚS nerozhodl. Doposud agenturám práce fakticky škoda nevznikla, proto nemohou podávat na stát žaloby na náhradu škody. Škoda jim vznikne teprve po únoru 2013, kdy agentury práce se 4% povinností podají povinné hlášení na ÚP a zaplatí sankční odvod za jimi v roce 2012 nezaměstnané zdravotně postižené. Za každého 1 nesplněného přes 62 tis. Kč. To bude první část škody. Druhá agenturám práce vznikne při podání daňového přiznání, kdy agentury práce se 4% povinností teprve v březnu či červnu 2013 zjistí, o kolik platí vyšší daně z příjmu právnických osob než v roce 2011. Kdyby i v roce 2012 mohly zaměstnávat zdravotně postižené, uplatnily by si za 1 každého slevu na dani z příjmu právnických osob ve výši 18 tis. Kč, tak jako každý zaměstnavatel.

Žalobu na diskriminační povinné pojištění agentur práce ještě APA ani ABS nepodaly, když kladným rozhodnutím ÚS by se stala zbytečnou, avšak s problematicky zpět získanými náklady na její soupis a podání. O stížnosti ČSSD proti uvedeným zákonům totiž ještě ÚS nerozhodl.

U dlouhých lhůt vydávání povolení agenturám práce si APA ověřila na 20 žádostech o nové následné povolení agentury práce typu b) (dočasné přidělování) v období leden – říjen 2012, že GŘ ÚP nedodržuje z hlediska správního řízení doposud běžný úřední postup – podání žádosti na formuláři z webu portal.mpsv.cz s povinnými přílohami, projednání žádosti komisí, informování žadatele o doplnění podkladů nebo schválení žádosti a informování žadatale o přerušení správního řízení do doby vyjádření MV ČR, výzva žadateli k úhradě správních poplatků, zaslání nového povolení.
GŘ ÚP nejdříve nedodržovalo lhůty správního řízení (dle zákona v případě vyjadřování má orgán státní správy lhůtu 30 dní, v případě dalšího orgánu dalších 30 dní, tedy GŘ ÚP + MV ČR = 60 dní). A to i přes dvojnásobnou doporučenou písemnou urgenci dané věci. Stížnost na nečinnost byla ministrem práce smetena s poukazem na to, že (než se sám stihl vyjádřit) GŘ ÚP již konalo a věc stačilo zúřadovat před koncem platnosti stávajícího povolení. Tak proč si žadatel stěžuje. GŘ ÚP se dále dostalo do rozporu i s požadovanými přílohami. V žádosti o návazné povolení agentury práce stačila GŘ ÚP k prokázání praxe odpovědného zástupce kopie stávajícího povolení agentury práce se stejným odpovědným zástupce. Nelogicky však GŘ ÚP trvalo na prokázání jeho vzdělání ověřenou kopií diplomu. Přestože stejně jako praxe mohlo být i vzdělání prokázáno stávajícím platným povolením. Jinak by totiž nemohlo být před 3 lety vydáno. Stížnost u ministra práce byla zamítnuta a ve stejném duchu žadateli odpověděl i premiér. S odvoláním na striktní výklad GŘ ÚP k prokazování vzdělání dle zákona o zaměstnanosti - byť v neprospěch žadatele a v rozporu s vládními sliby o snižování byrokracie. Správní řízení trvalo u této konkrétní žádosti od března do října 2012. Výsledkem trvalého tlaku na GŘ ÚP však je dodržování doposud běžného úředního postupu a zkrácení lhůt u dalších řízení, někde až na necelých 40 dní.
Bohužel opět se ukázalo, že GŘ ÚP nejedná předvídatelně a shodně, jak požaduje nejen zákon, ale mnohokráte judikoval Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Konkrétně:
- GŘ ÚP na základě obsahově naprosto stejné žádosti o povolení navazující od určitého data na předchozí povolení nadále vydává 3 různé druhy výroků. Zřejmě podle toho, který referent jej řeší. První druh je vydán ve výroku „s účinností od navazujícího data na předchozí povolení“. Důsledkem ale může být fakt, že nabude díky pomalé práci GŘ ÚP právní moci až po datu účinnosti. Pro žadatele je ovšem nejpřijatelnější, protože mezi 2 povoleními není prázdné období. Druhý je vydán ve výroku „s platností od data nabytí právní moci a s účinností od navazujícího data na předchozí povolení“. Zde je důsledek podobný, datumy se mohou křížit, protiřečit si. Třetí pak neobsahuje návazné datum vůbec, ač je v žádosti výslovně zmíněno. Hovoří jen o „platnosti od data nabytí právní moci“. Což na jednu stranu je správně, ale v případě odvolání pak vznikají problémy s návazností povolení. Dle tohoto výroku nemá žadatel do rozhodnutí odvolání ministrem práce de jure žádné povolení. Ze zkušeností od roku 2009 víme, že ministr dokáže rozhodovat (nečinit) i půl roku. Lze na několika případech doložit, že v závislosti na druhu výroku již několik let nesedí u mnoha agentur práce data trvání povolení (od – do). Přesto jsou všechna povolení podepsána jednotně vedoucím odboru zprostředkování, ač se v důsledcích od sebe tak mnoho liší.
- GŘ ÚP nemá řešenu zastupitelnost referentů, resp.klasicky nemá zvládnuto správní řízení a dodržování správních lhůt. Poslední zkušenost ukázala, že díky údajné nemoci referentky, je možné vést správní řízení od konce července až do poloviny října 2012 bez jakéhokoliv kroku ze strany GŘ ÚP. Teprve na dopis žadatele reagoval referent GŘ ÚP běžným emailem s výše zmíněnou informaci. Současně se ovšem pokusil svést průtahy na žadatele tím, že v emailu požadoval doplnit k žádosti ověřenou kopii pracovní smlouvy k prokázání praxe odpovědného zástupce agentury práce. Byl žadatelem s poukazem na nečinnost GŘ ÚP striktně a tvrdě odmítnut. Za pár dní byla žadateli doručena písemnost, obsahující informaci o přerušení správního řízení do doby vyjádření MV ČR. V ní GŘ ÚP alibisticky tvrdí, že kladně posoudilo žádost již v prvních dnech srpna 2012. Proč jí ovšem předává na MV ČR až v říjnu 2012 již neuvedlo.

Shromáždění členů APA opakovaně konstatovalo od dubna 2011 trvající organizační zmatky na MPSV a GŘ ÚP, nedodržování správních lhůt a hlavně předvolebních slibů a vládního programového prohlášení o snižování byrokracie. Na MPSV je v současné době navíc v demisi ministr práce pro podezření z korupce svého 1.náměstka. APA vyzývá členské i nečlenské agentury práce, aby o všech nestandardních krocích ve správních řízeních informovaly Výbor APA. Prezident APA bude následně žádat nápravu na příslušných místech a v krajním případě kauzy medializovat.

V souvislosti s výše uvedeným schválili členové APA Projekt Transparentní agentura práce. Zadáním lustrační práce (rejstříky portal.mpsv.cz a www.justice.cz bylo zjištěno, že z cca 1.327 vydaných povolení agenturám práce jejich 610 majitelů, právnických osob, neplní své základní povinnosti vůči obchodnímu rejstříku. Tj.uložení listin a účetních závěrek. Netýká se to uložení roku 2011. OR je s tím letos na štíru, přestože mu byly zaslány už v dubnu nebo červenci. Mnoho z těchto nepoctivých agentur práce se setkává se členy APA v různých soutěžích a nabízí podezřele nízké ceny, které mnohdy nekryjí ani hrubé mzdy agenturních zaměstnanců, natož odvody z nich. Přičemž zjistit o nich něco dalšího je velmi složité. Některé takové agentury práce nedisponují ani webem a podle dohledání na leteckých Gogole maps sídlí v bytě na sídlišti či v činžáku. APA bude o tomto informovat příslušné OR Krajských soudů, Finanční úřady, MPSV (GŘ ÚP) a MV ČR, které lustruje odpovědného zástupce agentury práce a vydává kladné stanovisko k udělení povolení agentuře práce. Přestože odpovědný zástupce bývá většinou jednatelem nebo majitelem právnické osoby, neplnící základní povinnosti dle zákona.

