Aktuality rok 2016

Aktuality rok 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

22.12.2016

23.11.2016

Asociace pracovních agentur (APA) je ohledně neustálého a neúměrného zvyšování minimální a zaručené mmzdy stejného názoru - je to špatně

APA je ohledně neustálého a neúměrného zvyšování minimální a zaručené mmzdy stejného názoru, jako autor blogu týdeníku Euro Pavel Páral - je to špatně. U agentur práce se ke zmíněnému jevu přidává ještě další - podniky nám nadávají, že zdražujeme. Omyl, jen navyšujeme hrubé mzdy agenturních zaměstnanců dle dohod o dočasném přidělování podle diktátu vlády. Vláda práci zdražuje.

Komentář: Vláda velmi účinně rozšiřuje řady dlouhodobě nezaměstnaných

Na samotném institutu minimální mzdy se něco rozumného a pozitivního hledá dost těžko. Na jejím drastickém zvýšení, k němuž přistoupila naše socialistická vláda, lze nalézt snad jen příznaky předvolební ztráty soudnosti.

Jako vždy vzletně míří na zlé kapitalisty vykořisťující nebohé chudáky ve městech i na venkově, ale trefuje bolestivě právě ty nejpotřebnější. To je všem sociálním demokratům jedno. Nemluvě o odborářích z povolání pana Středuly, protože lidé pobírající minimální mzdu v odborech nejsou, a jestli náhodou někteří ano, tak na platy odborářských bossů přispívají tak leda nula nula nic.

Minimální mzda se využívá především v oborech s velmi nízkou přidanou hodnotou. Navýšení mzdových nákladů o více než jedenáct procent meziročně je zhusta likvidační, jak také třeba dost aktivně upozorňovali zaměstnavatelé. Například Družstevní asociace dokladovala, že mnoho malých prodejen na venkově toto navýšení nedokáže pokrýt ze svých marží. Tyto prodejny jsou již i tak o dost dražší než velké řetězce ve městech. Dotovat je žádný vlastník nebude.

Čeká je tak likvidace, při níž přijde pár ženských o práci. Sice mizerně placenou, ale aspoň nějakou. A odeberou se na Úřad práce, protože dojíždět se jim nechce. Kromě toho z obce zmizí prodejna, bez níž se mladí lidé dojíždějící za prací do měst sice nějak obejdou, ale senioři, tedy opět ti slabí, prostě zapláčou, když se jim rohlíky a mléko prodraží o lístek na autobus jezdící třeba jen dvakrát denně.

Ošklivě to pocítí i finančně silnější zaměstnavatelé, než jsou družstevní prodejny na vesnicích. Ony totiž nerostou jen minimální mzdy, ale i mzdy maximální. Průměrný růst přesahuje šest procent a „nejsou lidi“, což znamená, že bude hůře. Těch vynucených osmnáct tisíc navíc za každou minimální mzdu docela výrazně zabrzdí schopnost nabírat ty zaměstnance, kteří jsou pro firmu podstatní pro udržení pozice na trhu a získávání nových zakázek.

Vzroste nepochybně tlak na nahrazení nekvalifikované a stále dražší lidské práce strojem. Všechny obchodní řetězce například rozšiřují samoobslužné poklady a technika jim jde mílovými kroky vstříc. Stupidní politika minimální mzdy tak prokazatelně a velmi efektivně likviduje pracovní místa pro nekvalifikované lidi, které fakticky vytlačuje z trhu práce. Marksová, Středula a Sobotka si mohou klidně hlavu ukroutit, jak je možné, že pořád roste množství dlouhodobě nezaměstnaných a většinou již nezaměstnatelných lidí. Evidentně to nikdy nepochopí.

A aby toho nebylo málo, tak součástí nového nařízení o minimální mzdě je i zrušení úlevy, kterou měli zaměstnavatelé u lidí se sníženou pracovní schopnosti, tedy invalidů. Tato poměrně racio nální úleva se do systému minimální mzdy dostala v roce 2013 a umožňovala invalidům vyplácet nižší mzdu než minimální.

Celkem logicky, když nejsou schopni pracovat naplno. Navíc mají invalidní důchod, takže jejich konečný příjem bývá často solidní a na těch pár stovkách nesejde. Zaměstnavatelům to má být kompenzováno někdy v budoucnosti dalším navýšením příspěvku na zaměstnávání postižených, který se ovšem zvedal i letos. Takže jednoduchá podpora bude nahrazena složitější a byrokratičtější, a navíc pro zaměstnavatele i stát dražší formou.

Musí to být dřina vymýšlet takovéto nápady, které poškodí podnikání v zemi a ještě ublíží chudým. Skoro by člověk ty ministry litoval.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   Odkaz na článek •     Diskuze   •  


18.11.2016

Shromáždění členů APA na zasedání 18.10.2016 v Praze řešilo otázky případné profesionalizace, vyslechlo nové členy, probíralo zkušenosti se systémem předplacených karet, diskutovalo se zástupci polského sdružení agentur práce o působení Ukrajinců s polskými vízy na trhu práce ČR a obsáhle se věnovalo likvidačním legislativním návrhům z pera MPSV, odborů a nadnárodních agentur práce.

V úterý 18.10.2016 se v Praze na Ovocném trhu konalo letos třetí a zároveň poslední zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 19 z 24 členů APA, shromáždění APA bylo usnášení schopné. K možnosti částečné profesionalizace z proběhlé diskuse členů vyplynuly 3 možné scénáře, Výbor APA připraví na příští zasedání APA návrh a rozsah financování jednotlivých variant. Členské příspěvky na rok 2017 zůstávají nezměněny ve výši 5.000- Kč / rok / člen. V roce přijetí se platí pouze zápisné ve stejné výši, členský příspěvek až následující rok.

Shromáždění APA se zaobíralo obsáhle možnostmi řešení nedostatku lidí náborem pracovníků z Ukrajiny přes Polsko. Ing.Daniel Pacher představil tuto možnost vedení APA koncem srpna 2016 a byla dále rozpracována v průběhu září a října 2016 jednáním pana Pachera, hosta zasedání, v Polsku a v ČR. Některé členské agentury práce se již zapojily, stejně jako členové z Polska. Proběhla detailní prezentace, která byla spolu s dopisy z MPSV přeposlána členům APA. Řešila se i otázka platnost nařízení české vlády o zákazu dočasného přidělování osob mimo zemí EU vůči polským agenturám práce. Členové APA upozornili na zkušenosti z terénu, kdy Policie ČR zatýká Ukrajince s polskými vízy a ti pak zde nemohou pracovat. Rovnou s nimi zahajují řízení o vyhoštění dle zákona č.326/1999 Sb., protože podle Mgr. Selešové z ředitelství služby Cizinecké policie nemají povolení ÚP z ČR k práci. Je otázkou, na základě kterých §§ to PČR dělá, když při legálním postupu a dočasném přidělení polskou agenturou práce SÚIP nemá námitek. Polici provádí také kontroly pobytu na ubytovnách se stejným výsledkem.

