Aktuality rok 2015

Aktuality rok 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

18.12.2015
16.11.2015

Shromáždění členů APA na svém dvoudenním výjezdním zasedání 02.10.2015 v Chomutově řešilo vnitřní záležitosti asociace, nesmyslné návrhy novel Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce MPSV ČR i nové regulační nápady - jako Komora agenturního zaměstnávání - z pera nadnárodních agentur práce.

V pátek 2.10.2015 se v Chomutově v rekreačním centru Hřebíkárna*** uskutečnilo dvoudenním výjezdním zasedání Shromáždění členů APA. Bylo doplněno aktivitami v Bowling centru Admiral clubu a Safari Expres v Lesoparku ZOO Chomutov. Prezident APA konstatoval přítomnost všech 23 členů APA, Shromáždění bylo usnášení schopné.

Jednání se věnovalo výši členských příspěvků pro rok 2016, kdy Výbor APA navrhl je ponechat ve stejné výši. Zápisné 5.000,- Kč a členský příspěvek roční 5.000,- Kč. V roce přihlášení se platí jen zápisné. Shromáždění APA souhlasilo jednomyslně, nízké členské poplatky umožňují organizovat se i malým a středním agenturám práce a umožńují, aby byl vyslyšen jejich hlas.
Výbor APA informoval o konzultaci Stanov APA s právníky podle Nového občanského zákoníku (NOZ). Bylo zjištěno, že vyžadují jen minimální úpravy. V následné diskusi přítomných členů APA bylo rozhodnuto ponechat nadále jako statutárního zástupce pouze prezidenta APA. Dále ponechat i další, zejména elektronické formy hlasování nebo konání Shromáždění členů APA. Název asociace používat i nadále bez přívlastku spolek nebo z.s.. Současně se zdržet dalších zásahů do nich v očekávání novel NOZ. Cílem je mít jednoduché stanovy s minimem odchylek od zákona, ale současně zachovat stávající charakter APA.
Výbor APA oslovil ministryni práce se zájmem o členství v nové skupině RHSD na MPSV pro řešení nelegálního zaměstnávání a pseudoagentury – zatím bez odpovědi.
Výbor APA oslovil ministryni práce se zájmem o členství v nové skupiny na MPSV pro komplexní novelu zejména Zákoníku práce - zatím bez odpovědi.
Prezident APA v mezidobí několikrát vystoupil v médiích, včetně celostátního vysílání, psal i články do nich a komentoval dění na trhu práce, záznamy jsou na webu APA.
Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Projekt APA „Transparentní agentura práce“ se rozjel svou třetí částí a abecedně hned u písmene A bylo nalezeno 21 hříšníků, z toho 7 starých. Je neskutečné, že na půdě Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání RHSD na MPSV toto APA probírala s MPSV i MV ČR, přesto bylo vydáno povolení agentuře práce, která základní povinnosti ukládání listin do OR neplní 15 let v kuse. Pak se nelze divit, že i některé legální agentury práce nedodržují zákony a dopouštějí se prohřešků, když je na trh práce státní orgány opakovaně připustí.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – nadále se podílíme už jen na činnosti Sektorové rady pro administrativu, kam mj. spadají i personální činnosti v podniku. Konečně byly schváleny v rámci skupiny povolání Ekonomika, administrativa, personalistika, správa všichni Kariéroví poradci, kde se APA podílela v rámci Expertního týmu Kariérové poradenství na čerstvě schválených typových pozicích:
- Kariérový poradce pro zaměstnanost (náplní spíše pro zprostředkovatelky ÚP a státem placených neziskovek)
- Kariérový poradce. pro rozvoj lidských zdrojů (náplní vhodný pro pracovníky agentur práce)
Je tedy možné je začít používat jako pomůcku pro přijímání lidí do agentur práce na pozice dispečerů a personalistů. Je tam seznam znalostí, dovedností a vzdělání, které by měli mít. Je možné stát se Autorizovanými osobami a dělat školení a zkoušky zájemcům o tyto pozice. Současně můžeme začít prosazovat do Zákona o zaměstnanosti složení těchto zkoušek jako náhradu praxe či části praxe odpovědného zástupce agentury práce.

Změny zákona o dani z příjmu - v roce 2016 maximálně dojde jen k navýšení slev na dani.

Rapidní zvýšení minimální mzdy (MM) a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2016 - k dohodě tripartity nedošlo, rozhodnutí zůstalo opět na vládě. Ta zvedla MM z 9.200,- na 9.900,- Kč od 1.1.2016. Současně se zvýší MM u zdravotně postižených ze současných 8.000,- měsíčně na 9.300,- Kč. MM (a všechny hranice zaručené mzdy) se tak zvýšila v srpnu 2013 o 500,- Kč na 8.500,- Kč, v lednu 2015 o 700,- Kč měsíčně na 9.200,- Kč a v lednu 2016 opět o 700,- Kč měsíčně na 9.900,- Kč. Za necelého 2,5 roku tak MM a všechny hranice zaručené mzdy stouply o 1.900,- Kč, tedy skoro 24%. Tím hodně přeskočily růst produktivity práce. Vláda se navíc v koaliční dohodě a programovém prohlášení zavázala, že by se nejnižší výdělek měl postupně přiblížit dvěma pětinám průměrné mzdy. Ta byla letos v prvním čtvrtletí 25 306 korun, tedy 10.122,- Kč. Bohužel jak roste MM, roste současně i průměrná mzda, je to jakési mzdové perpetuum mobile, cesta do pekel. Problémem je velký růst MM u ZPS, jejich zástupci tvrdě vyjednávají s vládou, která jim v létě slíbila růst MM kompenzovat, ale v návrhu státního rozpočtu se k tomu již nemá. MM se dá zvýšit rychle nařízením vlády, kdežto kompenzace vleklou změnou zákona.