Účast APA na projektu Národní soustavy povolání NSP2 skončila v září 2012. Zatím se neví – je to otázka financí státu a peněz od EU – zda bude pokračovat projektem NSP3. Bylo definováno povolání Kariérový poradce a pro agentury práce Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů v úrovni vedoucího pobočky agentury práce. Chybí ještě úrovně dispečer pod ním a ředitele/jednatele/majitele agentury práce nad ním. Ty by byly obsahem projektu NSP3. Nejen členové APA mohou pro přijímání kmenových zaměstnanců agentury práce používat tento standard k ohodnocení znalostí a kompetencí uchazečů o práci v agentuře práce. Členové APA budou v případě svého zájmu po prostudování webových stránek žádat MPSV ČR o statut autorizované osoby a stanou se vyučujícími a zkoušejícími subjekty pro získávání dílčí kvalifikace Kariérový poradce RLZ.

Projekt Národní soustavy kvalifikací NSK II skončí v prosinci 2012. Zatím se neví – je to otázka financí státu a peněz od EU – zda bude pokračovat projektem NSK III. Byla definována kvalifikace Kariérový poradce pro lidské zdroje v úrovni vedoucího pobočky agentury práce, chybí ještě úroveň dispečera pod ním a ředitele/jednatele/majitele agentury práce nad ním. Ty by byly obsahem projektu NSK III. Nejen členové APA mohou pro vzdělávání kmenových zaměstnanců agentury práce používat tento standard.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 19.únor 2013 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.09.2012

Ministerstvo práce popírá samo sebe - zákaz zaměstnávání cizinců agenturami práce versus zpráva vydaná právě MPSV

Asociace pracovních agentur je zcela konsternována restriktivním přístupem MPSV k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí agenturami práce, ostře kontrastujícím se zjištěními samotného MPSV. Zákaz zavedla novela Zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012, prosazená MPSV v čele s ministrem práce Drábkem (TOP09). To stejné ministerstvo práce, vedené tím stejným ministrem, však již v roce 2011 znalo situaci na trhu agenturního zaměstnávání cizinců ze třetích zemí!

Citujeme ze zprávy "Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců" (strana 18 - 19):
"V souvislosti se vznikem Úřadu práce ČR od 1. 4. 2011 přešla činnost v oblasti udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání z MPSV na GŘ ÚP ČR. Ke konci roku 2011 mělo platné povolení ke zprostředkování zaměstnání 1 307 agentur práce.
Ke konci roku 2008 začalo MPSV sledovat statistické údaje o povoleních k zaměstnání vydaných cizincům, kteří jsou agenturami práce dočasně přidělováni k uživatelům. Od této doby jejich celkový počet i podíl na celkovém počtu všech platných povolení k zaměstnání v ČR klesal.
Od roku 2012 již není možno cizince s povolením k zaměstnání dočasně přidělovat.
(strana 42) "V oblasti agenturního zaměstnávání došlo v roce 2011 ke snížení počtu agentur práce s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání, včetně těch, která umožňují zprostředkovávat zaměstnání občanům třetích zemí. Nadále výrazně klesal počet povolení k zaměstnání vydaných občanům třetích zemí dočasně přiděleným k výkonu práce u uživatelů. K 31. prosinci 2011 jich bylo celkem 1 400."(konec citace).

Z 36.640 povolení vydaných cizincům v roce 2011 jich pouze 1.400 bylo vydáno k dočasnému přidělení agenturou práce! Tedy marginálních 3,8%, jak samo MPSV přiznává v tabulce na straně 19. A to máme v ČR dle Českého statistického úřadu 3 miliony zaměstnanců. Za daného stavu je zákaz zamětsnávání cizinců ze třetích zemí naprosto nepochopitelný. Postiženi jím byli pouze vysoce kvalifikovaní odborníci, specialisté jako např.informatici, vědci, lékaři a ředitelé firem, jejichž zaměstnání prostřednictvím agentur práce si firmy objednaly kvůli složité legislativě a zdlouhavé proceduře zaměstnávání cizince z třetích zemí. Agentury práce totiž tyto postupy dobře znají a vyřizují je pro více klientů naráz v rámci celé ČR. Bavíme se zde o lidech z nečlenských zemí EU, tedy i USA, Austrálie, Japonska či Kanady. Vidíme, že prý podnikání podporující koaliční vládou je přijímána naprosto zbytečná legislativa, potírající neexistující problémy. Naopak je sama vytváří, protože zmínění zaměstnanci, firmy u nichž pracují i agentury práce, jsou postaveni zákazem před problém, jak v časovém presu tuto záležitost vyřešit. Nebo potřebného odborníka poslat - třeba i s rodinou - během krátké doby domů.

Asociace pracovních agentur nejen v této souvislosti konstatuje, že postupy MPSV a jím prosazovaná legislativa jsou naprosto iracionální.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.


•   Diskuze   •

31.07.2012

Kontrolní akce Inspekce práce v roce 2011 - divení se nad výsledky.

Asociace pracovních agentur se prostřednictvím redakce BHP dostala k Hodnocení kontrolních akcí Inspekce práce v roce 2011. Kromě jiného v něm nalezneme i část, věnovanou kontrolám u agentur práce. Vedení APA je pobaveno podivením úředníků nad tím, že přijímání nových restriktivních zákonů nevede ke zlepšení u agentur práce. Jestli to nebude u ministra práce Drábka (TOP09) stejný problém, jako má jeho stranický kolega ministr financí Kalousek. MF ČR je také udiveno sníženým výběrem jím zvýšených daní. Oba dva ministři však reagují na svá zjištění naprosto stejně nesmyslně - pro letošek i příští rok daně a byrokratická omezení opět zvyšují!

Aktivita Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), zvážíme-li, že se jedná o území celé ČR, je fatální. Z vydaných cca 1.200 povolení agenturám práce zkontrolovali za rok celých 60 agentur práce a 30 uživatelů. Jestlipak by místo přijímaní nových restriktivních zákonů nebylo efektivnější kontrolovat více dodržování těch stávajících?

Další paradox v přijímání nových byrokratických omezení agentur práce pak nalezneme o kousek dále. Přestože článek obsáhle popisuje problémy, způsobované převážně uživateli, tedy firmami, které si služby agentur práce objednávají a platí, skóre uložených pokut je přesně opačné! Agenturám práce uloženo pokutami 675 tis. Kč versus 35 tis. Kč uživatelům. Vysvětlení tohoto protimluvu? Žádné.

Další odstavec dokonce hovoří o tom, jak SÚIP, díky zavalení úkoly od MPSV, ignoroval ty nejdůležitější podněty - udání lidí z terénu. Z 5.501 podnětů provedl jen 2.805 kontrol. A že nešlo o žádné maličkosti, to dokumentuje 67% závadných zjištění a horentní pokuty - na 372 pokut připadlo 10 mil Kč! Je nepochopitelné, že při publikaci takových závěrů práce za nemalé peníze daňových poplatníků, nepadají žádné hlavy ředitelů odborů, náměstků či ministra. K čemu je nám takové ministerstvo práce a jeho "kontrolní činnost"?

