Aktuality rok 2013

Aktuality rok 2012. Aktuality rok 2011. Archiv aktualit rok 2010 a starší.

17.12.2013
15.12.2013

Ostravský podnikatel Radovan Burkovič na VŠP. (převzato z Aktualit webu www.vsp.cz)

Asi každý, kdo si někdy potřeboval na Ostravsku přivydělat, zná agenturu JOB-centrum Ostrava. Málokdo ale ví, jak to bylo s jejím vznikem a co všechno dnes pracovní agentury zažívají. O tom všem vyprávěl zakladatel a spoluvlastník agentury JOB-centrum Ostrava Radovan Burkovič 9. prosince 2013 na Vysoké škole podnikání.
Radovan Burkovič zakládal firmu společně se spolužáky z Vysoké školy báňské krátce po revoluci. Zavzpomínal také na svého kantora Doc. Jüngera, zakladatele Vysoké školy podnikání. Připomněl, že k podnikání je potřeba svoboda a co nejméně byrokracie. Agentura má za sebou 24 let zkušeností se zajišťováním krátkodobých i dlouhodobých brigád na Ostravsku, výjezdních brigád v jeho okolí i pobytových v rámci celé ČR. Přivýdělek nabízí nejen studentům, ale i matkám na mateřské dovolené, seniorům i nezaměstnaným. Právě problému byrokracie v oblasti práce se R. Burkovič věnuje také dlouhodobě. Je prezidentem Asociace pracovních agentur.
15.11.2013

Shromáždění členů APA na svém zasedání 5.11.2013 přivítalo zástupce MPSV, probíralo situaci v legislativě po rozpuštění parlamentu a zabývalo se dopady nového Občanského zákoníku na trh práce.

V úterý 5.11.2013 se v Praze konalo letos třetí a poslední Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. V úvodu mj. proběhla komerční prezentace konsorcia pro veřejnou zakázku Národní soustava kvalifikací (Hospodářská komara ČR, Svaz průmyslu ČR a Trexima spol. s r.o.) s názvem „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu Sektorových rad. Vystoupil Ing. Miroslav Janoš z Treximy a představil detailně jak Národní soustavu povolání, tak navazující Národní sousavu kvalifikací. Nebyla sice pro členy APA až takovou novinkou, jelikož APA se podílí už druhý rok v Expertním týmu pro kariérové poradenství a Sektorové radě pro management a administrativu na její tvorbě, ale byla úvodem pro možnosti nové spolupráce členů APA na zakázce. V podstatě by šlo o šíření znalosti NSK a NSP mezi firmami v regionech a možnostech využití v personální práci firem. Jako vyšší úroveň pak možnost zpracovávání personálních auditů nebo i jen základních kamenů typu popisů pracovních míst pro konkrétní firmy. Zároveň by se členové APA stali tzv. zpětnovazebnými konzultanty v rámci implementace NSK, jak detailně nastínil Aleš Křížek. Bylo konstatováno, že zvláště pro obchodníky agentur práce je to vítaná možnost rozšíření nabídky klientům agentur práce z řad firem. Konsorcium se stalo finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Na zasedání se představili noví členové APA. Monto s.r.o. z Českých Budějovic představila zplnomocněná zástupkyně Iva Červenková. Agentura stojí na 3 pilířích činnosti svých divizí – kontrola kvality dodavatelským způsobem, pracovní agentura a náhradní plnění přebíráním výrob vlastními, zdravotně postiženými zaměstnanci. Většinu činností provádí v Jižních Čechách, avšak flexibilně reaguje na poptávku klientů z převážně německy hovořících zemí. Aktuálně chystá v souvislosti s výstavbou nového závodu projekt personálního zabezpečení jeho činnosti mimo Jihočeský kraj.
Trend práce s.r.o., firmu s tradicí od roku 2006, představitel majitel a jednatel Radek Svoboda, MBA. Trend práce jde vždy za svými uživateli do regionů, které si vybrali. Proto otevírá kanceláře aktuálně ve městech, kde se rozhodli působit. V dočasném přidělování nabízí princip 4K. Má široké portfolio služeb včetně např. payroll, zprostředkování a školení. Působí i na Slovensku. Zkušenosti, získané z transparentního fungování slovenského trhu agenturního zaměstnávání, by podle něj byly určitě přínosem pro české prostředí.
V současné době má APA 21 členů rozprostřených po celé ČR. Hospodaření APA je stabilní, kladné a asociace má finanční rezervu.Shromáždění členů APA se rozhodlo členské příspěvky na rok 2014 neměnit, zůstávají ve výši Kč 5.000,- / člen / rok a jsou splatné nejpozději do 31.1.2014.
V únoru 2014, 25.2., končí funkční období prezidenta APA. Výbor APA přijímá do doby konání dalšího Shromáždění APA od členských agentur práce návrhy kandidátů na funkci prezidenta APA pro období 2014-2016.

Výbor APA se věnoval otázkám spojeným s legislativou, jejíž přijímání bylo následně zastaveno pádem vlády a rozpuštěním sněmovny. Dohodnuté změny Zákona o zaměstnanosti nebyly za Nečasovy vlády projednány ve Sněmovně a úřednická Rusnokova vláda je odmítla schvalovat mimořádným prostředkem zákonného opatření. Jako věci politické, které snesou odkladu a musí se na nich shodnout nově zvolená politická reprezentace. Po volbách z října 2013 tak čekají všechny doposud dohodnuté věci na nové předložení. Dle názoru jedněch právníků je tak možno učinit přímo, dle druhého názoru, reprezentovaného třeba náměstkem ministra práce pro legislativu JUDr.Šimerkou, až po novém kolečku připomínkování a předkládání. Vybraný způsob ovlivní čas možného přijetí a nabytí účinnosti, pohybujeme se však okolo poloviny roku 2014, případně v lednu 2015. Sněmovna je dnes stále nefunkční. Probíhají povolební vyjednávání. Vláda ještě není sestavena. Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Při vystoupení ředitele odboru správy služeb trhu práce MPSV ČR JUDr.Vaňáska byly v diskusi probrány názory na přežité diskriminační pojištění agentur práce, zrušení zákazu dočasného přidělování osob zdravotně postižených, nutnost opakovaných žádostí o povolení agentury práce, výši poplatků a další paragrafy, jejichž změnu APA prosazuje. Na mnoho z nich máme díky praxi shodný názor, avšak pro úřednický aparát MPSV bude rozhodujícím momentem Programové prohlášení vlády a politické zadání od nového ministra práce. Které zatím není známé.

Projekt Transparentní agentura práce nadále pokračuje. Přestože zástupci MV ČR na schůzkách RHSD o agenturním zaměstnání na MPSV tvrdili, že automaticky používají Obchodní rejstřík a Sbírku listin při rozhodování o stanovisku k žádosti o povolení agentury práce, ukázalo se, že i opakovaně či nově udělená povolení dostávají subjekty, neplnící základní zákonem stanovené povinnosti. S tím ostře kontrastuje vydávání záporných stanovisek kvůli nedohledání kanceláře agentury v sídle nebo nedodržování vyvěšené pracovní doby.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém - prezident APA si vyžádal výsledný protokol kontroly na Úřadu vlády o švarcsystému – proč asistenty poslanců lze outsorcovat? Výsledek ze SÚIP byl rozeslán členům APA. Z pohledu APA jde o velmi diskutabilní výsledek.

Zákon o specifických zdravotních službách – jsou hlášeny kontroly hygieny i inspekce práce. Členové APA si vyměnili praktické poznatky z této oblasti napříč ČR.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání – nový ZoZ neprošel legislativou, proto dle sdělení zástupce MPSV je tento paragraf i nadále mrtvý.

Trvá zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce, protože novela ZoZ nebyla přijata. APPS zatím nepodala avizovanou ústavní stížnost, k níž se chtěla APA solidárně připojit. APA bude na zrušení zákazu trvat a argumentovat platným Nařízením vlády z 3/2009, zakazující dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU na jednoduché manuální profese. Je flexibilnější a jednodušší. Jeho využívání má mj. podporu AKV i Svazu průmyslu.