Návrh novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti k agenturnímu zaměstnávání – teprve koncem prázdnin proběhlo na MPSV vypořádání připomínek v rámci Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání, ale APA nebyla na tuto schůzku pozvána. Zřejmě záměrně pro své ostré nesouhlasy s dalším omezováním legálního agenturního zaměstnávání schvalovacími komisemi, povinným zaměstnáváním odpovědného zástupce, skládáním kaucí při žádosti o povolení atd.. Jednání seúčastnili se zástupci MPSV, odborů, SP ČR a APPS.
Výbor APA se o schůzce dozvěděl od členů APA a z vypořádání připomínek zaslaných na APA AKV. K těm po důkladném studiu sestavil stanovisko, které odeslal emailem 24.9.2015 AKV i členům APA. Na schůzce byly zrušeny oba 2 paragrafy s kvótami a zákazem řetězení Pracovních smluv, navrhované odbory. Proti nim vystupovala zejména APPS a SP ČR. Naopak byly přijaty 2 nové paragrafy, zakazující dočasné přidělení zaměstnance uživatele k uživateli jako agenturního zaměstnance (kvůli porušování přesčasvé práce) a zakazující dočasné přidělování agenturního zaměstnance k uživateli v rámci měsíce více agenturami práce (kvůli zneužívání hranice 2.500,- Kč pro neplacení pojistného rozprostřením zakázky mezi více spřízněných agentur práce).
Členové APA konstatovali, že z praxe jsou jim známy případy zaměstnanců uživatele, nastupujících k němu i jako agenturní zaměstnanci. Většinou však na jiné práce. Jen okrajově na stejné, přičemž se nejedná o porušování přesčasové práce, ale jde o nástup se souhlasem zaměstnance. Důvodem je jeho profese a vyčerpání jeho přesčasových hodin, když ÚP nepovolí jejich zvýšení, daná profese na trhu práce není a zakázku je nutné dokončit. Jinak budou ohrožena všechna pracovní místa ve firmě. Výsledkem návrhu tak může být vyšší nezaměstnanost a ohrožení zakázek a existence firem.
Výbor APA konstatoval, že po týdenním porovnávání Seznamu agentur práce na webu MPSV a Obchodního rejstříku objevil z cca 1.500 agentur práce maximálně 2-4 skupiny v celé ČR, mající shodné majitele nebo sídlo, tedy snad používající řetěz agentur práce k neplacení pojistného nedosažením hranice 2.500,- Kč výdělku měsíčně. Ovšem jednalo se obvykle o osoby již pojištěné (studenti, důchodci, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnaní evidovaní na ÚP atp.) a jejich krátkodobé brigády, z nichž se pojistné stejně neplatí. Zde je řetězení využíváno jako jediná možnost, jak finančně konkurovat na trhu práce nelegálním pseudoagenturám bez povolení, používající v tomto případě Dohody o provedení práce bez pojistného s hranicí pojistného 10.000,- Kč měsíčně. Výsledkem návrhu tak bude jen zvýšené působení pseudoagentur, snížení ochrany zaměstnanců, nemožnost výměny agentury práce uživatelem, nemožnost výměny agentury práce zaměstnancem a zvýšená byrokracie pro všechny strany.
Členové APA konstatovali, že navrhovaný paragraf 307b bude znamenat jen další omezení agenturního zaměstnávání, hrozbu vysokých pokut pro každý podnikající subjekt v ČR a vysokou byrokratickou zátěž. Rovněž ukládá povinnosti agenturám práce, jimž v praxi nemohou dostát, protože informace k nim má jen uživatel. Ten ovšem bude muset vést na vrátnicích online seznamy svých i agenturních zaměstnanců ve všech závodech a městech celé ČR, aby je neporušil a nepustil k práci svého zaměstnance nebo agenturního zaměstnance jiné agentury práce v daném měsíci. Jinak jim nelze v praxi vyhovět.
Výbor APA proto protestoval proti ignorování a nepozvání APA ze strany MPSV na projednávání zákonů a zaslal oficiální stížnost na nepřizvání na jednání vypořádání připomínek. APA osvětlít AMSP, HKČR a SP ČR nebezpečí, které pro jejich členy a hospodářství ČR znamená přijetí podobných paragrafů.

Komora agentur práce s povinným členstvím – 2 roky starý návrh APPS na povinné zákonné členství všech agentur práce v Komoře agentur práce, do něhož by se APPS se svými členy transformovala a rozhodovala tak o přijetí dalších agentur práce, tedy jejich podnikání a existenci, APPS stále prosazuje u MPSV. APA již v minulosti na jednáních Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání RHSD na MPSV veřejně deklarovala, že jde o privatizaci pravomocí státu, navíc s jasným úmyslem zneužít ji v konkurenčním boji skupinou pouhých několika velkých nadnárodních agentur práce proti 1,5 tisíci malých a středních agentur práce. Samotné komorové organizaci se APA nebrání, avšak musí být navržena samostatným zákonem. Tak, jak je tomu u advokátní komory, lékařské komory, lékárenské komory, komory daňových poradců a dalších, s nimiž APA komorové uspořádání s jeho klady a zápory v minulosti projednávala. Ne zavést ji nějakým paskvilem s pár slovy v pár paragrafech, jak se tomu stalo u agenturního zaměstnávání přesunem z Obchodního zákoníku pod Zákon o zaměstnanosti. Jeho negativní důsledky totiž pociťujeme všichni dodnes.

V jiných APA sledovaných oblastech nedošlo - díky prázdninám a krátkému obdobímezi dvěma zasedáními - k žádnému posunu.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je jarní zasedání v Praze v úterý 9.2.2016 Praha na Ovocném trhu 11, budově Office house.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

12.11.2015

APA se aktivně účastnila projektu Národní soustavy kvalifikací, obdržela poděkování

Čas realizace veřejné zakázky „Zajištění dalšího zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu sektorových rad“, kterou znáte pod zkratkou VZ 2-NKS2, se s koncem měsíce října 2015 naplnil. APA obdržela vřelé poděkování za aktivní účast v sektorových radách při plnění aktivit souvisejících s uvedenou zakázkou a děkovný dopis.


•   Diskuze   •

13.08.2015

Prezident APA se v rozhlase zúčastnil diskuse o úskalích i výhodách agenturního zaměstnávání s předsedou odborů ČMKOS

O úskalích i výhodách agenturního zaměstnávání debatovali v Ranním Plusu Českého rozhlasu Radiožurnál Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur. Záznam reportáže v části Média o nás.


•   Diskuze   •

06.07.2015

Shromáždění členů APA na svém dvoudenním výjezdním zasedání 12.06.2015 v Ostravě řešilo aktivity asociace, směřující k prosazení férové legislativy pro agentury práce, postihující nelegální praktiky na trhu agenturního zaměstnávání, ne další zpřísňování jen pro legální agentury práce z pera MPSV.

V pátek 12.6.2015 se v Ostravě v areálu kampusu kolejí Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava a následně v objektu Bolt Tower Dolní oblasti Vítkovic, legendární Stodolní ulici a Landek Parku Petřkovice konalo letos druhé, výjezdní dvoudenní Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Kampus, kromě trojhvězdičkovéhjo hotelu Garni nabídl členům APA i zasedací místnosti. Prezident APA konstatoval přítomnost 20 z 23 členů APA. Shromáždění APA bylo usnášení schopné.

V současné době posuzuje Výbor APA 2 přihlášky do APA, další - v průměru 4 agentury práce měsíčně - se o členství zajímají, avšak podklady na jednání Výboru APA od nich již nedorazí. Členům APA se představil nový člen, Jobs Contact Consulting, s.r.o.. Jako nově založená agentura práce fungoval spíše marketingově, na trhu začal působit až od září 2014. Zatím se orientuje na recrutiment v Brně, Jihomoravském a Olomouckém kraji, sem tam i v Praze. Vedení těží z 12 let práce v jiné agentuře. Svou činnost teprve rozjíždění.