Asociace pracovních agentur v této souvislosti konstatuje, že státní kontrolní mechanismy na trhu práce nefungují a potřebují změnu.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Hodnocení kontrolních akcí Inspekce práce v roce 2011.


•   Diskuze   •

30.06.2012

Shromáždění členů APA na svém zasedání konstatovalo nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání, neustále se prodlužující lhůty vydávání povolení agenturám práce, zmatek kolem pracovně lékařských služeb, trvající zákaz agenturám práce dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU, držitele modrých a zelených karet a bohužel stále i zdravotně postižené zaměstnance

V úterý 26.6.2012 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. V úvodu mj. proběhla komerční prezentace produktu pro personální agentury Karat Software. Kromě mnoha agentur práce, které ho prakticky používají, nabízí firma i vlastní legislativní oddělení, kde sledují a zapracovávají změny do SW. SW lze navázat na stávající ekonomický systém firmy, případně použít jeho moduly (obsahuje např. účetnictví, mzdy, faktury, CRM atd.). Přístup lze nastavit přes web i pro uživatele agentury práce. Přítomní členové APA konstatovali, že Karat SW jako jeden z mála na českém trhu řeší komplexně problematiku agentur práce a z doposud předvedených SW řešení na půdě APA je jediným vážným konkurentem doposud jediného funkčního modulového komerčního řešení, SW Blahovec NET. Firma KARAT Software, a. s. z Přerova se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Výbor APA se v mezidobí věnoval převážně otázkám spojeným s legislativou a formami, jak se jí přizpůsobit bez nutnosti likvidace podnikání agentur práce. Prezident APA i členové Výboru vystoupili několikrát v médiích a informovali veřejnost o dané problematice. Členům APA jsou o všech aktivitách posílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a a odkazy. APA se mj. stala i členem Asociace kolektivního vyjednávání. Dále v bodech probíraná témata byla nedílnou součástí zprávy o činnosti Výboru APA mezi zasedáními.

V oblasti kontrol nelegální práce a švarcsytému přivítala APA podání ombudsmanovi ve věci zrušení šikanózních kontrol. Znění stížnosti na webu APA obsahuje velmi dobré argumenty pro agentury práce v případě kontroly ÚP, SÚIP či MPSV.

APA již dříve konstatovala, že nový zákon o specifických zdravotních službách přinášející od 1. 4. 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovních poměrů, je velmi špatný pro celé české hospodářství. Přítomní členové APA se shodli na nutnosti informovat vládu, poslance i senátory, že návrh likviduje nejen agenturní zaměstnávání, ale obecně EU podporovanou flexicurity. U agentur práce vstupuje do hry ohromný počet agenturních zaměstnanců nastupujících ze dne na den na krátké časové úseky na mnoho různých pracovišť. Tedy nemožnost kontroly pracovišť ze strany lékaře a přípravy pravidel vstupní prohlídky pro danou práci, když pracoviště a druh práce jsou známy agentuře práce až pár hodin před nástupem do práce. Dále nemožnost vykonání vstupní prohlídky zaměstnance před nástupem do práce, protože nejsou výjimkou odpolední či noční nástupy, nástupy o víkendech, svátcích, z hodiny na hodinu atp.. Striktní zákaz nenastupovat bez zdravotní prohlídky u DPP a DPČ postihne nejen firmy, ale především osoby závislé na příležitostných příjmech. Tedy studenty, děti zaměstnanců, nezaměstnané evidované i neevidované na ÚP, invalidní a starobní důchodce atd..

Potvrdily se obavy APA z opětovné "tvůrčí činnosti MPSV" u doposud nefunkčního sdíleného zprostředkování zaměstnání. Uniklý materiál MPSV z března 2012, který obdržela k připomínkování jednotlivá pracoviště Úřadů práce, stanovuje naprosto nerealistické zásady pro jednotný postup Úřadu práce České republiky při zabezpečování sdíleného zprostředkování zaměstnání. Např. chce dát agenturám práce ke sdílenému zprostředkování min. 60% obtížně umístitelných osob z evidencí ÚP, chce po agenturách práce mít kamennou pobočku v každém okresním městě (i největší giganti mají max. 20 poboček v celé ČR), chce pro předané nezaměstnané jen umístění na dobu neurčitou atd.. Přestože v rámci EU je běžné, že mohou být takto předaní lidé agenturou práce i dočasně přidělováni, v ČR to zákon z dílny MPSV zakazuje. Jako by nebylo cílem snížit nezaměstnanost, ale jen jako provádět činnost.

Na webu APA je text ústavní stížnosti ČSSD proti na podzim 2011 přijatým zákonům, o níž ještě ÚS nerozhodl. Pokud ÚS všechny zákony odmítne, vyřeší tím všechny vládou nově vyrobené problémy jako diskriminační povinné pojištění agentur práce proti úpadku, zákaz dočasného přidělování cizinců ze zemí mimo EU, zdravotně postižených i držitelů modrých či zelených karet. A v neposlední řadě i nesmyslné zdravotní prohlídky u DPP a DPČ.

Členové i nečlenové APA si poslední rok opakovaně stěžují na neustále se prodlužující časové lhůty při vydávání povolení agenturám práce Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. To je dle novely Zákona o zaměstnanosti z dílny MPSV vydává namísto MPSV od dubna 2011. Je naprosto běžně překračována 60ti denní lhůta pro správní řízení, jsou vyžadovány již jednou obdržené doklady atp.. Podle zjištění APA se situace nijak výrazně nemění. Dochází k absurditám, kdy na podání stížnosti pro nečinnost GŘ ÚP k MPSV reaguje ministr práce zcela mimo legislativní rámec ve smyslu, že agentura práce přece nakonec v mezidobí rozhodnutí GŘ ÚP obdržela, takže nešlo o nečinnost. V rozporu s vládními prohlášeními, koaliční smlouvou a předvolebními sliby, se však ministr práce ani vláda nechystá změnit raritu v EU - omezené tříleté povolení agenturám práce. Přestože by tím každoročně při počtu cca 1.300 vydaných povolení ušetřili všem občanům peníze za 400 zbytečně vedených správních řízení. O nákladech agentur práce ani nemluvě.

Shromáždění APA probralo zapojení členů APA do práce při tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a podmínky pro možnost stát se autorizovanými osobami.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 16.říjen 2012 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

podnět veřejnému ochránci práv ve věci kontrol nelegálního zaměstnávání 25.4.2012
22.06.2012

Podnět Veřejnému ochránci práv ve věci kontrol nelegálního zaměstnávání

Nejen na agentury práce se neustále valí další a další nesmysly z dílny rádoby pravicové, rádoby propodnikatelské a rádoby protikorupční Nečasovy vlády. A je jedno, zda je původcem zrovna "resortní" ministr práce Drábek (Zákon o zaměstnanosti, Zákoník práce, Metodické pokyny SÚIP atp.) nebo ministr zdravotnictví Heger (Zákon o pracovně lékařských službách) či ministr financí Kalousek (zvyšování daní a poplatků všeho druhu).

