Aktuality rok 2014

Aktuality rok 2013. Aktuality rok 2012. Aktuality rok 2011. Archiv aktualit rok 2010 a starší.

18.12.2014
13.10.2014

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal většinově nového Člena APA. Stala se jím společnost Personal Consulting, s.r.o. z Brna. Personální, vzdělávací a pracovní agentura se od roku 2011 zabývá dočasným přidělováním agenturních zaměstnanců převážně větším akciovým společnostem v Brně.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

20.11.2014

Shromáždění členů APA na svém zasedání 21.10.2014 řešilo fatální kroky nové vlády vůči trhu práce, chybějící kontrolní činnost na trhu práce i zcela mylné záměry v tezích MPSV ke změnám Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti, navíc v rozporu s jednáním Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody k agenturnímu zaměstnávání

V úterý 20.11.2014 se v Praze konalo letos třetí a poslední Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval dle Prezenční listiny přítomnost 23 z 24 členů APA. Shromáždění APA bylo usnášení schopné. V mezidobí byli nově přijati 4 členové a jeden vyloučen. Konkrétně pro nehrazení členských příspěvků ani v dodatečném termínu a ani přes výzvy a příslib osobní účasti na Shromáždění členů APA. Výbor APA rozhodl o vyloučení pro neplnění povinností člena APA dle Stanov APA a jednání v rozporu s Etickým kodexem APA. Konstatoval, že je nepřípustné, aby členská agentura práce, jejíž představitel je mj. předsedou Dozorčí rady Jihočeské Hospodářské komory v Českých Budějovicích, takto přistupovala k plnění členských povinností a komunikaci s Výborem APA. Shromáždění členů APA názor Výboru potvrdilo a odsouhlasilo zachovat pro rok 2015 stejnou výši členských příspěvků.

Z nových členů se osobně představili zástupci Avec Trade CZ s.r.o. a LK-Works, s.r.o. Prvně jmenovaný je součástí skupiny One deliver Group, člena APA. Věnoval se doposud jen dodávkám prací a služeb, zejména ve skladových areálech. Z kontrolních podnětů SÚIP nabyl dojmu, že došlo k posunu v dlouholetém vnímání této činnosti státem a dále nebude moci už být vykonávána jinak, než agenturním způsobem. Proto požádal o povolení zprostředkování zaměstnání a následně i o členství v APA. LK-Works se specializuje na strojírenské práce a má ustálený tým agenturních zaměstnanců i uživatelů. Již dříve byla v kontaktu s APA jako nečlen a řešil různé otázky stran diskriminačního pojištění, zákazu přidělování OZP atp.. V průběhu roku 2014 se rozhodla stát se součástí APA.

Partnerem zasedání APA se tentokrát stala firma VelTex Telecommunications s.r.o.. Její zástupce pan Lukáš Texl, v zajímavé funkci ideologa, představil produkt Můj čas. Intuitivní aplikaci pro zadávání docházky, automatickou tvorbu podkladů pro mzdy a další použití v agenturách práce. Mj. umí ve svých 4 modulech zadávat a schvalovat docházku, plánovat dovolenou, evidovat čas trávený na jednotlivých projektech, administrovat pracovní úraz, tvořit přehledné reporty pro vedení a to vše za použití automatické notifikace. Čtvrtý připravovaný modul Biometrika by pak měl přinést i nezpochybnitelnou identifikaci zaměstnanců prostřednictvím otisků prstu spolupracující s předchozími třemi moduly v časových posloupnostech.
Po upřesňujících dotazech členové APA usoudili, že v prostředí jejich agentur práce by produkt mohl sloužit jako nástavba pro vztah mezi agenturou práce a uživatelem. S online přenosem údajů o agenturních zaměstnancích, jejich předpokládaných nástupech a online potvrzováním docházky uživatelem. Nezávisle na dodatečně posílaných sestavách či individuálně donášené docházce. Současně je online k dispozici jmenovitě přehled o jednotlivých agenturních zaměstnancích u jednotlivých uživatelů. Systém je dle prezentace propojitelný se stávajícími agenturními SW. Po zavedení Biometriky přinese i zpětně nezpochybnitelná data.