Prezident APA a několik členů se zúčastnilo v březnu 2015 Konference ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním, kde se probíraly změny ZP a ZoZ. Proti agenturnímu zaměstnávání vystoupily hodně i zahraniční a evropské odbory. Prezident APA hájil stanovisko APA v příspěvku Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v České republice, kde poukazoval na pseudoagentury, které si stát cíleně pěstuje a které škodí pracovnímu trhu. Přesto jsou stále regulacemi postihovány a omezovány jen legální agentury práce. Záznam konference a materiály jsou na webu APA.
Prezident APA s týmem dokončili projekt APA Transparentní agentura práce.
Prezident APA se v březnu 2015 aktivně zúčastnil v Moravskoslezském kraji konference k síti Teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR s cílem společně projednat postup dalšího využití paktů zaměstnanosti k pozitivnímu ovlivňování zaměstnanosti a vzdělávání v ČR a také k lepší spolupráci partnerů v krajích. Na konferenci se dělili o zkušenosti zahraniční partneři v rámci mezinárodní spolupráce v organizaci OECD LEED Forum on Partnerships and Local Development.
Členové Výboru APA se zúčastnili v březnu a dubnu 2015 jednání Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV ČR, kde se posledního jednání zúčastnila s návrhy i zástupci AKV se svými stanovisky, avšak MPSV je přes zápis ze skupiny nakonec v návrhu novely okázale ignorovalo.
Členové Výboru se v mezidobí účastnili osobně i korespondenčně práce Sekce zaměstnanosti, poradního orgánu prezidia Hospodářské komory ČR, kde mj. vedli jednání ke koncepčním otázkám trhu práce i k návrhu novely zákona o zaměstnanosti se snahou prosadit jeho odmítnutí. Nereflektuje problémy na trhu práce s pseudoagenturami, pouze poškozuje legální agentury práce.
Prezident APA se zúčastnil v mezidobí několika jednání AKV, včetně Kolegia expertů AKV, 2 Valných hromad AKV a 4. konference AKV k pracovnímu právu. Na akcích vystupoval a hájil stanoviska APA. Výsledkem jsou nová Stanoviska AKV na webu AKV (část se dotýká agentur práce), dále změny stanov a vymezení se AKV k pojímání pracovního práva s důrazem na vyváženou smluvní volnost a ochranu zaměstnance.
Prezident APA se v dubnu 2015 aktivně zúčastnil pracovního kolokvia na půdě Právnické fakulty Karlovy univerzity k Zákoníku práce, kde byli přítomni jeho tvůrci, zástupci MPSV i soudci Nejvyššího soudu.
Prezident APA se v květnu 2015 aktivně zúčastnil a vystoupil s příspěvkem na mezinárodní konferenci na půdě Právnické fakulty Karlovy univerzity s názvem Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Přednesl příspěvek Regulace agenturního zaměstnávání – přímá cesta k nelegální práci. Detailně bude i ve Sborníku z konference. Popis konference a materiály jsou na webu APA.
Prezident APA v mezidobí rovněž několikrát vystoupil v médiích, záznamy jsou na webu APA.
V mezidobí neustále vedli členové Výboru APA intenzivní jednání s mnoha partnery (HK ČR, AMSP ČR, KZZP, AKV, Americké obchodní komory a dalších) k návrhu novely zákona o zaměstnanosti. Snahou je prosadit jeho odmítnutí. Vůbec nereflektuje problémy na trhu práce s pseudoagenturami, pouze poškozuje legální agentury práce.
Výbor APA informoval členy o tvorbě nové skupiny RHSD na MPSV pro řešení nelegálního zaměstnávání a pseudoagentury na konci května 2015. Ti uložili Výboru APA, i přes dosavadní negativní zkušenosti a frustraci s Pracovní skupinou pro agenturní zaměstnávání RHSD na MPSV, se na činosti nové skupiny podílet. Poznatků z denní praxe máme dost.
Výbor APA informoval členy o tvorbě nové skupiny RHSD na MPSV pro komplexní novelu zejména Zákoníku práce počátkem června 2015. Ti uložili Výboru APA, i přes dosavadní negativní zkušenosti a frustraci s Pracovní skupinou pro agenturní zaměstnávání RHSD na MPSV, se na činosti nové skupiny podílet. Systémových návrhů pro férové změny máme z denní praxe dost.
Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

V květnu 2015 skončil projekt APA „Transparentní agentura práce“. Bylo odesláno 525 sad udání, vždy současně na FÚ, OR KS a OIP. Nejvíce na naše podněty reagovaly soudy a FÚ, v roce 2014 to bylo 76, v roce 2015 už 37 reakcí. V březnu byl prezident APA poskytnout vysvětlení na FÚ Praha 5, kde si převzali metodiku rozkrývání zastřeného agenturního zaměstnávání z hlediska krácení daní a pojistného. Projekt stál APA od září 2014 do května 2015 celkem 25.000,- Kč. Kontrola jedné agentury práce (z necelých 1.800) tak vyšla v průměru na 14,- Kč (portal.mpsv.cz, justice.cz, Sbírka listin, listiny za jednotlivé roky), bráno na počet hříšníků (následné vyhotovení dopisu s údaji z uvedených portálů a převod do pdf) v průměru necelých 48,- Kč. Shromáždění členů APA uložilo Výbor APA pokračovat v projektu od září 2015 s tím, že u nových hříšníků se bude postupovat stejně, ale nebudeme informovat OIP, ale MV ČR s tím, že jde o nespolehlivou agenturu práce a měl by jí být odejmut souhlas MV ČR a následně povolení. U opakovaných hříšníků budeme navrhovat OR KS zrušení společnosti, opakovaně informovat FÚ, že nedošlo k nápravě ani přes udání a jejich případnou kontrolu, pokud proběhla, a zasílat MV ČR s tím, že jde o nespolehlivou agenturu práce a měl by jí být odejmut souhlas MV ČR a následně povolení, z těchto důvodů i návrh na odejmutí povolení GŘ ÚP.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém - Výbor APA posílá dál podněty na SÚIP, FÚ, policii atp.. snaží se je podávat doslova „na stříbrném tácu“, aby orgány mohly konat jasně a se znalostí věci.

Zákon o specifických zdravotních službách – APA je prostřednictvím členů Výboru APA zapojena do Projektu Svazu průmyslu a odborů, posuzujícího komplexně praktickou aplikaci pracovně-lékařských prohlídek. Bohužel projekt, garantovaný Asociací samostatných oborů, jako příjemcem dotace, se stále ještě pořádně nerozjel.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání - nemáme informace o žádném výběrovém řízení, vypsaném některým ÚP nebo GŘ ÚP. Ostatně informoval o tom v únoru 2015 pan Morávek, že pilotní projekt je teprve v přípravě, byť už hodně daleko.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - není v tomto ohledu žádný posun, spíše cítíme další snahu po zakazování a byrokracii, než uvolnění tohoto segmentu. Od vlády a zejména od odborů. Tlak odborů a vlády trvá, byť nedostatek zaměstnanců se projevuje již napříč všemi obory hospodářství země.

Zrušený zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu - navrácení možnosti dočasně přidělovat osoby se zdravotním postižením (OZP) se pozitivně promítlo zájmem těchto osob o agenturní zamětsnávání. Výbor APA sleduje, a je členům APA nápomocen právně i finančně, v jejich sporu s ÚP ohledně neplacení sankčních odvodů za neplnění povinného podílu v době zákazu zaměstnávání OZP agenturami práce.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - Asociace bezpečnostních služeb podala na Českou republiku žalobu na vydání neoprávněného prospěchu. Byl vydán platební rozkaz a MPSV proti němu podalo odpor. Soudy se vlečou. Výbor APA se dále pokouší o změnu legislativní cestou s novým parlamentem.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – nadále se podílíme už jen na činnosti Sektorové rady pro administrativu, kam mj. spadají i personální činnosti v podniku. V červnu 2015 projekt NSP a NSK stojí, vláda si s ním evidentně neví rady, respektive žádné ministerstvo (MPSV, MŠMT, MP) nechce na další pokračování uvolnit peníze. Úspěšný „prototyp NSK a NSP“ byl větším dílem hrazen EU, „sériovou výrobu“ se vládě zatím hradit nechce. Dochází k prodlevám a týmy odborníků, podílejících se napříč hospodářstvím na uvedených projektech, jsou drženy v nejistotě, zda mají nadále počítat se svou časovou a odbornou kapacitou pro NSK a NSP nebo ne. HK ČR a SP ČR jsou jednoznačně pro pokračování a APA jejich stanovisko podporuje a bude se v projektu dále angažovat.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy - od února 2015 beze změny.

Změny zákona o dani z příjmu - připravovaná změna, týkající se zrušení superhrubé mzdy a s tím souvisejících nastavení nového progresivního zdanění mzdy, se nestihne ani pro roke 2016.

Velké navýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2016 - 2.6.2015 ministryně práce na tripartitě vystoupila s návrhem na variantní navýšení minimální mzdy (MM) k 1.1.2016 takto:
1. nárůst MM o 500,- Kč – podporují zaměstnavatelské svazy,
2. nárůst MM o 700,- Kč – podporuje vláda,
3. nárůst MM o 1.000,- Kč – podporují odbory,
4. nárůst MM o 1.500,- Kč – umí si představit jen odbory.
Vyrovnání MM u osob zdravotně znevýhodněných je navrhováno současně k navýšení MM ve 2 variantách :
a) úplné, jednorázové vyrovnání do 1.1.2016 – podporují odbory,
b) vyrovnání hladiny MM ve dvou etapách – prosazují zaměstnavatelské svazy.
K dohodě nedošlo, rozhodnutí zůstává na vládě. Slíbila rozhodnutí do 30.6.2015. Žádná kombinace však není předen vyloučena. Navýšení MM požadují zaměstnavatelé kompenzovat, odbory souhlasí a MPSV se s tím patrně také smířilo. Jakým způsobem a zda se stihne nějaké úpravy zákonů provést, je však časově otázkou. Protože MM se dá zvýšit rychle nařízením vlády, kežto kompenzace jen vleklou změnou zákona.