Po ukončení zasedání APA proběhlo dvoustranné jednání a informační schůzka se zainteresovanými členy polské asociace agentur práce STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA (SAZ) na nejvyšší úrovni vedení obou asociací. Za SAZ byli z vedení polské asociace přítomni Michał Podulski a Kamil Soboczyński (oba Toolip Gdańsk), Leszek Zieliński (Jobman Group Krakow), Krzysztof Jakubowsi a Piotr Karkau (oba Interkadra Krakow) a Artur Rospondek (Macro-Work Warszawa). Strany se shodly, že je nutné detailně znát postoje úřadů, aby nebyli prezekuováni nevinní. Pan Pacher ve spolupráci s prezidentem APA situaci dále prověří. Prezident APA nadnese otázku legality práce Ukrajinců s polskými vízy na nejbližším jednání Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů 4.11.2016.

Kladně byla hodnocena praktická spolupráce s Prepaid Solution (předplacené karty) zástupci členské aghentury práce APA Credit Czech s.r.o.. Produkt finančního partnera Shromáždění APA, firmy Prepaid Solutions a.s., se osvědčil. Další kontakty probíhají s jednotlivými členskými agenturami práce a přizpůsobují se jejich individuálním potřebám. Credit Czech od července 2016 s kartami dělá, jeho kmenoví zaměstnanci prošli školením, dodali výpis z OR a OP, celý systém hlídá ČNB. Agentura práce si nakoupila balíčky karet a pro agenturního zaměstnance je přístupná její aktivace online přes internet. Online chodí agenturnímu zaměstnanci zdarma SMS na jeho mobil o připsání peněz. Aktivace karty agenturnímu zaměstnanci je otázka 15 minut, dělá se přes web se scanem OP. Pár tisíc stála Credit Czech úprava jejich mzdového SW k takové výplatě. Credit Czech si nechává od agenturního zaměstnance podepsat Žádost o zasílání mzdy na konto formou karty, a to včetně Obchodních podmínek karty. Výbor APA vítá aktivitu Credit Czech a to, že je jako člen APA připraven pomoci se zavedením systému i jiným členům APA.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky a telefonicky, fyzicky se nescházel. Prezident APA v mezidobí od 17.6.2016 několikrát vystoupil v médiích, včetně celostátního vysílání, psal i články a komentoval dění, záznamy jsou na webu APA. Prezident APA se v mezidobí vzhledem k naléhavosti převážně věnoval odvracení přijetí likvidační novely ZoZ. Až 6.6.2016 předložena Legislativní radě vlády a 24.8.2016 vládě. V září 2016 předána Poslanecké sněmovně a je zařazena na jednání do prvního čtení 18.10.2016. Všem členským agenturám práce byl zaslán emailem jeho detailní rozbor i s návazným Zákoníkem práce.

Nástroj Trexima s.r.o. pro agentury práce nakonec realizován nebude. Trexima s.r.o. se ústy svého ředitele omlouvá a projekt k srpnu 2016 ukončuje. Zjistila mimochodem, že partner pro dodávku SW si tajně buduje svou vlastní agenturu práce. Takový přístup je pro Treximu neetický, když skupina firem, vyvíjejících všeobecný SW produkt za přispění všech zúčastněných agentur práce a pro ně, chce týt z jejich know-how založením vlastní agentury práce. Proto spolupráci ukončili a projekt uzavřeli.

Kontrola nelegální práce a švarcsytému probíhá beze změn, Výbor APA posílá dál podněty na SÚIP, FÚ policii atp..

Zákon o specifických zdravotních službách se mění, novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, řešící některé praktické problémy, míří do Sbírky zákonů. Počítá např. s tím, že vstupní lékařskou prohlídku bude moci absolvovat osoba ucházející se o zaměstnání až před vznikem (a nikoli uzavřením) pracovního poměru nebo že posuzovaná osoba, stejně jako zaměstnavatel, se budou moci vzdát práva na podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku s posudkovým závěrem, že osoba je k dané práci zdravotně způsobilá (a ten tak nabude účinků již den následující po takovém vzdání se práva).

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání je od října 2015 beze změny, počátkem roku 2015 slíbený pilotní projekt MPSV nerozjelo, nejede kupodivu ani letos, kdy je obrovská poptávka firem po lidech a na ÚP je neustále přes 400 tisíc nezaměstnaných.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce je od října 2015 beze změny. I přes nedostatek pracovníků a profesí v ČR trvají zejména odbory na tom, že stále máme přes 400 tis. nezaměstnaných a nemůžeme si tu dovážet lidi ze zemí mimo EU. Kromě fenoménu k obejití zákazu přes „vzdělané Ukrajince“, kteří pak pracují (pro nedostatek expertní práce) jako dělníci na zkrácený úvazek (z důvodu snížení jejich expertní mzdy na úroveň dělníka), se na trhu v ČR objevili polští Ukrajinci se schengenskými vízy. Polská vláda za rok 2015 rozdala 800 tis. Ukrajincům pracovními víza. ČR je však prostřednictvím cizinecké policie zatýká a vyhošťuje.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání www.nsp.cz a Národní soustava kvalifikací www.nskonline.cz trvá. Autorizovanými osobami se doposud nikdo z členů APA nestal. Ani školitelem, který by připravoval a zkoušel Kariérní poradce. Projekt NSP a NSK byl s omezeními schválen na další programové období od podzimu 2016. APA je prostřednictvím prezidenta APA nadále členem Sektorové rady pro administrativu a management, věnuje se tam převážně povoláním souvisejícím s personalistikou. Projekt revizí pozic skončí 31.10.2016. Co a jak dále bude známo po schůzce 15.11.2016. Prozatím v novele zákon o zaměstnanosti s kvalifikacemi jako náhradou za vzdělání u odpovědné osoby nepočítá. Což je škoda a opět to ukazuje na mrhání státními penězi, kdy se několik let tvoří potřebný projekt, aby pak byl potichu uzavřen.

Změny zákona o dani z příjmu – navýšení slev na dani z příjmu FO za děti ve 2016 platí, od ledna 2017 bude další. Od 1.1.2017 už neuvažuje MF o zrušení superhrubé mzdy.

Rapidní zvýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2016 – minimální mzda byla vládou schválena na 11 tisíc Kč, od ní se odvíjejí minimální zaručené mzdy, pozor hlavně na . a 3.úroveň u prodavačů a skladníků. Ke schválení prý došlo 5.10.2016, když si nesouhlasící ministr financí Babiš z jednání vlády na chvíli odskočil.