Výbor APA se věnoval otázkám spojeným s legislativou a projektem Transparentní agentura práce. Členové Výboru se zúčastňovali Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV ČR, obsáhle připomínkovali návrhy zde MPSV vznášené. Dále se zúčastňovali jednání AKV včetně Kolegia expertů AKV. Zástupce APA byl vyzván k účasti v Sekci zaměstnanosti Hospodářské komory ČR. Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Směřování MPSV s ohledem na agenturními zaměstnávání se členům APA vůbec nelíbí. Dosavadní názory MPSV, prezentované na schůzkách Pracovní skupiny RHSD k agenturnímu zaměstnávání, směřují k další perzekuci legálních agentur práce, k navyšování byrokratických povinností a dokonce k zavádění nových poplatků, kaucí a dalších nesmyslů. Ty nijak neomezí nelegální činnost pseudoagentur, naopak omezí činnost legálních agentur práce a dále je v boji s černým trhem oslabí. Shromáždění členů APA uložilo Výboru APA opět tlumočit dlouhodobé stanovisko APA k přeregulovanosti trhu agenturního zaměstnávání a diskriminaci agenturních zaměstnanců, čímž jsou legální agentury práce trvale finančně znevýhodněny vůči pseudoagenturám i poskytovatelům nelegální práce formou Smluv o dílo. Tyto jevy linie prosazovaná MPSV nijak nepostihuje. Výsledkem bude mohutný růst pseudoagentur a potíže SÚIP v boji s nimi. Stále více finančně silnější konglomeráty nasazují vůči státu nejlepší právníky a vyhrávají. Sílí kriminální činnost zahraničních mafií se zaměstnanci-otroky z nových členských zemí EU, zejména Bulharska a Rumunska. MPSV přesto neustále urputně řeší regulaci legálních agentur práce.

Projekt Transparentní agentura práce nadále pokračuje. Dosavadní výsledky projektu jsou naprosto omračující a byly diskutovány i na Pracovní skupině pro agenturní zaměstnávání RHSD. Vyvolaly i reakci náměstka generálního inspektora práce Ing. Macíčka, kdy podřízené Oblastní inspektoráty práce naše podněty nestíhají řešit. Bude mu zaslán dopis s důrazem na řešení a případným otevřením kauzy i na úrovni ministrů. Po konzultaci jsme se rozhodli, že projekt z původních 3 měsíců protáhneme na půl roku a dávkově budeme obesílat státní orgány jen co 3 týdny až do ledna 2015 včetně. Pro představu o rozsahu tohoto problému jen u prvních 7 písmen abecedy A-F jde o 209 agentur práce! Ještě nás čeká prověřit dalších 17 písmem abecedy, odhadem dalších 500 hříšníků. Odbory a MPSV si stěžují na velký počet agentur, ale už jich mohlo být pro neplnění základních povinností o 700 méně. Krajské soudy je mohou zrušit, což jim budeme po opakované kontrole v létě 2015, v rámci druhé fáze projektu, navrhovat. Naopak dostáváme zprávy od FÚ, že oznámené společnosti informovaly o zahájení kontroly. Také krajské soudy nás informují, že oznámené společnosti vyzvaly k doplnění listin do 30 dní.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém by se mohla zefektivnit díky účasti APA na pozvání na konferenci inspektorů SÚIP v Opavě 5.6.2014. Byla velkým přínosem, došlo k předání metodiky kontrol, poukázání na řešení bagatelních pochybení u legálních agentur práce a opomíjení pseudoagentur, zastřeného agenturního zaměstnávání a nelegálního zaměstnávání. Byly společně vytipovány obory a časové úseky roku, na něž se má SÚIP zaměřit. Pomůže to především samotným zaměstnancům, když SÚIP bude na popud APA postihovat nepoctivé a nelegální pseudoagentury.

Zákon o specifických zdravotních službách – SP, HK i AMSP tlačí na jeho změny, přináší pouze byrokracii a neplní účel, chystá se novelizace. Projektu Svazu průmyslu, garantovaný Asociací samostatných oborů, jako příjemcem dotace, se stále ještě nerozjel.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání - Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti již prošly podpisem prezidenta ČR a přinesly agenturám práce možnost se na něm podílet. Obrátily se správně role, za vedení uchazeče o práci v evidenci je minimální platba, maximální naopak za umístění uchazeče.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - není v tomto ohledu žádný posun, ve vládě převládl názor ČSSD o ochraně pracovního trhu.