Návrh novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti k agenturnímu zaměstnávání – APA se obsáhle snaží za přispění AMSP změny zavrhnout jako škodlivé pouze legálním, zejména malým a středním agenturám práce. Výbor APA zpravoval obsáhlé připomínky, které zaslal různým skupinám a státním orgánům. Komentáře a stanoviska zveřejňuje na webu APA. Snaží se v médiích zveřejňovat pravdu o záměrech MPSV a snaze velkých nadnárodních agentur práce využít změn Zákona o zaměstnanosti k likvidaci malých a středních agentur práce. Jak se však ukazuje v diskusích pod články, občané jsou výrazně naladěni proti agenturám práce a jejich mediální obraz je katastrofální. Čehož s oblibou využívají politici, státní správa a odbory v populistickém štvaní proti agenturnímu zaměstnávání a sbírání politických bodů. Úkolem pro Výbor APA je na tyto věci mediálně adekvátně reagovat.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je podzimní výjezdní zasedání v Chomutově v říjnu 2015. Datum bude upřesněno. Pokud by došlo k mimořádné situaci v souvislosti s novelou Zákona o zaměstnanosti, Výbor APA svolá Shromáždění členů dříve.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

20.06.2015

APA se aktivně účastnila mezinárodní konference "Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?", pořádané Právnickou fakultou Karlovy univerzity


V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2015, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se dne 11. června 2015 uskutečnila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a za podpory advokátní kanceláře ROWAN LEGAL mezinárodní konference na téma "Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?". Cílem konference bylo otevřít široký odborný diskurz nad přínosy, deficity a limity atypických forem zaměstnání, čemuž odpovídal i její nabitý Program.

Diskuse byla zaměřena na rozličné otázky problematiky atypických zaměstnání v kontextu jejich ústavněprávních, pracovněprávních, občanskoprávních, obchodněprávních, ale případně i správněprávních a trestněprávní aspektů a na možný další směr rozvoje atypických forem zaměstnávání zejména z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů a sociálních partnerů. Prostor byl věnován i vhledu do zahraničních právních úprav a diskusi nad tamními instituty v této oblasti a jejich potenciálem pro zdejší prostředí. Hlavními osou jednání byla otázka přínosu prekérních forem zaměstnávání pro trh práce v kontextu nezbytných sociálních jistot zaměstnanců.

Jednacími jazyky konference byla čeština, slovenština a angličtina, bylo zajištěno tlumočení z a do angličtiny. Výstupem z konference bude sborník - kolektivní monografie přednesených příspěvků, jakož i připravených a z časových důvodu nepřednesených příspěvků účastníků konference. Konference i tak trvala neskutečných 10 hodin a aula byla prakticky plná. Akci uvedli a moderovali postupně Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a hlavní řešitel projektu, Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. a JUDr. Jakub Morávek, Ph.D..

Mezi vystupujícími a diskutujícími byl i Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, o.s.. Přednesl stručnou prezentaci "Legislativní omezení agenturního zaměstnávání – přímá cesta k nelegálnímu zaměstnávání" s leitmotivem "Méně regulace, více legální práce". Prezentace je na základě dlouhodobých stanovisek a postojů APA k dané problematice podrobně rozvedena pro sborník konference včetně abstraktu v dokumentu "Legislativní omezení agenturního zaměstnávání – přímá cesta k nelegálnímu zaměstnávání, Legislative restrictions on temporary agency work - a direct path to the illegal employment".

Abstrakt: Každé omezení trhu bylo vždy využito k nelegální činnosti. Prohibice v USA vedla ke vzniku velkého nelegálního trhu s alkoholem a vzniku mafie. S těmito zločinci, financovanými zakázanými obchody, bojuje USA dodnes. Podobně v České republice vedlo po 14 letech svobodného agenturního zaměstnávání (1990-2004) omezení agenturního zaměstnávání v novele Zákona o zaměstnanosti ke vzniku nelegálních agentur práce, otrocké práci a obchodu s lidmi. Za 11 let místo boje s nelegálními agenturami práce, Ministerstvo práce neustále zpřísňuje zákony pro legální agentury práce. Nelegální mafie mají stále více prostoru pro svou činnost. Současně Ministerstvo práce nepostihuje firmy, které si práci nelegálních mafií objednávají. Nejnovější návrhy Ministerstva práce na změny zákonů v roce 2015 jdou stejnou cestou. Ta povede pouze ke zvýšení moci mafií a nelegálního trhu práce. Příspěvek na číslech, faktech a příkladech dokazuje tyto důsledky.


•   Diskuze   •

09.06.2015

Asociace pracovních agentur odeslala na MPSV připomínky k novým regulacím legálních agentur práce, navrhovaným MPSV. S detailním odůvodněním.

Asociace pracovních agentur je hluboce frustrována zbytečným, 2,5 roku trvajícím jednáním Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV, jehož je členem. Jako by vůbec neexistovalo. Jako bychom jednali o legislativních úpravách 2,5 roku s Marťany. Totální ignorace problému s nelegály v navrženém materiálu a opětovná regulace poctivých legálních agentur práce nic neřeší. Pouze opětně nahrává mafiím pseudoagentur a my se ptáme – jde o nekompetenci MPSV, likvidační záměr nebo přímo korupci? Co si o tom máme myslet?

Jde o něco tak nesmyslného a naprosto odtrženého od reality, že tady už končí veškerá rozumná normální jednání. Návrh obsahuje velké nebezpečí pro státní rozpočet z hlediska příjmu z daní, z hlediska nových výdajů na podpory a dávky, zcela nepokrytě zavádí retroaktivitu a přímo vybízí - zejména zahraniční subjekty - podávat žaloby na ČR za znemožnění podnikání a poškození investic.

Členové APA volají po demisích osob na MPSV, odpovědných za tento materiál. Není přece možné, aby MPSV opakovaným omezováním legálních agentur práce takto otevřeně podporovalo kriminální živly. Platí je daňoví poplatníci nebo mafie pseudoagentur?

Připomínky APA k novelám zákonů souvisejících s agenturním zaměstnávání v mezirezortním připomínkovém řízení včetně rozsáhlého zdůvodnění, červen 2015.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

09.06.2015

Představitelé zahraničních obchodních komor jsou vážně znepokojeni návrhem regulace agenturního zaměstnávání z pera MPSV. Připravili společné stanovisko, k jeho sepsání přispěla i APA.

Asociace pracovních agentur byla přizvána na jednání Americké obchodní komory v České republice, která projednávala návrhy nových regulací agenturního zaměstnávání z pera MPSV. Byla to jedna z mnoha schůzek zahraničních obchodních komor, jejichž členové, vlastnící významné podniky v ČR, jsou vážně znepokojeni připravovanými zásahy do jejich podnikání. APA v rámci schůzky předala své stanovisko k návrhům, které se v mnohém shodovalo se stanovisky rovněž přítomné Asociace poskytovatelů personálních služeb.