Částka nepodléhající odvodu SZP u zaměstnání malého rozsahu a její očekávaný růst z dlouholetých 2.500,- Kč na 3.000,- Kč, tedy hranice pro platbu sociálního a zdravotního pojištění, se nekoná. Podle údajů, které v říjnu 2016 vyšly, je v roce 2017 na částce 2.823,- Kč. Ale dle zákona zaokrouhleno na pětisetkoruny dolů to opět dává 2.500,- Kč, zůstane tedy stejná.

Návrh novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti k agenturnímu zaměstnávání – Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti byla 6.6.2016 předložena Legislativní radě vlády a 24.8.2016 vládě. V září 2016 předána Poslanecké sněmovně a zařazena na jednání do prvního čtení 18.10.2016. Všem členským agenturám práce byl zaslán emailem 26.9.2016 jeho detailní rozbor i s návazným Zákoníkem práce. MPSV by rádo, aby zákon platil už od 1.1.2017. Podle dnešních propočtů to ale bude spíše někdy v průběhu roku 2017, když MPSV nedodržuje slib vlády, novelizovat jen k 1.1. a 1.7.. Podle právního rozboru APA je kauce dle rozhodnutí Ústavního soudu ke kaucím prodejců ropných paliv nepřijatelná. MPSV chce legální agentury práce doživotně bezúročně okrást o 1 miliardu a tím oslabit na trhu, zatímco otrokářské mafie finančně posílí. Navrhovaný §307b popírá rovný přístup k práci a diskriminuje agenturní zaměstnance, návrh novely jim zkomplikuje život. Zaučený a znalý zaměstnanec bude muset měsíc čekat, než se dostane do práce na své místo k uživateli do kmene nebo prostřednictvím jiné agentury práce, což je nesmysl. V době nedostatku pracovníků pravý opak požadovaného. Zákon jej bude nutit setrvat celý měsíc v - podle oblíbené floskule odbroářů - prekérním zaměstnání. Shromáždění členů APA pověřilo Výbor a Prezidenta k vystoupení ve výborech parlamentu, jednání s předsedy klubů a frakcí, vydání série stanovisek a článků o diskriminaci agenturních zaměstnanců, možné korupci a nadržování mafiím, vystoupení v médiích, zaslání informace o jistotě pokut dle §307b prvním 100 největších firem a síťových společnostem s mnoha pobočkami, to vše s maximální tvrdostí. Vláda se prakticky snaží zlikvidovat agenturní zamětsnávání vě rpsoěpch mafií.

Další Shromáždění Členů APA se bude 21.2.2017 11-15 hodin Praha, Ovocný trh 11, salonek Don Giovanni.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•   •     Diskuze   •  


16.07.2016

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur konstatoval ukončení členství společnosti Oliver J&J, s.r.o. z Ostravy, když tato postupně přestala působit v dočasném přidělování, neobnovila si tříleté povolení a i povolení k zprostředkování, které má na neomezenou dobu, fakticky nevykonává.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


17.06.2016

Shromáždění členů APA na výjezdním zasedání 17.06.2016 v Mostě řešilo otázky členství v APA, vzrůstající administrativní zátěž agentur práce při vyřizovaní exeku, rizika podnikání spojená s nepřítomností majitele a obsáhle se věnovalo legislativním posunům a návrhům.

V pátek 17.06.2016 se v Mostě v garni Hotelu ASAS*** konalo letos druhé a zároveň výjezdní zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 17 z 24 členů APA, shromáždění APA bylo usnášení schopné. Členy APA se v mezidobí staly další 2 agentury práce. Třetí zájemce o členství rezignoval. Další, zhruba 3 agentury práce měsíčně, se ptají na podrobnosti o členství, obvykle v rámci konzultace nějakého problému. Slibu zaslat přihlášku a požadované podklady však žádná nedostála. Protože se jedná o léty opakovanou situaci, přijali členové APA usnesení, jímž zavázali Výbor a prezidenta omezit doposud zdarma udělované rady nečlenským agenturám práce. Každá agentura práce má možnost přihlásit se za členy APA a prostřednictvím členského poplatku si takové poradenství, jako členskou výhodu, financovat. Jinak nemá k členství v APA motivaci a de facto tím členové APA dotují nečlenskou konkurenci.

Představili se noví členové APA, rich service s.r.o. a Proffa s.r.o.. Rich service s.r.o. založili provozní, působící dříve v jiných agenturách práce. Působištěm je Plzeňský kraj, Brno a okolí. S počtem 400 zaměstnanců obsazují převážně strojírenské obory, svářeče, dělníky. Do APA vstoupili s vizí, že by spousta věcí šla legislativně zjednodušit a vidí v APA nástroj, jak k tomu přispět. Největší potíže mají s vyčerpaným pracovním trhem, velkým problém s exekucemi svých zaměstnanců. Dokonce od 1.7.2016 budou mít novou zaměstnankyni navíc jen na exekuce, které má 80% jejich agenturních zaměstnanců. Často ne jednu, ale i 14 či 26. Zaměstnávají z 60% občany ČR az 40% Slováky. Exotikou jsou jednotlivci z Maďarska, což jsou ale jen Ukrajinci s maďarskými pasy, které jim vydala Orbánova vláda, jako etnickým Maďarům žijícím v národnostní menšině v jiné zemi. Je to jejich politika i vůči Slovensku či Rumunsku atp..
Proffa s.r.o. je nová agentura práce z Mostecka. Mají přiděleno jen 15 lidí, dělají také recriutement. Specializují se na cizince z EU. Firmy chtějí plnit docházku a s cizinci to nejlépe funguje. Mají na to koordinátora a orientují se na nově příchozí firmy do ČR, které většinou vůbec nepočítají s tím, že je v ČR není vysoká nezaměstnanost, ale jen hodně nezaměstnatelných lidí. Paradoxem na Mostecku je pražský Amazon, který na 1 směnu vypravuje do Prahy až 5 autobusů denně, přičemž lidi klidně dojíždějí 1,5 hodiny jedním směrem. Pak ovšem chybí v regionu, kam vláda láká zahraniční investory. Lidé mají od agentury práce plný servis a chtějí pod agenturou práce dělat. Nijak se nehrnou do kmenového stavu.
APA se problematice exekucí hodně věnuje, idí však stále větší přesun břemene administrativy exekucí na zaměstnavatele. Svým členům proto poskytne návod na korektní vztahy zaměstnavatelů s komorou exekutorů, které by APA mohla předložit k projednání vládě, HK ČR, AMSP ČR a dalším zainteresovaným.