Trvající zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu – Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti již prošly podpisem prezidenta ČR a přinesly agenturám práce navrácení možnosti dočasně přidělovat osoby se zdravotním postižením (OZP). Zároveň se dočasně přidělení agenturní zaměstnanci nebudou započítávat do rozhodného počtu pro výpočet povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat 4% OZP. A současně dočasně přidělené agenturní zaměstnance, OZP, nelze započítávat do splnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat 4% OZP.
Agentury práce, které odmítly v roce 2013 uhradit odvod do státního rozpočtu za rok 2012 s poukazem na to, že zákon jim zaměstnávání OZP zakázal a tak agenturní zaměstnance nezapočítávaly do počtu rozhodného pro zjištění 4% podílu OZP, hradily ho pouze z kmenových zaměstnanců, čekají na argumenty státu, proč by měly postupovat jinak. Běží kontroly u některých agentur práce. Výbor APA je díky jejich majitelům detailně sleduje.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - zatím nevíme, zda bylo nařízeno hlavního líčení, kdy Asociace bezpečnostních služeb podala na Českou republiku žalobu na vydání neoprávněného prospěchu. Byl vydán platební rozkaz a MPSV proti němu podalo odpor. Čekáme na vývoj situace. Co se výšky pojistného pro členské agentury práce v APA týče, pak v roce 2015 mají většinou menší nebo stejné pojištění jako v roce 2014.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – nadále se podílíme už jen na činnosti Sektorové rady pro administrativu, kam mj. Spadají i personální činnosti v podniku. Problémy s revizí Kariérového poradce pro lidské zdroje trvá. Prezident APA se jako kontrola zúčastnil ve Studénce pilotních zkoušek prvních absolventů pilotních kursů NSK, konkrétně pro Profesní kvalifikaci Mzdová účetní. Poznatky – většina z absolventů měla slušnou úroveň znalostí a dovedností, ale v tomto počtu nemá velká část z nich zajištěno následné zaměstnání v oboru a je otázkou, zda je v regionu vůbec najde.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy - Novela NOZ přinese od 1.1.2015 změny jen minimální a kosmetické. Prakticky nepřináší nic vzhledem k podnikatelům. Cizí a společné hospodářské komory např. iniciovaly odstranění nesmyslů vůči zahraničním osobám podnikajícím v ČR. APA, stejně jako Svaz průmyslu a Hospodářská komora, konstatují, že vláda promeškala vhodnou příležitost k nápravě známých nedokonalostí Nového Občanského zákoníku. Ty budou, nejen podnikatelské veřejnosti, ztrpčovat život další kalendářní rok.

Změny zákona o dani z příjmu jsou v jednání v PSP, jako o jisté věci se hovoří o vrácení roční slevy na dani starobním důchodcům a zvýšení slev na druhé a další dítě. Konkrétní podoba není jistá ani jasná.

Velké navýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2015. Vláda nedodržela slovo dané na tripartitě a zvýšila minimální mzdu pro rok 2015 z 8.500,- Kč na 9.200,- Kč, místo jen na 9.000,- Kč. APA konstatuje, že tímto krokem se za 1,5 roku od srpna 2013 zvýšila minimální mzda z 8.000,- na 9.200,- Kč a tím přímé mzdové náklady s pojistným z 10.720,- Kč na 12.328,- Kč. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy, jež je zároveň nejnižší zaručenou mzdou pro nejjednodušší práce, současně došlo ke zvýšení ve všech 8 kategoriích zaručené mzdy podle složitosti vykonávaných prací. Významná část pracovních míst agenturních zaměstnanců je tím ohrožena a firmy budou velmi dobře zvažovat, zda se jim zaměstnanci nadále vyplatí. Pro agentury práce to navíc znamená mravenčí činnost, kdy musí překontrolovat všechny pracovní pozice u všech firem, kde dočasně přidělují agenturní zaměstnance. Zda jejich mzda v roce 2015 dosáhne alespoň nové výšky minimální zaručené mzdy. A totéž platí pro všechny zaměstnavatele.

Výbor APA ukončil zasedání Shromáždění členů APA po krátké závěrečné diskusi s výměnou zkušeností mezi členy APA. Další termín konání Shromáždění členů APA je 25.února 2015 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

25.08.2014

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Jobs Contact Consulting, s.r.o. z Brna. Společnost je na trhu práce nová, avšak vedena zkušenými majitelkami, které dříve působily v jiných agenturách práce a ve velké investiční společnosti na personálních pozicích. Plánuje poskytovat služby jak v oblasti recruitmentu, tak agenturního zaměstnávání s působností po ČR.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

07.08.2014

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost LK-WORKS, s.r.o. z Nového Jičína. Společnost působí na trhu od roku 1996, v současné době se zabývá dočasným přidělováním zaměstnanců dělnických profesí na práce ve strojírenském a hutním průmyslů v celé ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

05.08.2014

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost AVEC trade CZ, s.r.o. z Kunovic na Olomoucku. Společnost působí na trhu od roku 2007, jako agentura práce od roku 2014. Své služby poskytuje zájemcům o práci v oblasti potravinářství, elektrotechnického a automobilového průmyslu hlavně v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

30.07.2014

APA vydala tiskovou zprávu k výsledkům průzkumu ochoty lidí vzít nelegální práci.

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k výsledkům průzkumu ochoty lidí vzít nelegální práci. Zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

23.07.2014

APA vydala tiskovou zprávu k výsledkům kontrolní činnosti MPSV v roce 2013

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k výsledkům kontrolní činnosti MPSV v roce 2013. Zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

14.07.2014

Pseudoagentury a zastřené agenturní zaměstnávání

Současná vláda nechce tolerovat žádné z forem nelegálního zaměstnávání a hrozila již od počátku roku přísnějšími kontrolami nelegálního zaměstnávání. Mezi nelegální zaměstnávání patří i tzv. zastřené agenturní zaměstnávání, které provozují rádoby pracovní agentury, které však neprovádí agenturní zaměstnávání dle zákona a pracovními agenturami vůbec nejsou. Podíl těchto firem na trhu práce bohužel rok od roku roste a věnuje se mu i článek na serveru iDNES.cz, který je nazývá po právu pseudoagenturami.