O závažnosti situace svědčí fakt, že se na negativním stanovisku k návrhu novely shodli zástupci podnikatelů z nejvyspělejších zemí světa: Americká obchodní komora v ČR, Britská obchodní komora ČR, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Francouzsko-česká obchodní komora, Japonská komora průmyslu a obchodu v ČR, Korea Trade-Investment promotion Agency a Nordic Chamber. Je vůbec možné, aby MPSV ČR svými nekompetentními návrhy dokázalo sjednotit tak širokou obec zahraničních zaměstnavatelů v České republice? A ohrozit tím stovky tisíc pracovních míst nynějších i budoucích? A přece se to stalo. Ministryně práce by z toho měla vyvodit důsledky vůči svým podřízeným a premiér Vlády ČR vůči ministryni, která materiál tohoto znění posvětila.

Všechny podepsané obchodní komory spatřují největší potenciál v práci MPSV v boji proti práci na černo, který by podnikatelé sdružení v komorách uvítali, protože chtějí férové tržní podmínky a dobře a spravedlivě financovaný sociální systém. Uvedené změny, navržené MPSV v rámci novel těchto zákonů, by šly zcela opačným směrem. V tomto případě existuje pravděpodobnost, že se bude jednat o další rozhodnutí, které v souvislosti s jinými změnami učiní ČR méně atraktivní pro investory.

Znění Společného stanoviska v rámci meziresortního připomínkového řízení k připravované právní úpravě agenturního zaměstnávání, a to v bodech omezení řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a zavedení kvót.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

08.06.2015

Rovněž AKV je v mnohém proti nesmyslné regulaci agenturního zaměstnávání z pera MPSV a postrádá v ní další, skutečně smysluplná ustanovení.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů dnes odeslala na MPSV v rámci mezirezortního připomínkového řízení své Stanovisko. Je v mnohém proti MPSV navržené nesmyslné regulaci agenturního zaměstnávání. Zároveň v ní postrádá opravdu účinná ustanovení, řešící opravdové problémy agenturního trhu práce.

Je s podivem, kolik dobrých myšlenek, které by mohly skutečně účinně regulovat nelegální zaměstnávání, švarcsystém, zastřené agenturní zaměstnávání a další negativní jevy, je MPSV trvale ignorováno. Naopak MPSV nepřestává překvapovat všechny účastníky trhu práce neustálým urputným vymýšlením léků na neexistující nemoci.

O tom, že by MPSV a jemu podřízené kontrolní instituce skutečně agenturní zamětsnávání regulovaly už stávajícími nástroji, nemůže být rovněž ani řeči. 2 příklady za všechny:

- dle MPSV prý velký počet agentur práce v ČR může MPSV ihned snížit o 1/3, když bude odebírat povolení dle §59 ZoZ, což už 10 let nedělá. Počet agentur práce, které jsou povinny každoročně podávat hlášení o své činnosti, je v průměru 2.299. Povinnost neplní v průměru 824 z nich. Při prvním prohřešku může GŘ ÚP (dříve MPSV), udělit pokutu až 50 tis. Kč, při opakování odebrat povolení k činnosti. MPSV to do roku 2012 nedělalo vůbec, GŘ ÚP s tím teprve začíná.
Důkaz: statistiky MPSV 2008-2012 o plnění informační povinnosti agenturami práce

- dle MPSV prý velký počet agentur práce v ČR může MV ČR a MPSV ČR ihned snížit o další 1/3, když nebude stále vydávat povolení agenturám práce, neplnícím povinnosti ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Projekt "Transparentní agentura práce", který dělala od září 2014 do dubna 2015 Asociace pracovních agentur podle veřejných rejstříků, vedených MPSV ČR a MSp ČR, odhalil 525 agentur práce, které povinnost dlouhodobě neplní. Hodně z nich 10 a více let. Přesto je každé tři roky při obnově povolení považuje MV ČR za spolehlivé a prověřené a MPSV jim vydává povolení k činnosti. A nechtějí to změnit.
Důkaz: portál MPSV.cz část zprostředkovatelny práce, portál Justice.cz, Projekt Transparentní agentura práce a 525 datovou schránkou odeslaných udání současně místně příslušnému Obchodnímu rejstříku soudu, Finančnímu úřadu a Oblastnímu Inspektorátu Práce.

Nevymýšlejme nová omezení, důsledně trvejme na plnění nynějších povinností. To stačí!

Znění STANOVISKA AKV k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

05.06.2015

Hospodářská komora ČR s návrhem regulace agenturního zaměstnávání z pera MPSV nesouhlasí, vidí v něm zcela opačný efekt a nárůst nelegální práce.

Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že největším problémem jsou subjekty, které zprostředkovávají zaměstnání bez platného povolení, provozující zastřené zprostředkování. Nutno zdůraznit, že na tyto subjekty nová právní úprava agenturního zaměstnání nedopadne, neboť tyto subjekty v právním režimu agenturního zaměstnávání vůbec nefungují. HK ČR se shodně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky obává, že některá z navrhovaných opatření omezí agenturní zaměstnávání. Postiženi budou jak podnikatelé, tedy agentury práce, tak uživatelé, tedy zaměstnavatelé, kteří budou omezováni při náboru nových pracovních sil.

HK ČR obecně podporuje opatření, která povedou ke zpřehlednění agenturního zaměstnávání. Členové HK ČR volají po důsledné a efektivní kontrole zaměřené na potírání tzv. pseudoagentur a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Dále zdůrazňují nutnost lepší spolupráce mezi pobočkami Úřadu práce ČR a zaměstnavateli, zahrnující především kvalitní poradenský servis ze strany ÚP. Obávají se shodně se SP, že přijetí navrhované právní úpravy povede k nárůstu zastřeného zaměstnávání a ke zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání vedených ÚP. Důsledek se projeví i ve finanční rovině, kdy do státního rozpočtu nebudou odvedeny příslušné platby na pojistné a daně. Naopak může být státní rozpočet zatížen výplatami podpor v nezaměstnanosti resp. dávek sociální podpory.

H ČR považuje za nutné zdůraznit výhody agenturního zaměstnání pro konkurenceschopnost české ekonomiky. Agenturní zaměstnávání je důležitou kategorií trhu práce. Agentury práce významně snižují nezaměstnanost v České republice, ročně zaměstnají až čtvrt milionu lidí. Zvyšují zaměstnanost zejména ohrožených skupin na trhu práce – studenti a čerství absolventi, rodiče malých dětí, lidé ve věku nad 50 let. Ze statistik MPSV a ÚP vyplývá, že agentury jsou úspěšnější při umísťování uchazečů o práce než samotné úřady práce.

Konečný efekt nové právní úpravy tak může být zcela opačný než ten, který zamýšlí předkladatel, tedy zpřehlednění právní úpravy v oblasti zprostředkování zaměstnávání.

PŘIPOMÍNKY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

03.06.2015

Získali jsme podporu AMSP proti nesmyslné regulaci agenturního zaměstnávání

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) dnes vydala Tiskovou zprávu, ve které podpořila APA proti nesmyslné připravované regulaci agenturního zaměstnávání, o kterém jsme informovali.

Děkujeme tímto za podporu a apelujeme na politiky a státní úředníky na MPSV: Vaše návrhy jsou nesmyslné a zcestné, naslouchejte praxi, nevyvářejte nové regulace a zajistěte stabilní právní prostředí. Vámi navrhovaná další regulace agenturního zaměstnávání bude mít jen samé neblahé důsledky:
- Naženete mnoho brigádníků a zaměstnanců pracovních agentur na úřady práce, protože přijdou o práci. Agentury práce ročně zaměstnají přes 250 tisíc osob.
- Mnoho lidí, kteří dnes v agenturách pracují, jsou aktivní na trhu práce a chodí na brigády. Jde např. o studenty, čerstvé absolventy SŠ a VŠ bez praxe, maminky na rodičovské dovolené, důchodce invalidní i starobní, lidí hledajících si přivýdělek v druhém zaměstnání. A těmto lidem vezmete možnost pracovat a chodit na brigády. A naženete je do chřtánu černého trhu práce, bez smluv, s výplatami na ruku, bez pojištění, bez záruk výplaty mezd.
- Náš stát přijde o velké peníze, jedná se o úbytek až 7 miliard Kč ročně, které jsou dnes legálními agenturami státu odváděny. Daně a odvody pojistného náš stát těžko získá od mafií, obchodníků s lidmi, pseudoagentur a pokoutních družstev.
- Zlikvidujete mnoho legálních agentur práce, kdy dnes jejich provoz zajišťje zhruba 17 tisíc lidí, specializovaných odborníků s velkým podílem pracujících žen.