Asociace pracovních agentur již byla donucena podat v červnu 2011 stížnost k Evropské komisi pro porušování směrnice EU o agenturním zaměstnávání vádou ČR. Ta je nyní v řízení u bruselských úředníků. Také českého ombudsmana APA zvažovala oslovit jak v případě diskriminačního povinného pojištění agentur práce, tak v případě zákazu dočasného přidělování osob zdravotně postižených a cizinců. Razantně se k posledně jmenovanému vymezili i kolegové z APPS. Prozatím všichni čekáme na Ústavní soud. Pokud smete zimní "reformní zákony" Nečasovy vlády, napadané ČSSD, zmizí s tím všechny tyto nesmysly a novely, dopadající jak na agentury práce, tak na celé hospodářství. Čas však hraje proti nám a vláda chrlí další paskvily. Případně ty dříve přijaté nabývají účinnosti - viz ministr Heger a likvidační zdravotní prohlídky osob s DPP a DPČ. Vstupní, periodické a výstupní, třeba i jen pro 3 hodiny práce při vykládce kamionu za rok. Dle přechodného období naštěstí až od 1.4.2013, ale vůli ke změně zatím nevidíme. I ty jsou však součástí "reformního balíčku".

Z výše uvedených důvodů si velmi vážíme jakékoliv aktivity našich členů i sympatizujících nečlenských agentur práce, která prospívá naší věci - jednoduššímu a fexibilnějšímu zaměstnávání, které prokazatelně pomáhá potírat nezaměstnanost. Ta po dvou letech působení současné vlády stále atakuje půlmilionovou hranici a prakticky se nijak nemění.

Takovou pozitivní aktivitou je i podání podnětu veřejnému ochránci práv ve věci kontrol nelegálního zaměstnávání a protiprávního pokynu Státnímu úřadu inspekce práce. V textu podání si můžete názorně povšimnout, jak a k čemu se u nás tvoří zákony a jak jejich jasného znění současná vláda nelegálně zneužívá.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

22.05.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost FlexI T agency, s.r.o. z Ostravy. Společnost působí na trhu práce od roku 2008. Zaměřuje se převážně na dělnické a technické pozice v oboru IT. Je schopna nabídnout zaměstnance i na pozice v administrativě a jiných profesních odvětvích.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

Dopis AKV ministrovi práce 16.4.2012
07.05.2012

Asociace kolektivního vyjednávání (AKV) podpořila stanoviska APA v dopise ministrovi práce

Asociace Pracovních Agentur je členem Asociace kolektivního vyjednávání (AKV). AKV svým dopisem z 16.4.2012, adresovaným ministrovi práce Jaromíru Drábkovi, podpořila snažení APA ve věci zrušení nesmyslného zákazu dočasného přidělování osob zdravotně postižených i cizinců.

APA se ztotožňuje i s dalšími názory AKV, vyjádřenými v dopise, tedy:
- v otázce nelegálního zaměstnávání a jeho kontrol, kde AKV vítá přístup k definici nelegálního zaměstnávání v návaznosti na Zákoník práce
- v otázce obcházení agenturního zaměstnávání, kde AKV navrhuje pokutovat uživatele za to, že takové obcházení objednává a tím vytváří trh pro obcházení agenturního zaměstnávání
- v otázce prokazování existence pracovněprávního vztahu a rozporu pokynů MPSV a SÚIP s legislativou
- v otázce zpřísňování agenturního zaměstnávání, kde AKV nesouhlasí se zákazem zaměstnávání cizinců a zejména osob zdravotně postižených, což omezuje je samé a znemožňuje agenturám práce plnit povinný podíl OZP jejich zaměstnáváním. Navrhuje i logickou úpravu nezapočítávat tyto zaměstnance agenturám, ale uživatelům.
Originál dopisu na webu AKV.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.04.2012

Shromáždění členů APA na svém zasedání obsáhle probíralo legislativní zmatky a zmetky Nečasovy vlády, zvláště pak z dílen ministra práce Drábka a ministra zdravotnictví Hegera a jak se jim bránit

V úterý 24.4.2012 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. Po představení nových členů APA a diskusi k jejich motivaci, stát se součástí APA, proběhla komerční prezentace produktu pro personální agentury firmy Unicorn Universe. Jde o cloudovou službu, sledování pohybu všech předdefinovaných procesů, metodiky. Produkt se ukázal jako vhodný spíše pro dodávání menšího počtu osob na delší období, kdy věrně sleduje všechny aktivity s nimi prováděné. Jeho velkou nevýhodou je neprovázanost na další případné moduly (mzdové účetnictví, účetnictví, fakturace, sledování zakázek atp.). Firma Unicorn Podnikatele roku 2008 v ČR Vladimíra Kováře se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Členové APA vyslechli zprávu Prezidenta a Výboru APA o plnění úkolů od minulého setkání v lednu 2012. Výbor APA se převážně věnoval otázkám spojeným s legislativou a formami, jak se jí přizpůsobit bez nutnosti likvidace podnikání agentur práce. Prezident APA i členové Výboru vystoupili několikrát v médiích a informovali veřejnost o dané problematice. Od minulého zasedání v lednu 2011 Výbor APA sledoval bouřlivý vývoj na poli legislativy a informoval emaily Členy APA o možných protiopatřeních. Největší počet zákonů, vztahující se na agenturní zaměstnávání a s ním spojené oblasti, vešel kromě 1.1.2012 v účinnost k 1.4.2012. Bylo konstatováno, že vláda, která uprostřed hospodářského roku znovelizuje 130 zákonů, je nezodpovědný škůdce celé ekonomiky a nemá u vlády co dělat. Připomenuli jsme si plané předvolební sliby, že kvůli stabilitě hospodářství se zákony budou měnit jen minimálně, spíše rušit a pokud už se bude novelizovat, tak jen 2x ročně k 1.1. a 1.7..

U kontrol nelegální práce a švarcsytému - povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah podle § 136 zákona o zaměstnanosti, kdy nepředložení kopie PS, DPP, DPČ anebo povolení cizince k pobytu na území ČR bude automaticky SÚIP vyhodnocovat jako nelegální práci - se APA připojuje k právnímu stanovisku Asociace malých a středních podnikatelů, kde je pozorovatelem. Zmíněný postup považujeme z právního hlediska za nesprávný. Závazné právní předpisy sice stanoví povinnost mít v místě pracoviště uvedené kopie, nicméně za porušení této povinnosti není v zákoně stanovena žádná sankce. Nepředložení uvedených kopií tedy může inspektor nanejvýš vytknout v protokolu o provedené kontrole. Tisková zpráva MPSV nemůže v žádném případě nahrazovat chybějící sankci v zákoně. Nesplnění povinnosti předložit uvedené dokumenty nelze ani na základě přání MPSV podřazovat pod jakýkoliv jiný správní delikt, natož umožnění výkonu nelegální práce, za který je stanovena minimální pokuta ve výši 250.000 Kč (která je sama o sobě problematická pro možný rozpor s ústavními předpisy). Doporučujeme se aktivně bránit. Zaměstnavatel má možnost podat námitky proti protokolu o provedené kontrole a je-li proti němu zahájeno správní řízení o uložení pokuty, má právo na obhajobu. Správní orgán musí totiž vyhodnotit vše, co vyjde ve správním řízení najevo, včetně toho, co uvedou účastníci správního řízení (nemůže rozhodnutí opřít jen o protokol inspektora). Výbor APA zastává rozšířené stanovisko k zmíněnému §136 ZoZ - Pokyn k dočasnému přidělení již od roku 2005 dostatečně a věrohodně prokazuje existenci pracovně právního vztahu agenturního zaměstnance, přítomného na pracovišti uživatele. Obsahuje totiž velmi detailní údaje identifikující zaměstnance, agenturu práce, uživatele, předmět výkonu práce, místo výkonu práce a dokonce i mzdu. Je faktickým opisem pracovně právního vztahu a dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uživateli a mohl tedy vzniknout jen na jejich základě. Naši agenturní zaměstnanci nebudou u sebe nosit a inspektorům ukazovat žádné kopie pracovně právních vztahů, jen originální Pokyn k dočasnému přidělení jako doposud.