Členové APA rozsáhle diskutovali k vyvíjenému SW nástroji Trexima s.r.o. pro agentury práce. Členové APA se shodli na možnosti využití jak pro své klienty, zbývající po přímých výběrových řízeních při zprostředkování, tak pro nestudenty z řad dočasně přidělovaných osob. Systém by je mohl vytížit a tím jim přinést práci a agentuře výdělek. Pilotně je testují 2 členové APA. Poslední schůzka byla 10.5.2016 v Brně - seznámení s problematikou, projektem a představení motivace pro realizaci projektu. Interaktivní moderovaná diskuze nad aktuálně využívanými zdroji informací a aplikacemi pro personální agentury, co funguje, co ne a proč. Diskuze nad způsobem obsluhování zaměstnavatelů, jejich širšími potřebami, evidencí požadavků na pracovníky (volná pracovní místa). Potřeby uchazečů, kategorie a profilace. Evidence životopisů a dalších doprovodných informací o uchazeči o práci. Diskuze nad atributy vstupujícími do procesu párování pracovních pozic a uchazečů. Základní a rozšiřující kritéria, dopravní obslužnost a další. Diskuze nad funkcemi inteligentního párování, které představují potenciální přidanou hodnotu. Trexima na nástroji dále pracuje.

Finanční partner minulého Shromáždění členů APA firma Prepaid Solutions a.s., kterí představila produkt dobíjecí platební karty, jejichž účelem je zjednodušení výplat pracovníků / brigádníků, pracuje na jejich zavedení pilotně s několika členy APA. Na schůzce 12.4.2016 vedení APA s Prepaid Solutions byly dohodnuty kontakty s jednotlivými členskými agenturami práce a přizpůsobení produktu jejich individuálním potřebám.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky a telefonicky, fyzicky se nescházel. Prezident APA v mezidobí od 9.2.2016 několikrát vystoupil v médiích, včetně celostátního vysílání, psal i články a komentoval dění, záznamy jsou na webu APA. Prezident APA se v mezidobí vzhledem k naléhavosti převážně věnoval odvracení přijetí novely ZoZ k 1.1.2017, což se povedlo. Byla teprve 6.6.2016 předložena legislativní radě vlády. Dále se věnoval rozsáhle připomínkování novely Zákoníku práce a naposledy Zákona o úrazovém pojištění, kde APA rovněž lobovala na úrovni zájmových skupin, poslanců a ministerstva. Největší akcí bylo spolupořádání Konference o agenturním zaměstnávání v Poslanecké sněmovně. Zde byla po 3 letech APA spolupořadatelem a podpořila její konání i finančně. Rozsáhlý materiál, který APA distribuovala mezi 165 účastníků, obsahoval představení APA, shrnutí postojů APA, názory na novelu ZoZ a ZP a byl doplněn ostrým prezidenta APA vystoupením s poukazem na neřešení nelegálního zaměstnávání, včetně podpory nelegálů státními institucemi. Do kontrastu byla postavena připravovaná rozsáhlá regulace legálního zaměstnávání. Příspěvek i diskusní vstupy APA v sále opakovaně vyvolaly potlesk. Důležitá byla účast poslanců včetně předsedu sociálního výboru PSP pana Zavadila (ČSSD), člena výboru pana Opálky a poslankyně paní Semelové (oba KSČM). V osobních diskusích s nimi byly probrány náměty APA.

Shromáždění APA uložilo 12.6.2015 Výboru APA oslovit ministryni práce se zájmem o členství v nové skupině RHSD na MPSV pro řešení nelegálního zaměstnávání a pseudoagentury – ani po roce jsme se na písemný dotaz datovou schánkou nedočkali od minitryně práce Marksové (ČSSD) odpovědi. Pouze Mgr. Seidl z MPSV na Konferenci odborů k agenturnímu zaměstnávání v listopadu 2015 sdělil, že konečně ví, odkud vítr vane a co má asi APA odpovědět, když, jak vyšlo najevo, vše si za zády MPSV domluvily na schůzce s ministryní práce APPS a odbory. Avšak podle jeho informací se zatím nic nekonalo. A přes svůj slib ani přes urgence nijak neodpověděl doposud. Ignorace vůči zaměstnavatelům ze strany MSV je stále větší.

Kontrola nelegální práce a švarcsytému je beze změn, Výbor APA posílá dál podněty na SÚIP, FÚ policii atp.. Snaží se je podávat doslova „na stříbrném tácu“, aby orgány mohly konat jasně a se znalostí věci. Přichází odpovědi, ale ve velkém časovém prodlení. Obvykle dávají APA za pravdu. Dotyčné agentury práce však o povolení nepřichází. Právní bitvy trvají 5 i více let. Dokonce si mezitím požádají o nová povolení a díky neukončené kauze je bez potíží dostávají a podnikají nadále.

Projekt APA Transparentní agentura práce skončil v březnu 2016. V diskusi členů APA v únoru 2016 bylo poukázáno na fakt, že MPSV, SÚIP, FÚ, KS ani MV ČR účinně proti hříšníkům nezasahují, trh agentur práce nečistí a na dalším zasedání je otázkou, zda v projektu pokračovat, zda je efektivní. Nakonec bylo rozhodnuto nepokračovat v roce 2016 třetím kolem projektu Transparentní agentura práce, lze se k němu ale vrátit ve 2017.

Zákon o specifických zdravotních službách, novela zákona č. 373/2011 Sb., řešící některé praktické problémy, je v parlamentu. Počítá např. s tím, že vstupní lékařskou prohlídku bude moci absolvovat osoba ucházející se o zaměstnání až před vznikem (a nikoli uzavřením) pracovního poměru nebo že posuzovaná osoba, stejně jako zaměstnavatel, se budou moci vzdát práva na podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku s posudkovým závěrem, že osoba je k dané práci zdravotně způsobilá (a ten tak nabude účinků již den následující po takovém vzdání se práva).

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání je od října 2015 beze změny, počátkem roku 2015 slíbený pilotní projekt MPSV nerozjelo, nejede kupodivu ani v roce 2016, kdy je obrovská poptávka po zaměstnancích a tedy ideální doba k jeho vyzkoušení.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce je od října 2015 beze změny. I přes zjevný a rostoucí nedostatek pracovníků a profesí, trvají zejména odbory na tom, že stále máme přes 400 tis. nezaměstnaných evidovaných ny ÚP a nemůžeme si tu dovážet lidi ze zemí mimo EU. Kromě fenoménu k obejití zákazu přes „vzdělané Ukrajince“ kteří pak pracují (pro nedostatek expertní práce) jako dělníci na zkrácený úvazek (z důvodu snížení jejich expertní mzdy na úroveň dělníka), se na trhu v ČR objevili polští Ukrajinci se schengenskými vízy. Polská vláda za rok 2015 rozdala 800 tis. Ukrajincům pracovními víza. Výbor APA zjistí více informací o těchto osobách, mohly by ve spolupráci s Polskem řešit nedostatek zaměstnanců u nás, když agentury práce je nesmí dle §66 ZoZ dočasně přidělovat.

Zrušený zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu má stále dozvuk a dohru díky sporu ÚP s některými členskými agenturami práce o plnění 4% podílu v době zákazu. ÚP stále tvrdošíjně trvá na tom, že placen být měl odvod za neplění podílu, přestože jejich zaměstnávání zákon agenturám práce zakazoval. APA je členům nápomocna v právní bitvě, metodicky i finančně.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání www.nsp.cz a Národní soustava kvalifikací www.nskonline.cz - mezi autorizované osoby se zatím nikdo z členů APA nepřihlásil, není autorizovanou osobou nebo školitelem, který by připravoval a zkoušel Kariérní poradce. Je to spíše z nedostatku času a velké byrokracii s tím spojené. Projekt NSP a NSK byl s omezeními schválen na další programové období od podzimu 2016. Bude dále financován jen omezeně. Pouze úpravy konkrétních povolání nebo jejich nové popisy, ne už diskusní setkání a zasedání celých Sektorových rad. APA je prostřednictvím prezidenta APA nadále členem Sektorové rady pro administrativu a management a věnuje se tam převážně povoláním souvisejícím s personalistikou.

Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích novely - připravovaná novele NOZ, která měla platit od 1.1.2016, později 1.7.2016, a měla zjednodušit některé postupy a odstranit některé povinnosti přijata ještě nebyla. Možná bude platit od 1.1.2017.

Změny zákona o dani z příjmu ve smyslu navýšení slev na dani z příjmu FO za děti ve 2016 platí. Chystá se od ledna 2017 zřejmě další. Od 1.1.2017 uvažuje MF o zrušení superhrubé mzdy, jasno bude až na podzim 2016.

Rapidní zvýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2016 pokračuje, odbory hned zkraje roku 2016 navrhly zvýšení k 1.1.2017 o 1.500,- Kč. HK ČR, SP ČR i AMSP se k tomu postavily naprosto odmítavě. Můžeme počítat s tím, že vláda kývne na 1.000,- Kč. Více, než v minulých letech. Kvůli letošním podzimním krajským a senátním volbám a parlamentním v roce 2017, aby uplatila líbivým gestem voliče. SÚIP a ÚP začaly nově v kontrolách jít i po rozdílech ve mzdách zdravotně postižený x zdravý zaměstnanec a také kontrolovat platovou nerovnost i mezi muži a ženami na stejných pozicích ve firmách. Ministryně práce k tomu chce dokonce financova 400 mil. Kč v nejbližších 5 letech projekt pro spřízněné genderové neziskovky.

Návrh novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti k agenturnímu zaměstnávání – Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů prošla v lednu 2016 opakovaným zkráceným připomínkovým řízením pouze u MF ČR, protože obsahovala nároky na státní rozpočet. Důvodem pro opakování připomínkového řízení bylo doplnění návrhu o prodloužení podpůrčí doby u uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 až do 55 let (z 8 měsíců na 9 měsíců) a starších 55 let (z 11 měsíců na 12 měsíců). Prezident APA zaslal ministru financí a mpř.vlády dopis k jejímu obsahu, čekáme na odpověď.
Jak bylo avizováno v říjnu 2015, sešlo z některých původních návrhů na silné omezení agenturního zaměstnávání (kvóty dočasně přidělených zaměstnanců u uživatele, vypuštění výjimky pro agentury práce co do uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou), ostatní omezení ale v návrhu zůstala (kauce, snaha zabránit tomu, aby tentýž zaměstnanec vykonával u zaměstnavatele práci jako kmenový zaměstnanec a současně jako zaměstnanec dočasně přidělený nebo aby byl zaměstnanec ve stejném kalendářním měsíci dočasně přidělen k témuž uživateli více agenturami práce). Upozornit je třeba též na snahu MPSV o zavedení elektronické evidence tzv. náhradního plnění pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí novely je rovněž návrh na změnu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jde především o zavedení nové skutkové podstaty přestupku a správního deliktu na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců (ve vazbě na porušení povinností zaměstnavatele dle ustanovení § 316 odst. 2 až 4 ZP). Dne 6.6.2016 byla novela předána Legislativní radě vlády.

Komora agentur práce s povinným členstvím – nemáme nové informace z MPSV ani z APPS, že by došlo v dané oblasti k nějakému jednání nebo změnám. Ale na Konferenci o agenturním zaměstnávání v Poslanecké sněmově za vznik komory APPS ve vystoupení opět lobovala ve stylu APPS jsou jediní správní a měli by ji vést a rozhodovat, kdo na trh práce smí a kdo ne.

Rizika v našem podnikání a jejich řešení obsáhle představil bývalý majitel a jednatel agentury práce. Po jeho těžkém úraze a dlouhé hospitalizaci se zaměstnanci agentury práce dopustili některých fatálních omylů, které vedly k oslabení finančních toků vrcholících prodejem firmy. Díky tomu vzniklé dluhy na DPH přivodily obratem exekuci na účet ze strany FÚ, což dle novel zákonů nyní jde a je pro dlužníka zničující. Agentura práce sice kontrovala výzvou bance k uvolnění peněz z obstaveného účtu na výplaty mezd, což dle zákona také lze, ale na další provoz nebyla banka ochotna dlužníkovi státu půjčit. Jiní možnosti půjček byly jen lichvářské. Problém s cash flow paradoxně přinesly zvýšené příjmy z podnikání a tím i daně z nich, versus dlouhodobé splatnosti, čili nedostatek hotovosti. 10 let budování firmy bylo během jednoho roku úplně pryč, stačilo být 5 měsíců mimo firmu. Po 2 měsících přišla exekuce na účet od FÚ a penále z dlužných daní byly také horentní. Poučení - špatně nastavená kontrola a procesy ve firmě, díky nimž nebyly podchyceny rozpory mezi pohledávkami a závazky v delším časovém horizontu.

Další Shromáždění členů APA bude 18.10.2016 11-15 hodin Praha, Ovocný trh 11, salonek Don Giovanni. Po ukončení oficiální část zasedání následovala volná diskuse přítomných členů APA, kulturní a sportovní program výjezdního zasedání dle plánu až do sobotního poledne.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •


16.05.2016

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost Proffa, s.r.o. z Chomutova. Společnost PROFFA, s. r. o. vznikla v roce 2008 s cílem poskytování komplexních služeb pro zákazníka (údržba komunikací, zeleně, zimní údržba, bezpečnostní agentura, úklidy apod.). V roce 2015 jsme zaznamenali u našich klientů poptávku po rozšíření našich služeb o poskytování dočasného přidělení zaměstnanců a tak v roce 2016 naše společnost rozšířila svoje služby o personální agenturu. Naším cílem je poskytovat našim klientům služby jak v dočasném přidělování zaměstnanců, zprostředkování kvalitních uchazečů, tak i poradenství v pracovněpersonální oblasti.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.04.2016

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal jednomyslně nového Člena APA. Stala se jím společnost rich service, s.r.o. z Plzně. Pracovní agentura se zabývá dočasným přidělováním agenturních zaměstnanců na Plzeňsku a do zahraničí v rámci EU.

APA vítá ve svých řadách i nově vzniklé agentury práce, kterým je do začátků profesionální oporou a umožňuje vyhnout se některým typickým začátečnickým chybám. Zároveň tím zajišťuje profesionalizaci jejich působení na trhu práce a dodržování vysokého standardu poskytovaných služeb v souladu s Etickým kodexem APA a se Stanovami APA.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


08.04.2016 - aktualizace 21.02.2017

Prodej členské agentury práce - Agentura práce již má nového majitele

Člen APA od roku 2012, agentura práce Adefera s.r.o., zvažuje prodej firmy ze zdravotních důvodů majitele Ing. Jiřího Balcara, jednatele a odpovědného zástupce. Tím může zůstat a dle jednání funkci odpovědného zástupce promítnout do ceny nebo fakturovat později, třeba i měsíčně. To je předmětem jednání s konkrétním zájemcem. Vzhledem k změnám Zákona o zaměstnanosti, navrhovaným MPSV má cenu to, že od roku 2017 už by mohla Adefera dostat povolení pro dočasné přidělování na dobu neurčitou. Ing. Balcar je připraven poskytnout i další know-how, má už dost zkušeností.

Ke stavu firmy:

- IČ 29114951
- členské číslo člena APA: 0031
- adresa Bzenecká 1035/10, 323 00, Plzeň
- mobil +420 728 577 877
- email info@adefera.com
- web www.adefera.com
- zprostředkovává zaměstnání v Německu. Současné povolení je v ČR platné do 26.8.2017 a v SRN do února 2017 (lze je samozřejmě každoročně obnovovat).
- momentálně nemá žádné zaměstnance, pouze v čele jednatele a 100% majitele
- nemá žádné závazky, a to ani vůči státním orgánům ČR a SRN. Bezdlužnost musela dokládat při žádosti o prodloužení, jsou tedy k dispozici potvrzení z října 2015, není však problém tato potvrzení aktualizovat.
- při žádosti o prodloužení v SRN (podává se opakovaně každoročně cca do poloviny listopadu) je možno požádat o povolení na dobu neurčitou. Mohla požádat již nyní (stojí 2 tis. EUR), ale vzhledem ke zdravotnímu stavu majitele nežádala
- je zaplacené povinné pojištění v ČR vč. vratné kauce ve výši 15 tis. Kč u pojišťovny Slavia
- účetní závěrku vč. daňového přiznání nechala zpracovat k 31.03.2016, bude vykázána ztráta za rok 2015/2016 (cca 200 tis. Kč)
- majetek má jen drobný (vybavení kanceláře)
- fakturace probíhá v režimu Reverse-Charge. V loňském roce proběhla kontrola ze strany FÚ, zaměřená právě na oblast DPH, vše bylo v pořádku.
- provozní kapitál je minimální, firma jakoby stojí na startovní čáře.

Kontakt prvotně na email info@adefera.com, dále telefonicky Ing. Jiří Balcar +420 728 577 877 nebo osobně. Zájemcům samozřejmě poskytne o firmě veškeré potřebné informace.


•   Diskuze   •

30.03.2016

Shromáždění členů APA na zasedání 09.02.2016 v Praze řešilo nový SW nástroj pro agentury práce, možnosti rozšíření bezhotovostních výplat agenturních zaměstnanců a obsáhle se věnovalo legislativním posunům a návrhům.

V úterý 09.02.2016 se v Praze na tradičním místě na Ovocném trhu 11, v budově Office house konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. Prezident APA konstatoval přítomnost 18 z 20 členů APA s uhrazenými členskými příspěvky 2016. Shromáždění APA bylo usnášení schopné. V současné době posuzuje Výbor APA 2 přihlášky do APA. Dalších - zhruba 5 agentur práce - se měsíčně ptá na podrobnosti o členství, obvykle v rámci konzultace nějakého problému. Slibu zaslat přihlášku a požadované podklady však žádná nedostála.

Na zasedání proběhla čilá diskuse k vyvíjenému SW nástroji pro agentury práce Trexima s.r.o., který by pomáhal vytěžovat lidi z databází agentur práce díky vyhledávání a párování aktuálních pracovních příležitostí z webu. Nástroj by využíval databázi agregovaných inzerátů volných pracovních míst ze všech serverů v ČR v kombinaci s Intelligent Markets a umělou inteligencí Watson od IBM podobně jako na webu Chcipraci.cz. Členové APA se shodli na možnosti využití jak pro své klienty zbývající po přímých výběrových řízeních při zprostředkování, tak pro nestudenty z řad dočasně přidělovaných osob. Systém by je mohl vytížit a tím jim přinést práci a agentuře výdělek. APA se bude podílet zkušenostmi svých členů na vývoji a testování produktu a poskytne ke zkušebnímu provozu svá data.

Členům APA se představil finanční partner zasedání firma Prepaid Solutions a.s.. Statutární ředitel David Tacl ukázal produkt dobíjecí platební karty, jejichž účelem je zjednodušení výplat pracovníků / brigádníků. Systém běžně funguje ve světě, např. ve Velké Británii jako systém výplat krátkodobých pracovníků – pracují buď jen krátce nebo nemají účet. Karetní účet pracovníka je ekvivalentem bankovního účtu. O připsané platbě na kartu přijde majiteli informace na jeho mobil/email. Dodatkové věci lze na kartě řešit také, třeba lze na kartu dohrát docházkový systém na čip. Agentura práce je jen distributorem, ne provozovatelem karty. Prepaid Solutions a.s. po proběhlé diskusi vítají nápad členů APA, zavést ke kartě např. čtečku čárových kódů nebo QR kódů na ni vytištěných s možností rychlého nabití karty a jednoduchého vyhledávání klienta v databázi po jejím předložení. Členové APA by zavedení karet do svého podnikání přivítali, uvažuje o nich pro své klienty minimálně 5 z přítomných, ostatní budou informovat své společníky.

Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky a telefonicky, fyzicky se nescházel.
Prezident APA v mezidobí od října 2015 několikrát vystoupil v médiích, včetně celostátního vysílání, psal i články a komentoval dění, záznamy jsou na webu APA. Vzhledem k naléhavosti se převážně věnoval odvracení přijetí novely Zákona o zaměstnanosti k 1.7.2016, což se povedlo, ještě nebyla ani předložena vládě.
Výbor APA oslovil ministryni práce se zájmem o členství v nové skupině RHSD na MPSV pro řešení nelegálního zaměstnávání a pseudoagentury – ani po půl roce jsme se nedočkali odpovědi. Mgr. Seidl z MPSV na konferenci odborů k agenturnímu zaměstnávání sdělil, že konečně ví, odkud vítr vane a co má asi APA odpovědět. Vyšlo najevo, že vše si za zády MPSV domluvily na schůzce s ministryní práce velké nadnárodní agentury práce z APPS a odboráři. Avšak podle jeho informací se zatím nic nekonalo.
Výbor APA oslovil ministryni práce se zájmem o členství v nové skupiny na MPSV pro komplexní novelu zejména Zákoníku práce – ani po půl roce jsme se nedočkali odpovědi. Podle sdělení na Kolegiu expertů AKV 23.10.2015 a 2.2.2016 je skupina tvořena pouze zaměstnanci MPSV. K diskusi o jednotlivých změnách byli přizváni jen sociální partneři, tedy tripartita. Předběžně bylo připraveno asi 25 novelizačních bodů. K 2/2016 finišuje vnitřní připomínkové řízení k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP). V průběhu měsíce března 2016 by měl být paragrafovaný návrh novely zaslán do vnějšího připomínkového řízení k posouzení. Předpokládaná účinnost případné novely zákoníku práce je reálná k datu 1.1.2017. APA bude připomínkování sledovat a uplatní své názory.
Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy.

Kontrola nelegální práce a švarcsytém - Výbor APA posílá dál podněty na SÚIP, FÚ policii atp.. Snaží se je podávat doslova „na stříbrném tácu“, aby orgány mohly konat jasně a se znalostí věci. Přichází odpovědi, ale ve velkém časovém prodlení a obvykle nám dávají za pravdu. Dotyčné agentury práce však o povolení nepřicházejí, právní bitvy trvají 5 i více let. Dokonce si mezitím požádají o nová povolení a díky neukončené kauze je bez potíží dostávají a podnikají nadále.

Projekt APA „Transparentní agentura práce“ - Znovu se projekt rozjel od září 2015. Jen v rámci písmene A bylo nalezeno 21 hříšníků, z toho 7 starých. Je neskutečné, že na půdě Pracovní skupiny pro agenturní zaměstnávání RHSD na MPSV jsme toto probírali s MPSV i MV ČR, přesto bylo vydáno povolení několika agenturám práce, které základní povinnosti ukládání listin do OR neplní 5, 10 i 15 let v kuse. Jsme aktuálně u písmene P. Odešlo udání na 161 agentur práce ze zhruba 1.500 registrovaných povolení. Projekt by měl skončit nejpozději v březnu 2016.
V běžící mediální kampani MPSV k novele Zákona o zaměstnanosti (ZoZ), byla tato práce APA zneužita proti nám. MPSV v Důvodové zprávě k novele ZoZ 333 odebraných povolení z důvodu opakovaného nezasílání ročních informací, na které jsme také tlačili, manipulativně zneužilo a bez vysvětlení uvedlo vysoký počet prohřešků jako další důvod, kvůli nimž je potřeba přísnější novela ZoZ. APA vystupovala s prezentací projektu na konferencích a workshopech odborů, které se ho chytily a prosazují plěnní dalších povinností do legislativy jako novou podmínku pro udělení povolení. GŘ ÚP i MV ČR se toho totiž dle vyjádření představitelů bojí, že by nevydání povolení nebo jeho pozdržení z těchto důvodů u soudu prohrály a platily hříšníkům ještě škody. V diskusi členů APA bylo poukázáno na to, že MPSV, SÚIP, FÚ, KS ani MV ČR účinně proti hříšníkům nezasahují, trh agentur práce nečistí a bude na dalších zasedání otázkou, zda v projektu pokračovat i v dalších letech, zda je efektivní.

Zákon o specifických zdravotních službách – na Ministerstvu zdravotnictví se na podzim 2015 připravovala důležitá novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Novela má řešit některé praktické problémy, které aplikace tohoto právního předpisu přináší. Návrh počítá např.s tím, že vstupní lékařskou prohlídku bude moci absolvovat osoba ucházející se o zaměstnání až před vznikem (a nikoli uzavřením) pracovního poměru nebo že posuzovaná osoba, stejně jako zaměstnavatel, se budou moci vzdát práva na podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku s posudkovým závěrem, že osoba je k dané práci zdravotně způsobilá (a ten tak nabude účinků již den následující po takovém vzdání se práva). Měla by tak být flexibilnější přímo svým zněním, nejen pomocným výkladem přes NOZ. V nejbližších dnech února 2016 by měl být návrh poslán do vlády.

Doposud nefunkční sdílené zprostředkování zaměstnání - od října 2015 beze změny, slíbený pilotní projekt z února 2015 MPSV nerozjelo.

Trvající zákaz dočasně přidělovat cizince ze zemí mimo EU agenturám práce - od října 2015 beze změny. I přes jasný nedostatek pracovníků a profesí trvají (zejména) odbory na tom, že stále máme přes 400 tis. nezaměstnaných a nemůžeme si dovážet lidi ze zemí mimo EU. V souvislosti se zákazem se objevil nový fenomén, který je firmám nabízen jako obejití zákazu. Narazili na něj členové APA u svých zákazníků z řad firem. Agentura práce funguje jako "zprostředkovatel" zaměstnanců ze zemí mimo EU. Firma (uživatel) poptá kvalifikované zaměstnance. Pro nekvalifikované pozice to nelze, na ně totiž nedostanou zaměstnaneckou kartu. Reálně ale potom tito „kvalifikovaní“ skončí stejně u pásu jako nekvalifikovaní operátoři výroby. Jde jen o formální záležitost, aby byla šance dostat zaměstnaneckou kartu. Agentura práce pak vyhledá zaměstnance ze zemí mimo EU a na základě zplnomocnění jim vyřídí všechny potřebné formality, aby dostali zaměstnaneckou kartu. Cizinec je potom přímo zaměstnán u uživatele (má s ním pracovní smlouvu) a agentura si fakturuje jednorázově za poradenství nebo menší částky po dobu trvání pracovněprávního vztahu. ÚP sice v dané firmě může následně zkontrolovat výplatní pásky vůči minimální zaručené mzdě, kdy specialista musí dostat o dost výše, než nekvalifikovaný pracovník, a pokutovat případné nedodržení, ale i to se dá obejít dobrovolným odevzdáváním části mzdy zpět firmě (jen mzdy, ne odvodů a daní). Zaměstnanci mají ve smlouvě samozřejmě uvedenu kvalifikovanou pozici za vyšší mzdu. Trik je v tom, že mají nižšíi úvazek. I když ve skutečnosti pracují u pásu a mají hodně hodin za malou mzdu, tak při výpočtu mzdy se to převede na pozici dle smlouvy s nižším počtem hodin. Zatím to personalistům nabízela společnost, co nabízí Ukrajince. Papírově jsou to lidé s VŠ vzděláním, ale to se dá na Ukrajině v době faktické občanské války lehce zfalšovat. Model jim údajně poradila renomovaná právní kancelář.

Zrušený zákaz dočasně přidělovat zdravotně postižené versus povinnost je zaměstnávat ve 4% podílu - navrácení možnosti dočasně přidělovat osoby se zdravotním postižením (OZP) se pozitivně promítlo zájmem těchto osob o agenturní zamětsnávání. Výbor APA sleduje, a je členům APA nápomocen právně i finančně, v jejich sporu s ÚP ohledně neplacení sankčních odvodů za neplnění povinného podílu v době zákazu zaměstnávání OZP agenturami práce. V roce 2016 to je s Oznámením o plnění podílu ZPS jednoduché, protože novela Zákona o zaměstnanosti od 1.1.2015 povolila zaměstnávat a dočasně přidělovat ZPS (vypadli z přidělení zakazujícího §66 Zákona o zaměstnanosti). Současně je ale agenturám práce vyňali z povinného 4% podílu, kde zůstali jen kmenoví zaměstnanci (§81 odst.1 ZoZ): “Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli." Pokud má agentura práce do 25 kmenových zaměstnanců, nemusí letos ani podávat přehled ohledně ZPS na ÚP. Ovšem také si dočasně přidělované nesmí započítávat jako splnění povinnosti vůči kmenovým.

Účast APA na projektech Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, autorizované osoby – nikdo z členů APA se zatím nestal autorizovanou osobou nebo školitelem, který by připravoval a zkoušel Kariérní poradce. Projekt NSP a NSK čeká na schválení dalšího programového období od podzimu 2016, tedy na to, z jakých prostředků bude dále financován. O věci by se mělo rozhodnout již v únoru 2016.

Nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích, návazná legislativa v Zákoníku práce, Zákonu o zaměstnanosti, Zákonu o daních z příjmů a dopady na APA a její členy – od června 2015 beze změny. Připravovaná novele NOZ, která měla platit od 1.1.2016 (dnes se tvrdí že 1.7.2016), měla zjednodušit některé postupy a odstranit některé povinnosti. Přijata ještě nebyla.

Změny zákona o dani z příjmu - došlo k navýšení slev na dani z příjmu FO za děti. Je s tím pro mzdové účetní spojena komplikace při počítání pořadí dětí. Chystá se zřejmě od 1.1.2017 zrušení superhrubé mzdy a další navýšení slev, ale jasno bude až na podzim 2016.

Rapidní navýšení minimální mzdy a úrovně všech zaručených mezd od 1.1.2016 - Odbory hned zkraje roku 2016 vytáhly do boje, tušíce druhou část vládního období a vzrůstající neochotu přijímat zákony, jimiž může vláda naštvat lidi nebo některé části voličů. Navrhly zvýšení MM k 1.1.2017 o 1.500,- Kč. HK ČR, SP ČR i AMSP se k tomu postavily naprosto odmítavě. Je otázkou, co nakonec populisticky projde. Můžeme však počítat s tím, že vláda kývne na 700,- Kč, stejně jako v minulých letech. V souvislosti s růstem MM u ZPS se objevily kontroly ÚP a SÚIP, posuzující mzdu ZPS vůči zdravému na stejném pracovním místě a rozdíl považující za platovou diskriminaci. Není to ale diskriminace, je to přesně podle nařízení vlády o min. mzdě. Pokud dotyční dva pracovníci nemají stejný výkon a produktivitu, pak neodvádí stejnou práci a nemohou mít stejnou výši mzdy.

Návrh novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti k agenturnímu zaměstnávání – APA se obsáhle snaží změny zavrhnout jako škodlivé pouze legálním, zejména malým a středním agenturám práce. Výbor APA čekal na kroky vlády. Chtěli jsme diskutovat o reálné hrozbě. Ovšem vláda vrátila v říjnu 2015 návrh ministryni práce k přepracování. Ministryně ho pro změnu sama stáhla návrh v prosinci 2015 z dalšího zasedání, kam přepracovaný původně předložila. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů prošla v lednu 2016 opakovaným zkráceným připomínkovým řízením pouze u MF ČR, protože obsahovala nároky na státní rozpočet. Důvodem pro opakování připomínkového řízení bylo doplnění návrhu o prodloužení podpůrčí doby u uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 až do 55 let (z 8 měsíců na 9 měsíců) a starších 55 let (z 11 měsíců na 12 měsíců). Prezident APA zaslal ministru financí a mpř.vlády dopis k jejímu obsahu. V návrhu sešlo z některých původních na silné omezení agenturního zaměstnávání (kvóty dočasně přidělených zaměstnanců u uživatele, vypuštění výjimky pro agentury práce co do uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou), ostatní omezení ale v návrhu zůstala (kauce, snaha zabránit tomu, aby tentýž zaměstnanec vykonával u zaměstnavatele práci jako kmenový zaměstnanec a současně jako zaměstnanec dočasně přidělený nebo aby byl zaměstnanec ve stejném kalendářním měsíci dočasně přidělen k témuž uživateli více agenturami práce). Upozornit je třeba též na snahu MPSV o zavedení elektronické evidence tzv. náhradního plnění pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí novely je rovněž návrh na změnu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jde především o zavedení nové skutkové podstaty přestupku a správního deliktu na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců (ve vazbě na porušení povinností zaměstnavatele dle ustanovení § 316 odst. 2 až 4 ZP).

Další termín konání Shromáždění Členů APA je letním výjezdní zasedání 17.-18.06.2016 v Mostě, jezero Matylda.

   Ing.Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA


•   Diskuze   •

29.02.2016

Prezident APA se v rozhlase zúčastnil diskuse Průmysl 4.0 a zaměstnanost s ekonomem Úřadu vlády

Český rozhlas Plus, Radiofórum, hostil ekonoma z Úřadu vlády Aleše Chmelaře a prezidenta Asociace pracovních agentur Radovana Burkoviče na téma Průmysl 4.0 a zaměstnanost. Zazněly i odpovědi na otázky: Co myslíte, nahradí nejpozději do dvaceti let velkou část úředníků roboti, jak předpokládají odborníci? Bojíte se, že kvůli automatizaci a digitalizaci přijdete o práci?. Záznam reportáže v části Média o nás.


•   Diskuze   •

08.01.2016