Trvá zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu. Současně běží řízení s Českou republikou ze strany Evropské komise, která se MPSV na jaře dotázala na toto diskriminační opatření. Agentury práce zaujaly v únoru 2013 3 stanoviska – jedny odmítly uhradit odvod do státního rozpočtu s poukazem na to, že zákon jim zaměstnávání OZP zakázal a tak agenturní zaměstnance nezapočítávaly do počtu rozhodného pro zjištění 4% podílu OZP. Hradily ho pouze z kmenových zaměstnanců. Čekají na případnou kontrolu ze strany státu a jeho argumenty, proč by měly postupovat jinak. Následně se budou soudit. Podle dostupných informací je zatím nikdo nekontroloval, a pokud ano, tak ne tuto věc. Další agentury práce přešly u dočasného přidělování zcela na DPČ a hradí případný odvod pouze z kmenových zaměstnanců. Třetí část odvod uhradila, většinou však šlo o jeho „úhradu“ náhradním plněním nebo byl zanedbatelný a kvůli částce v jednotkách tisíců korun se tím nehodlají zabývat. MPSV uznává, že šlo o nesmysl, který poškodil především samotné zdravotně postižené. Avšak šlo o úpravu z dílny poslanců, na niž nemělo vliv (exposlankyně Kohoutová z ODS ji v druhém čtení navrhla, exministr práce Drábek z TOP09 souhlasil, celá koalice ODS-TOP09-VV pak odhlasovala ). Zákaz by měl v novele ZoZ zmizet, zde má APA podporu KZZP, AKV i Svazu průmyslu.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - protože Asociace bezpečnostních služeb nepodala v létě žalobu za neoprávněné obohacení státu formou placení sociálního i diskriminačního povinného pojištění agentur práce, tedy téhož placeného dvakrát, budeme se APA soustředit na změnu legislativní cestou s novým parlamentem.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy - jde o další časovanou bombu bývalé Nečasovy vlády, vedené Kalouskem, schopnou dále ničit ekonomiku země. V době nezaměstnanosti, atakující 600 tisíc osob. Experti se u NOZ shodují, že důsledky právní revoluce budeme překonávat minimálně dalších 6-10 let. Velká část z nich je nakloněna dvouletému odkladu účinnosti NOZ na rok 2016. Pokud NOZ začne platit, pak bude nutno NOZu postupně přizpůsobit Stanovy APA, doplnit registraci APA v novém Rejstříku právnických osob o další údaje na úrovni dnešních zápisů obchodních společností. Případně reagovat na daňovou legislativu, kdy zákon o veřejné prospěšnosti nebyl ještě přijat. Členové APA, jako podnikatelské subjekty, by kromě svých zakladatelských dokumentů typu společenské smlouvy u s.r.o. atp. měli projít hlavně smlouvy s agenturními zaměstnanci i uživateli, které mají mnohdy formulářový (adhezní) charakter. Zda jsou srozumitelné a vyvážené z hlediska práv a povinností. Bude se nyní daleko více klást důraz na zodpovědnost obou stran, srozumitelnost, očekávatelnost, plnění dohod, zvyková plnění a smluvní vůli a praxi vůbec, včetně tzv. předsmluvní zodpovědnosti. A to až pod hrozbou neplatnosti špatných smluv. Nebo neplatnosti ustanovení, jenž jsou zjevně neobvyklá a neočekávaná.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 25. února 2014 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

15.10.2013

Jednání Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání 25.9.2013

APA přivítala loňskou snahu MPSV ČR o obnovení dialogu s agenturami práce. Činnost Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání byla po 3 letech obnovena. Na první dubnové jednání navázala další 2 v červnu a září 2013 v budově GŘ ÚP v Praze. Členy skupiny jsou pracovníci MPSV, GŘ ÚP, MV ČR, asociace zastupující agentury práce, Svaz průmyslu a odborové centrály.

JUDr. Jiří Vaňásek, vedoucí Pracovní skupiny, seznámil přítomné se stavem projednávání navrhované novely Zákona o zaměstnanosti. V diskusi, která se poté rozvinula, byla probírána následující témata:
- Současný stav podmínek pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání.
- Podíl a zodpovědnost agentur práce provádějících agenturní zaměstnávání a managementu uživatelů na dodržování srovnatelných pracovních podmínek agenturních zaměstnanců.
- Odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust § 63 odst. 2 písm. f) zákona o zaměstnanosti (všeobecné neplnění povinností) – připravovaná akce, její organizace a počet dotčených agentur práce.
- Kontrolní činnost orgánů SUIP ve vztahu k porušení povinnosti uložené agentuře práce ust. § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti (neplnění a opakované neplnění informačních povinností).
- Eventuální založení profesního sdružení provozovatelů agentur práce, jeho cíle a podíl na rozhodovacím procesu udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání.
V závěru diskuse byly přijaty následující závěry:
1)Zástupci asociací agentur práce posoudí možnosti založení profesního sdružení a připraví návrh jeho cílů a kompetencí.
2) Bude předložena informace o právních úpravách agenturního zaměstnávání v některých dalších zemích.
3)Na příštím jednání pracovní skupiny bude předložena informace o kontrolách prováděných SUIP u agentur práce.
4) Pracovní skupina bude na příštím jednání seznámena s informací pro tisk o kontrolách prováděných SUIP u agentur práce.

Příští schůzka Pracovní skupiny se bude konat 27. listopadu 2013 od 10. hod., v budově Karlovo nám. 1 Praha 2, 2 patro.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA  


•   Diskuze   •

15.07.2013

Jednání Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání 25.6.2013

APA přivítala loňskou snahu MPSV ČR o obnovení dialogu s agenturami práce. Činnost Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání byla po třech letech obnovena. Na první dubnové jednání navázalo další v červnu 2013 v budově GŘ ÚP v Praze. Členy jsou pracovníci MPSV, GŘ ÚP, MV ČR, asociace zastupující agentury práce, Svaz průmyslu a odborové centrály.

Původně avizovaná Novela Zákona o zaměstnanosti, kdy se mělo probírat vypořádání připomínek k ní a předání do Poslanecké sněmovny, byla nakonec díky politické situaci z jednání stažena. Připomínkové řízení nebylo ukončeno a novela bude předložena zřejmě až po prázdninách v září. Mj. měla odstranit v roce 2012 zavedenou diskriminaci osob se zdravotním postižením zákazem zaměstnávání u agentur práce a některé další negativní jevy. OZP tak musí nadále žít v nejistotě a své postižení zatajovat. Jinak přijdou o stávající práci a novou nedostanou.

Jednání zahájil JUDr. Jiří Vaňásek, vedoucí Pracovní skupiny, přivítal hosty a vyzval náměstka Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Ing. Jiřího Macíčka k podání informace o kontrolní činnosti SÚIP v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Na základě prezentovaných výsledků a zkušeností s kontrolní činností SÚIP v dané oblasti proběhla diskuze, z níž vyplynuly následující závěry a úkoly.

"Závěry včetně návrhů na legislativní změny:
1. V rámci legislativních změn začlenit spoluodpovědnost - postih uživatele v rámci agenturního zaměstnávání (postihy s ohledem na srovnatelné mzdové a pracovní podmínky atd."
Stanovisko APA: Ano, po spoluzodpovědnosti uživatelů agentury práce volají už dlouho. Vnímáme to jako zlepšení postavení agenturního zaměstnance a jeho ochrany. Většina potíží, pramenících z nedodržování institutu srovnatelného zaměstnance, mzdových a pracovních podmínek agenturních zaměstnanců, pramení právě z pochybení, včetně úmyslných, na straně uživatele. Agentura práce nemá žádný nástroj, jak je zjistit a jejich dodržení ovlivnit. Legislativa pak neoobsahuje postih pro uživatele, který de facto klame agenturu práce a tím poškozuje agenturní zaměstnance.

"2. V souvislosti s obecnou úpravou srovnatelných mzdových a pracovních podmínek v rámci agenturního zaměstnávání v § 309 zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stanovit demonstrativní výklad těchto podmínek, s tím že jde o plnění i z kolektivních smluv."
Stanovisko APA: Ano, v rámci spoluzodpovědnosti uživatelů při dodržování institutu srovnatelného zaměstnance by takový výčet byl jen ku prospěchu věci. Byť by šlo jen o návod na webu MPSV. Rádi k němu poskytneme pomoc a komentář.