Nový zákon o specifických zdravotních službách přináší od 1. 4. 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovních poměrů. Pracovně lékařské prohlídky se podle nové právní úpravy účinné od 1.4.2012 dělí na vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné. Podrobnosti mají být stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví (MZ), která však stále existuje jen v návrhu. Vstupní prohlídka je nutná u uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců převáděných na jiný druh práce, aby výkon práce nepřivodil zhoršení zdravotního stavu zaměstnance nebo poškození zdraví jiných osob. Pokud zaměstnanec prohlídku neabsolvuje, musí se na něj pohlížet jako by byl zdravotně nezpůsobilý. Neplatná je tak i jím uzavřená smlouva či dohoda. Před skončením pracovněprávního vztahu, převedením na jinou práci anebo zařazením na práci se sníženou náročností je nutné vždy provést výstupní prohlídku. Doposud měli vstupní prohlídku u lékaře podstupovat jen budoucí zaměstnanci s PS. Podle nového zákona ji ale musí absolvovat i lidé pracující na DPP či DPČ, tzn. externisté, sezónní pracovníci, brigádníci. Proti se postavila např. Hospodářská komora České republiky, Zavedením lékařských prohlídek má za následek snížení flexibility trhu práce u DPP a DPČ. Ministr přiznává, že některé pasáže nového zákona o zdravotnických službách jsou sporné. MZ ČR proto připravuje novelu, která náročná opatření zřejmě zmírní. Výbor APA doporučil členům využít přechodných ustanovení zákona a zvolit vyčkávací taktiku do 1.4.2013. Opět bylo konstatováno, že u zákona neproběhlo hodnocení dopadu na hospodářskou sféru RIA, které Nečasova vláda buď provádí jen formálně nebo přímo ingnoruje. Máme vůbec dnes tolik doktorů, aby 3 miliony zaměstnanců v ČR prošly jen pouhou periodickou roční prohlídkou v I.kategorii práce - která má dle návrhu vyhlášky MZ trvat min.20 minut?

Doposud nefunkční je sdílené zprostředkování zaměstnání, Z pohledu APA jde jen o další z nepřipravených, nedomyšlených a s odbornou veřejností neprojednaných změn z dílny MPSV. Ani po 4 měsících platnosti zákona nebylo ještě žádné sdílené zprostředkování uskutečněno, MPSV nemá k němu hotovy pokyny ani vyhlášku. A to na podzim 2011 bylo k přípravě "prováděcího předpisu" několik schůzek APA a APPS na MPSV u JUDr. Vaňáska s výstupem tezí, jak by měl probíhat výběr agentur práce pro sdílené zprostředkování. Zástupci APA přitom navrhovali zcela jiný přístup - zpřístupnění údajů o uchazečích o zaměstnání, které mají k dispozici úřady, pracovním agenturám. Pokud by měla agentura práce pro uchazeče vhodné místo, mohla by ho ihned oslovit. Uchazeč by nemusel obíhat všechny agentury práce ve městě a u každé se zvlášť registrovat. Stát by nemusel uchazeče přemísťovat k agenturám práce a nemusel jim za to platit. Neobdrželi jsme k tomu od MPSV žádnou odpověď.

Od ledna 2012 trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce měl dle MPSV přinést cizincům větší jistotu v zaměstnání, když budou zaměstnanci firem přímo. V rozporu s tím MPSV uveřejnilo v únoru metodický pokyn pro ÚP, aby připravily podniky na to, že od 7/2012 nebudou vůbec žádné nové cizince ze zemí mimo EU povolovat, ani stávajícím povolení prodlužovat. Pod tlakem Svazu průmyslu a Hospodářské komory MPSV sdělilo, že pokud by nevydání či neprodloužení doby platnosti povolení ohrozilo ekonomickou situaci zaměstnavatele, povolení k zaměstnání bude moci úřad vydat, by´t u dělníků jen na 6 měsíců místo dnešních 2 let. Smyslem zpřísněných opatření je prý podpořit zaměstnanost v ČR a aktivizovat volné pracovní síly z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. Copak ale nezaměstnaným něco doteď bránilo, aby na daná místa místo zatracovaných cizinců už dávno nastoupili?

Členové APA i ze zpráv od nečlenů APA konstatovali, že Generální ředitelství ÚP, jako nově vydávající orgán místo MPSV, má neustále problémy s dodržováním zákonných lhůt u vydávání povolení agenturám práce. A to jak novým, tak zcela nelogicky i stávajícím pro navazující povolení. Prezident APA bude iniciovat podávání stížností pro nečinnost GŘ ÚP k MPSV.

Shromáždění APA v reakci na nesmyly v nových vládních zákonech schválilo žádost o vstup APA do Asociace kolektivního vyjednávání. Protože vláda jde svými zákony a vyhláškami proti zaměstnancům i zaměstnavatelům současně a cíleně rozbíjí hospodářství.

Shromáždění APA probralo zapojení členů APA do práce při tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací u profesně příslušných jednotek práce Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů, Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel, Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a Kariérový poradce pro zaměstnanost. Členové APA se stanou stvrzovateli zmíněných a mají zájem stát se autorizovanými osobami.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 26.červen 2012 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

19.04.2012

Stanovisko APA k nově zavedeným povinným zdravotním prohlídkám dle Zákona o pracovně-lékařské péči z dílny Ministerstva zdravotnictví (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní kontroly i u DPP a DPČ, přítomnost lékaře na pracovišti atp.)

Asociace Pracovních Agentur se v návaznosti na další nesmyslný zákon Nečasovy vlády zavádějící byrokracii do podnikání ztotožňuje se stanoviskem Asociace malých a středních podnikatelů, v níž se stala nedávno pozorovatelem. Citujeme: ".......Dle názoru AMSP ČR nejen MPSV, ale i ostatní resorty podnikatelské prostředí spíše komplikují. Na straně jedné cítíme trvalý tlak na vyšší odvody, ať již ve formě přímých či nepřímých daní, na straně druhé stát není schopen kompenzovat vyšší náklady podnikatelů jakýmkoliv smysluplným krokem směřujícím ke zjednodušení podnikatelského hřiště, nemluvě o nějaké formě praktické pomoci či růstových opatřeních. (konec citace)

APA ví, že současná, rádoby pravicová vláda, už dva roky podnikání jen škodí a komplikuje ho. Zaváděním nové byrokracie, nových daní a poplatků, zvyšováním stávajících daní a poplatků. Ač by v období neklesající půl milionové nezaměstnanosti měla dělat pravý opak. Lehce se může stát, že nezaměstnanost stoupne o další statisíce osob, když dle údajů MPSV agentury práce zaměstnávají ročně přes 170 tisíc agenturních zaměstnanců. A vláda v čele s MPSV dělá vše proto, aby se stali také nezaměstnanými. A s nimi i majitelé a personál agentur práce. Jde o dlouhodobý názor APA. Jen namátkou z dlouhého seznamu omezování činnosti agentur práce:

- od roku 2004 diskriminace českých agentur práce časově omezenými povoleními od MPSV v délce max. 3 roky, v čemž jsme rarita mezi 27 státy v EU. Zřejmě proto, aby měli práci úředníci MPSV a nově GŘ ÚP
- od roku 2005 diskriminace agenturních zaměstnanců trvajícím zákazem Dohod o provedení práce, což pro ně paradoxně znamená o třetinu nižší čisté výdělky oproti neagenturním zaměstnancům na stejném pracovní místě ve stejné firmě
- od roku 2009 diskriminace českých agentur práce velmi drahými povoleními od MPSV v ceně kolku 5-50 tisíc jednorázově a 5-25 tisíc každé 3 roky, v čemž jsme rarita mezi 27 státy v EU (cena se postupně zvyšovala od roku 2004 z půpodních 1 tis. Kč, což je dodnes kolek za živnostenský list)
- od března roku 2009 trvající zákaz zaměstnávání málo kvalifikovaných cizinců ze zemí mimo EU agenturami práce v ČR a zmatky kolem něj, cizinci nocující na nádražích a bez prostředků
- od roku 2011 diskriminační povinné pojištění agentur práce proti úpadku pod hrozbou odebrání povolení, které paradoxně znamená snížení ochrany agenturních zaměstnanců vůči běžným zaměstnancům při krachu agentury práce, protože převedlo státem garantované pojištění na běžnou komerční pojistku. A snahou každé komerční pojišťovny je vždy se plnění pokud možno vyhnout.
- od ledna roku 2012 nový generální zákaz zaměstnávání jakýchkoliv cizinců ze zemí mimo EU agenturami práce v ČR, přestože jde dle údajů roku 2011 o necelé 2 tisíce osob, převážně IT specialistů, manažerů, ředitelů cizích firem a specialistů včetně např. lékařů ze států jako Japonsko, USA atp.
- od ledna roku 2012 generální zákaz zaměstnávání osob se zdravotním postižením agenturami práce v ČR, v jehož důsledku musely agentury práce k 31.12.2011 propustit všechny zdravotně postižené a tito dnes při žádosti o zaměstnání v agentuře práce zatajují záměrně svůj zdravotní stav
- od 1.4.2012 nesmyslný a nelegální pokyn ministra práce, aby každý zaměstnanec měl na pracovišti sebou v kapse Pracovní smlouvu, když třeba agenturní zaměstnanci pracují v průběhu měsíce i na 10 různých pracovištích u různých firem s nástupem v řádu hodin nebo na zavolání. Přitom člověk bez smlouvy v kapse je inspektory automaticky brán jako nelegálně pracující, pokuta firmě je od 250 tis. do 10 milionů Kč
- od 1.4.2012 nesmyslný zákon ministra zdravotnictví, aby každý zaměstnanec před nástupem na pracoviště procházel vstupní zdravotní prohlídkou bez ohledu na délku trvání práce a třeba kvůli 3 hodinám stěhování absolvoval jednodenní vstupní zdravotní prohlídku a pak jednodenní výstupní zdravotní prohlídku, když třeba agenturní zaměstnanci pracují v průběhu měsíce i na 10 různých pracovištích u různých firem a měli by na každé z nich projít vstupní a výstupní prohlídkou a doktor by se měl předtím osobně na pracoviště jít podívat, aby věděl, kam člověka posílá. Přitom člověk bez prohlídky je zákonem automaticky brán jako zdravotně nezpůsobilý a jeho pracovní smlouva jako neplatná.
- v polovině dubna 2012 schválený záměr vlády, vzít od roku 2013 slevy na dani z příjmu invalidním a starobním důchodcům, kteří si chodí k nízkým důchodům přivydělávat a tvoří dnes až třetinu agenturních zaměstnanců
- atd. atd..

APA a desítky agentur práce v červnu 2011 podaly kvůli diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce proti úpadku stížnost k Evropské komisi na porušování Směrnice o agenturním zaměstnávání Českou republikou. Tu v současnosti Brusel projednává.

Je příznačné, že většina zákonů schválených současnou koaliční vládou končí u Ústavního soudu. Případně je občas podrobena rychlému přepracování a novelám novel. Že to nepřispívá k přehlednosti legislativy a stabilitě podnikatelského prostředí jistě netřeba připomínat. Stejně se má změnit předpis o zdravotních prohlídkách, který mají firmy zavést postupně do 1.4.2013.

Ostatně máme v ČR opravdu tolik lékařů, aby každoročně periodicky zkontrolovali 3 miliony českých zaměstnanců? A předtím ještě navštívili jejich pracoviště, aby zjistili, pro co svoje dobrozdání vydávají? A to opravdu budeme kontrolovat např. domácnosti profesorů v důchodu, kteří v nich sepisují posudky k diplomovým pracem studentů, protože to je třeba typická práce na Dohodu o provedení práce? To všechno je opakovaný důsledek překotného přijímání nesmyslných zákonů na polední chvíli. Bez diskuse s odbornou věřejností a za trvalého ignorování jejich připomínek.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

Tisková zpráva MPSV 3.4.2012 kontroly smluv na pracovišti
16.04.2012

Stanovisko APA k pokynu ministra práce Drábka kontrolám nelegální práce (povinnosti mít na pracovišti pracovní smlouvy)

Asociace Pracovních Agentur se ztotožňuje se stanoviskem Asociace malých a středních podnikatelů, v níž se stala nedávno pozorovatelem, ke kontrolám "švarcsystému" a povinnosti mít u sebe na pracovišti pracovní smlouvy, jak zněl metodický pokyn MPSV (zde v příloze).

Stanovisko AMSP ČR (citujeme): "......... navazujeme na předchozí komunikaci a k uvedenému pokynu ministra Drábka ve věci nemožnosti překládat dodatečně kopie smluv a okamžitého vyhodnocení situace jako nelegální práce se sankcí, a sdělujeme, že tento pokyn je právně neúčinný, neboť zákon o ničem takovém nehovoří a pokyn ministra nemůže být nadřazen zákonu. Tedy tato zpráva by měla podnikatele uklidnit. Oficiální právní výklad v této věci:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (“Ministerstvo“) na svém webu 3. dubna 2012 zveřejnilo tiskovou zprávu ohledně nelegální práce a povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah (podle § 136 zákona o zaměstnanosti). Ministerstvo ve zprávě avizuje, že nepředložení kopie pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr anebo povolení cizince k pobytu na území ČR bude automaticky vyhodnocovat jako nelegální práci. Zmíněný postup považujeme z právního hlediska za nesprávný. Závazné právní předpisy sice stanoví povinnost mít v místě pracoviště uvedené kopie, nicméně za porušení této povinnosti není v zákoně stanovena žádná sankce. Nepředložení uvedených kopií tedy může inspektor nanejvýš vytknout v protokolu o provedené kontrole.
Tisková zpráva Ministerstva nemůže v žádném případě nahrazovat chybějící sankci v zákoně. Nesplnění povinnosti předložit uvedené dokumenty nelze ani na základě přání Ministerstva podřazovat pod jakýkoliv jiný správní delikt, natož umožnění výkonu nelegální práce, za který je stanovena minimální pokuta ve výši 250.000 Kč (která je sama o sobě problematická pro možný rozpor s ústavními předpisy).
Přihodí-li se tak některému ze zaměstnavatelů, že by se mu inspektorát práce chystal uložit sankci za nelegální práci proto, že kopie uvedených dokladů nebyly předloženy ihned při prováděné kontrole, doporučujeme se aktivně bránit.
Zaměstnavatel má možnost podat námitky proti protokolu o provedené kontrole a je-li proti němu zahájeno správní řízení o uložení pokuty, má právo na obhajobu. Správní orgán musí totiž vyhodnotit vše, co vyjde ve správním řízení najevo, včetně toho, co uvedou účastníci správního řízení (nemůže rozhodnutí opřít jen o protokol inspektora). Proto je nutné v rámci takového řízení jednat aktivně a předložit právně relevantní důkazy prokazující, že o nelegální práci nešlo (tím může být i pozdější předložení požadovaných dokumentů nebo třeba prokázání přihlášení zaměstnance u ČSSZ či zdravotní pojišťovny). Pro obhajobu doporučujeme využít odborníka (advokáta nebo daňového poradce).
Naopak vítanou informací je, že ministerstvo připouští alespoň v některých případech splnění povinnost předložit uvedené doklady v elektronické podobě (s možností vytištění). Mezi takové případy ministerstvo řadí zaměstnavatele s malým počtem zaměstnanců na více pracovištích nebo zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele (neurčitost těchto kritérií bohužel vyvolává další nejasnosti).