Kdy už našim zákonodárcům a úředníků konečně dojde, že místo nových a nových regulací a omezení stačí důsledně trvat na plnění nynějších povinností?

Znění Tiskové zprávy AMSP k návrhu novely agenturního zaměstnávání.

Desatero agenturního zaměstnávání - čísla, tabulky a fakta.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

23.05.2015

Ukončení členství v APA

Na vlastní žádost ukončila členství v Asociaci Pracovních Agentur společnost Dosam s.r.o., která působila v Praze.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

20.05.2015

Novela zákona o zaměstnanosti je v mezirezortním připomínkovém řízení, její znění je v naprostém rozporu s potřebami praxe

Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV připravuje pracovním agenturám a jejich odběratelům další legislativní změny v agenturním zaměstnávání. Jejich návrhy jsou již v připomínkovém meziresortním řízení změn zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
- Dopis ministryně práce
- Předkládací zpráva
- Důvodová zpráva včetně zhodnocení dopadů RIA
- Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
- Novela zákona
- Pro schůzi vlády
- Návrh usnesení vlády

Návrh MPSV je bohužel v naprostém rozporu s 2,5 roky jednání Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání na MPSV, které se pravidelně účastní členové výboru Asociace pracovních agentur. Po celou dobu zástupci agentur práce a zaměstnavatelů vysvětlovali ministerským úředníkům, že problém není současné agenturní zaměstnávání, které je už nyní doslova přeregulováno. Problémem je zastřené agenturní zaměstnávání, tzv. pseudoagentury.

Výsledkem je bohužel 12 návrhů změn pro agenturní zaměstnávání, které absolutně v žádném bodě neřeší hlavní problém tohoto segmentu, tj. pseudoagentury, ale nesmyslně ještě více reguluje stávající agenturní zaměstnávání. To je bohužel totální odtržení politiků a úředníků od reality, které bude mít za následek jediný výsledek - posílení šedé zóny ekonomiky. Legální pracovní agentury další nesmyslnou regulací ještě více oslabí a pseudoagentury budou mít žně. Nejdůležitější změny zákonů na regulaci agenturního zaměstnávání:

a) Zvýšení poplatku za povolení k agenturnímu zaměstnávání z min. 5 tisíc na 25 tisíc Kč
b) Zákaz řetězení pracovních smluv u agenturních zaměstnanců, což zcela popírá smysl agenturního zaměstnávání
c) Kauce 500 tis. Kč, kterou musí každá agentura práce nově státu „věnovat“, pokud chce dál podnikat, jinak do 3 měsíců končí
d) Kvóta max. 15% agenturních zaměstnanců vůči kmenovým zaměstnancům pro klienty pracovních agentur
e) Zamstnávání odpovědného zástupce jen na Pracovní smlouvu, i kdy byl jediným jednatelem a majitelem agentury práce, což už dříve zakázal Nejvyšší soud ČR.
Vše výše uvedené se týká legálních agentur práce s povolením (licencí) MPSV, které jsou každoročně kontrolovány inspektoráty práce po celé ČR. Nové regulace agenturního zaměstnávání se vůbec nedotknou pseudoagentur, ty mohou vesele obchodovat s lidmi dál, na ně jsou kontroly krátké.

Celé to připomíná středověký hon na čarodějnice. Bohužel se však píše rok 2015 a MPSV používá vykonstruované teze a tvrzení nepodložená reálnými daty a důkazy stejně jako za středověku. Snaží se cílit na malou skupinu zaměstnavatelů, aniž by k tomu byl jakýkoli důvod. Agentury práce jsou od roku 2007 nejkontrolovanějšími firmami s výbornými výsledky, ročně jich SÚIP zkontroluje 1/3, tedy okolo 500, a najde jen pár pochybení. Už 8 let je vždy hlavním úkolem SÚIP právě kontrola agentur práce, a to každý rok! V roce 2014 SÚIP provedl 524 kontrol u 1.645 agentur práce, pochybení shledal jen u 70 z nich, tj. 4% celkového počtu, což je daleko méně, než u ostatních zaměstnavatelů. Výsledky kontrol agenturního zaměstnávání si může každý ověřit v roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce, např. na straně 45.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

20.03.2015

APA se aktivně účastnila konference "Jak dál s agenturním zaměstnáváním" pořádané ČMKOS

Ve středu 4. března 2015 se v konferenčních prostorách hotelu Yasmin na třídě Politických vězňů 12 v Praze 1 uskutečnila konference o agenturním zaměstnávání, kterou připravila nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů a redakcí magazínu Sondy Revue. Impuls k diskuzím přítomných zástupců odborů, pracovních agentur, jejich uživatelů a státní správy dal Jiří Vaňásek z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který na úvod představil nejnovější návrh změn v zákoně o agenturním zaměstnávání.

První tematický blok nabídl prostor pro přeshraniční výměnu zkušeností. Zahájila jej Wiebke Warneck z Evropské odborové konfederace, která ve svém příspěvku poskytla přehled o základních rámcích, které do této oblasti vnáší směrnice Evropské unie. Vedle ní vystoupili Friederike Posselt z Německého odborového svazu a Thomas Grammelhofer z rakouské odborové organizace PRO-GE, kteří shrnuli situaci agenturního zaměstnávání ve svých zemích.

Druhý panel se soustředil na praxi a problémy agenturního zaměstnávání v České republice. Do diskuze přispěli reprezentanti dvou největších sdružení českých pracovních agentur, Jaroslava Rezlerová z Asociace poskytovatelů personálních služeb a Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Ten apeloval na přítomné, aby nebrali na lehkou váhu růst černého a šedého trhu práce, bohatnutí na něm působících firem, které si ke své obraně již nyní mohou najímat nejlepší právníky v zemi. Zatímco MPSV i odbory a někteří zaměstnavatelé naprosto mylně uvažují o zpřísňování pravidel pro legální agentury práce, problém je zcela někde jinde. Jak ukázaly kontroly SÚIP v posledních 2 letech, kdy každoročně úřad zkontroloval 1/3 z celkového počtu legálních agentur práce, pochybení se našlo jen v pár případech, jednotkách procent. Zpřísňování pravidel pro legální agentury práce naopak přináší další výhody pro nelegály a systémově buduje černý a šedý trh. Ten je dále podporován nulovou odpovědností za najímání nelegálů u firem, jako uživatelů. Doposud na konferenci představené návrhy změn jsou cílené mimo a jen dále poškodí legální agenturní zaměstnávání.

Uživatele jejich služeb zastupoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavel Juříček, stanoviska odborů hájil předseda ČMKOS Josef Středula. Pohled státní správy zprostředkoval Jiří Macíček ze Státního úřadu inspekce práce.

Odpoledne program pokračoval diskuzí o budoucnosti agenturního zaměstnávání, které se vedle dříve vystupujících panelistů zúčastnili také Jitka Hejduková (Svaz průmyslu a obchodu), Pavel Janíčko (ČMKOS) a Jaroslav Souček (OS KOVO). Konference ve svých závěrech potvrdila, že agenturní zaměstnávání je oblast, ve které je třeba očekávat nárůst, a i proto by jí měla být věnována mimořádná pozornost.

Celou konferenci můžete zhlédnout na videozáznamu na webu ČMKOS nebo přímo na Youtube.

Jednotlivá vystoupení ve formátu pdf:
Program konference 04.03.2015
O agenturách práce v časopise ČMKOS Sondy Revue č.2/2015
Prezentace - JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV - Připravované legislativní změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce
Prezentace - Friederike Posselt, LL.M., Referatsleiterin Tarifkoordination (DGB) (německy) - Leiharbeit in Deutschland: aktuelle Situation und Debatten
Prezentace - Thomas Grammelhofer (německy) - Arbeitskräfteüberlassung in Österreich
Prezentace - Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb - Agenturní zaměstnávání v České republice a v kontextu Evropy
Prezentace - Ing. Radovan Burkovič, prezident APA - Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v České republice
Prezentace - Ing. Pavel Juříček,Ph.D., viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR - Zkušenosti s agenturním zaměstnáváním v ČR
Prezentace - Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce - Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce
Prezentace - Doc.Ing.Pavel Janíčko, ČMKOS - Jak dál s agenturním zaměstnáváním•   Diskuze   •

06.03.2015

Shromáždění členů APA na svém zasedání 25.2.2015 řešilo směřování agenturního zaměstnávání dle představ MPSV ČR, které je v naprostém kontrastu s reálnými potřebami trhu práce, a zcela mylné legislativní záměry vlády

V úterý 25.2.2015 se v Praze konalo letos první Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval dle Prezenční listiny přítomnost 20 z 22 členů APA. Shromáždění APA bylo usnášení schopné. V současné době posuzuje Výbor APA 1 přihlášku do APA, další - v průměru 6 agentur práce měsíčně - se o členství zajímají, avšak podklady na jednání Výbrou APA od nich již nedorazí.

Výbor APA se věnoval otázkám spojeným s legislativou. Členové Výboru se zúčastňovali Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV ČR, obsáhle připomínkovali návrhy zde MPSV vznášené, zejména Teze k novele Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti. Proběhla k nim i emailová diskuze mezi členy APA. Dále se zúčastňovali jednání AKV včetně Kolegia expertů AKV, výsledkem jsou obsáhlá Stanoviska na webu AKV, s nimiž jsou v předstihu seznamováni i členové APA. Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Směřování agenturního zaměstnávání dle představ MPSV přišel s členy APA diskutovat zástupce z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, Sekce pro zaměstnanost, Odbor zprostředkování a poradenství, vedoucí Oddělení agentur práce pan Mgr. et Mgr. Jacek Morávek. Ve vystoupení a diskusi sdělil následující:
Povolování agentur práce - předsadili souhlasné stanovisko MV ČR řízení na GŘ ÚP, následně hned vyzývají k úhradě poplatku. Zrychlili tím řízení a udělali velký krok k odstranění průtahů řízení. Bezvadnou žádost administrují za 1-1,5 měsíce. Občas se řízení zastaví na způsobilosti právního zástupce. Zde jsou 2 názory – praxe musí / nemusí být konána až po získání vzdělání. MPSV dlouhodobě zastávalo názor, že musí, ale Zákon o zaměstnanosti to tak nestanovuje. Čeká se na průlomové rozhodnutí.
Odnímání povolení agenturám práce - začalo de facto až v roce 2013, do té doby se nehlídalo prakticky nic. Dnes kontroluje GŘ ÚP vše, včetně dodržování §§308 a 309 Zkoníku práce a to i u velkých nadnárodních agentur práce. Výsledky kontrol jim předkládá SÚIP. Při postizích naráží GŘ ÚP na materiální stránku věci spáchaných přestupků, tedy jak velká a zda vůbec je jejich společenská nebezpečnost a škodlivost. Například v roce 2014 navrhli odejmout 11 povolení, ale jen 1 se povedlo odejmout. Ostatní agentury práce se úspěšně odvolaly k MPSV a to jim dalo za pravdu. Je nutné říci, že odvolávající se agentury práce neváhají nasadit ty nejlepší drahé právníky, aby spor vyhrály.
Neodevzdání přehledu o činnosti agentur práce - kvůli opakovanému neodevzdání přehledu o činnosti v roce 2013 vedli 182 správních řízení a GŘ ÚP 102 povolení odňal. Z povinně zasílaného přehledu dali pryč přepočtené počty agenturních zaměstnanců, protože nejsou v zákoně a mohly by být předmětem napadení při řízeních o neodevzdání přehledu o činnosti.
Dle přehledů o činnosti agentur práce za 2013 byl počet lidmi poptávaných volných míst 115 tis., 50 tis. lidí agentury práce umístily do zaměstnání formou zprostředkování.
Povinné diskriminační pojištění agentur práce proti úpadku - u 128 agentur práce zahájilo GŘ ÚP řízení kvůli neinformování o pojistce u následného povolení, ale po jeho dodání řízení zastavují kvůli chybějící materiální stránce přestupku.
Možnost povolení Dohod o provedení práce při dočasném přidělování pro agentury práce - co se DPP týče, nemůže poskytnout žádné informace, jde to mimo GŘ ÚP.
Sdílené zprostředkování zaměstnání ve spolupráci ÚP a agentur práce po novele Zákona o zamětsnanosti - připravuje se nyní pilotní ověření, je to již daleko, na nejvyšší úrovni se projednává vyhlášení výběrového řízení.
Teze novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti – dne 12.2.2015 schválila ministryně práce teze, teď jdou k připomínkám. Jejich obsah ve stručnosti je asi APA znám – rozdělení povolení na a) + c) (zprostředkování + poradenství) a b) (dočasné přidělování) zvlášť zůstávají. Za povolení typu b) má být nově jednotný poplatek 25 tis. Kč na první 3 roky, u opakovaného doživotního povolení 15 tis. Kč. U a) + c) to má být stále 5 tis. na dobu neurčitou. Agentury práce mají skládat finanční kauce před udělením povolení na účet MPSV 500 tis. Kč právnické osoby a 50 tis. Kč OSVČ. Odpovědný zástupce agentury práce by u ní měl být zaměstnán 20 hodin týdně na pracovní smlouvu. U porušení pravidel by měl nastoupit 10 let zákaz výkonu činnosti pro odpovědného zástupce. Generální ředitel GŘ ÚP má zřizovat komisi, která má doporučující hlas u udělení povolení. Kdo 2 roky dočasně nepřiděluje dle povolení typu b), tomu GŘ ÚP odejme povolení. Opakování pracovních smluv u agentur práce by mělo být stejně omezeno, jako je omezeno řetězení u ostatních zaměstnavatelů. Chtějí zavést i 15% kvótu, kdy ze všech zaměstnanců mohou být agenturní jen z 15%. Nyní se řeší věcný záměr novely v tripartitní komisi pro agenturní zaměstnávání. Zástupci GŘ ÚP jsou proti komisi pro její zdlouhavé rozhodování.

Po vystoupení a diskusi následovala prezentace partnera zasedání DKM účetnictví - vedení všech agend týkajících se agentur práce. Zajišťuje komplexně pomoc agenturám práce a jejich provedení povolovacím procesem z hlediska žádosti o povolení, vyřízení pojištění, obsah pracovních smluv, pokynů, vyjednávání ceny s uživatelem, sepsání Dohody o dočasném přidělení, zajištění srovnatelných podmínek, vedení a odesílání evidence cizinců, evidenční listy důchodového pojištění, daňová prohlášení zaměstnanců, mzdovou agendu, daňovou optimalizaci, cestovní náhrady, řešení neplaceného volna, poradenství při styku s orgány OSSZ, zdravotních pojišťoven, Úřadů práce, okresních inspektorátů práce. Řešili např. věc na Vysočině ohledně srovnatelných podmínek až správní žalobou do soudní výhry. Nebo letos dořešili s MV ČR problém sídla agentury práce u 1.licence. Jsou 10 let na trhu, mají zkušenosti s odpovědnými zástupci a jejich způsobilostí. Nyní pracují pro 2 dlouhodobě na Vysočině a nově pro 3.agenturu práce v Praze, vyjednávají se čtvrtou v Českých Budějovicích. Spolupracují s externím daňovým poradcem Ing.Jaškem a právníkem Mgr. Cimburkem. Členové APA v následné diskusi konstatovali, že se jedná o vysoce individuální služby na míru a bude dobré vést případná jednání mezi DKM účetnictví a členy APA samostatně.

Teze ke změnám Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti z pera MPSV není potřeba na shromáždění členů APA probírat, dostatečně se k nim vedla diskuse v listopadu 2014 a APA si za svými připomínkami stojí. Tato novela je k ničemu a celkově systémově dále podporuje nelegální zaměstnávání a černý trh práce. Mafie mohou být spokojeny.

V rámci projektu APA "Transparentní agentura práce" byl odeslán dopis v reakci na náměstka generálního inspektora práce Ing. Macíčka, kdy podřízené Oblastní inspektoráty práce podněty nestíhají řešit. Projekt běží. Pro představu o rozsahu tohoto problému jen u prvních 14 písmen abecedy A-N jde o 375 agentur práce. Nejvíce na naše podněty reagují soudy a FÚ, v roce 2014 to bylo 76, v roce 2015 už 17 reakcí.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém - Výbor APA posílá dál podněty na SÚIP, FÚ, policii atp.. snaží se je podávat doslova „na stříbrném tácu“, aby orgány mohly konat jasně a se znalostí věci.

Zákon o specifických zdravotních službách – APA je prostřednictvím členů Výboru APA zapojena do Projektu Svazu průmyslu a odborů, posuzujícího komplexně praktickou aplikaci pracovně-lékařských prohlídek. Bohužel projekt, garantovaný Asociací samostatných oborů, jako příjemcem dotace, se stále ještě pořádně nerozjel.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání - viz informace pana Morávka.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - není v tomto ohledu žádný posun, spíše cítíme další snahu po zakazování a byrokracii, než uvolnění tohoto segmentu. Od vlády a zejména od odborů.

Zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu byl zrušen. Současně jsou agenturní zaměstnanci vyňati z povinného přepočtu a nevstupují do něj u agentury práce. Přepočet se bude týkat jen kmenových zaměstnanců agentury práce. Navrácení možnosti dočasně přidělovat osoby se zdravotním postižením (OZP) se pozitivně promítlo zájmem těchto osob o zaměstnání v v agenturách práce.
Agentury práce, které odmítly v roce 2013 uhradit odvod do státního rozpočtu za rok 2012 s poukazem na to, že zákon jim zaměstnávání OZP zakázal a tak agenturní zaměstnance nezapočítávaly do počtu rozhodného pro zjištění 4% podílu OZP, hradily ho pouze z kmenových zaměstnanců, prochází kontrolou ÚP. Výbor APA situaci sleduje a je členům APA nápomocen spolu s advokátní kanceláří Miketa a spol.. Kontrolovaní podali v reakci na kontrolu dodatečně přehledy, v nich vypsali, proč nezahrnují agenturní zaměstnance. Nyní čekají na odpovědi ÚP na jejich námitky ke kontrole. APPS slíbenou součinnost v této věci neposkytla. Přestože i její členové se zachovali stejně.

Žaloby na diskriminační povinné pojištění agentur práce - zatím nevíme, zda bylo nařízeno hlavního líčení, kdy Asociace bezpečnostních služeb podala na Českou republiku žalobu na vydání neoprávněného prospěchu. Byl vydán platební rozkaz a MPSV proti němu podalo odpor. Nemáme nové informace, soudy se vlečou. Výbor APA se dále pokouší o změnu legislativní cestou s novým parlamentem.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – nadále se podílíme už jen na činnosti Sektorové rady pro administrativu, kam mj. spadají i personální činnosti v podniku. Otevřeli jsme na Sektorové radě pro administrativu problém patové situace u revize Kariérového poradce pro lidské zdroje. Zástupce NÚV se vyjádřil v tom smyslu, že inicijuje jednání Koordinační rady k tomuto tématu, ale nic slíbit nemůže. Je to hodně otázka metodiky, byť on samozřejmě cítí, že profesní kvalifikace je tu naplněna zbytečnými požadavky v rozporu s posláním NSP a NSK nesloužícím praxi, což je cílem obou projektů.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy -v právnické veřejnosti převládl, stejně jako na MSp, názor, do NOZ nesahat a nechat ho déle beze změn. Bohužel podle klasického poslaneckého letitého bonmotu – praxe si s tím poradí. Zde ještě kombinovaného s názorem – vyčkejme na judikáty. Můžeme se tedy připravit na 5-10 let potíží, pokud budeme muset něco právně řešit. Nehledě na fakt, že spousta kauz ještě dobíhá dle starého Obč.Z a na něj navazujících předpisů. Což lidem, firmám, advokátům i soudům komplikuje život ještě více.

Změny zákona o dani z příjmu nakonec na poslední chvíli prošly legislativním kolečkem. Avizované změny typu vrácení roční slevy na dani starobním důchodcům a zvýšení slev na druhé a další dítě jsou realitou. Jinak jen kosmetické věci. Spíše revolucí bude elektronická evidence tržeb a navazující propojování účetních systémů soukromých subjektů a státní správy. Agentur práce by se nemělo týkat.

Velké navýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2015 přínáší denně problémy, jak u stávajících, tak nových uživatelů. Jak u nejjednodušších prací typu úklidy, kde firmy nechtějí platit zvýšenou min. mzdu, tak u vyšších kategorií prací, kde se obvykle dohadujeme o zatřídění. V návaznosti na agenturní zaměstnance to totiž uživatelům snižuje rozdíl mezi výdělky kmenových dlouholetých zaměstnanců se zkušenostmi a praxí a dočasně přidělovaných. A to budí nevoli.

V Zákoně o pojistném na zdravotní a sociální zabezpečení došlo k nenápadné, ale významné změně. Nově doplatky do minima už zaměstnanec dluží sám, ne prostřednictvím zaměstnavatele. Z toho někde úřady a zdravotní pojišťovny dovozovaly, že dluh je dluhem zaměstnavatele a ten si ho má vypořádat se svým zaměstnancem. Nyní měl být zákon jasný, jde o dluh zaměstnance. Situaci ale zkomplikovala novela, která měla tuto změnu ještě před 1.1.2015 změnit a zachovat stávající nelogický stav. Změna byla přijata a vše zůstalo při starém.

Novela nařízení vlády o pracovních úrazech č. 171/2014 Sb. přinesla jen kosmetickou změnu. Není třeba od 1.1.2015 pracovní úraz bez odkladu hlásit zdravotní pojišťovně, ale postačuje zaslat až Záznam o úrazu, případně změnový Záznam o úrazu – hlášení změn.

Konferenci k agenturnímu zaměstnávání, kde se mají probírat změny ZP a ZoZ, pořádají odbory spolu se zahraničními a evropskými odbory. Očekáváme proto účast co nejvíce zástupců členů APA na místě, aby mohli diskutovat s přítomnými svoje přípomínky k fungování trhu práce.

Další termín konání Shromáždění Členů APA je 12.června 2015 v Ostravě, dvoudenní výjezdní zasedání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

12.02.2015

Ukončení členství v APA

Na vlastní žádost ukončila členství v Asociaci Pracovních Agentur společnost Dosam s.r.o., která působila v Praze.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •

01.01.2015