"3. Připravit legislativní úpravu k zamezení obcházení zákona v souvislosti s účelovým řetězením pracovněprávních vztahů. V současné době dochází k situacím, kdy v rámci jednoho uživatele je dočasně přidělen 1 agenturní zaměstnanec v rámci několika agentur práce, kdy jeho jednotlivý výdělek u každé z těchto agentur práce nedosáhne výši povinnou pro zákonné odvody."
Stanovisko APA: Nezavádějme další nesmyslnou regulaci, odstraňme stávající diskriminaci. Zvýšíme tím zaměstnanost. Zde by došlo v konečném důsledku k poškození agenturního zaměstnance. A to nejen proto, že u uživatele většinou působí více agentur práce a zaměstnanci by se tak znemožnila pracovat u dalších z nich. Tedy podobný problém, jako dnes u zákonem diskriminovaných osob se zdravotním postižením. Pro představu jen na zářijové Burze práce, pořádané ÚP v Ostravě, musel člen APA odmítnout skoro stovku zájemců o zaměstnání kvůli OZP. A nechtějte slyšet sprosté komentáře takto postižených.
A také zvýšíme nezaměstnanost zvýšením nákladů zaměstnavatelů. Jen proto se dějí níže popsané jevy. Zmíněné řetězení je jen okrajovou záležitostí. Dnes při hrubé mzdě 10 tis. Kč a Pracovní smlouvě stojí zaměstnanec zaměstnavatele s odvody 13,5 tis. Kč přímých mzdových nákladů, přestože si odnese v čistém po daňové slevě jen 8.900,- Kč. Použitím níže popsaných jevů si zaměstnanec odnáší celých 10 tis. Kč, zaměstnavatele stojí jen oněch 10 tis. Kč a o uváděných 13,5 tis. Kč se tak dělí obvykle 2 zaměstnanci. Tedy 2 lidé mají práci.
Zmíněný člen APA má mezi uživateli letos 3 krachující, jednoho soud právě poslal do insolvence. V době, kdy je v zemi 550 tis. nezaměstnaných, je tak každá regulace doslova zločinem proti lidskosti. A o tom bychom se měli na RHSD pro agenturní zaměstnávání především bavit.
Přístup firem k zaměstnávání při nejistotě ohledně délky trvání pracovního místa je dnes tento:
1. najmout si dodavatele dle Obchodního zákoníku, neřešit to svými zaměstnanci,
2. využít Dohodu o provedení práce (do 10 tis. Kč / měsíc bez pojistného, jednoduché rozvazovací podmínky, bez odstupného),
3. použít agenturní zaměstnance buď kvazi (vysvětleno dále) nebo opravdové,
4. následně použít Dohodu o pracovní činnosti (do 2 tis. Kč / měsíc bez pojistného, jednoduché rozvazovací podmínky, bez odstupného),
5. teprve poté uzavírat Pracovní smlouvu, pokud možno na dobu určitou (do 2 tis. Kč / měsíc bez pojistného, složité rozvazovací podmínky, většinou odstupné).
Agentury práce i agenturní zaměstnanci mají zakázáno pro krátkodobé zaměstnávání použít Dohodu o provedení práce (do 10 tis. Kč / měsíc bez pojistného, jednoduché rozvazovací podmínky, bez odstupného), čímž jsou oproti ostatním zaměstnavatelům samozřejmě diskriminováni. Důsledkem této nerovnosti je pak snaha o obejití nesmyslného zákazu DPP:
1. agentura práce má současně živnostenské listy na výkon různých prací. Pokud to jen trochu jde, pak neuzavírá s uživatelem Dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce uživateli, ale Smlouvu o dílo dle Obchodního zákoníku a působí jako klasický dodavatel, ne agentura práce. Následně zaměstnává agenturní zaměstnance na DPP s plným agenturním servisem (nábor, výběr, přidělování směn, řešení nemocenských, absencí, fluktuace, podkladů pro mzdy, výplaty mezd atd.). Jde o nejčastější řešení diskriminace agenturních zaměstnanců a agentur práce §66 Zákona o zaměstnanosti, a to bez rozdílu zda pracují pro živnostníky nebo nadnárodní korporace.
2. agentura práce zprostředkovává uživateli zaměstnance jako kvazi dočasné přidělení na Mandátní smlouvu. Tzn. že jeho jménem uzavírá s agenturními zaměstnanci DPP, ale službu dodává včetně všech znaků dočasného přidělení, tedy s plným agenturním servisem (nábor, výběr, přidělování směn, řešení nemocenských, absencí, fluktuace, podkladů pro mzdy, výplaty mezd atd.).
3. agentury práce, které působí stabilně u maximálně několika uživatelů a mohly si dovolit uzavírat s agenturními zaměstnanci Pracovní smlouvy, využívají nyní §43a Zákoníku práce o dočasném přidělení a své zaměstnance zapůjčují k jinému zaměstnavateli za úhradu nákladů. Ty jsou vyčísleny ve smlouvách. Protože nemohou fakturovat provizi, řeší to zapůjčením "vedoucího zapůjčených zaměstnanců", který je dle smlouvy dozoruje a má kromě vysoké mzdy i rozsáhlé benefity, z nichž pak hradí provoz své firmy, většinou již bývalé agentury práce. Platí to nejen pro české, ale hlavně pro zahraniční zaměstnance mimo země EU, protože ti mívali ještě problém s prodloužením pracovního povolení (opět zákaz v §66 Zákona o zaměstnanosti).
4. agentury práce kombinují předchozí 3 přístupy individuálně dle situace u uživatele, a to včetně provozování více firem majících i nemajících povolení agentury práce. Toto je ovšem marginální část trhu. Většina agentur práce buď jen dočasně přiděluje nebo jen používá Smlouvy a dílo a doplňkově, kde by Smlouvu o dílo neobhájila, dočasně přiděluje.

"Úkoly:
1. Zaměřit se na důslednou kontrolu, včetně případného odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání v souvislosti s § 59 zákona o zaměstnanosti."
Stanovisko APA: Jsme jednoznačně pro, jelikož zde může během krátké doby dojít k odstranění agentur práce, které neplní ani základní povinnosti. Podle našich zkušeností pak neplní ani ty další (povinné listiny ve Sbírce listin Obchodního rejstříku, povinnosti dle Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce atd.). Zde v souvislosti s dosavadním nekonáním MPSV, potažmo GŘ ÚP, dovozují někteří právníci agentur práce zneužití pravomoci veřejného činitele nekonáním.

"2. Zaměřit kontrolní činnost více na „uživatele“.
Stanovisko APA: Jsme jednoznačně pro, jelikož zde může během krátké doby dojít k nalezení obcházení agenturního zaměstnávání Smlouvami o dílo a švarcsystémem. A taky nedodržování institutu srovnatelného zamětsnance, pokud zde působí agentura práce.

Další zasedání RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání proběhne zřejmě v září 2013.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA  


•   Diskuze   •

12.06.2013

2.ODBORNÁ KONFERENCE K PRACOVNÍMU PRÁVU Asociace pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů Praha 10. června 2013 - výstupy, materiály, prezentace

V návaznosti na členství APA v Asociaci pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů se zástupci APA zúčastnili 2.ODBORNÁ KONFERENCE K PRACOVNÍMU PRÁVU, která se uskutečnila v pondělí dne 10. června 2013 v Praze-Holešovicích. Přítomný zástupce MPSV ČR obšírně probral návrhy novelizací v legislativním procesu. JUDr.Bořivoj Šubrt, předseda AKV, byrokratickou zátěž zaměstnavatele pracovně právními předpisy s návrhy na řešení situace. JUDr.Petr Bukovjan nejvýznamnější soudní judikaturu a její zobecnění v pracovně právní oblasti. JUDr. Nataša Randlová přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele a Mgr.Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor SÚIP pro Ústecký a Liberecký kraj nejčastější chyby zaměstnavatelů v pracovně právních vztazích, poznatky inspekce práce a výkladové otázky zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.

Níže naleznete některé materiály, probírané na konferenci, včetně Souhrnu stanovisek AKV za období 11/2012 až 4/2013 a další dokumenty v pdf (například nové číslo měsíčníku Práce a mzda nebo knihy o pracovním právu).

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Úvodní slovo konference.


MPSV ČR návrhy novelizací v legislativním procesu.


Souhrn stanovisek AKV za období 11/2012 až 4/2013.


Časopis Práce a mzda 06/2013.


Služba PAM Online.


ASPI průvodce rekodifikací soukromého práva.
•   Diskuze   •

10.06.2013

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Trend práce, s.r.o. z Prahy, která působí rovněž v Hradci králové, Plzni a na Slovensku. Společnost dlouhodobě působí na českém trhu v oblasti lidských zdrojů. Soustředí se na optimalizaci a personální poradenství pro své obchodní partnery ve výrobním sektoru. Hledáme pro ně zaměstnance od dělnických profesí po kvalifikované odborníky! Po dobu svého působení zprostředkovala společnost práci již pro cca 6.500 zaměstnanců v rámci produktu Temporary Job a 48 kvalitních odborníků v rámci produktu Recruitment.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

07.06.2013

Shromáždění členů APA na svém zasedání 28.5.2013 hodnotilo Konferenci k agenturnímu zaměstnávání v Poslanecké sněmovně a probíralo návrhy oprav legislativních omylů současné vlády.

V úterý 28.05.2013 se v Praze konalo Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. V úvodu mj. proběhla komerční prezentace produktu pro personální agentury SIGNOSOFT pro biometrické ověřování dokumentů. Jde o snímání podpisu osoby na podpisovou desku nejen jako obrázku, ale i dynamických veličin jako rychlost, přítlak, směr podpisu atd., které jednoznačně charakterizují podepisujícího se. Podle znalců z oboru jde o plnohodnotný podpis, lze tak podepisovat dokumenty. Zástupce ukázal praktické využití včetně fyzické demonstrace. V bohaté diskusi bylo konstatováno, že použití pro agentury práce s řádově tisícovkami agenturních zaměstnanců ročně by mohlo přinést význačné úspory omezením tisku, skladování a následné archivace. Dokument je uložen v pdf formátu a podpis je připojen jako součást souboru podobně jako běžný elektronický podpis. Firma Pražská softwarová s.r.o. se stala finančním partnerem konání tohoto Shromáždění.

Výbor APA se věnoval otázkám spojeným s legislativou a jejím možným změnám, včetně jejich ovlivňování. Navíc se významně podílel na přípravě a průběhu Konference o agenturním zaměstnávání, která proběhla 22.5.2013 v Poslanecké sněmovně. Členům APA byly o všech aktivitách posílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Od minulého zasedání konstatovala APA výrazné zlepšení evidence platných povolení elektronického seznamu agentur práce, vedeného dle Zákona o zaměstnanosti Generálním ředitelstvím Úřadu práce na adrese portal.mpsv.cz, kdy nebyly nalezeny žádné další chyby a zveřejňování nově vydaných povolení probíhá neprodleně.

Projekt Transparentní agentura práce přinesl v rámci jednání Rady vlády a pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání na MPSV větší zapojení SÚIP a MPSV do kontrol nelegálních agentur práce. APA přivítala aktivitu APPS, která chystá seminář pro inspektory SÚIP k metodice odhalování podvodných agentur práce. APA konstatovala, že v současné době je stát v rozkladu. V roce 2012 MPSV odňalo jen 82 povolení a nevyhovělo 349 žádostem (z toho 166 kvůli negativnímu stanovisku MV ČR). K březnu 2013 je v ČR 1.484 agentur práce s platným povolením. Avšak čísla by vypadala jinak, protože dlouhodobě MPSV nepostihuje ani prosté neodevzdávání ročního přehledu, přestože mu to Zákon o zaměstnanosti umožňuje v případě opakování řešit odejmutím povolení. Za rok 2012 neodevzdalo přehled 40% agentur práce, za 2011 37%, 2010 40%, 2009 32%, 2008 31%. Čísla se postupně zvyšují. V roce 2005 to bylo 80% a o rok dříve dokonce 88%! Tady kontrola naprosto selhává a počet agentur práce mohl dnes zahrnovat jen ty, co opravdu podnikají. Po drastickém úbytku z cca 2.200 agentur práce v roce 2008-2009 se počet v následujících letech drží na v průměru 1.400. SÚIP tvrdí, že provedl v roce 2012 z celkem 50 tis. kontrol cca 500 kontrol agentur práce. Tzn. že každá 3.agentura práce prošla kontrolou. Ve světle výše uvedeného tomu však těžko uvěřit.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém – ombudsmanovi byly prostřednictvím zastupující právní kanceláře, která podala stížnost, předány praktické výsledky kontrol SÚIP podle napadeného Metodického pokynu GŘ ÚP, aby byl schopen věc dořešit. V návaznosti na podivné vystoupení SÚIP na Konferenci k agenturnímu zaměstnávání v Poslanecké sněmovně bude APA žádat výsledný protokol kontroly na Úřadu vlády o švarcsystému. Proč asistenty poslanců lze outsorcovat a nejde o švarcsystém, a sekretářku ve firmě nelze. Vysvětlení, že poslanec nemá právní subjektivitu a tak nemůže být zaměstnavatelem, a že asistenti poslanců mají smlouvu s Úřadem vlády a ten je platí z poslaneckých náhrad přímo, zde neobstojí.

Zákon o specifických zdravotních službách – změna, avizovaná na únorovém shromáždění členů APA, k 1.4.2013 opravdu proběhla. Máme navíc poznatky z Konference k agenturnímu zaměstnávání a materiál MZdr je na webu APA. Podařilo se také vyřešit nesmyslný spor MZdr versus MPSV o srovnatelného zaměstnance. MZdr tvrdilo, že agentura práce jako zaměstnavatel má vše kolem prohlídek zajišťovat a nemůže to svěřit uživateli. MPSV namítalo a prosadilo, že se bude postupovat stejně jako doposud u BOZP a PO, kdy je to podle srovnatelného zaměstnance opět záležitost uživatele. Ten nejlépe zná kategorizaci pracovišť a má svého poskytovatele zdravotních služeb, který k nim vypracoval postupy prohlídek. Je nesmysl, aby totéž dubloval lékař agentury práce, který problematiku dlouhodobě nezná a nemá ani přístup do podniku. Níže je předmětná vyhláška i vystoupení MUDr.Sixtové z MZdr k její aplikaci.

Vyhláška č.79/2013 Sb. k zákonu 373/2011 Sb..


MUDr.Sixtová z MZdr k aplikaci pracovně lékařských služeb.


Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - pokud zákaz po novele ZoZ nezmizí, připojí se APA k ústavní stížnosti. Paradoxně nebylo zrušeno generálním zákazem ZoZ Nařízení vlády z 3/2009, zakazující dočasně přidělovat cizinci ze zemí mimo EU jednoduché manuální profese. Nařízení je flexibilnější a jednodušší. Jeho využívání má mj. podporu AKV i Svazu průmyslu.

Trvající zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu - MPSV uznává, že šlo o nesmysl, který poškodil především samotné zdravotně postižené, avšak šlo o úpravu z dílny poslanců. Zákaz by měl v novele ZoZ zmizet, zde má APA podporu KZZP, AKV i Svazu průmyslu.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - APA s ABS koordinují podání žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce cestou žaloby za neoprávněné obohacení státu formou placení sociálního i diskriminačního povinného pojištění agentur práce, tedy téhož placeného dvakrát. Prioritou je však odstranit tento nesmysl z legislativy v novele ZoZ.

Vydávání povolení agenturám práce - u opakovaného vydávání povolení pro dočasné přidělování jen na 3 roky je otázkou, proč tomu tak stále je. Rozšířené pravomoci k odejmutí povolení od 1.1.2012 umožňují státním orgánům vyřadit nekorektní agenturu práce z trhu během pár měsíců. APA jako člen Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání na MPSV se snaží argumentačně z legislativy odstranit každoročně zbytečných statisticky 500 správních řízení kvůli obnovení povolení. Zlevní to provoz státu i agentur práce. To bylo konstatováno i na Konferenci k agenturnímu zaměstnávání v Poslanecké sněmovně.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 5.listopadu 2013 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

24.05.2013

Konference 22.5.2013 Agenturní zaměstnávání, právní úprava a praxe - výstupy, materiály, prezentace

V návaznosti na práci APA v Radě Hospodářské a sociální dohody Vlády ČR se APA stala partnerem a členem Přípravného výboru konference Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe, která se uskutečnila ve středu dne 22. května 2013 v budově Poslanecké sněmovny PČR v Praze na Malé Straně.

Dovolte mi touto cestou poděkovat jménem APA za úsilí a čas, věnovaný přípravě konference v doslova probdělých nocích, předsedkyni Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, paní Bc. Libuši Bělohlávkové. Kromě všech členů Výboru, kteří ji organizačně zajišťovali, pak jmenovitě také poslankyni Parlamentu ČR paní Ing. Vladimíře Lesenské, předsedkyni Podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, díky níž se konference konala v prostorách, kde se legislatva doslova rodí.

1.jpg 2.jpg
Níže naleznete první výstupy, materiály a prezentace, probírané na konferenci. Další včetně fotodokumentace průběžně doplňujeme.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Program konference po změnách.Představení Asociace pracovních agentur - Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur (APA).


Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav - JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).


Právní úprava pracovnělékařských služeb - MUDr. Anežka Sixtová, vedoucí odd. hygieny práce a pracovního lékařství, Ministerstvo zdravotnictví (MZdr).


Význam agenturního zaměstnávání pro flexibilitu pracovního trhu z pohledu APPS - Ing. Jan Kozina, člen Prezidia Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS).


Význam agenturního zaměstnávání pro flexibilitu pracovního trhu z pohledu APA - Ing. René Kuchár, člen Výboru APA.


Zdravotní způsobilost a pracovnělékařské služby u agenturních zaměstnanců - doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.


Poznatky z kontrol v oblasti pracovních vztahů a podmínek a z oblasti bezpečnosti práce - Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce (SÚIP).


Nemoci z povolání a pracovní lékařství - MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví - Hlavní hygienik ČR (MZdr).


ČMKOS a agenturní zaměstnávání - JUDr. Vít Samek, vedoucí právního a sociálně ekonomického oddělení, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).


Zkušenosti asociací pracovních agentur z pohledu APPS - Luboš Rejchrt, viceprezident APPS.


Zkušenosti asociací pracovních agentur z pohledu APA - Ing. Radovan Burkovič, prezident APA.


Závěr konference - Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


•   Diskuze   •

15.05.2013

Pozvání na konferenci Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe

V návaznosti na práci APA v Rady Hospodářské a sociální dohody Vlády ČR se APA stala partnerem a členem Přípravného výboru konference Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe, která se uskuteční ve středu dne 22. května 2013 od 9.30 do 16.30 hodin, v budově Poslanecké sněmovny PČR, Praha 1- Malá Strana, Sněmovní ul. 1, v konferenční místnosti č. 205.

Agenturní zaměstnávání, zrozené jako nechtěné dítě legislativně v roce 2004, provází od počátku nepochopení a hysterie médií i státní správy v případě různých kauz. Ty s ním v drtivé většině nemají nic společného a jsou obyčejnými trestnými činy. Reakcí na ně je další regulace, výrazně komplikující život poctivým agenturám práce a zcela ignorována zločinci. Dnešní vláda přidala dalších 7 omezení. Chceme se bavit o rovnoprávnosti agenturního zaměstnávání a smysluplné legislativě. Věříme, že konference na půdě poslanecké sněmovny bude dalším krokem na této cestě.

V příloze naleznete pozvánku a další materiály ke konferenci. Konference by měla přispět ke zvýšení celkové informovanosti o agenturním zaměstnávání a ke kvalitativnímu rozvoji v této oblasti.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Pozvánka na konferenci.


Program konference.


Přihláška na konferenci.


Představení APA a omezování agenturního zaměstnávání.


•   Diskuze   •

30.04.2013

Jednání Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání

APA přivítala snahu MPSV ČR pod vedením nové ministryně práce o dialog s agenturami práce. Činnost Pracovní skupiny RHSD pro problematiku agenturního zaměstnávání byla po třech letech obnovena a jednání se konalo dne 23.4.2013 v budově GŘ ÚP v Praze. Členy jsou pracovníci MPSV, GŘ ÚP, MV ČR, asociace zastupující agentury práce, Svaz průmyslu a odborové centrály. Mezi důvody, pro které došlo k obnovení činnosti pracovní skupiny, patří:
1) Připravovaná novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „ZoZ“) která se bude týkat i úpravy zprostředkování zaměstnání, především tzv. sdíleného zprostředkování dle ust. § 119a ZoZ a přehodnocení omezení přidělování některých skupin zaměstnanců agentur práce k uživatelům dle ust. § 66 ZoZ.
2) Úprava administrativního procesu udělování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem jeho zjednodušení, především při odnímání povolení a zpřísnění podmínek pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání.
3) Efektivita kontrolní činnosti orgánů SUIP a využití jejích výsledků pro proces udělování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání.
4) Statistiky zpracované na základě výsledků ze zasílaných přehledů o činnosti agentury práce za předchozí kalendářní rok.

V následné diskuzi všichni přítomní uvítali obnovení činnosti pracovní skupiny. Ke sdílenému zprostředkování uvedli zástupci Asociace poskytovatelů personálních služeb (dále jen „APPS“), že zřejmě bude nutná úprava tohoto institutu, protože nastavené podmínky agenturám práce prakticky nedovolují jeho využití. Rovněž nemožnost přidělování osob se zdravotním postižením k uživatelům dle ust. § 66 ZoZ, která původně byla určena k jejich ochraně, se neosvědčila. Naopak zhoršuje jejich pozici na trhu práce. Dále se v praxi ukázalo omezení pro agentury práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením jako nepřiměřeně tvrdé, neboť nemohou osoby se zdravotním postižením dočasně přidělit uživateli k výkonu práce. Nelze tak po agenturách práce legitimně požadovat plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele ve výši povinného podílu 4 % podle ustanovení § 81 odst. 1 ZoZ. Totéž omezení v §66 ZoZ, týkající se některých kategorií cizinců, v souvislosti s Nařízením vlády č.64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, bude také třeba přehodnotit, zejména vzhledem k tomu, že některé profese na trhu práce chybí a cizinci jsou ochotni takové činnosti vykonávat.

Rozsáhlá diskuze se rozvinula k počtu agentur práce, které mají platné povolení ke zprostředkování zaměstnání, zejména v oblasti agenturního zaměstnávání, jejich chování na trhu práce a vztahy k uživatelům a zaměstnancům. Dále byla diskutována úroveň podkladů k žádostem, způsob a rychlost vyřizování udělování a odnímání povolení a také odborná úroveň navrhovaných odpovědných zástupců. Zástupce Asociace pracovních agentur (dále jen „APA“) hovořil o pojišťování agentur práce a o případném prodloužení doby, na kterou jsou povolení ke zprostředkování zaměstnání dle ust. §14 odst. 1, písm. b) ZoZ vydávána.

Dále byla diskutována efektivita kontrolní činnosti orgánů SUIP a využití jejích výsledků pro proces udělování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání. V souvislosti s chováním agentur práce i právnických či fyzických osob, které působí bez povolení ke zprostředkování zaměstnání na trhu práce, nabízeli zástupci APPS i APA kontrolním orgánům, že jim sdělí své konkrétní poznatky o porušování právních i dalších předpisů těmito subjekty, což by mělo zkvalitnit kontrolní činnost. Ke statistikám zpracovávaným na základě výsledků ze zasílaných přehledů o činnosti agentury práce za předchozí kalendářní rok se rozproudila diskuze na téma jejich využití pro kontrolní činnost SUIP i pro případy odnětí povolení dle ust.§ 63 odst. 2 písm. f) ZoZ. Probíralo se také nelegální zaměstnávání, pracovní a životní podmínky cizinců, vyskytujících se na trhu práce bez platného povolení k zaměstnání a opatření k likvidaci nepoctivých, či nelegálních „agentur práce“ a spolupráce s orgány cizinecké policie. V závěru setkání JUDr. Jiří Vaňásek, vedoucí Pracovní skupiny, přislíbil členům skupiny zaslat text připravované novely ZoZ. Termín další schůzky Pracovní skupiny se předpokládá 15.5.2013, bude se zabývat příslušnou částí novely ZoZ.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA   


•   Diskuze   •

03.05.2013

Ukončení členství v APA

Vzhledem k útlumu činnosti agentury práce a přenosu aktivit firmy na Slovensko ukončila členství v Asociaci Pracovních Agentur společnost STEP consulting service s.r.o., která působila v Plzni.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

11.04.2013

Z jednání Rady Hospodářské a sociální dohody Vlády ČR o agenturním zaměstnávání.

Dubnové zasedání Rady Hospodářské a sociální dohody Vlády ČR jednalo mj. také o agenturním zaměstnávání. K vývoji v oblasti udělování (odnímání) povolení ke zprostředkování zaměstnání bylo konstatováno, že zdaleka největší zájem je o vydání povolení k formě zprostředkování zaměstnání uvedené v zákoně o zaměstnanosti v § 14 odst. 1 písm. b), tedy zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, tzv. „agenturní zaměstnávání“ (neboli dočasné přidělování neboli zapůjčování agenturních zaměstnanců firmám).

Největší rozmach v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce byl v roce 2008, kdy na trhu práce zprostředkovávalo zaměstnání více než 2.200 agentur práce. V návaznosti na realizovaná legislativní opatření a v důsledku zvýšené kontrolní činnosti došlo v průběhu následujících let ke snížení počtu agentur práce, kdy ke konci roku 2012 bylo evidováno 1.281 agentur práce.

V současné době je však opětovně zaznamenáván mírný nárůst počtu agentur práce. Tento nárůst lze vysvětlit současnou situací na trhu práce, kdy zaměstnavatelé dávají přednost této formě zaměstnávání a také v souvislosti s očekávanou realizací nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti sdíleným zprostředkováním zaměstnání.

Současně od roku 2008 je zaznamenán trvalý zvýšený zájem o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, což se odráží na počtu přijatých žádostí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. S výjimkou určitého poklesu v roce 2009, obdrželo MPSV, resp. Úřad práce ČR, v průměru 1.000 žádostí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ročně. V roce 2012 bylo uděleno Úřadem práce ČR 633 povolení ke zprostředkování zaměstnání, kdy se však nejedná pouze o nové subjekty, ale v celé řadě případů dochází k obnovení povolení ke zprostředkování zaměstnání u stávajících agentur práce (u formy zprostředkování zaměstnání prostřednictvím tzv. dočasného přidělování vždy po uplynutí 3 let). Současně nebylo vyhověno 349 žádostem o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Z tohoto počtu nebylo vyhověno 166 žádostem z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra; v ostatních případech nebyla splněna podmínka odborné způsobilosti. Zároveň bylo odejmuto 82 povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Vývoj počtu agentur práce s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání (Stav ke dni XY - Počet agentur práce (platných povolení) - Počet přijatých žádostí o povolení ke zprostředkování zaměstnání): 5.3.2013 - 1.472 - 224, 31.12.2012 - 1.281 - 923, 31.12.2011- 1.307 - 958, 31.12.2010 - 1.711 - 1.030, 31.12.2009 - 2.202, 652 a 31.12.2008 - 2.228 - 1.207.

Z přehledů zasílaných agenturami práce k 31.lednu vždy za předcházející rok vyplynulo následující, přestože část agentur práce povinnost nesplnila a je s ní zahájeno správní řízení. V případě opakovaného porušení púovinnosti může vést k odnětí povolení. Počet volných míst, na která bylo v roce 2012 požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), tzn. přímé zprostředkování do kmenového stavu jiného zaměstnavatele – 105.858. Počet umístěných fyzických osob touto formou zprostředkování zaměstnání agenturami práce – 41.308. Počet zaměstnanců agentur práce, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele – 193.221.

V návaznosti na zvýšení počtu agentur práce působících na trhu práce, v souvislosti s poznatky z praxe a na základě řady podnětů byla od roku 2008 zintenzivněna kontrola v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Samotná kontrola, která byla do konce roku 2011 prováděna především ve spolupráci Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce (nyní již přímo v gesci Státního úřadu inspekce práce) byla zaměřena nejen na dodržování právní úpravy zprostředkování zaměstnání, potírání nelegálního zaměstnávání, ale také na dodržování srovnatelných mzdových a pracovních podmínek agenturních a kmenových zaměstnanců. Výsledky kontrol (Rok - Počet kontrol - Počet pokut - Celková výše pokut): 2009 - 674 - 153 - 22.330.000,- Kč, 2010 - 508 - 264 - 12.897.500,- Kč, 2011 - 1.014 - 102 - 7.120.000,- Kč, 2012 - 496 - 63 - 6.221.500,- Kč.

Mezi navrhované úpravy v rámci novely Zákona o zaměstnanosti patří zejména sdílené zprostředkování zaměstnání. To bylo s účinností od 1.ledna 2012 do zákona o zaměstnanosti zavedeno ustanovením § 119a nové opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Předpokládala se spolupráce soukromých agentur práce a Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání uchazečů a zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR. Vzhledem k právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, však nebylo možné připravit návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky na zajištění agentur práce pro sdílené zprostředkování zaměstnání, neboť povinnou součástí této zadávací dokumentace je uvedení způsobu zpracování nabídkové ceny. Nabídkovou cenu však nebylo možné hodnotit, neboť samotná cena bez jakéhokoli rozpětí je uvedena přímo v zákoně o zaměstnanosti, přičemž jiná hodnotící kritéria by samostatně dostatečně nezaručovala transparentnost výběrového řízení k zajištění agentur práce pro sdílené zprostředkování zaměstnání. Proto nemohlo být sdílené zprostředkování dosud realizováno. V rámci novely zákona o zaměstnanosti se navrhuje úprava příspěvků poskytovaných agenturám práce tak, že nově by příspěvek za zprostředkování zaměstnání činil nejvýše 500 Kč. Tato částka představuje administrativní náklady, které agentuře práce vzniknou při provádění vlastního zprostředkování zaměstnání. Zároveň se zvyšuje příspěvek poskytovaný agentuře práce za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou na částku nejvýše6 250 Kč. Nově přijatá úprava by byla z hlediska zákona o veřejných zakázkách vyhovující a současně by měla více motivovat agentury práce při zprostředkování zaměstnání „přiděleným“ uchazečům o zaměstnání.

Druhou navrhovanou úpravou je plnění povinného podílu osob zdravotně postižených agenturami práce. Jelikož se v praxi ukázalo omezení pro agentury práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením jako nepřiměřeně tvrdé, neboť nemohou osoby se zdravotním postižením dočasně přidělit uživateli k výkonu práce, nelze tak po agenturách práce legitimně požadovat plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele ve výši povinného podílu 4 % podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Navrhuje se proto ponechat omezení agentur práce, pokud jde o zákaz dočasného přidělování osob sezdravotním postižením agenturou práce k uživateli, přitom však dočasně přidělování zaměstnanci agentury práce nebudou započítáváni do „kvóty“ pro plnění povinného podílu ve smyslu tohoto ustanovení.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
•   Diskuze   •

20.03.2013

Asociace pracovních agentur byla přizvána na zasedání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Asociace pracovních agentur byla přizvána na zasedání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který se na svém zasedání 14.března 2013 v Praze na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zabýval mj. odbornou a zdravotní způsobilostí zaměstnanců pracovních agentur.

Zasedání výboru řídila jeho předsedkyně Bc. Libuše Bělohlávková. Kromě členů Výboru byli přítomni také poslankyně Parlamentu ČR Ing. Vladimíra Lesenská, předsedkyně podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Petr Seidl, vedoucí oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání MPSV, Ing. Petr Mráz, tajemník Rady vlády pro BOZP, oddělení bezpečnosti práce MPSV, Ing. Ondřej Varta, ředitel odboru BOZP Státního úřadu inspekce práce, Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur a Ing. Jitka Dvořáková, pověřena za Asociaci poskytovatelů personálních služeb.

V rámci zasedání vystoupili zástupci APA a APPS a seznámili přítomné s působnost asociací, s jejich pohledem na působnost poskytovatelů dočasné pracovní výpomoci a s problémy, na které ve své činnosti v praxi narážejí. Řada z nich souvisí také s legislativním vymezením činnosti agentur práce, jehož některá ustanovení vnímají jako diskriminační. Údaje o APA a seznam omezení agenturního zaměstnávání předal zástupce APA přítomným písemně.

V bohaté diskusi bylo mj. konstatováno, že ověření zdravotní způsobilosti k práci u agenturních zaměstnanců má často nedostatky plynoucí např. z faktu, že poskytovatelé nemívají k dispozici potřebné podklady (hodnocení rizik atd.). Agentury pak pronajímají zaměstnance, kteří sice absolvovali vstupní prohlídku, ta však nemusí být (zejména vzhledem k výše uvedenému) dostačující pro správné zařazení na konkrétní pracovní pozici. K tomu přistupuje problém velké fluktuace zaměstnanců. Optimální je, pokud vstupní prohlídka proběhne u poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele. I to je však spojeno s problémy, mj. s ohledem na obtížný přístup k zdravotnické dokumentaci vedené registrujícími praktickými lékaři. Z dalších oblastí se probíral problém mnohdy sporné hodnověrnosti vykazování přesčasové práce agenturních zaměstnanců. U cizinců ze zemí EU existence jazykové bariéry, přičemž používání piktogramů nelze považovat za plnohodnotné řešení. Překlady do národních jazyků zaměstnanců nebývají kvalitní (tzv. autorizované). Problémem je i hlášení pracovních úrazů stanoveným orgánům, mj. vzhledem k vazbě závažného pracovního úrazu na 5 dnů hospitalizace. Neustálé prodlužování průměrné doby trvání pracovní neschopnosti na jeden pracovní úraz nasvědčuje, že zřejmě přibývá úrazů se závažnými následky, a tomuto faktu není věnována odpovídající pozornost.

Zástupci agentur práce Ing. Burkovič a Ing. Dvořáková zdůraznili, že za BOZP jejich zaměstnanců neodpovídá primárně agentura práce, ale uživatel, na jehož pracovišti zaměstnanci pracují. Ten má také provádět seznámení s riziky, školení BOZP, vybavit zaměstnace OOPP atd., z hlediska Zákoníku práce totiž není rozdíl mezi zaměstnancem vlastním a zaměstnancem přiděleným agenturou. MUDr. Švábová zdůraznila, že podle zákona je zaměstnavatelem se všemi povinnostmi agentura, která by měla mít zajištěny náležité pracovnělékařské služby a měla by být seznámena s pracovními podmínkami i mít odpovídajícím způsobem ověřen zdravotní stav zaměstnanců, které uživateli pronajímá. Kontroly činnosti agentur jsou nedostatečné, problémy byly zjištěny až u 60 % agentur, které byly kontrolovány. Byl vznesen námět, aby kontroly ze strany státních orgánů byly zaměřeny zejména na agentury, které nejsou zastřešeny v APPS či APA, kde lze důvodně předpokládat závažnější nedostatky. Paní poslankyně Ing. Lesenská konstatovala, že systém je nastaven relativně dobře, zákonný rámec je vyhovující. Problémem však je jeho dodržování. Bohužel se díky zákonu o veřejných zakázkách stává prioritou cena, čehož využívají podnikavci na trhu, kde komoditou je člověk. Ing. Varta informoval, že kontroly agenturního zaměstnávání probíhají ze strany SÚIP průběžně, pochopitelně v závislosti na personálních možnostech. Zmínil i zvyšující se počty stížností a podnětů, mj. i na agenturní zaměstnávání. V průběhu roku 2012 bylo v oblasti pracovních podmínek podáno cca 5 tisíc stížností a podnětů, v oblasti BOZP cca 800. Ing. Burkovič uvedl, že v průběhu předchozího roku bylo ze strany APA podáno orgánům inspekce práce cca 2 tisíce podnětů na porušování podmínek agenturního zaměstnávání, řešen byl jen nepatrný zlomek. Mgr. Seidl popsal aktivity oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání MPSV a nejčastěji zaznamenávané problémy. Srovnal počet agentur práce s předchozím obdobím, který se snížil přibližně o polovinu (např. z důvodu odebrání licencí). Zdůraznil význam dobré spolupráce se zastřešujícími asociacemi APA a APPS. Předsedkyně Bc. Bělohlávková uvedla několik čísel ze závěrečné zprávy o činnosti orgánů Státního úřadu inspekce práce v roce 2011, která byla projednána na zasedání Rady vlády pro BOZP v září 2012 - v roce 2011 bylo provedeno 60 kontrol v agenturách práce (u 62 % zjištěny závady) a 30 kontrol u uživatelů (závady zjištěny u 57 %). Konstatovala, že vzhledem k celkovému počtu subjektů na trhu práce pokrývá kontrola agenturního zaměstnávání jen malý počet organizací.

Cílem setkání bylo otevření problému a zamyšlení nad systémem, jak funguje a kde jsou jeho největší nedostatky. Ukazuje se, že zřejmě základním problémem je otázka správného zařazení pracovníka na místo, ke kterému je zdravotně způsobilý, a to zejména pro nedostatečné seznámení se s příslušnou legislativou – jak ze strany některých agentur práce, tak ze strany některých uživatelů a potažmo i poskytovatelů PLS. Z jednání proto vzešel návrh připravit seminář na toto téma v Poslanecké sněmovně PČR určený mj. zástupcům agentur a podniků. Předběžně byl zmíněn termín 21. 5. nebo 22. 5. 2013.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Údaje o APA a seznam omezení agenturního zaměstnávání.


•   Diskuze   •

10.03.2013

Shromáždění členů APA na svém zasedání posuzovalo možnosti nápravy legislativních omylů současné vlády a práci APA jako člena dalších asociací, sdružení a komor.

V úterý 19.02.2013 se v Praze konalo Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Stav členské základny se v mezidobí nezměnil, APA má stále 21 členů. U zájemců o členství narážíme na neustálou nechuť a strach se organizovat či vůbec na sebe veřejně upozorňovat. Agentury práce se bojí, že budou státními orgány kvůli členství šikanovány. Což je jednak nesmysl, jednak je otázkou, zda APA o takové členy stojí. Zároveň několik agentur práce uvedlo, že nechce zveřejňovat své údaje ve Sbírce listin, a proto nebudou o členství v APA usilovat.

Při kontrole aktuálních údajů o členech APA v loňském roce minimálně dvěma vypršela platnost povolení agentury práce a na webu MPSV ČR nebyla zmínka o návazném povolení. Tehdy bylo zjištěno, že elektronický seznam agentur práce, vedený dle Zákona o zaměstnanosti nově Generálním ředitelstvím Úřadu práce na adrese portal.mpsv.cz, je díky své nepřesnosti a neaktuálnosti velmi zavádějící. Shromáždění členů APA konstatovalo další nefunkčnost MPSV s GŘ ÚP a neplnění jejich zákonných povinností. Přestože členská agentura práce měla povolení obnovené již od 11.7.2012, na webu je přes několikerou urgenci ani v říjnu 2012 GŘ ÚP neuvedlo. Teprve V lednu 2013 bylo vše v pořádku. To jen nahrává podvodníkům, vydávajícím se za agentury práce. Další člen promeškal díky zahraniční dovolené a nemožnosti přístupu ke své datové schránce lhůtu k úhradě poplatku za vydání obnoveného povolení. Zde GŘ ÚP naopak zareagovalo velmi rychle a správní řízení ukončilo. Člen musel projít celou anabázi žádosti o vydání povolení od počátku znovu. Paradoxně mnohé úřady, ani firmy (např. pro veřejné zakázky), povolení z datové schránky neberou jako originální dokument. Je nutné nechat si povolení z datové schránky vytisknout ověřeně na Czech pointu nebo požádat o papírovou formu povolení přímo GŘ ÚP.

Při vydávání povolení probíhají mnohdy velmi detailní, až šikanózní kontroly provozoven agentur práce, sídel agentur práce, bydlišť odpovědných zástupců atp.. Někde se policisté spokojí s prohlídkou kanceláře. Jinde požadují označení sídla či provozovny agentury práce i na vstupních dveřích do velkých administrativních budov, nejen v seznamech uvnitř. Někdy dokonce vyžadují fyzickou přítomnost odpovědného zástupce. Dochází pak k zastavení řízení o udělení povolení, přestože kanceláře navštěvují i mimo agenturou práce řádně zveřejněnou pracovní dobu. Postupy se různí nejen mezi regiony, ale i v rámci 1 města. APA probere kontroly a jejich metodiku s GŘ ÚP a MV ČR v následných jednáních.

Projekt Transparentní agentura práce nepřinesl očekávané výsledky díky nečinnosti státní správy. Vyjádření k plnění zmíněné povinnosti je naprosto šokující. Přinutit většinu tuzemských firem ke zveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy je v ČR podle Nejvyššího kontrolního úřadu nemožné. Až tři čtvrtě firem důležité dokumenty volně neposkytne a nezaloží do Sbírky listin, ačkoliv předpisy jim to nařizují. Vyplývá to z kontroly, kterou NKÚ provedl v letech 2009 až 2011. Podle NKÚ jsou na vině právě slabé zákony o účetnictví, podle kterých nelze administrativní nedostatky dostatečně postihovat. Jenže úřady povinnost nekontrolují a nepostihují ani i v rámci kontrol (viz MF Dnes). APA dokončí uvedený projekt navzdory těmto skutečnostem. Konstatuje, že stát zde opětovně nefunguje. My se snažíme dostát legislativě, stát není schopen povinnosti ani kontrolovat, natož postihovat.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém – u stížnost k ombudsmanovi požaduje úřad praktické výsledky kontrol SÚIP podle napadeného Metodického pokynu GŘ ÚP, aby byl schopen věc dořešit. V diskusi s členy APA zjištěno, že při kontrolách SÚIP nechtěl vidět PS ani DPČ, hledali jen srovnatelné podmínky. PS a DPČ si nechali až dodatečně přivést. Jindy chtěl SÚIP jen naskenovat a poslat k (na místě fyzicky zkontrolovaným) lidem dodatečně PS či DPČ. U jiné kontroly v továrně se museli lidé podle Metodického pokynu nesmyslně na místě prokazovat PS a dohodami. Dle zjištění Advokátní komory došlo i k plošné kontrole sportovních oddílů a s nimi spojených občanských sdružení, kdy SÚIP se jim snaží dokázat švarcsystém u trenérů, masérů atp., paradoxně ne u hráčů. Jinými slovy někdy podle Metodického pokynu SÚIP postupuje, jindy ne. Často se snaží dokazovat absurdity, i když sami inspektoři přiznají nesmyslnost svého konání. Avšak jsou jen zaměstnanci a bojí se vzhledem k propouštění o práci.

Zákon o specifických zdravotních službách – prezident ČR 18.2.2013 podepsal jeho novelu. Na dohody se vztahuje nutnost prohlídky jen u rizikových prací (kategorie 1 se to netýká, možné riziko u kategorie 2 schvaluje jedině hygiena, rizika jsou jen u kategorií prací zařazených v 3. a 4.skupině). Ďábel je ovšem ukryt v detailech a je otázkou, co všech MZdr dokáže do 1.4.2013 včlenit do návazných vyhlášek. Agentura práce je závislá na stavu kategorií rizik u uživatele a jeho sdělení k jednotlivým poptávaným pozicím, kam daná práce spadá.

Nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání – dokud nebude novela Zákona o zaměstnanosti, žádné sdílené zprostředkování zaměstnání se nebude realizovat. Díky jednotným cenám a postupům ve stávajícím ZoZ není žádné výběrové kritérium, podle něhož by o sdílené zprostředkování zaměstnání agentury práce mezi sebou soutěžit. A MPSV není zplnomocněno zákonem vymýšlet jiné. V novém ZoZ po 1.1.2014 by už měly být jen maxima cen, platby až po provedení služby nebo až po zaměstnání uchazeče atp.. Kdo nabídne lepší podmínky, ten pak sdílené zprostředkování dostane.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - stížnost ČSSD proti uvedeným zákonům ÚS rozhodl lišácky, neblokuje tak už podání jakékoliv další stížnosti proti jejich obsahu. To plánovala udělat vzhledem k cizincům APPS, pokud zákaz v novele ZoZ nezmizí. Ta bude v připomínkovém řízení asi v dubnu 2013. Pokud APPS podá ústavní stížnost, připojí se k ní i APA.

Trvající zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu - stížnost ČSSD proti uvedeným zákonům ÚS rozhodl lišácky, neblokuje tak už podání jakékoliv další stížnosti proti jejich obsahu, což plánovala udělat vzhledem k zdravotně postiženým KZZP. MPSV uznává, že šlo o nesmysl, který poškodil především samotné zdravotně postižené, avšak šlo o úpravu z dílny poslanců. Zákaz by měl v novele ZoZ zmizet.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - stížnost ČSSD proti uvedeným zákonům ÚS rozhodl lišácky, neblokuje tak už podání jakékoliv další stížnosti proti jejich obsahu. Asociace bezpečnostních služeb vyčkávala, protože se jí nechtělo sepisovat a podávat za drahé peníze žalobu na stát, když kladným rozhodnutím ÚS by se stala zbytečnou, avšak s problematicky zpět získanými náklady na její soupis a podání. Zatím žádná agentura práce ani asociace soudní žalobu na dvojí platbu pojištění a neoprávněné obohacení státu nepodala. APA s ABS a zkoordinují podání ústavní žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce.

Nedodržování lhůt k vydávání povolení agenturám práce – po půl roce od konání minulého Shromáždění členů APA to vypadá, že GŘ ÚP díky stížnostem na MPSV pro nečinnost či odvoláním začalo pracovat korektně. APA bude v součinnosti s APPS jednat se všemi zainteresovanými stranami - MPSV, GŘ ÚP ČR a MV ČR - aby se tak dělo i nadále a státní orgány postupovaly pokud možno jednoduše a metodicky jednotně. U opakovaného vydávání povolení pro dočasné přidělování jen na 3 roky je však otázkou, proč tomu tak stále je. Rozšířené pravomoci k odejmutí povolení od 1.1.2012 umožňují státním orgánům vyřadit nekorektní agenturu práce z trhu během pár měsíců. V součinnosti s KZZP a APPS se bude APA snažit udělat kulatý stůl k problematice.

Shromáždění členů APA obsáhle probíralo členství a práci APA v komorách, svazech a asociacích a přínos pro APA. Konkrétně v Asociaci malého a středního podnikání a živnostníků ČR, kde konstatovalo, že práce AMSP je ve prospěch členů APA a naše názory jsou shodné nebo velmi podobné. Přínosem je určitě množství včasných a pro podnikání využitelných emailových informací a kromě jiných legislativních oblastí tlak v oblasti Zákona o specifických zdravotních službách, vrcholící jeho změnou. APA navrhne osoby pro Výbor daňový a sociální. U Hospodářské komory ČR byly kladně hodnoceny zejména informativní emaily a možnost přímého připomínkování zákonů. V Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání pak pravidelná stanoviska a výklady Kolegia expertů AKV k různým sporným paragrafům a také reakce na judikáty a možnosti jejich aplikace v praxi. Výbor AKV schválil členství Ing. Radovan Burkoviče, člena výboru a prezidenta APA, v Kolegiu expertů AKV. U Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených je přínosem vzájemná koordinace aktivit a tlak na příslušné orgány ohledně legislativy OZP. APA se nadále podílí i na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. NSP prozatím nemá přiděleny prostředky na rok 2013 a nepokračuje dalším kolem. Pokračuje pouze projekt NSK II, ale i jeho další kolo od podzimu 2013 je otázkou financí od vlády ČR a z fondů EU.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 28.květen 2013 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

28.01.2013

Asociace pracovních agentur spolu s APPS iniciovala schůzku s novou ministryní práce.

Asociace pracovních agentur spolu s Asociací poskytovatelů personálních služeb iniciovala osobní schůzku s novou ministryní práce. Smyslem bylo představení obou asociací, které podle čísel zastupují 2/3 - 3/4 trhu agenturního zaměstnávání v ČR. Všechny zúčastněné strany vyjádřily naději, že se budou častěji setkávat při řešení problémů dotýkajících se agentur práce.

Druhým bodem byla problematika zákazu zaměstnávání osob zdravotně postižených agenturami práce versus povinnost plnit podíl zdravotně postižených zaměstnanců podle téhož zákona o zaměstnanosti. Přítomní uznali, že je nesmysl něco zakázat a pak to chtít plnit. Novelu zákona o zaměstnanosti MPSV připravuje jako komplexní změnu mnoha nahromaděných problémů. Měla by platit od 1.1.2014 a možná vyřeší i rok 2013. Rok 2012 je na přístupu agentur práce k danému rozporu. Asociace jsou připraveny podat v této věci ústavní stížnost.

Obsáhle se řešilo sdílené zprostředkování zaměstnání. MPSV konstatovalo, že nebylo na základě čeho uspořádat výběrové řízení na agentury práce poskytující sdílené zprostředkování, když finanční částky byly předem dány zákonem a žádná jiná kritéria zákon o zaměstnanosti nestanovil. Soutěž na jejich základě by tak byla lehce napadnutelná u ÚHOS. V novele zákona o zaměstnanosti to MPSV řeší. Celé sdílené zprostředkování se tak posunuje na rok 2014.

Na závěr předložila APA zástupcům MPSV přehledně tabulku problémů, které ničí agentury práce. Převzali si ji a budou se snažit alespoň část odstranit.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Vývoj omezování podnikání agentur práce v ČR (1990-2013).


•   Diskuze   •

09.01.2013

Asociace pracovních agentur se stala plnohodnotným členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Asociace pracovních agentur se stala po půlročním statusu pozorovatele plnohodnotným členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), jak dokládá certifikát o členství. AMPS sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 254.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Byla založena v roce 2000.

Kromě zastupování zájmů svých členů pro ně připravuje různé projekty, jako např. Vzdělávání ve strategickém řízení pro manažery/vlastníky malých a středních podniků, Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce, Podpora evropského sociálního dialogu u mikro- a malých firem, Podnikání jako cesta k seberealizaci matek při péči o děti nebo INVESTICE DO NÁPADU.

APA má v plánu plně se zapojit do práce odborných komisí, výborů a sekcí AMPS.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

  
Osvědčení o členství APA v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.


•   Diskuze   •

01.01.2013

Jen to dobré v roce 2013 Vám jménem APA přeje Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Diskuze   •