Současně připomínáme, že:
- advokáty je doporučováno, mít v případě kontroly ve firmě přítomného právníka (nebo alespoň osobu znalou problematiky švarcsystému – což může být problém u menších firem), a to z toho důvodu, že je velmi důležité, co inspektor napíše do protokolu o kontrole, neboť následně se těžce prokazuje, jak to na místě skutečně vypadalo (např. může objevit pracovníka v tričku s nápisem nějaké firmy a bude jej považovat za jejího zaměstnance, což je samozřejmě absurdní, protože mít na sobě tričko s nápisem Coca-Cola ještě neznamená, že jsem jejím zaměstnancem). Minimálně se lze odvolat na Listinu základní práv a svobod, kdy je nárok na právní zastoupení, ovšem inspektor bude těžko čekat ve firmě 4 hodiny na příjezd Vašeho právníka, tedy může zahájit kontrolu (aby nebylo hodnoceno jako maření úředního výkonu), ale minimálně před jejím skončením by bylo dobrá přítomnost odborníka z Vaší strany.
- při kontrole jsou vyžadovány kopie smluv (v listinné podobě, na flash disku , na CD apod. – viz pokyn MSPV) a následně se jde i do mzdových listů, docházky, ověřuje se odvod výplaty z účtu firmy apod.. Pokud není přítomna oprávněná osoba (která nakládá se smlouvami – viz ochrana osobních údajů), je problém, ale většinou si pak inspektor vyžádá dokumentaci zaslat elektronicky skrze datovou schránku (šanon či jiný nosič se smlouvami a osobními údaji by se měl nacházet rozhodně na nějakém uzavřeném/uzamykatelném místě a neměl by být například volně přístupný ve skříni na chodbě firmy).
Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR."(konec citace).

Už při vydání Tiskové zprávy MPSV upozorňovala APA na zjevný nesmysl ministrova tvrzení i obsahu Metodického pokynu státního úřadu Inspekce práce. Sám ministr píše v Tiskovém prohlášení MPSV, že jde o kopie dokumentů, které si inspekce nemůže zajistit z jiných registrů. Z jiných registrů, konkrétně ČSSZ, si může SÚIP zajistit veškeré dokumenty k osobám v pracovně právním vztahu přihlášeným k odvodům sociálního pojištění. Což jsou kromě zaměstnání malého rozsahu, PS a DPČ do 2.500,- a DPP do 10.000,- Kč měsíčně všichni, převážně kmenoví zaměstnanci. SÚIP i ČSSZ jsou přitom organizace podřízené MPSV, tak ať si to sami hezky najdou. Jinými slovy stát tu informaci již dávno má, těžko proto může u nahlášených osob hovořit o nelegálním zaměstnávání.

U agenturních zaměstnanců se při prokazování legálnosti jejich zaměstnání drží APA zákoníkem práce nařízenému Pokynu k dočasnému přidělení agenturního zaměstnance uživateli. Pokyn obsahuje veškeré potřebné údaje a musí jej mít agenturní zaměstnanec u sebe nebo na pracovišti již od roku 2005. Nehledě na fakt, že většina agentur práce ho spojuje s Docházkovým listem a tak je v životním zájmu agenturního zaměstnance jej u sebe mít. Tam mu potvrdí odpracovanou směnu a tím ji prokáže své agentuře práce.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

11.04.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost ADEFERA, s.r.o. z Plzně. Společnost působí na trhu práce krátce a specializuje se na zajišťování zaměstnanců pro SRN, kde také vlastní povolení k zprostředkování zaměstnání od německých úřadů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

29.03.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost JOMA-G CZ, s.r.o. z Jablunkova. Společnost působí na trhu práce od roku 2000, jako agentura práce od roku 2004. Své služby poskytuje zájemcům o práci v oblasti kovoobrábění a zámečnictví (slévárenský dělník, dělník v lisovně a obráběč kovů) na území celé ČR, ale hlavně v Moravskoslezském kraji.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

15.03.2012

Ukončení členství v APA

Na vlastní žádost v březnu 2012 ukončila členství v Asociaci Pracovních Agentur společnost Bartoň a Partner s.r.o. z Olomouce.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

13.02.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Emona Kroni, s.r.o. z Plzně. Společnost nabízí flexibilní personální řešení dle individuálních potřeb každého klienta s cílem zajistit kvalitní, spolehlivé zaměstnance a stát se tak profesionálním partnerem.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

01.02.2012

Asociace pracovních agentur s povděkem prostudovala Analýzu flexibilního zaměstnávání, vydanou MPSV

Asociace pracovních agentur s povděkem prostudovala Analýzu flexibilního zaměstnávání, vydanou v prosinci 2011 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Projekt, nazvaný "BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY" je výstupní zprávou z řešení veřejné zakázky ZVZ 255, zpracovanou Sociologickým ústavem AV ČR v.v.i. v roce 2011. Výzkumná zpráva prezentuje výsledky komparativní studie opatření na podporu flexibilních forem zaměstnání ve vybraných evropských zemích a v České republice. Cílem bylo představit opatření na podporu flexibilních forem práce jak jsou v různých podobách rozvíjeny v Dánsku, Francii, Holandsku, Švédku a Slovinsku a dále analyzovat do jaké míry je možné tyto modely aplikovat v České republice. Studie je primárně zaměřena na problematiku práce na částečný úvazek v ČR.

Z hlediska agenturního zamětsnávání doporučujeme k pročtení zvláště situaci v jednotlivých zemích EU, kde je zmíněno velké množství možností zjednodušení pro české agentury práce. Jsme zvědavi, jak státní správa a politici naloží s tímto materiálem, placeným z daní nás všech. Zda doporučení začlení do nové legislativy nebo budou pokračovat ve vršení další byrokracie, daní a poplatků, které vedou jen k vyšší nezaměstnanosti a rigiditě pracovního trhu.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Analýza flexibilního zaměstnávání.


•   Diskuze   •

31.01.2012

Ukončení členství v APA

Na vlastní žádost v lednu 2012 ukončila členství v Asociaci Pracovních Agentur společnost TETRA CV, a.s. z Karlových Varů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.01.2012

Shromáždění členů APA bylo konsternováno legislativními zmetky vlády, probíralo další pokřivení trhu agenturního zaměstnávání a konstatovalo logické, byť naprosto v rozporu s vládním tažením, chování firem jako zákazníků agentur práce

V úterý 24.1.2012 se v Praze konalo Shromáždění Členů Asociace pracovních agentur. Po představení nových členů APA a diskusi k jejich motivaci, stát se součástí APA, proběhla komerční prezentace SW Atollon Fisherman - nábor snadno a rychle. Firma Atollon se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Vzácným hostem Shromáždění členů APA byla Ing. Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb. Na místě prezentovala postoje a připravované kroky APPS vůči vládě a MPSV v souvislosti s další diskriminační legislativou, postihující nepřijatelně a nezákonně jak agentury práce, tak zejména agenturní zaměstnance. Požadují mj. okamžité řešení zákazu zaměstnávání cizinců z třetích zemí a zdravotně postižených. Pokud se vláda do června 2012 k tomu nijak nepostaví, podá APPS ústavní stížnost. V následné diskusi se shodla s členy APA na nutnosti užší koordinace vzájemných kroků obou asociací.