Tyto tzv. psedoagentury vystupují sice jako běžná pracovní agentura, ale ve skutečnosti se v pozadí odehrává celá řada nelegálních praktik, kterými pseudoagentura obchází své zákonné povinnosti a okrádá dodávané zaměstnance, své odběratele i náš stát. Pokud jste jako firma odběratelem pracovní síly, rozhodně by jste se měli zajímat o to zda:
- Váš dodavatel pracovníků je pracovní agenturou s povolením (licencí) od MPSV, což ověříte na portálu MPSV v sekci zprostředkovatelny práce
- je forma spolupráce opravdu agenturním zaměstnáním, tedy sepsána trojstranná Dohoda o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců uživateli (§308 Zákoníku práce)
- jsou dodržovány tzv. srovnatelné podmínky agenturních a kmenových zaměstnanců (§309 Zákoníku práce).
Pokud není splněn jen jediný z výše uvedených bodů, může se jednat právě o zastřené agenturní zaměstnávání, za které hrozí sankce také vám jako odběrateli pracovníků.

Pseudoagenturám a zastřenému agenturnímu zaměstnávání se věnovala i konference Státního ústavu inspekce práce (SUIP) dne 5.6.2014 v Opavě, kam byli přizváni zástupci obou asociací pracovních agentur v ČR, APA a APPS. Prezident APA ve své prezentaci mluvil o praktikách pseudoagentur i špatných zkušenostech zaměstnanců, kteří jimi prošli. Což má bohužel systémovou příčinu v diskriminační legislativě vůči agenturám práce a jejich zaměstnancům.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

20.06.2014

Shromáždění členů APA na svém zasedání 3.6.2014 řešilo vzrůstající zájem o členství v APA, činnost nové vlády vůči trhu práce, výsledky jednání Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody k agenturnímu zaměstnávání na MPSV, pokračující diskriminační povinné pojištění agentur a legislativní záměry Senátu, Sněmovny i vlády.

V úterý 3.6.2014 se v Praze konalo letos druhé Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval dle Prezenční listiny přítomnost 16 z 21 členů APA, 21.člen byl z důvodu neuhrazení členských příspěvků po pozastaveném členství definitivně vyloučen. Shromáždění APA bylo usnášení schopné. V této souvislosti byly členy APA obsáhle připomínkovány některé přihlášky do APA. Zvláště pak těch agentur práce, jejichž činnost je podle zkušeností členů APA "z terénu" dlouhodobě v rozporu jak se Stanovami, tak Etickým kodexem APA. Výboru APA bylo doporučeno takové rizikové kandidáty odmítat. Napříště odmítat i ty, kteří neplní své povinnosti vůči Sbírce listin Obchodního rejstříku. Což je v rozporu s dlouhodobým projektem APA "Transparentní agentura práce".

Výbor APA se věnoval otázkám spojeným s legislativou. Odstupující úřednická Rusnokova vláda poslala do Sněmovny již dříve všemi zástupci projednaný návrh novely Zákona o zaměstnanosti, Výbor APA sledoval jeho postup Poslaneckou sněmovnou. Nyní je v Senátu. Členové Výboru se zúčastňovali Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV ČR, obsáhle připomínkovali návrhy zde MPSV vznášené, proběhla k nim i emailová diskuze mezi členy APA. Dále se zúčastňovali jednání AKV včetně Kolegia expertů AKV, výsledkem jsou obsáhlá Stanoviska na webu AKV, s nimiž jsou v předstihu seznamováni i členové APA. Prezident APA byl na volebním sněmu AKV zvolen členem Výboru AKV a jeho druhým místopředsedou, dle Stanov AKV jako zástupce za zaměstnavatele. Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Směřování MPSV vůči agenturními zaměstnávání s novou ministryní práce paní Marksovou-Tominovou (ČSSD) prezentoval na schůzce Pracovní skupiny RHSD k agenturnímu zaměstnávání na MPSV 18.3.2014 nový náměstek pro zaměstnanost Ing. Marek (ředitel ÚP Jihomoravského kraje). Zde představil nezměněnou tvrdou linii MPSV vůči agenturám práce, jen s tím rozdílem, že se budou více účastnit procesů. MPSV ČR se obsáhle domlouvá s kolegy ze Slovenska a s nimi bude koordinovat zásahy proti slovenským agenturám práce na českém území, stejně jako vůči agenturním slovenským zaměstnancům, zda neberou na Slovensku dávky. Chystá se i razie proti účelovému vysílání agenturních zaměstnanců s cílem vyplácení cestovních náhrad místo mzdy. Výbor APA opět tlumočil dlouhodobé stanovisko APA k přeregulovanosti trhu agenturního zaměstnávání a diskriminaci agenturních zaměstnanců, čímž jsou legální agentury práce trvale finančně znevýhodněny vůči pseudoagenturám i poskytovatelům nelegální práce formou Smluv o dílo. Tyto jevy tvrdá linie MPSV nijak nepostihuje. Naopak, ukládá nové povinnosti jen na bedra legálních agentur práce a tak je dále znevýhodňuje na trhu práce. Výsledkem je mohutný růst pseudoagentur a potíže SÚIP v boji s nimi, když stále více finančně silnější konglomeráty nasazují vůči státu nejlepší právníky. A to zcela pomíjíme činnost zahraničních mafií se zaměstnanci-otroky z nových členských zemí EU, Bulharska a Rumunska.

Projekt Transparentní agentura práce nadále pokračuje a přes vysoké časové a následné finanční náklady ho APA dokončí. Projekt naráží na nefunkčnost státu a poddimenzování kontrolního aparátu. APA je kontaktována s absurdními požadavky, aby v hlášení nedodržování zákonů ČR nepokračovala, nemá je kdo zpracovávat.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém probíhá neustále, Výbor APA děkuje aktivním členským agenturám práce i osobám mimo APA za podávání podnětů, které podává na SÚIP, FÚ, policii atp.. Tvrdý postup přináší výsledky v postupu proti nelegálům a zastřenému agenturnímu zaměstnávání na DPP a Smlouvy o dílo. Od ledna 2014 bylo podáno 10 rozsáhlých podnětů. V rámci represe se Výbor APA na pozvání zúčastní konference inspektorů SÚIP v Opavě 5.6.2014, kde bude moci kontrolní činnost SÚIP v terénu metodicky podpořit. Pomůže to samotným zaměstnancům, když SÚIP bude na popud APA postihovat nepoctivé a nelegální pseudoagentury.

Zákon o specifických zdravotních službách – APA je prostřednictvím členů Výboru APA zapojena do Projektu Svazu průmyslu a odborů, posuzujícího komplexně praktickou aplikaci pracovně-lékařských prohlídek. Bohužel projekt, garantovaný Asociací samostatných oborů, jako příjemcem dotace, se stále ještě pořádně nerozjel.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání je v návrhu novely ZoZ č.289, platné od 1.1.2015, která se bude projednávat v Senátu na schůzi od 18.6.2014. Obrátily se role, za vedení v evidenci je minimální platba, maximální naopak za umístění uchazeče.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce není v návrhu novely ZoZ, přestože stále platí Nařízením vlády z 3/2009, zakazující dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU na jednoduché manuální profese, které je flexibilnější a jehož využívání má mj. podporu AKV i Svazu průmyslu.

Trvající zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu – jeho zrušení je v návrhu novely ZoZ č.289, platné od 1.1.2015, která se bude projednávat v Senátu na schůzi od 18.6.2014. Současně by měli být agenturní zaměstnanci vyňati z povinného přepočtu a nevstupovat do něj u agentury práce. Přepočet se bude týkat jen kmenových zaměstnanců agentury práce.
Agentury práce, které odmítly v roce 2013 uhradit odvod do státního rozpočtu za rok 2012 s poukazem na to, že zákon jim zaměstnávání OZP zakázal a tak agenturní zaměstnance nezapočítávaly do počtu rozhodného pro zjištění 4% podílu OZP, hradily ho pouze z kmenových zaměstnanců, čekají na případnou kontrolu ze strany státu a jeho argumenty, proč by měly postupovat jinak. Výbor bude situaci sledovat a členům APA bude nápomocen.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - Asociace bezpečnostních služeb v konání proti vládě nakonec podala kvůli lepší pozici jednoho žalobce bez nás na Českou republiku žalobu na vydání neoprávněného prospěchu, byl vydán platební rozkaz. MPSV proti němu v poslední den lhůty podalo odpor s velmi chatrnými argumenty, čeká se nařízení hlavního líčení. Podle dosavadních poznatků pojišťovny v ČR doposud nelikvidovaly žádnou pojistnou událost v souvislosti s úpadkem agentury práce. Podle posledních zpráv MPSV se pravděpodobně schyluje k 2 pojistným událostem u 2 krachujících agentur práce, kde je navíc komplikace s jejich podpojištěním a pojišťovna prý odmítá plnit v plné výši. Ale oficiálně nebylo potvrzeno nic. Celé pojištění je tak jen další skrytou daní, znevyhodňující legální agentur práce vůči pseudoagenturám. Výbor APA se dále pokouší o změnu legislativní cestou s novým parlamentem.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – v patové situaci je revize Kariérového poradce pro lidské zdroje, který měl být kvalifikací pro dispečery a poradce v agenturách práce. Stále je metodicky trváno na - pro praxi zcela nepotřebných - doplňkových znalostech u této kvalifikace. To APA nechce připustit. U ostatních pozic je projekt v 2.fázi. Prezident APA se jako kontrola zúčastní příští týden ve Studénce zkoušek prvních absolventů NSK, konkrétně pro Profesní kvalifikaci Mzdová účetní.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy - Státní úřady inspekce práce začaly více kontrolovat u DPČ dodržování 1 fondu pracovní doby. Pokutují je jako špatné vedení evidence pracovní doby. NOZ přinesl některé problémy jednatelům s.r.o., nesmí se křížit náplní mandátní a pracovní smlouvy jednatelů s.r.o., pokud je s.r.o. současně zaměstnává. A už vůbec nesmí pracovní smlouvy obsahovat povinnosti, které má dotyčný jako jednatel. Jsou pak posuzovány až jako neplatné s důsledky na zdravotní a důchodové pojištění, vyplácení nemocenské a starobního důchodu. Očekává se - bohužel v ČR nepřekvapivě - novela NOZ platná od 1.1.2015, která by měla odstranit doposud známé nejasnosti a nesmysly.

V závěrečné hodinové diskusi přítomných členů APA se zástupci členských agentur práce ze svých konkrétních zkušeností vyjadřovali k problematice kontrol ze strany ÚP, SÚIP, postupů v různých krajích a některých modelových příkladů. Další termín konání Shromáždění Členů APA je 21.října 2014 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

03.06.2014

Ukončení členství v APA

Vzhledem k nehrazení členských příspěvků přes opakované výzvy a neúčasti na Shromážděních členů APA bylo v únoru dle Stanov APA nejprve pozastaveno a v červnu 2014 pak ukončeno členství v Asociaci Pracovních Agentur společnosti Monto spol. s r.o. z Českých Budějovic.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

12.03.2014

Podezření APA plynoucí z reportáže TV Nova z 19.1.2014 potvrdil výsledek šetření SÚIP

V případě reportáže TV Nova z 19.1.2014 o zlých agenturách práce v Johnsons Controls Autobaterie došlo na slova Asociace pracovních agentur, zveřejněná v tiskové zprávě z 21.1.2014.

Na základě reportáže jsme vyzvali ke konání Státní úřad inspekce práce a nyní obdrželi výsledek šetření SÚIP. Jsme rádi, že státní správa na základě našeho podnětu konala velmi rychle a důsledně a naše podezření potvrdila. Nešlo o agenturu práce, ale nelegální zaměstnávání se všemi doprovodnými znaky porušování Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti.

Členské agentury práce APA jsou znechuceny dlouhodobou mediální kampaní proti agenturnímu zaměstnávání, kterou vydatně přiživují mnozí politici napříč politickým spektrem. Následkem toho jsou vždy jen další a další nesmyslná omezení a byrokratické překážky, kladené legálním agenturám práce, kterým se obchodníci s lidmi smějí. Pokud se o ně vůbec zajímají. Přitom jak se ukazuje, problém není v agenturním zaměstnávání, problém je v jeho obcházení díky diskriminaci agenturních zaměstnanců a agentur práce v Zákoně o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Seznam omezení pro agenturní zaměstnance a agentury práce je dlouhý.

Nejkřiklavější diskriminace, zákaz uzavírání Dohod o provedení práce agenturními zaměstnanci, která je příčinou obcházení agenturního zaměstnávání Smlouvami od dílo a různými kvazi vztahy, stále trvá. Může se někdo divit firmám, že s obchodníky s lidmi spolupracují, když:
a) jimi dodaní zaměstnanci mají Dohody o provedení práce a mzdové náklady na něj jsou o 34% nižší?
b) jimi dodaní zaměstnanci mají při stejných mzdových nákladech až o 1/3 vyšší čistý výdělek, takže firmy jim mohou navíc dávat i nižší hrubé mzdy?
c) dle současného Zákona o zaměstnanosti i jeho novely, která je v parlamentu, je postižena jen nelegální agentura práce a firma beztrestná?

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

10.03.2014

Shromáždění členů APA na svém zasedání 25.2.2014 řešilo program nové vlády na poli trhu práce, činnost Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody k agenturnímu zaměstnávání na MPSV, diskriminační povinné pojištění agentur, hodnotilo činnost APA za uplynulé 3 roky a volilo nové vedení APA.

V úterý 25.2.2014 se v Praze konalo letos první a volební Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval dle Prezenční listiny přítomnost 19 z 20 členů APA, 21.člen měl z důvodu neuhrazení členských příspěvků pozastaveno členství. Shromáždění APA bylo usnášení schopné. Program měl zahrnovat i vystoupení nové ministryně práce paní Marksové-Tominové, pozvané na zasedání Výborem APA, k zaslaným problematickým okruhům legislativy agenturního zaměstnávání. Omluvila se a poslala za sebe čerstvě týden nového náměstka ministra práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Ing. Jana Marka. S odkazem na svou přítomnost na zasedání Pracovní skupiny RHSD k agenturnímu zaměstnávání 18.3.2014 na MPSV se bohužel také omluvil.

Výbor APA se v mezidobí od posledního listopadového Shromáždění členů APA věnoval otázkám spojeným s legislativou, jejíž přijímání bylo následně zastaveno pádem vlády a rozpuštěním sněmovny. Sněmovna už je funkční, proběhla povolební vyjednávání a byla sestavena Sobotkova vláda (ČSSD + ANO + KDU-ČSL). Odstupující úřednická Rusnokova vláda poslala do Sněmovny již dříve všemi zástupci projednaný návrh novely Zákona o zaměstnanosti. Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Shromáždění APA 5.11.2013 uložilo prezidentu APA zjistit dotazem na MPSV a příslušných komerčních pojišťovnách, jak se za 2 roky platnosti novely Zákona o zaměstnanosti plnilo z diskriminačního povinného pojištění agentur práce proti úpadku či zda vůbec k tomu došlo. Pojišťovny to s odkazem na pojistné smlouvy odmítly oficiálně sdělit. Neoficiálně však podle nich žádné plnění nebylo. Ani MPSV oficiálně nic neví, neoficiálně snad o 1 případu. Z diskuse vyplynulo, že mnoha členům se podařilo snížit pojistné částky nebo získat zpět jistiny.

Projekt Transparentní agentura práce nadále pokračuje. Avšak naráží na nefunkčnost státu a naprosté poddimenzování kontrolního aparátu.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém je náplní práce Výboru APA neustále. Viz naposledy medializovaná kauza Johnson Controls z 19.1.2014, kterou jsme podali k prošetření SÚIP. Výsledek prozatím, stejně jako u dalších kauz, není znám. Ozvala se pouze PČR, která ovšem kontroly podnikla místo prosince 2013 až v lednu 2014 a neshledala pochybení. SÚIP pak odkázal na výsledky šetření místních inspektorátů, které ještě nedošly.

Zákon o specifických zdravotních službách – členové APA mají své pracovní lékaře pro kmenové i agenturní zaměstnance, u těch druhých povětšinou využívají lékařů uživatele. Členové APA souhlasí se zapojením APA, prostřednictvím některého z členů Výboru APA, do Projektu Svazu průmyslu a odborů, posuzujícího komplexně praktickou aplikaci pracovně-lékařských prohlídek.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání je v návrhu novely ZoZ, procházející parlamentem, platné zřejmě 1.1.2015. Obrátily se role, za vedení v evidenci je minimální platba, maximální naopak za umístění uchazeče.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce není v návrhu novely ZoZ, platné zřejmě od 1.1.2015. APPS zatím nepodala avizovanou ústavní stížnost, k níž se chtěla APA solidárně připojit. APA bude na zrušení zákazu trvat a argumentovat platným Nařízením vlády z 3/2009, zakazující dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU na jednoduché manuální profese. Je flexibilnější a jednodušší. Jeho využívání má mj. podporu AKV i Svazu průmyslu.

Trvající zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu – jeho zrušení je v návrhu novely ZoZ, platné zřejmě od 1.1.2015. Současně by měli být agenturní zaměstnanci vyňati z povinného přepočtu. Agentury práce, které odmítly v roce 2013 uhradit odvod do státního rozpočtu za rok 2012 s poukazem na to, že zákon jim zaměstnávání OZP zakázal a tak agenturní zaměstnance nezapočítávaly do počtu rozhodného pro zjištění 4% podílu OZP, hradily ho pouze z kmenových zaměstnanců, čekají na případnou kontrolu ze strany státu a jeho argumenty, proč by měly postupovat jinak. Následně se budou soudit. Podle dostupných informací je zřejmě v počáteční fázi jedna taková kontrola za rok 2013, kvůli nepodání hlášení v roce 2014. Výbor APA ji bude sledovat a bude nápomocen.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - Asociace bezpečnostních služeb podala žalobu za neoprávněné obohacení státu formou placení sociálního i diskriminačního povinného pojištění agentur práce, tedy téhož placeného dvakrát. APA ji v tom podporuje a soustředí se na změnu legislativní cestou s novým parlamentem.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – APA zde činnost postupně utlumujeme, na řadu se dostávají profese mimo její záběr. Kupodivu jsou problémy s revizí Kariérového poradce pro lidské zdroje.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy - NOZ začal platit, bude nutno NOZu postupně přizpůsobit Stanovy APA, doplnit registraci APA v novém Rejstříku právnických osob o další údaje na úrovni dnešních zápisů obchodních společností, případně reagovat na daňovou legislativu (zákon o veřejné prospěšnosti nebyl přijat). Členové APA jako podnikatelské subjekty musí kromě svých zakladatelských dokumentů typu společenské smlouvy u s.r.o. atp. projít hlavně smlouvy s agenturními zaměstnanci i uživateli, které mají mnohdy formulářový (adhezní) charakter. Zda jsou srozumitelné a vyvážené z hlediska práv a povinností. Bude se nyní daleko více klást důraz na zodpovědnost obou stran, srozumitelnost, očekávatelnost, plnění dohod, zvyková plnění a smluvní vůli a praxi vůbec, včetně tzv. předsmluvní zodpovědnosti. A to až pod hrozbou neplatnosti špatných smluv. Nebo neplatnosti ustanovení, jenž jsou zjevně neobvyklá a neočekávaná.

Volby nového Výboru APA na další, tříleté období - zvolený Výbor následně volí ze svého středu Prezidenta APA na další, tříleté období. Před Shromáždění členů APA předstoupil dosavadní Prezident APA Ing. Radovan Burkovič a shrnul tříleté působení Výboru APA i své. Následně ho doplnil člen Výboru APA Kamil Grund. Součástí vystoupení byl i projev kandidáta do Výboru APA na další období Ing. Radovan Burkoviče. V následné diskusi nebyly vzneseny jiné návrhy na členy Výboru APA pro období 2014 – 2016. K hlasování byl pouze návrh JOB-centrum Ostrava, s.r.o., zvolit dosavadní Výbor APA a Prezidenta APA na další funkční období 3 let. Další návrhy z pléna v době konání Shromáždění APA nebyly podány. Ve volbách byl všemi přítomnými členy APA potvrzen ve funkci dosavadní Výbor APA ve složení Kamil Grund, Ing. René Kuchár a Ing. Radovan Burkovič na období 2014 - 2016. Výbor APA následně zvolil ze svého středu Prezidenta APA. Potvrdil jednomyslně ve funkci dosavadního Prezidenta APA Ing. Radovan Burkoviče na období 2014 - 2016.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 3. června 2014 v Praze.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

26.02.2014

APA vydala tiskovou zprávu k volbám nového vedení APA

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k volbám nového vedení APA. Zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

20.02.2014

Pozor na kontroly Státního úřadu inspekce práce v roce 2014!

Nová vláda Bohuslava Sobotky v koaliční smlouvě mj. uvedla, že nebude tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání. Firmy a podnikatele tak čekají tisíce kontrol. České úřady se letos chystají rozšířit tažení proti nelegální práci. Nový plán schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí počítá s 15.000 kontrolami firem, 3 velkými celostátními akcemi a také mimořádnými kontrolami v jednotlivých krajích, a to v každém čtvrtletí. Počet kontrol specializovaných týmů Státního úřadu inspekce práce včetně mimořádných akcí tak bude vyšší než v letech 2012 a 2013, kdy se změnily zákony a boj s prací načerno přitvrdil.

Letos navíc inspektoři chystají novinku. Poprvé budou celý rok naplno využívat mobilní kanceláře. K dispozici mají 150 vozidel Škoda Fabia, která jsou vybavena počítačovou technikou a umožňují rychlé kontroly přímo na pracovištích.

V uplynulých dvou letech specializované týmy působící ve všech krajích uskutečnily 35.000 kontrol zaměřených na nelegální práci českých i zahraničních pracovníků, pokuty dosáhly stovek milionů korun. I letos hříšníkům hrozí pokuty, začínající na 100.000,- Kč. Za rok 2013 udělili inspektoři 4.600 pokut ve výši 326 milionů Kč.

Zastřené agenturní zaměstnávání
Firmy a podnikatele upozorňujeme rovněž na nový fenomén, tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. Jedná se o běžné dodání pracovníků na pracoviště klienta, které se v praxi neodlišuje od klasického agenturního zaměstnávání. Smluvně je však uzavíráno dodání služeb (typicky Smlouva o dílo), nikoli zaměstnanců. Tím se obchází zákon o zaměstnanosti a povinnost vlastnit povolení k agenturnímu zaměstnávání a uzavírat Dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce uživateli se všemi právy a povinnostmi dle Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti. Riziku je pak vystaven nejen "pseudoagentura" jako dodavatel pracovníků, ale též její klient, odběratel pracovní síly.

Jak uvedl náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček na zasedání Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání RHSD (tripartita) při MPSV, bude zastřené agenturní zaměstnávání nově předmětem kontrol inspektorů a postihováni budou nejen dodavatelé, ale též odběratelé jako příjemci pracovní síly, protože se na obcházení zákona o zaměstnanosti podílí současně s pseudoagenturou.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

21.01.2014

APA vydala tiskovou zprávu k lživému osočování agentur práce v reportáži TV Nova z 19.1.2014

Výbor Asociace pracovních agentur vydal Tiskovou zprávu k reportáži TV NOVA z 19.1.2014, kde jsou lživě osočovány agentury práce. Kompletní reportáž a zprávu naleznete v sekci Tiskové zprávy.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

01.01.2014