Členové APA vyslechli zprávu Prezidenta a Výboru APA o plnění úkolů od minulého setkání v říjnu 2011, schválili jejich konání a konstatovali prospěšnost záměru hromadného pojištění členů APA, které už část členů využila. Aspoň trochu se tak kompenzuje diskriminační povinné pojištění agentur práce, znovu zavedené vládou ČR po jeho loňské podmíněné dočasné platnosti dle březnového verdiktu Ústavního soudu.

Členové APA konstatovali, že zákony, vztahující se na agenturní zaměstnávání, vyšly ve Sbírce zákonů postupně od 8.prosince 2011, část z nich dokonce v posledních 4 dnech roku 2011. Všechny samozřejmě platí od 1.ledna 2012 a tak daly trhu práce jen minimální možnost na přípravu a změny v chování. Což je naprosto nepřijatelné. Proto přivítali stížnost ČSSD proti uvedeným zákonům. Byť proti formě přijetí, ne proti obsahu zákonů.

Shromáždění APA - i v reakci na diskriminaci vůči zdravotně postiženým agenturním pracovníkům v nových vládních zákonech - schválilo žádost o vstup APA do Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených.

Shromáždění APA vzalo na vědomí zapojení členů APA do práce při tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Schválilo pokračovat dále v práci na NSP a NSK a průběžně posílat členům APA možnosti jejich zapojení do činnosti NSP a NSK. Ať už jako členů sektorových rad, expertních týmů, stvrzovatelů, autorizovaných osob či školících míst.

Na závěr proběhla obsáhlá diskuse k dodržování Etického kodexu v APA i situaci na trhu práce, kdy se uživatelé a klienti vůbec snaží agenturní zaměstnávání obcházet. Stát je k tomu de facto nutí dalšími a dalšími překážkami, kladenými agenturnímu zaměstnávání. Pročež je logická snaha trhu regulovaným věcem se vyhýbat. Je velkou otázkou, zda státní správa nevytváří těmito pravidly mrtvě narozené dítě a praxe si to udělá podle svého, více či méně legálně. Je otázkou, zda se zde nevytváří paralelní trh, z něhož budou agentury práce konáním státu do budoucna vyloučeny. A výsledkem budou ještě horší praktiky na trhu práce vůči zaměstnancům, než kterých jsme svědky dnes.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

19.01.2012

Asociace pracovních agentur se stala členem v Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených

Na základě žádosti a dle úkolu z minulého Shromáždění členů APA se stala APA členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených. Je to jedna z reakcí APA na diskriminaci vůči zdravotně postiženým agenturním pracovníkům v nových vládních zákonech - §66 Zákona o zaměstnanosti z 8.12.2011. Ten zakázal agenturám práce z měsíce na měsíc přidělovat k firmám zdravotně postižené agenturní zaměstnance. Mnozí zdravotně postižení, které musely agentury práce díky "skvělému zákonu" po letech oboustranně prospěšné spolupráce propustit, odcházeli 1.1.2012 s pláčem na Úřad práce a dodnes jsou bez místa. Skončili na dlažbě.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

19.01.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Agentura PANCÉŘ, s.r.o. z Prahy. Společnost se zabývá dodáváním svých zaměstnanců při poskytování ostrahy osob a majetku a nabízí zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

19.01.2012

Asociace pracovních agentur získala statut pozorovatele v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR

Na základě žádosti a dle úkolu z minulého Shromáždění členů APA získala APA statut pozorovatele v délce 6-ti měsíců v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Během tohoto období APA vyhodnotí, zda se stát řádným členem AMSP ČR a mít možnost aktivně se podílet na realizaci programu AMSP ČR, zastupující v celostátním měřítku zájmy segmentu malých a středních podniků a živnostníků.

AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí, je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu.

Pro své členy AMPS poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS zaměřený cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem celostátních soutěží "Firma roku & Živnostník roku" vyhlašovaných deníkem Hospodářské noviny. Dále je odborným partnerem soutěže bankovních produktů "Zlatá koruna", soutěže "Štiky českého byznysu" a unikátního projektu "HSBC grant pro exportéry".

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

18.01.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Monto s.r.o. z Českých Budějovic. Společnost nabízí průmyslové a personální služby v oblasti automobilového průmyslu a služby v oblasti kontroly jakosti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

10.01.2012

Asociace pracovních agentur se zapojila do tvorby NSK a NSP

APA se zapojila do tvorby Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, konkrétně projektů NSK 2 a NSP II. Prezident APA Ing.Radovan Burkovič se stal členem Expertního týmu pro Kariérové poradenství. Další zástupci z řad členů APA se budou účastnit např. ve funkcích stvrzovatelů a autorizovaných osob.
NSP je otevřená, veřejně dostupná databáze povolání na českém trhu práce, vytvářená zaměstnavateli a garantovaná státem. Tvorbu a aktualizaci NSP zabezpečuje podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přesné informace o potřebách trhu práce mají zaměstnavatelé, a proto jsou stěžejním aktérem NSP – vytvářejí ji prostřednictvím Sektorových rad.



NSK je systém stavějící na dílčích kvalifikacích, které jako nový prvek dalšího vzdělávání přináší zákon č. 179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na jeho základě, mohou být občanům uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti získané ve škole, v kurzu, v praxi nebo samostudiem. Dílčí kvalifikace jsou definovány jako způsobilost vykonávat určité pracovní činnosti, které dávají možnost pracovního uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, aj.).

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

06.01.2012

Asociace pracovních agentur vítá ústavní stížnost podanou ČSSD na "reformní zákony" koaliční vlády

APA vítá iniciativu ČSSD a podání ústavní žaloby, která má za cíl zrušit všech 15 „reformních zákonů“. I když si myslíme, že kromě napadení nedemokratického způsobu projednávání všech zákonů s výše uvedenými omezeními a zákazy, si mohla dát ČSSD více práce a napadnout konkrétní ustanovení v konkrétních zákonech.

Omezila se na tři, jsou jich tam však v rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, normami Evropské unie i dalšími mezinárodními závazky ČR desítky. Asociace pracovních agentur (APA) má od léta 2011 hotovu ústavní stížnost proti diskriminačnímu povinnému pojištění agentur práce. Poslanci ani senátoři ČSSD ji svými podpisy doposud nepodpořili, ač tak mohli učinit již dávno. Stačí jen podepsat. Všechnu práci za ně už udělala a zaplatila APA.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Ústavní stížnost podaná ČSSD na "reformní zákony" koaliční vlády.


•   Diskuze   •

03.01.2012

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Oliver J&J, s.r.o. z Ostravy. Společnost plánuje své působení ve službách.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

01.01.2012

Asociace pracovních agentur přeje vše nejlepší v roce 2012

Asociace pracovních agentur přeje všem občanům České republiky vše nejlepší do Nového roku 2012. Kromě zdraví a spokojenosti hlavně kompetentní vládu a parlament, které nebudou řešit své žabomyší půtky, rozkrádat zemi, topit se v korupčních skandálech, vydávat nic neřešící zákony škodící všemu a všem, zvyšovat byrokracii, poplatky a daně. APA pevně doufá, že vědomi si neklesající půl milionové armády nezaměstnaných, přestanou konečně po 4 letech házet klacky pod nohy agenturám práce, které podle vládních údajů zaměstnávají v zemi přes 170 000 lidí. A nebudou dalšími omezeními, zákazy a byrokratickými opatřeními směřovat k jejich likvidaci a 670 000 nezaměstnaným.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •