Aktuality

Aktuality rok 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 a starší.

21.12.2020

Lepší orientace - vývěsní cedule

Protože chodba J, v níž máme přechodně po dobu rekonstrukce budovy A kancelář, je dlouhá 100 metrů, vyvěsili jsme pro Vás nade dveřmi - jako za starých dobrých časů před krám v řadě domů - orientační vývěsní ceduli. Ať tedy půjdete k nám od vrátnice A-B nebo od vrátnice C, na spojovací chodbě J107 nás objevíte ihned.

vyvěsní cedule
15.12.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost SAPE Automotive s.r.o. z Mladé Boleslavi.
SAPE Automotive s.r.o. je personální agentura, působící na trhu již od roku 2004 a nabízející práci v okolí Mladoboleslavska, hlavně v automobilovém průmyslu. Je součástí skupiny firem pod SAPE BOHEMIA S.R.O., jejímž motem je "Logistics for You". SAPE Bohemia je soukromá česká firma se sídlem v Mladé Boleslavi působící v oboru logistiky. Firma byla založena v roce 2000. Jedná se o dlouhodobého obchodního partnera Škoda AUTO. V současné době zaměstnává téměř 200 kmenových zaměstnanců, kterým poskytuje dlouhodobé a stabilní zaměstnání s možností osobního růstu. Zároveň momentálně provozuje 2 logistické sklady v okolí Mladé Boleslavi.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.12.2020

12.11.2020 - aktualizováno 16.11.2020 a 30.11.2020

Úroveň minimální mzdy je přiměřená, další její nárůst od roku 2021, i s ohledem na situaci firem, Asociace pracovních agentur vládě nedoporučuje, stejně jako Hospodářská komora ČR

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že minimální mzda, nesvázaná s produktivitou práce a rostoucí bez ohledu na hospodářské cykly, dokonce bez ohledu na hospodářskou krizi, způsobenou restriktivními opatřeními vlády díky koronavirové hysterii, je úplný nesmysl v podání populistických ekonomických diletantů. Přesto vláda, zastoupena ministryní z ČSSD na MPSV, opět navrhuje 4 varianty na rok 2021, všechny počítající se zvýšením minimální mzdy. Jako z jiné planety.

Ministerstvo práce navrhuje, aby zaměstnavatelé s účinností od 1. ledna 2021 vypláceli zaměstnancům o 400,- Kč, 900,- Kč, 1.400,- Kč nebo dokonce 1.800,- Kč měsíčně hrubého více, než v současnosti. K tomu by zaměstnavatelé měli vyplácet i vyšší zaručené mzdy (návrh zde). APA proto podporuje stanovisko Hospodářské komory, jíž je členem, že vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením vlády proti šíření nemoci covid-19 považuje všechny varianty na zvýšení minimální mzdy za nepřiměřené ekonomické realitě podnikatelského sektoru.

Aktualizováno 16.11.2020 - Vláda ČR na svém pondělním zasedání opět nevyslyšela hlas rozumu z podnikatelské sféry a populisticky v době krize a škod, způsobené jejími zákazy, opět zvedla minimální mzdu o "kopromisních 600,- Kč na 15.200,- Kč". Jak uvedlo MPSV v tiskové zprávě na svém webu.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


11.11.2020

Asociace pracovních agentur podporuje názory Hospodářské komory ČR, jíž je členem, na vládní daňový balíček a analýzu pozměňovacích návrhů k němu

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě a konzistentně zastává názor, že zdanění mezd zaměstnanců, lhostejno zda daní z příjmu či pojistným, které je fakticky také zdravotní a sociální daní, by mělo být minimální. Nejen to, v rámci zrušení institutu superhrubé mzdy, je obsahem komplexního daňového balíčku vlády ČR na rok 2021 a následující. K němu se vyrojilo několik desítek pozměňovacích návrhů. Tým legislativců a ekonomů Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem provedl analýzu obého a výrazně se k němu vymezil.

APA proto podporuje stanovisko Hospodářské komory a doporučuje poslancům, aby kultivovali daňové prostředí v ČR s ohledem na podnikatelský sektor a mzdy zaměstnanců a umožnili jim větší výdělky v nelehkém období, zaviněném restriktivními opatřeními vlády v rámci koronavirové hysterie.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.11.2020

Podnikatelské organizace upozornily poslance, že návrh insolvenčního zákona zvláštně doputoval do sněmovny, aniž by se mohl k němu kdokoli věcně vyjádřit

Asociace pracovních agentur (APA) dlouhodobě upozorňuje vlády ČR, že situace s insolvencemi a exekucemi je v ČR neúnosná. Naprosto tragický je pak fakt, že ze zákona a pod sankcí 50.000,- Kč za každé jednotlivé pohybení či nesoučinnost, musí agentury práce poskytovat zdarma exekutorům nejen veškeré informace o svých zaměstnancích v exekuci, ale ještě samy strhávat z jejich mezd dlužné částky, přesně je spočítat dle závazných srážek ze mzdy a nakonec odvést na účet exekutora. To měla změnit novela insolvenčního zákona a částečně tuto činnost zdarma pro cizí soukromý subjekt honorovat. Návrh však doputoval do sněmovny bez připomínkového řízení.

APA proto podporuje společný dopis, který sepsaly Hospodářská komora, jíž je APA členem, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Poslance v něm vyzvaly, aby nepřipustili projednání novely ve zrychleném režimu legislativní nouze. V opačném případě by totiž legitimizovali, aby vláda předkládala Parlamentu ČR nedostatečně analyzované návrhy zákonů. Výsledek jejich šlendriánské práce pak dlouhdobě odskáčeme všichni.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.11.2020

Není agentura jako agentura, aneb co vyplynulo z kontrol zastřeného agenturního zaměstnávání za rok 2019

Když se řekne pracovní agentura (nebo méně často agentura práce), je to často vnímáno jako synonymum pro podvodné jednání a nelegální zaměstnávání. Po pravdě se není čemu divit, rozlišit legální agenturu práce od firmy, která se sice jako pracovní agentura prezentuje, ale ve skutečnosti jí není, je náročné i pro odborníky, natož pro zájemce o práci.

Pokud chce firma zprostředkovat práci tak, že vyhledá pracovníky a přidělí je (zapůjčí) jiné společnosti (uživateli), musí být agenturou práce. Aby se firma stala agenturou práce, musí splnit několik náročných podmínek, především musí mít:
- Povolení od Generálního ředitelstvím Úřadu práce ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 14, odst. 1, písmeno b).
- Zaplacenou kauci ve výši 500 000 Kč.
- Sjednané pojištění proti úpadku (podobně jako cestovní kanceláře).

Agentura práce se musí řídit určitými pravidly, například že její dočasně přidělení zaměstnanci mohou práci vykonávat jen formou pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), ze kterých se odvádí zdravotní a sociální pojistné. V žádném případě nesmí práci vykonávat na dohodu o provedení práce (DPP) bez odvodů pojistného. Dále musí agentura zajistit ve spolupráci s firmou, ve které její zaměstnanci pracují, aby mzdové podmínky zapůjčeného zaměstnance nebyly horší, než jsou u kmenových zaměstnanců této firmy. Podmínek je mnohem více, ale toto jsou ty nejpodstatnější.

Již více než 15 let dochází k situacím, kdy se určité firmy prezentují jako pracovní agentury, ale nemají platné povolení, neuhradily kauci ani nesjednaly pojištění proti úpadku. Tyto společnosti by neměly být nazývány agenturami, jak se v médiích často uvádí, ale pseudoagenturami. Bohužel pro zájemce o práci a širší veřejnost je šance poznat rozdíl mezi pracovní agenturou a pseudoagenturou na první pohled nemožné. Nejjednodušší způsob, jak si ověřit, že jde o legální agenturu práce, je registr agentur práce s platným povolením na stránkách MPSV. Zde si po zadání IČ můžete ověřit, zda bylo firmě vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pokud tedy společnost, pod kterou pracujete, v registru nenaleznete, znamená to, že není agenturou práce, i když to na svých webových stránkách píše.

Pseudoagentura vás nepřiděluje ve smyslu zákona o zaměstnanosti, ale řeší to obcházením zákona, nejčastěji poskytováním služeb či jinými obchodními smlouvami (smlouva o dílo), jde o zastřený právní úkon. Obdobně pokud máte s firmou uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP) a tato firma vás zprostředkuje (zapůjčí) do jiné společnosti, nejde o agenturu ale o pseudoagenturu, která se tím dopouští nelegálního zaměstnávání a vy jste se stali nevědomky součástí zastřeného zprostředkování zaměstnání. Není pak na místě označovat takovouto firmu pracovní agenturu, protože takováto společnost agenturou práce rozhodně není.

Za účelem odhalování pseudoagentur byl do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti přidán § 5 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Ten stanoví, co je zastřeně agenturní zaměstnávání a jak je postihováno (se sankcí 50 000 Kč až 1 000 000 Kč).

Aktuálně vyšla roční souhrnná zpráva Státního úřadu inspekce práce, která přináší výsledky kontrol za rok 2019. Pár důležitých informací týkajících se pseudoagentur:
- V praxi se inspektoři se zastřeným zprostředkováním zaměstnání setkávají nejčastěji u subjektů, které z různých důvodu povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání nemají, přesto se však jako agentura práce chovají.
- Zpravidla je legální dohoda o dočasném přidělení zaměstnance mezi agenturou práce a uživatelem nahrazena smlouvou o dílo, rámcovou smlouvou o poskytování služeb a subjekty vystupují jako obchodní partneři, nikoliv jako pracovní agentura a uživatel.
- Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2019 uloženo celkem 69 pokut v celkové výši 34 768 000 Kč. Jen pro porovnání - za porušení předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání bylo uloženo legálním agenturám práce 59 pokut v celkové výši 3 558 500 Kč. Z toho vyplývá, že při obdobném počtu kontrol jsou postihy pseudoagentur oproti legálním agenturám 10x vyšší.

Závěrem lze říci, že i když jsou legální pracovní agentury a pseudoagentury veřejně vnímány a prezentovány jako jeden segment, ve skutečnosti se jedná o zcela odlišné typy firem, je nutné legální a licencované agentury práce odlišit od zbytku trhu. Z kontrolní činnosti SUIP je patrno, že se již inspektorát práce zaměřil na pseudoagentury a společnosti, které odebírají jejich služby – pokuty udělené pseudoagenturám jsou 10x vyšší než agenturám práce. Stejně tak se nyní začíná inspektorát zaměřovat na společnosti, které si nechají zapůjčit zaměstnance nelegální formou – dosud jim za to nehrozil žádný postih, což by se v brzké době mělo novelou zákona změnit.

Rada na závěr: Pokud se rozhodnete pracovat přes pracovní agenturu, doporučujeme si v registru MPSV zkontrolovat, zda se skutečně jedná o legální a licencovanou agenturu práce nebo jen o společnost, která se tak prezentuje. Stejně tak je důležitý i typ pracovní smlouvy - pokud vám agentura dá podepsat dohodu o provedení práce (DPP), nebudete chráněni v režimu legálního agenturního zaměstnávání, ale budete nelegálně zaměstnáni a zapůjčeni pseudoagenturou.

Nezaměňujte tedy pracovní agenturu či agenturu práce za společnost, která se jen tak prezentuje na venek, ale ve skutečnosti funguje formou nelegálního výkonu práce formou zastřeného zprostředkování zaměstnání.

   Převzato se svolením z webu společnosti Agentura STUDENT s.r.o., zakládajícího člena APA


•   Diskuze   •


26.10.2020 (aktualizováno 4.11.2020)

ONLINE - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - POZOR, ZMĚNA! SEMINÁŘ SE KONÁ ONLINE VE STEJNÉM TERMÍNU ÚTERÝ 10.11.2020 9-14,30 HODIN.

V návaznosti na zpřísněná opatření vlády od 22.10.2020 do 20.11.2020 a zákaz volného pohybu osob, jsme se po poradě spolupořadatelů akce rozhodli seminář Agenturní zaměstnávání v úterý 10.11.2020 9-14,30 hodin konat v online formě jako webinář.

Dosavadní přihlášky a uhrazené účastnické poplatky zůstávají v platnosti. Dosavadní přihlášení, kteří chtěli uhradit účastnický poplatek na místě konání, tak musí učinit převodem nejpozději do 5.11.2020, jinak jejich přihláška zaniká. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH . Cena webináře zahrnuje kurzovné, podkladové materiály a jako náhradu za občerstvení jednorázovou slevu 10% na další semináře, pořádané AKV. Závazně se lze přihlásit a uhradit platbu na výše uvedené konto nejpozději do 08.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz.


Před datem konání webináře obdrží všichni přihlášení s uhrazeným účastnickým poplatkem do svého emailu podkladové materiály a přihlašovácí adresu pro online vstup na webinář v prostředí MS Teams. Na tu se 10.11.2020 mezi 8-9 hodinou v rámci prezence přihlásí a ověří si, že na svých zařízení vidí dobře obraz, slyší zvuk, funguje jim chat. Od 9 hodiny se webinář rozběhne, bude pamatováno na hygienické a občerstvovací přestávky.

S díky za pochopení situace za spolupořadatele Ing. Radovan Burkovič, 1.místopředseda AKV a prezident APA

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na
ONLINE webinář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup). Místo a čas konání ONLINE v úterý 10. listopadu 2020 od 9.00 do 14.30 hodiny.


Webinář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM WEBINÁŘEE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu.

Jako lektoři na webináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 30 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena webináře zahrnuje: kurzovné, podkladový materiál a jednorázovou slevu 10% na některý další seminář, pořádaný AKV.b
• Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 08.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz
. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

•   Diskuze   •


21.10.2020

Agentury práce fungují nadále i v rámci vládních omezení a Nouzového stavu. Členové APA dostávají pravidelný informační servis a podporu.

Po jarním Nouzovém stavu se v říjnu 2020 opět vrátila vládní omezení v důsledku koronavirové hysterie. I Nouzový stav. Od 22.10.2020 je zostřen zákazem volného pohybu osob a uzavřením maloobchodních provozoven a služeb. Mezi výjimky ze zákazu patří mj. provoz agentur práce, protože nejsou zřízeny dle živnostenského zákona, ale dle Zákona o zaměstnanosti. Podobně jako provoz advokacií, ordinací lékářů a dalších služeb, zřízených jinými zákony. Agentury práce tak fungují nadále. Současně mezi výjimky patří i chození do práce a práce samotná, takže agenturní zaměstnanci mohou dále pracovat. Jen musí všichni dodržovat zvýšená hygienická opatření na svých pracovištích.

V době krize se nejvíce ukáže síla vzájemného spojení. Členské agentury práce APA se průběžně obrací na členy Výboru Asociace pracovních agentur se svými dotazy a kvitují s povděkem souhrny zpráv se zažlucením toho pro agentury práce podstatného. Což je činnost, kterou Výbor APA považuje za minimální a samozřejmou věc, jak může APA svým členům dnes online pomáhat. Pomáhají si i navzájem sdílením průběžně nabývaných zkušeností.

Podobně se, prostřednictvím poradenské části zdarma na webu APA pro zaměstnance, obracejí na APA agenturní zaměstnanci. Bez ohledu na to, kdo je zamětsnává a přiděluje k uživateli. A APA jim radí a pomáhá.

S politováním ovšem Výbor APA opakovaně konstatuje, že stát, reprezentovaný zejména MPSV a kontrolními orgány, ani v době krize, způsobené vládními nařízeními v důsledku koronavirové hysterie, nijak nezměnil svůj negativní postoj vůči agenturnímu zaměstnávání. Spíše naopak, musíme hlídat veškerá vládní opatření a mnoho vládou zavedených tzv. "podpor" se na agentury práce a jejich zamětsnance (kupodivu) nevztahuje. Přímo a výslovně nebo zákeřně nepřímo. Podle oblíbeného rčení Ďábel je ukryt v maličkostech. Nejnově v návrhu zákona o kurzarbeitu, kde jsou přímo vyloučeni lidé s Dohodou o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvou na dobu určitou. To jsou přitom jediné dvě (zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce) povolené formy zaměstnávání pro agenturní zamětsnance. Proč jsou agenturní zaměstnanci pro vládu méněcenné a podporu si nezaslouží? Proč je nutné je takto neférově trestat?

V červnu 2020 se vzhledem k uvolnění restrikcí konalo Shromáždění členů APA. Jeho hlavním obsahem bylo sdílení zkušeností, jak si každý z členů APA prožil Nouzový režim. Vzájemně jsme se obohatili o příklady dobré praxe i slepých uliček. V tom je obrovská síla APA. Další Shromáždění členů APA se bude konat na konci listopadu 2020. A pokud nám vláda znemožní sejít se osobně, uděláme ho v online prostředí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.10.2020

Zveme Vás na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), Praha, 10.11.2020 9-14,30 h.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na seminář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) v úterý 10. listopadu 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská).

Seminář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM SEMINÁŘE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu.

Jako lektoři na semináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce s 30 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, u členů AKV pouze 1.300,- Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.
Závazně se lze přihlásit nejpozději do 30.10.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

•   Diskuze   •


29.09.2020

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s kurzarbeitem, jako budoucím nástrojem pro překlenutí nezaměstnanosti, jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních, kteří na vládním návrhu bez zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů urychleně pracovali, si to zjevně nemyslí. A házejí v něm nejen 300.000 agenturních zaměstnanců přes palubu.

APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálně-poradenských společností. Naši členové pokrývají až 30% tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem až 100 000 dočasně přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi z největších zaměstnavatelů na trhu práce.

APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 41 agentur práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000 zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.

V souvislosti s vládním návrhem Kurzarbeitu z 25.9.2020 si dovolujeme upozornit, že v této podobě bohužel neochrání velkou část zaměstnanců a neumožní jim částečnou zaměstnanost, právě naopak přispěje k jejich okamžitému propuštění.

Při přechodných hospodářských potížích tak zaměstnanec nebude nadále zaměstnán a přijde o příjem. Státu budou vznikat náklady související s nezaměstnaností a nebude udržena domácí spotřeba stimulující hospodářský růst.

Podpora se totiž týká podle vládních podmínek pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou. Pomíjí však velmi významnou část kmenových zaměstnanců firem, kteří jsou v posledních letech přijímáni pouze na Pracovní smlouvy na dobu určitou, které jim jsou v souladu se Zákoníkem práce následně maximálně 2x prodlouženy. Opět ale na dobu určitou. Odhadem se jedná o minimálně 20% všech zaměstnanců na trhu práce, kteří budou obratem propuštěni.

Podobná situace je u osob pracujících na Dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, kteří zajišťují příležitostné práce u firem, nebo jde o střídání více sob na 1 pracovním místě. Také mají Dohodu uzavřenu na dobu určitou, obvykle na pár měsíců nebo 1 rok. Ti by z působnosti Kurzarbeitu také vypadli, přestože to bývá jejich jediný příjem.

Doba určitá je vyžadována přímo Zákoníkem práce, §309 odst.6, jako maximálně 12 měsíců i v případě cca 300.000 agenturních zaměstnanců: „Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.“ I těm hrozí ihned propuštění.

Vládou schválený návrh zákona putuje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Má přímo 1. listopadu 2020 navázat na stávající program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020. Aby bylo dosaženo cíle zákonné úpravy Kurzarbeit, považujeme za nutné podmínku smlouvy na dobu neurčitou z návrhu vypustit.

V Praze, dne 29. 9. 2020 Podepsáni Členové výboru APA a Prezident APA a Prezídium APPS a výkonný manažer APPS

SPOLEČNÁ INICIATIVA APPS A APA K VLÁDNÍMU NÁVRHU KURZARBEITU.
SPOLEČNÁ INICIATIVA KE KURZARBEITU NA WEBU APPS.

•   Diskuze   •


25.09.2020

Asociace pracovních agentur vyjadřuje podporu stanovisku Hospodářské komory ČR - vládní návrh Kurzarbeitu musí doznat výrazných změn.

Asociace pracovních agentur (APA) s obavami sledovala urychlenou práci Ministerstva financí (MF) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na přípravě české verze Kurzarbeitu. Neboť práce kvaplná, málo platná. Nedůvěra byla posílena tím, že současně ani jedno z ministerstev nijak nestálo o návrhy a názory z praxe a od tripartity, tedy zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, kterých se má týkat především. APA je názoru, že vznikne - a ve zrychleném projednávání bude parlamentem schválen - paskvil oblíbené třetí české korupční a zneužitelné cesty podobně, jako tomu bylo třeba u solárního tunelu. Kde též byl původně vzorem německý model, ale výsledek známe. Proto vyjadřuje podporu stanovisku Hospodářské komory ČR - vládní návrh Kurzarbeitu musí doznat výrazných změn a APA sama na nich pracuje.

Tisková zpráva MPSV k vládnímu návrhu je totiž plná překážek i chyb a určitě nepřispěje k tomu, k čemu má a co vychvaluje. Hospodářská komora vítá, že vláda konečně na několikátý pokus schválila podobu kurzarbeitu, tedy pevně zákonně zakotveného systému mzdových náhrad pro zaměstnance a firmy v dobách krize. Končí tak nejistota podnikatelů, kteří se s blížícím koncem programů Antivirus obávali o budoucnost svých provozů. Komora má nicméně k vládou schválenému návrhu připomínky, které bude uplatňovat v dalším legislativním procesu.

Hospodářská komora návrhu mj. vytýká, že kurzarbeit bude možné využít i v případě, že firma třeba i s několika tisíci zaměstnanci nebude mít uplatnění pro jednoho zaměstnance. Kurzarbeit by neměl být primárně nástrojem adresovaným jednotlivým zaměstnancům, ale zaměstnancům firmy, která se ocitla v obtížné mimořádné situaci a není schopna čelit vnějším vlivům vlastními silami.

„Takový přístup státu degraduje způsobilost zaměstnavatelů samostatně se vypořádat například s problémy menšího rozsahu. Nastavení podmínek vstupu do kurzarbeitu jen na úrovni jednotlivého zaměstnance je proto nežádoucím signálem podnikatelskému sektoru, že se zaměstnavatelé mají i v relativně jednodušších situacích spoléhat vždy na stát. Je nesporné, že tento přístup může v některých případech vést ke zneužívání kurzarbeitu i tehdy, kdy jeho aktivace není nezbytná,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zákonodárci by měli při projednávání kurzarbeitu v parlamentu pečlivě zvážit také nastavenou finanční zátěž zaměstnavatelů. Náklady kurzarbeitu, které stát přenáší na podnikatele prostřednictvím zpojistnění fiktivní, nikoliv skutečně vyplácené mzdy, kdy zdravotní odvody mají být počítány z průměrné mzdy před vstupem do kurzarbeitu, mohou vést zaměstnavatele spíše k propouštění zaměstnanců než ke vstupu do režimu kurzarbeitu. I z hlediska státního rozpočtu je přitom vyplácení podpory v nezaměstnanosti nákladnější než vyplácení podpory v kurzarbeitu.

Hospodářská komora je proto připravena iniciovat změnu uvedených problémových míst při projednávání návrhu kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně a Senátu tak, aby se tento mimořádný nástroj stal skutečně účinnou pomocí pro zasažené podnikatele a zároveň nesváděl k jeho zneužívání.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


07.09.2020

Státní úřad inspekce práce se vyjádřil k povinnosti zaměstnanců nosit na pracovištích roušky

APA po celou dobu koronavirové hysterie podporuje své členy a odpovídá průběžně na dotazy agenturních zaměstnců bez rozdílu. Dovolujeme si proto díky častým dotazům uveřejnit ODPOVĚDI PRO MFDNES, položené Státnímu úředu inspekce práce ČR ohledně nošení roušek na pracovištích. Otázky byly - Může, prosím, někdo z Vašich odborníků, zcela jednoznačně odpovědět:
1) Zda rouška používaná na pracovišti v případě nařízení zaměstnavatelem patří mezi takzvané "obtěžující" osobní ochranní pracovní prostředky (OOPP)?
2) Pokud ano, zda v tom případě mají zaměstnanci v provozech, kde jsou tři bezpečností přestávky (například po pěti minutách za osmihodinovou směnu), nárok na jejich prodloužení?
3) Má vůbec zaměstnavatel právo nařídit zaměstnancům plošně nošení roušek v situaci, kdy to kvůli epidemiologické situaci v regionu nevyžadují mimořádným opatřením hygienici, ani vláda...?

Na danou problematiku lze nahlížet z více pohledů, odpověděl 03.09.2020 Mgr. Richard Kolibač, tiskový mluvčí SÚIP:

A/ Roušky jako osobní ochranný pracovní prostředek (dále jen OOPP)
Povinností každého zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, a to na základě ust. § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V případě, že zaměstnavatel na základě svého vyhodnocení rizik stanoví riziko možné nákazy infekčním onemocněním COVID-19, které nelze dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP dýchacích cest (např. roušky, ústenky, respirátory) dle ust. § 104 zákoníku práce. V praxi to znamená, že pokud je použití roušky či respirátoru stanoveno zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik a dle konkrétních podmínek práce, pak musí tyto prostředky poskytovat bezplatně, seznámit zaměstnance s jejich používáním, zajistit jejich udržování v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. Používání OOPP je pak zaměstnavatel oprávněn prosazovat.
Co se týče pojmu „obtěžující“ OOPP, tak tento termín současná legislativa nezná. Současně si dovolíme upozornit na skutečnost, že dle prováděcího právního předpisu, tj. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále jen „nařízení vlády“). V jeho ust. § 3 odst. 1 písm. a) se uvádí, že OOPP musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.
Shrneme-li tuto problematiku, tak v případě, kdy je nošení OOPP dýchacích cest stanoveno zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik, musí zaměstnavatel dodržovat povinnosti stanovené jak ust. § 104 zákoníku práce, tak i na výše uvedeného nařízení vlády.
Problematika zařazení bezpečnostních přestávek při práci na pracovišti spadá mezi podmínky ochrany zdraví při práci, resp. mezi hygienické požadavky na pracoviště a mohou s k ní tak vyjádřit orgány veřejného zdraví (MZ, KHS). Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády stanovuje např. zařazení bezpečnostních přestávek, jejich členění a dobu trvání, ale i další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Uvedené nařízení vlády spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví, potažmo místně příslušné krajské hygienické stanice – Odbor hygieny práce.

B/ Roušky jako osobní ochranný prostředek
Jiná situace však nastává, pokud se jedná o aktuální vyhlášení mimořádného opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Zde vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům/zaměstnancům na území České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Mimořádné opatření tedy přikazuje, aby občan/zaměstnanec ochranný prostředek užíval i v práci. V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako osobní ochranný prostředek, nikoliv tedy jako OOPP. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, OOPP.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.08.2020

Omezení provozu kanceláře APA v průběhu měsíce srpna 2020

Od 11.8.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, kde sídlí Asociace pracovních agentur. Předpoklad ukončení prací je září 2021.

Po celou dobu rekonstrukce bude kancelář APA přemístěna z budovy A 3.patro do náhradních prostor na spojovací chodbu budov A a C, místnost číslo J107. Otevřena pro veřejnost bude stejně, každé pracovní pondělí od 9 do 15 hodin. V ostatní dny po předchozí domluvě.

V souvislosti s přebíráním a přípravou staveniště firmou Hochtief, přeložkami telefonních linek, optické kabeláže internetu a přepojování elektrické sítě, bude docházet k výpadkům služeb v objektu i celém areálu s důsledkem omezení provozu kanceláře APA. A to v průběhu celého měsíce srpna 2020.

Výpadek dodávek elektřiny je hlášen minimálně na úterý 11.8., 7-14 hodin, středu 19.8. 6-11 hodin a čtvrtek 20.8.2020 6-11 hodin. V tu dobu nebudou dostupné služby kanceláře včetně internetového připojení, telefonického spojení, webu a emailu. Případné další dny bude vedení areálu Kolejí a menz VŠB-TUO upřesňovat vždy 3 dny předem.

V týdnu od středy 12.8. do středy 19.8.2020 budou kanceláře, technické zázemí a archiv APA stěhovány do náhradních prostor. Proto bude provoz, včetně návazných služeb, omezen na nezbytné minimum. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.08.2020

APA souhlasí s názorem AMPS, že Kompenzační bonus pro dohodáře je MNOHO POVYKU PRO NIC

V pátek 7.8.2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu lidem pracujícím na Dohodu o provedení práce (DPP) nebo na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou ovšem účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda). Mohla se tak vztahovat i na krátkodobé agenturní zaměstnance, nebo nepravidelně pracující, pro něž je tato forma zamětsnávání využívána. Agentury práce mohou dle Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti využívat pro dočasné přidělení jen DPČ a Pracovní smlouvy, nic jiného. Dohodáři, postižení opatřeními vlády kvůli koronaviru, budou moci žádat o kompenzační bonus ve výši 350,- Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Kamenem úrazu jsou podmínky naplnění nároku na bonus. Na tuto podporu dosáhne mizivý počet lidí. Náklady na vytvoření, zpracování novely, celý legislativní proces včetně průchodu poslaneckou sněmovnou jsou tak mnohonásobně vyšší než potenciální peníze, které se mají dostat mezi lidi.

Ministerstvo financí počítá, že nárok na podporu má cca 116 tisíc „dohodářů“. Jedná se patrně o všechny pojištěné dohodáře v ČR. Zdaleka ne všech se ale bude týkat tento kompenzační bonus – podle expertního odhadu to bude řádově maximálně pár tisíc, možná ani to ne. Je totiž zásadní rozdělit, kdo pracuje na POJIŠTĚNOU dohodu a kdo nikoliv. Tento kompenzační bonus se týká jen tzv. „POJIŠTĚNÝCH dohodářů“, jinými slovy jen DPČ nad 3 tisíce Kč, kterých je minorita. Bonus se nebude se týkat příliš DPP (dohod o provedení práce), protože těch je drtivá většina do 10 tisíc Kč měsíčně, a je tak z pojištění VYLOUČENA.

Navíc je nutno říci, že toto není nástroj, který lze nazvat KRIZOVÝM:
- vzniká v době, kdy minimálně ve službách jsou omezení již eliminována, ponechala uvedené lidi v nejistotě a bez prostředků v březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci i části sprna, tedy skoro půl roku,
- jednoduchý nástroj to také příliš není – je nutno splnit souběh několika zásadních podmínek , např. bezprostředně před krizí pracovat na pojištěnou dohodu, která musela být v krizi vypovězena a člověk nemá jiný zaměstnanecký poměr atp.,
- není administrativně úplně jednoduchý, je nutno dokládat řadu dokumentů = tedy patrně nebude fungovat rychle a efektivně a bude pro žadatele znamenat hodně běhání
- když vezmeme v úvahu náklady na proces uvedení novely v život, kolik státních úředníků strávilo desítky a desítky hodin plus průchod poslaneckou sněmovnou, aby ve finále toto opatření nebylo téměř k užitku, tak je to naprosté mrhání penězi daňových poplatníků, jak uvedla AMSP a APA s ní plně souhlasí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.07.2020

Na varování APA došlo, firmám chybí zahraniční zaměstnanci, ti čeští je kvůli kvalifikaci a počtu nenahradí

Už 13.03.2020 (viz článek zde v Akutalitách) upozornilo vedení APA vládu a ministerstva, že se rýsuje problém se zahraničními zaměstnanci po firmy, jejichž provoz je na nich závislý. Nejen kvůli pohybu osob přes hranici, ale zejména střídání turnusů. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) v únoru 2020 na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou. To nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu.

Na největší průšvih s cizinci ze 3.zemí a tříměsíčními a dvouletými vízy bohužel došlo naplno. A to před ním na náš popud varovala Hospodářská komora, Svaz půmyslu i Asociace malého a středního podnikání. MV ČR totiž pozastavilo příjem žádostí o ně i vydávání víz na skoro 3 měsíce. Mnoho zahraničních zaměstnanců, i přes vládou nabídnuté jednoduché prodloužení pracovního víza pouhým prodloužením Pracovní smlouvy (nakonec opakovaně až do 16.9.2020), rezignovalo a odjelo při první příležitosti do vlasti. Ať již na vlastní pěst nebo s využitím repatriačních vlaků a letadel svých vlád.

Opětovné spuštění programů ekonomické migrace koncem července v návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR však situaci neřeší a minimálně do konce září zde nové zahraniční zamětsnance neuvidíme. Byrokracie si totiž vybírá svou časovou dań. Od 1. srpna 2020 bude obnoven Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec rozšířen na většinu států světa, na které se tyto programy vztahovaly před březněm 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec, v rámci něhož bylo doposud možné žádat o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky z Ukrajiny, Srbska a Černé hory, Mongolska a Moldavska, bude od 1. srpna 2020 znovu spuštěn i pro pracovníky z Běloruska a Filipín. Od 1. srpna 2020 budou postupně vyřizovány žádosti, které již byly podány a žádosti, na jejichž základě již došlo k zařazení žadatele do programu. Detaily na vládních webech, pozdě, ale přece.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.07.2020

Shromáždění členů APA na zasedání 24.06.2020 v Praze bylo poznamenáno koronavirovými vládními omezeními a převážně jejich zvládnutí a výměna zkušenosti mezi členy APA byla obsahem zasedání.

Netradičně, ve středu 24.06.2020, oproti běžnému úterku, se v Praze v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos druhé zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur. I přes probíhající vládní omezení ke koronaviru bylo prezenčním a velmi příjemným osobním setkáním po dlouhém Nouzovém stavu. Prezident APA konstatoval přítomnost 28 ze 41 aktuálních členů APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními i přes koronavirová omezení pokračoval v náboru nových členů. Aktuální počet členů APA s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2020 je 41 ze 47 k 31.12.2019. Na základě vlastního prohlášení nebo neuhrazením členských příspěvků ukončilo členství v APA v únoru až květnu 2020 postupně 7 členů, někteří z nich věří ve zlepšení své situace a obnovení členství v roce 2021.
Výboru APA se i nadále daří získávat nové členy, byť zájem v souvislosti s koronavirovou hysterií polevil. Hodně nových agentur práce, zájemců o členství, stále nemá vydáno povolení. GŘ ÚP opět rezignovalo na své povinnosti a stejně, jako v době své personální krize v roce 2019, nedodržuje zákonnou 2měsíční lhůtu k vydání povolení k agenturnímu zaměstnávání. Aktuálně čekají na přijetí 3 nové agentury práce. Omluvil se na poslední chvíli ze zasedání nový člen APA Career agency s.r.o., proto neproběhlo jeho osobní představení v rámci zasedání, jak je obvyklé.
Shromáždění členů APA vzalo na vědomí zprávu Výboru APA o členské základně. Trvá na svém doporučení z února 2020 v náboru nových členů pokračovat stejným způsobem a zaokrouhlit počet členů na 50. Krizová doba by měla motivovat více agentur práce, schovat se pod křídla asociace.

S členství souvisí i členské výhody, další měla být nabídka povinného pojištění agentur práce pro celou APA a všechny její členy zároveň od dlouholetého partnera APA Česká podnikatelská pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group Praha. V diskusi byl obsáhle probrán s ohledem na očekávané krachy firem a potíže agentur práce stav jednání s ČPP ve věci povinného pojištění agentur práce proti úpadku prostřednictvím APA. Po představení nabídky ČPP v únoru 2020 Shromáždění členů APA vzalo na vědomí informace o možnostech pojištění a uložilo Výboru APA ve spolupráci s ČPP připravit rámcovou smlouvu, dohodnout konečnou částku, seznámit členy APA a rovněž s jejím rozpočtením mezi jednotlivé členy APA. Následně by došlo k podpisu a definitivnímu potvrzení.
Díky koronavirové hysterii a zastavení života v zemi vládou ČR, začaly být pojišťovny obecně opatrné a z jejich strany přestal být zájem pojišťovat. Situace došla tak daleko, že odmítají pojišťovat agentury práce, které obdržely čerstvě povolení. Rovněž při jednáních s ČPP došlo k přerušení a čeká se na stanovisko vedení po ukončení koronavirových omezení s ohledem na důsledky, které to bude mít na fungování agentur práce. Pro APA nepříjemná situace, avšak z hlediska pojišťoven pochopitelná. Vedení APA doporučuje prozatím členům pokračovat ve svých stávajících pojistkách.
Nepojišťování už řeší i GŘ ÚP, jako závažný problém s udělováním povolení, kdy následně je čerstvý držitel odmítnut všemi pojišťovnami. APA obeslala všech 7 pojišťoven z dopisu GŘ ÚP (přestože sama ví jen o 4) a byla konsternována, když GŘ ÚP oslovuje i ty pojišťovny, které nikdy nic takového nenabízely. Např. ČSOB Pojišťovna produkt nemá a doporučila kontaktovat Českou asociaci pojišťoven. Allianz pojišťovna, a.s. pojištění záruky pro případ úpadku pracovní agentury také nenabízí. UNIQA pojišťovna stejně dosud poskytuje toto pojištění agenturám práce střední a větší velikosti podnikajícím v agenturním zaměstnávání po dobu alespoň tří let a zaměstnávajícím alespoň cca. 30 dočasně přidělených zaměstnanců. Proto nemohou předložit nabídku tohoto pojištění malým agenturám práce s řádově jednotkami dočasně přidělených zaměstnanců a/nebo novým subjektům bez alespoň tříleté finanční historie. Tato omezení vyplývají z jejich zajistných smluv.
Na Českou asociaci pojišťoven (ČAP) se stejným dotazem před několika týdny obrátilo i GŘ Úřadu práce. Dané pojištění na trhu nabízí GeneraliČP, Uniqa, ČPP a Slavia, jak je APA sdlopuhodobě známo od jeho zavedení. GeneraliČP od 18.3.2020 do odvolání nepřijímá nové agentury práce. Ostatní shora uvedené pojišťovny takto striktní opatření nezaujaly, avšak z právního hlediska zde není kontraktační povinnost. Je plně na uvážení daného pojistitele, zda a za jakých podmínek přijme subjekt do pojištění. Pojišťovny v tomto ohledu zkoumají rizikovost a solventnost daného subjektu zpětně, lze očekávat, že vliv pandemie se v tomto segmentu u zbytku trhu projeví spíše s určitým odstupem. Z pozice ČAP nelze zasahovat do obchodní gesce členů.
V následné diskusi bylo poukázáno na fakt, že GŘ ÚP a MPSV o tom ví a je to jejich problém. Naposledy jsme letos za APA žádali v novele Zákona o zaměstnanosti po jeho letitém zhodnocení zrušení institutu povinného pojištění proti úpadku, který je neživotný a nepotřebný, když se mezitím zavedl institut kauce. MPSV do vypořádání připomínek napsalo, že to není na pořadu dne. Někteří členové APA jsou názoru, že paradoxně problém s pojištěním zabraňuje nové konkurenci na trhu agentur práce v působení, ale už se také dotkl i jednoho dlouholetéhho člena APA, když potřeboval další agenturu práce pro podnikání v zahraničí. Vedení APA bude situaci dále sledovat.

Pomocnou ruku s distribucí mezd agenturním zaměstnancům v době koronavirových vládních omezení nabídl Jan Šmidt z marketingu a Radek Chvosta, ředitel z Direct Fidoo a.s., partnera Shromáždění APA, prostředníctvím Fidoo.com. Vystoupili s ukázkami praktické elektronické hotovostní peněženky pro agenturní zaměstnance k převádění výplat a záloh a návazného administrativního systému pro provoz elektronické peněženky v agentuře práce. Obsáhle se diskutovalo a pokládaly otázky, protože praktičnost obého je pro mnoho členů APA velká. Dále budou zástupci Direct Fidoo a.s. jednat jednotlivě s každým členem APA a možnost zavedení s ním proberou.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové.

Stav ústavních stížností nečlenských agentur práce, které APA metodicky podporuje, na novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce z července 2017 se nezměnil, stále leží na ÚS.

Stav ústavních stížností na plnění povinného 4% podílu ZPS agenturami práce v době, kdy jim bylo zákonem zakázáno dočasně přidělovat ZPS - obě věci Ústavní soud zamítl. Následně dopadla špatně i žaloba ve Štrasburku u ESLP a věc je tím definitivně uzavřena v neprospěch agenturní zamětsnávání. Všechny náklady na sebe vzala APA.

Nadále trvá personální krize na GŘ ÚP, umocněná dále koronavirovou hysterií a prakticky přerušením ráce, jejímž důsledkem jsou pozdně a v rozporu se zákonem vydávaná povolení k agenturnímu zaměstnávání. GŘ ÚP také nestíhá zákonnou povinnost zveřejňovat aktuálně vydaná a platná povolení, kde už chybí i změny provedené u členských agentur práce APA. O situaci APA jedná průběžně s úředníky a poslanci, ministryni práce je to zjevně jedno.

Parlamentem prošla změna Zákoníku práce ohledně doručování písemností a dovolených - členové APA byli informováni emailem, na agentrury práce dopadne zejména nová úprava dovolené.

Stále není schváleno legislativní ukotvení postihu uživatelů za umožnění zastřeného agenturního zaměstnávání v novele zákona o pobytu cizinců. Stejně jako v aktuální novele Zákona o zaměstnanosti, kam bylo přednostně přesunuto, protože novela zákona o pobytu cizinců stále nebyla schválena. Stát zde dlouhodobě a zcela nepokrytě podporuje mafie a obchodníky s lidmi svou legislativní nečinností.

Hospodářský výhled je nejistý, některé sektory jedou naplno, přibírají lidi i brigádníky, jiné se naopak potácí. Chybí cizinci zaměstnaní ve výrobě, i když po třetím paušálním vládním prodloužení pobytových a pracovních povolení mohou pracovat až do 16.9.2020. Mnoho jich mezitím odjelo díky státem pozdě oznámeným prodloužením domů. Stát současně není schopen zúřadovat příjezd nových, některé ambasády střídavě upadají do karantény a nefungují.

Chystaná opatření na poli ubytování zahraničních agenturních zaměstnanců v parlamentu procházejí připomínkováním, Výbor APA situaci sleduje.

Program Antivirus má úskalí - pozor na Antivirus A, B, C, odpuštění pojistného i prodloužení pobytu cizinců, zda to stojí za to (vynaložený objem prostředků) a zda agentura práce opravdu splňuje vše, co nesmyslně složitá pravidla MPSV požadují. Možná bude společenská poptávka a mediální hon na chybující a budou velké kontroly a zpětné posuzování. Je nutno dobře zdokumentovat a hlídat si jako majitelé celý proces. Hrozí zde až trestní odpovědnost a zvýšené sazby kvůli spáchání v době Nouzového stavu.

APA kvituje vznik iniciativy Změna k lepšímu, je ale na každém členu APA jednotlivě, zda a jak se k iniciativě přihlásí, podklady byly všem odeslány.

Kariérový poradce pro zaměstnanost – jako profese v Národní soustavě kvalifikací, na jejímž vytvoření se APA dlouhodobě podílela, byl konečně zveřejněn k 19.06.2020 na webu Národní soustavy kvalifikací. Byla ale současně omezena platnost Profesní kvalifikace z důvodu návrhu na vyřazení profese ze soustavy NSK a nahrazení novou.

APA intenzivně pokračuje v informování svých členů o možnostech zaměstnávání cizinců v ČR ze zemí mimo EU, v podstatě jediné dostupné volné pracovní síly. Doporučuje proto i semináře pořádané HK ČR a dalšími prověřenými subjekty. Možnost draze zaplacené chyby je zde vysoce pravděpodobná, stát neudělal a nedělá nic pro zjednodušění a zrychlení celého procesu vydávání pracovních a pobytových povolení. Totálně ignoruje potřeby hospodářství země.

Dlouze se diskutovalo a vzájemně vyměňovaly zkušenosti členských agentur práce z koronavirové hysterie, nouzového stavu, chování uživatelů, agenturních zaměstnanců českých, EU i třetizemců. Zde jsou některé z nich:
- Paradoxně na celé situaci díky stabilním odběratelům vydělali, nezasáhla je ani žádná karanténa. Bohužel díky ošetřovnému u uživatelů s nepřetržitým provozem chybí lidi a tak někteří najeli na 12 hodinové směny, kam je problém přesvědčit někoho jít pracovat na zástup. Kooperace při zaměstnávání třetizemců, původně plánovaná jen do půlky dubna, se v menším počtu díky koronaviru odehrává i dnes a bude zřejmě trvat až do poloviny září, doby prodloužení pracovních a pobytových víz. Otázkou je pouze s kolika zbylými cizinci. Poptávka po lidech ve zmíněných sektorech trvá.
- Jednatel má slovenského občanství, uvízl v březnu v ČR, nebylo možné se vrátit z 2 denní služební cesty bez následné dlouhé karantény, ještě s rizikem pobytu v izolaci. S počátečními problémy si zajistil ubytování v uzavřeném hotelu, kde zůstal sám a bez restauračních služeb, problematicky řešil i předávky oblečení na hranicích, když všechny obchody byly vládou zavřené, Mohl ale být přítomen osobně u svých uživatelů, kde pracují hodně třetizemci a mohl řešit všechny vzniklé situace plynoucí třeba z toho, že lidé plánovali pobyt v zimě a neměli jarní či letní oblečení. Od března odešlo z práce postupně asi 100 zaměstnanců třetizemců, odjeli domů do svých zemí. Většina naštěstí zůstává, snaží se je přemluvit k práci a pobytu nejen do 16.7., kdy už jim původní pobyty prodloužili do 30.6., ale nově až do 16.9.2020. Uživatel je za to rád, nemá, kde by lidi vzal a poptávka po výrobcích mu paradoxně roste. Problém měli i s cizinci občany EU, zvláště pak Slováky. Na Slovensku je odchytávali na hranicích, vozili je náklaďáky do sběrných center k testování a nechávali v izolaci. Velký problém je ale nyní se vstupem nových zaměstnanců třetizemců do EU, vstupní Schengenské vízum Brusel pozastavil a lidé nejsou na území EU vpuštěni. Chybí ve výrobě velmi znatelně.
- Řešili jen jeden větší incident, kdy proběhla desinfekce celé fabriky kvůli agenturnímu zaměstnanci, naštěstí milionové náklady za dezinfekci linky a zastavení výroby uživatel neúčtoval. Ale nejsou objednávky na červenec a dnes mají jen 1 zákazníka. V červnu narostly absence lidí v práci, aniž se namáhají dokládat nemocenský lístek. Současně firmy tlumí druhé a třetí směny. Nemají lidi a bohužel předpokládají, že je mít ani nebudou. Ti, podle médií houfně propouštění, totiž jsou ve výpovědních dobách se mzdou a odstupným a do práce jinam nepůjdou.
- V březnu a dubnu raketově stouply náklady na nemocenskou, asi 6x. Zaměstnanci stačilo zavolat doktorovi, který ho hned nechal doma a jen vystavil elektronický nemocenský lístek. Lidí na ošetřovném mají taky hodně, to je další chybějící část na pracovním trhu, v podstatě všechny ženy. Důvodem je, že z nemocenské ani ošetřovného nejsou srážky na exekuce, lidem se být doma vyplatí, mají hodně peněz. Bráno dle počtu lidí v práci mají 2/3 pokles. Květen a červen výsledek kladná nula, tržby kolem 60% normálu.
- Podařilo se přesvědčit ženy, aby počkaly na ošetřovné a nešly na nemocenskou, takže neměli tento náklad skoro vůbec. Čekali v hospodářském výsledku nulu a ztráty za kancelářské lidi, ale ztráta nakonec byla jen za měsíc duben. V červnu přišla i nová zakázka, ale nedokáží na ni sehnat žádné lidi. Ošetřovné hodně ovlivnilo trh práce, minimálně jeden z rodičů je doma. Fabriky u nich nemají podzimní kšefty, protože jim obchodníci nenabírali nové zakázky. Zatím dojíždějí staré zakázky, hlavně ty, co byly odložené. Hodně má na ně vliv automotive, a to i směrem do nákupní sítě, kam také dodávají zaměstnance, kde prostě lidi bez výplat nebo ve výpovědi nechodí nakupovat, takže tam nepotřebují mít personál. Jako náklad navíc museli nakoupit teploměry a testovat lidi před nástupem na směnu.
- Jejich uživatelé posílali všechny lidi domů a zastavovali výrobu bez ohledu na sektor. Nakonec se jim povedlo přesunout české lidi do zemědělství na zemědělské práce. Zadarmo byla pro ně strava, ubytování, doprava, dostávali slušné peníze, denně do 2 tis. Kč. Povedlo se umístit cca 60-80%. Současně v červnu otevřeli i svoji ubytovnu a penzion, ty jim taky vláda zavřela. Dnes mají v tomto odvětví spousty zakázek. Prognózy stávajících klientů jsou jako přes kopírák – nevíme, co bude. Hlásí se do programu Covid nájemné a povedlo se jim nátlakem se všemi majiteli sjednat slevu, jsou připraveni zažádat si o podporu státu. Protože jim zakázka na pobočce byla celá ukončena, přestože nebyli uzavřeni nařízením, požádali o rozvolnění DPH a nakonec jim bylo s odkazem na vystoupení ministryně financí v médiích vyhověno.
- Klesli tržbami o 97%, stovky lidí ze zahraničí se sbalilo a odjelo domů, zbytek zůstal doma na 60% mzdy. Nabízeli lidi v médiích brečícímu zemědělskému družstvu, ale ti je i přes TV přenosy o špatné situaci nechtěli. Podobně si stěžoval hradní kastelán, ale na rekonstrukci nakonec nechtěl nikoho. Rozjeli dodávky lidí občanům a zprostředkování prací zdarma, zahraniční zamětsnanci si vydělávali třeba kopáním na zahradě, posekali dřevo atp.. Prostě domácí pomocníci. Měli 60% podporu z Antivirus B plus tento výdělek, takže zůstávali. Nakonec si díky poptávce nabrali i lidi od zlých „agentur práce“ v okolí, aby stíhali. Už se jim rozjeli všichni klienti, takže všechny umístili. Koupili hospodu nešťastně 3 dny před vládním uzavřením, což paradoxně mělo za následek čas na její přípravu a rekonstrukci. Mají obrovské problémy se žádostmi o nové turnusy Ukrajinců, ministerstva to blokují přes novou metodiku, vracejí žádosti zpět, kdy problém je i s názvem pozice u klienta dle CZ ISCO, který musí být uveden přesně v pracovní smlouvě a odpovídat vládou určeným skupinám. Úředníci trvají na dlouhých lhůtách k vyřízení, protože nestíhají, což proces dále komplikuje.
- Měli Ukrajince, několik set lidí v automotive, ze dne na den jim to bylo zrušeno. Postupně jim lidé začali odjíždět repatriačními vlaky domů. Koupili proto ubytovnu a opravili si ji s těmi zbylými. Už mají dnes pár desítek lidí opět zaměstnaných, včetně státní zakázky na likvidaci kůrovce a na základě této zkušenosti hodně diverzifikují byznys i klienty.
- Agenturní zaměstnanci jim zůstali doma, jednostranně vypovězení uživatelem prostým ukončením Pokynu k dočasnému přidělení. Lidi po celou dobu drželi doma. U 4 firem jsou nyní, ztrátu by měli do konce roku vyrovnat. V rámci kanceláře byli 2 lidi byli doma na home office. Změní do budoucna po trpké zkušenosti portfolio firem, mají příliš automotive. Program Antivirus B si vzali, ale jen na smlouvy, které neskončily (mají na dobu určitou). Peníze z programu byly do 3 dní na účtu. Byl problém s cizinci a placením Covid testů, taky administrativní problémy. Test sice přišel negativní, ale cizinec měl špatné datum narození a nebyl by vpuštěn.
- Neměli pro lidi práci, vybrali si Antivirus A i B, posílali jim na něj ze státu peníze do 3 dní. Své lidi posílali do výroby podle potřeb nárazově. Jen 30% cizinců jim nyní pracuje, ostatní buď odjeli nebo čekají na ubytovně.
- Po 14 dnech uzavření kanceláře jedou dnes normálně, hodně pro klienty chystají podklady pro programy Antivirus a další podpory, ale bojí se těch kontrol do budoucna. Pravidla jsou hodně rozvolněná a leckdy záleží na momentálním výkladu úředníka, což je špatně a do budoucna velké riziko.
- Fungovali dále, zkusili si poprvé home office. Díky koronaviru se zbavili hotovostních záloh, všichni agenturní zaměstnanci rádi přešli na účty nebo karetní peněženky. Pokles zakázek o 40%, je to setrvalý stav, čerpají program Antivirus B, bohužel nové zakázky jim nechodí, jejich agenturní zaměstnanci se propouštěli u všech uživatelů prvotně a ve velkém.
- Propouštěli hodně, 2/5 lidí k 30.4.2020, ale několik set jim zůstalo a od 1.6.2020 nastupovali zpět do práce a pomalu se daří. Se všemi věřiteli mají nastaveny splátkové kalendáře. Všichni stažení zaměstnanci byli na 60% mzdy doma nebo na ošetřovném nebo se na ně vztahoval Antivirus B. S uživateli se povedlo vše dojednat, s dlužníky mají uzavřeny splátkové kalendáře. Bylo to vše velmi náročné a hektické.
- Dopady téměř nepocítili, v podstatě jeli dále, pohoda. Hodně zakázek se jim rozšířilo, kromě větších úklidů taky počet osob u vstupů do objektů a recepcí, kde ještě navíc vstupujícím dávali podepsat papíry a měřili teplotu.

Další zasedání Shromáždění členů APA bude úterý 24.11.2020 v Praze v prostorách HK ČR, s nimiž je nutno ještě projednat hrozící kolizi termínů. Výjezdní zasedání s ubytováním, programem a stravou je vzhledem ke koronavirové hysterii nejistý podnik.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


29.06.2020

APA se vyjádřila k vypořádání jejích přípomínek k novele Zákona o zaměstnanosti z 20.2.2020

Dne 20.2.2020 se APA obsáhle vyjádřila k navrhované novele Zákona o zaměstnanosti. Dnes nastala doba vypořádání připomínek a materiál byl rozeslán připomínkovým místům. Nepotěšil nás a nadále nesouhlasíme s neřešením neživotného diskriminačního pojištění agentur práce proti úpadku. Stejně jako se nám nelíbí další snahy o zpřísňování legálního agenturního zaměstnávání, kterým se už zase otevírají dveře nelegálům, protože firmy nemají kde jinde si objednat další zaměstnance. Současně budeme rádi, když konečně po letech otálení dojde naplnění postih firem, které nelegály objednávají a platí. Protože to jsou skuteční tvůrci nelegálních agentur práce. Kde je poptávka, je i nabídka. A pokud je poptávající beztrestný, pak objednává neustále a opakovaně nelegály. Černý trh tím roste a sílí a na vše doplácí agenturní zamětsnanci, nucení mafiemi a obchodníky s lidmi k otrocké práci. Celé znění vyjádření APA k vypořádání jejích přípomínek k novele Zákona o zaměstnanosti z 29.6.2020.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.06.2020

Prezident APA zvolen zvolen členem představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 11. června 2020 účastnili Řádného shromáždění členů – delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Členem představenstva vedení KHK MSK byl zvolen též Ing. Radovan Burkovič, prezident APA a jednatel a spolumajitel agentury práce JOB-centrum Ostrava s.r.o.. Kopie Volebního zápisu.

KHK MSK svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci, vzdělávat své zaměstnance a spolu s ostatními členskými firmami využívat celou řadu výhod. V kraji zastupuje Hospodářskou komoru ČR, která sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 107 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.06.2020

Prezident APA zvolen 1. místopředsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Volební Valná hromada Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, potvrdila v Praze dne 09.06.2020 Ing. Radovana Burkoviče, prezidenta Asociace pracovních agentur, na další tříleté období do funkce člena Výboru AKV. Od roku 2014 to bude jeho třetí volební období.

V následujícím hlasování ustavující schůze Výboru AKV byl Ing. Radovan Burkovič povýšen z dosavadní funkce 2. místopředsedy AKV na 1. místopředsedu AKV.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů je odborným sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů. Jedná s cílem udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


28.05.2020

Členové APA plně využívají v době koronakrize servisu, který jim členství v Asociaci pracovních agentur zajišťuje

V době krizí se nejvíce ukáže síla vzájemného spojení. Členské agentury práce APA se průběžně obrací na členy Výboru Asociace pracovních agentur se svými dotazy. Každý člen prozatím dostal jasnou odpověď. Členové APA kvitují s povděkem také souhrny zpráv se zažlucením toho pro agentury práce podstatného. Což je činnost, kterou Výbor APA považuje za minimální a samozřejmou věc, jak může APA svým členům dnes pomáhat.

Podobně se, prostřednictvím poradenské části zdarma na webu APA pro zaměstnance, obracejí na APA agenturní zaměstnanci. Bohužel většinou se špatnými zkušenostmi od uživatelů z nečlenských agentur práce. A také přístupu státu. Členové APA nepodceňují denní komunikaci se "svými lidmi". Jsou pro ně cenní dnes a budou ještě cennější do budoucna. Znají je a ví, co od nich očekávat. Nezaměstnanost se sice pomalounku zvyšuje, ale o těch "nových z ulice" neví nikdo nic a lze čekat cokoli, pozitivní i negativní. Protože se k nim obvykle zaměstnavatelé nebo stát zachovali nečestně a zoufalí lidí pak dělají zoufalé věci.

Podle zpráv z ekonomických svodek CRIBIS, které dostává Výbor APA v rámci monitoringu, už je do programu pomoci od státu v souvislosti s COVID-19 (Subjekt v odvětví přímo zasáhnutém rozhodnutími státních orgánů) zapojeno 14 ze stávajících 41 členů APA. Pomoáhá jim to překlenout nedostatek zakázek a uchovat pro své agenturní i kmenové zaměstnance pracovní místa.

Koronavirus přítom zasáhl několik našich členů velmi negativně, část z nich sama kontaktovala Výbor APA s úmyslem pro rok 2020 členství přerušit. Bohužel další musel Výbor APA vyloučit pro nezaplacení členských příspěvků ani v několika náhradních termínech. I nyní ovšem trvá zájem o členství v APA, dne 11.5.2020 přijala APA nového člena, přihlášeného právě v době koronavirové.

S politováním sdělil Výbor APA svým členům negativní odpověď z MPSV na naši společnou iniciativu APA s APPS z 25.3.2020 ve věci Návrhu dočasného vrácení kauce 500 tis. Kč agenturám práce. MPSV, dle očekávání, návrh zamítlo a odkazuje na svou pomoc ve formě schváleného Programu Antivirus, jako formu cílené kompenzace. Do ní byly agentury práce, ale až po našem společném nátlaku APA s APPS, také zahrnuty. Na účtu MPSV tak leží zbytečně nečinně přes půl milirady korun v povinných kaucích, které dnes chybí agenturám práce jako provozní kapitál. A to bylo, je a bude špatně.

Vzhledem k uvolňování restrikcí se bude konat Shromáždění členů APA ve středu 24.6.2020 v Praze. jeho hlavním obsahem bude sdílení zkušeností, jak si každý z členů APA prožil Nouzový režim. Abychom se mohli vzájemně obohatit příklady dobré praxe i slepých uliček. V tom je obrovská síla APA.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


11.05.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Career agency s.r.o. ze Šumperska. Specializuje se od roku 2015 na zaměstnance pro maloobchod, velkoobchod, hotelnictví a pohostinství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.05.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur z důvodu nehrazení členských příspěvků ukončil členství společnosti Rent people s.r.o. z Brna. Ta byla členem APA od října roku 2019 a specializovala se na stavebnictví a strojírenství v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


15.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur z důvodu nehrazení členských příspěvků ukončil členství společnosti Land Value a.s. z Prahy s pobočkou ve Vlašimi. Ta byla členem APA od května roku 2019 a vznikla se záměrem kombinace dřevařského byznysu a dovozu pracovních sil pro lesnictví a stavebnictví z Ruska. Tento podnikatelský záměr se jí nezdařil a v kontextu situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, ani letos nezdaří. Přitom od založení v roce 2014 se věnuje lesnímu hospodářství, obchodu s dřevem a s pozemky, v Ruské federaci její lidé pracovali na velkých investičních zakázkách.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


14.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti Dagarosa s.r.o. z Uničova o ukončení členství. Ta byla členem APA od září roku 2017 a přestala se agenturním zaměstnáváním zabývat. Majitelé ji poslali do insolvence. Mívala dočasně přidělené zaměstnance v lokalitách Uničov, Hustopeče a Králův Dvůr. Šlo o mladou agenturu práce, kterou přibrali majitelé, působící v oblasti poradenství a ekonomických služeb, k logickému doplnění portfolia svého podnikání. Převážně působila v oboru strojírenství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


09.04.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti Adefera s.r.o. z Plzně o ukončení členství. Ta byla členem APA od dubna roku 2012 a zabývala se zajišťováním českých zaměstnanců pro firmy v Německu. Situace s novými legislativními omezením agenturního zaměstnávání cizinců z EU v Německu a působením zahraničních agentur práce na konci roku 2019 plus současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.04.2020

Asociace pracovních agentur od počátku potíží s koronavirem radí zdarma zaměstnancům kmenovým i agenturním, co dělat při různých krocích jajich zaměstnavatelů z řad firem i agentur práce. Nejčastější otázky a odpovědi na ně zveřejňujeme.

Pokud máte dotaz na APA, související s chováním zaměstnavatele vůči Vám v době koronavirové krize, pročtěte si prosím nejdříve tyto 2 materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdetě většinu odpovědí:

- MÝTY A POLOPRAVDY PODLE PRACOVNÍHO PRÁVA V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU (zaměřeno pro zaměstnance)

- PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM (zaměřeno pro zaměstnavatele).


Pro nové otázky a otázky neobsažené jsme Vám samozřejmě nadále k dispozici, preferujeme emailový dotaz s co nejvíce podrobnostmi.

•   Diskuze   •


31.03.2020

Nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ přinesl ovoce, MPSV přes víkend vše zcela změnilo, schvalovat se program bude asi v úterý 31.3.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19, nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ z 26.3.2020, vedla ke změně podmínek. Agentury práce již nejsou vyřazeny.

Obě asociace jednaly společně se zástupci podnikatelů ve Svazu průmyslu a dopravy, Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků, v Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, s Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených, s Hospodářskou komorou ČR, s politiky vládními i opozičními a s odbory. Kontaktovaly i média. V průběh pondělí 30.3.2020 MPSV zveřejnilo nové dokumenty, s nimiž hodlá jít na jednání vlády, zřejmě v úterý 31.3.2020. Mezitím se problematika vyřazení agenturních zaměstnanců objevila i v médiích.

Související navrhované dokumenty z MPSV, které budou projednávány vládou ČR:
Shrnutí předloženého programu Antivirus NEW
Důvod předložení programu Antivirus NEW
Předkládací zpráva programu Antivirus NEW
Návrh Usnesení vlády ČR k Antivirus NEW“
Návrh Cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ NEW, vyhlášený na měsíc březen 2020.

•   Diskuze   •


28.03.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti EWL EastWestLink Service s.r.o. z Ostravy o ukončení členství. Ta byla členem APA od října roku 2018 jako součást skupiny EWL Group, která se specializuje výhradně na pracovníky z Ukrajiny. EWL má 18 poboček po celé Ukrajině a více než 50 náborových specialistů. Situace s novým legislativním omezením legálního agenturního zaměstnávání cizinců ze 3.zemích v ČR v novele pobytového zákona z prázdnin 2019 a současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: Nesouhlas s návrhem Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“

Asociace pracovních agentur (APA) je přesvědčena, že v souvislosti s koronavirem jsme všichni na jedné lodi. Úředníci Ministerstva práce a sociálních si to zjevně nemyslí. A hodili 410.000 zaměstnanců přes palubu.

Stát, zcela bezdůvodně a nepochopitelně, vylučuje v návrhu Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“ z příspěvků na mzdy 1.033 legálních agentur práce, které na základě povolení GŘ ÚP dočasně přidělují své zaměstnance uživatelům ze všech oblastí ekonomiky. Agentury práce ovšem nemají jen dočasně přidělené zaměstnance, ale zaměstnávají i tisíce svých provozních (kmenových) zaměstnanců, zajišťujících běžný chod agentur práce. Náborové asistentky, manažery, obchodníky, dispečery, koordinátory, mzdové účetní, finanční účetní a mnoho dalších pozic. Svým rozhodnutím vyjmout agentury práce z možnosti získat jakoukoliv podporu i pro své provozní zaměstnance z nich MPSV udělalo kategorii méněcenných zaměstnanců. Je jich zhruba 10.000. Většina agentur práce samozřejmě funguje i nyní. Snaží se pomoct přetíženým obchodním řetězcům, velkoskladům, e-shopům, rozvážkovým službám a zároveň odvádí další nemalé finanční prostředky do státního rozpočtu formou daní, odvodů, pojistného a pomáhá udržet zaměstnanost.

Kupodivu stát vůbec nevylučuje nelegální obchodníky s lidmi a mafie, jichž působí bez povolení na trhu práce bezpočet. A s nimiž roky neúspěšně bojuje Státní úřad inspekce práce. Ti, poskytující dle dikce zákona podvodně zastřené zprostředkování zaměstnání pomocí různých smluv o dílo, paradoxně nárok na příspěvek od státu mají. Úmysl MPSV nebo nedbalost?

Všichni legální agenturní zaměstnanci, a je jich dle údajů MPSV skoro 400.000, odvádí řádně daně, sociální i zdravotní pojištění. Z objemu jejich mezd odvádí pojistné ve výši 33.8% i agentury práce. Stejně tak za své provozní zaměstnance, zajišťující chod jednotlivých agentur. Jsou jimi převážně ženy, často matky dětí a samoživitelky s možností zkrácených úvazků. Jak jim máme vysvětlit, že ze všech firem v České republice, těžce zkoušených současnou krizí, jsou právě a jen legální agentury práce vyjmuty z připravovaných opatření na podporu zmírnění negativních dopadů spojených s šířením COVID-19 ? Je to absolutně neospravedlnitelné a diskriminující.

Nevíme, jaké pohnutky má MPSV, pod vedením ČSSD, k poškození 410.000 zaměstnanců a tisícovky firem, které je zaměstnávají. Dokud přispívali k obrovskému růstu firem a potažmo celé české ekonomiky, odváděli rekordní částky na daních a pojistném, byli vládě dobří. Takto se jim odvděčí? APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, se postavily tomuto úřednímu hyenismu.

Související dokumenty z MPSV:
Program Antivirus,
Podpora programu Antivirus pokračuje
Návrh Realizace příspěvku cíleného programu „Antivirus“
Návrh Žádosti o příspěvek cíleného programu Antivirus.

•   Diskuze   •


26.03.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal oznámení společnosti LK-Works, s.r.o. z Nového Jičína o ukončení členství. Ta byla členem APA od srpna roku 2014, když působí na českém trhu práce už od roku 1996. Zabývá se dočasným přidělováním zaměstnanců dělnických profesí na práce ve strojírenském a hutním průmyslů v celé ČR zejména zaměstnanci ze Slovenska. Současná situace března 2020 s uzavřením hranic z důvodu koronaviru, znemožňující podnikání, donutila společnost utlumit své aktivity v ČR.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


25.03.2020

Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19: návrh na dočasné vrácení kauce

Asociace pracovních agentur (APA) e přesvědčena, že nejen její členové drastická opatření v souvislosti s koronavirem většinově ustojí. Je k tomu nutná jak součinnost uživatelů služeb agentur práce z řad firem, tak vlády a Parlamentu. APA se proto snaží hledat cesty, jak co nejrychleji pomoci agenturám práce a to je v rámci zaměstnávání o jediném, o penězích. Kdo bude mít dostatek hotovosti k vyplácení svých zaměstnanců, k platbám odvodů, daní a všemožných služeb (nájmy, telefony, internet...). ten přežije.

Minulá vláda, parlament a MPSV, zavedly pro legální agentury práce další pověstný hřeíček do rakve, povinné půlmilionové kauce. Ty musí zájemce o povolení k zprostředkování zaměstnání složit bezúročně po celou dobu podnikání na účet Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Kdo tak neučiní, povolení nedostane. Zákon v roce 2017 stanovil retroaktivně zpětně tuto povinnost i pro stávající držitele povolení. Kdo do 3 měsíců půl milion nesložil, tomu povolení ze zákona automaticky zaniklo. Bez náhrady. To tehdy postihlo 40% legálních agentur práce, které se zabývalý dočasným přidělováním. 544 jich během čtvrt roku ze zákona zaniklo.

APA, společně s Asociací poskytovatelů personálních služeb, přišly se společnou iniciativou a žádají vládu, aby agenturám práce tyto prostředky alespoň dočasně vrátila. Při zhruba 1.032 agenturách práce, poskytujících dočasné přidělování, se bavíme o 516 milionech KČ, které mohou použít a které nyní jen bez užitku na leží na kontech GŘ ÚP. To je pro představu čistá měsíční mzda 25.000,- Kč pro skoro 21.000 zaměstnanců.

•   Diskuze   •


23.03.2020

Asociace pracovních agentur už 10 dní průběžně poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým epidemií koronaviru

Asociace pracovních agentur už 10 dní průběžně poskytuje konzultace a pomoc svým členům, zasaženým epidemií koronaviru. Pro širokou veřejnost, které poskytuje poradenství v pracovně právních otázkách zdarma, uveřejňuje zde na webu APA pro přehlednost PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM.

Stále více se setkáváme s nelegálními postupy firem ve snaze ušetřit na zaměstnancích svých i agenturních v rozporu se Zákoníkem práce (absurdní nařizování neplacené dovolené lidem, kteří nemají ještě odpracovány 3 měsíce pro zákonný nárok na řádnou dovolenou.....). Nebo krystalicky čistým zneužíváním situace v rozporu s dobrými mravy (nařizování dovolené namísto překážek v práci....). A konečně kombinací diskriminace a porušování srovnatelných podmínek dle Zákoníku práce (vlastní kmenoví zaměstnanci jsou posláni domů se 100% náhradou mzdy z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, zatímco agenturním zaměstnancům je ukončen Pokyn k dočasnému přidělení, následně i Pracovní smlouva a jsou posláni bez peněz domů....).

Asociace pracovních agentur bude v této době stát tvrdě za svými členy a agenturními zaměstnanci a radit všem ostatním, aby striktně dbali na svá práva a neobávali se ozvat. Ať s pomocí odborů nebo bez nich sami, či se rovnou obrátit s udáním na státní orgány inspekce práce. Pokud nic z toho nepomůže, aby tyto příklady odsouzení hodného chování managementu a majitelů neváhali sdělit médiím.

•   Diskuze   •


14.03.2020

Seminář Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde přednáší 16.4.2020 zástupci AKV, APA a SÚIP, je Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ A REAKCE NA KORONAVIRUS ODLOŽEN NA 20.10.2020

Ve čtvrtek 16.dubna 2020 se měl konat třetí běh úspěšného semináře Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde spolu přednášeli před vyprodaným (a dvojnásobně zvětšeným) sálem v září a prosinci 2019 zástupci Asociace pracovních agentur, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a Státního úřadu inspekce práce. Z důvodu dnes vyhlášených opatření vlády a s ohledem na ukončení Nouzového stavu nejdříve 10.4.2020, je seminář odložen na 20.10.2020.

Děkujem za pochopení zájemcům i několika desítkám již přihlášených účastníků. Vypořádání s nimi zajistí tajemník AKV pan Čerbák.

•   Diskuze   •


13.03.2020

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotíme střízlivě, upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí

APA nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotí střízlivě. Doporučila svým členům řídit se doporučeními zástupců podnikatelů, jichž je APA členem. Například Hospodářské komory ČR nebo Ascociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. Na svém webu je APA nebudeme zbytečně opakovat. Výbor APA je k dispozici členům online a sleduje situaci prakticky nepřetržitě, zprostředkovává informace, řeší dotazy.

APA rovněž upozorňujeme vládu i zástupce podnikatelů (HK ČR, AMSP....) na fatální důsledky některých vládních rozhodnutí. Jde zejména o tyto oblasti:

Problém pohybu osob přes hranici, který nám nabourává pendlery, ale to se povedlo s pravidlem 50 km pásu kolem hranic a průchodu s OP a potvrzením od zaměstnavatele.

Dalším problém se rýsuje kolem střídání turnusů, aktuální právě o tomto víkendu. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) před měsícem na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou, to nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu. Situaci řešíme.

Největší průšvih do blízkého budoucna jsou aktuálně cizinci ze 3.zemí a tříměsíční i dvouletá víza. MV ČR pozastavilo vydávání víz a prozatím nechápe, že hodně firem může rovnou zavřít fabriku. Noví zaměstnanci jim za (doslova) pár měsíců náhradou za stávající, kterým tříměsíční víza vyprší, prostě nepřijedou. A stávající s dvouletými vízy, kteří jsou mnohdy zapracovaní a nepostradatelní odborníci, budou muset odjet domů, namísto jejich prodloužení. Situaci řešíme.

•   Diskuze   •


01.03.2020

Shromáždění členů APA na zasedání 18.02.2020 v Praze bylo volební, ale probíralo i nové členy a další otázky ohledně legislativy a zpomalujícího trhu v EU.

V úterý 18.02.2020 se v Praze, v reprezentativních prostorách Hospodářské komory ČR, jíž je APA členem, paláci Florentinum, konalo letos první zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur, které bylo zároveň volebním nového Výboru APA a Prezidenta APA na další, tříleté období. Prezident APA konstatoval přítomnost 30 z 38 aktuálních členů APA s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2020 dle Stanov APA, shromáždění APA bylo usnášeníschopné.

Výbor APA mezi zasedáními pokračoval v náboru nových členů. Aktuální počet členů APA s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2020 je 38 ze 47 k 31.12.2019. Výboru APA se i nadále daří získávat nové členy. Co ale pozorujeme je problém, zejména nových agentur práce, se zakázkami na trhu práce. Hodně bojují s nelegály. A potíže s byrokracií na trzích EU, zejména v Německu. To je také důvod opožděných plateb členských příspěvků 9 členů APA, pouze v jednom případě se jedná o důvod zdravotní, operace a hospitalizaci. Výbor APA čeká na slíbenou úhradu od 9 členů APA i nadále, mají pouze dle Stanov APA pozastaveno členství s nemožností svolávat a účastnit se a hlasovat na Shromáždění členů APA, včetně dnešního. Aktuálně čekají na přijetí 2 nové agentury práce. Proběhlo oficiální představení 4 nových členů:
Akademie odpovědných zástupců s.r.o., kterou představil pan Chamr vlastní několik skupin společností na zakládání a prodej firem v PL, SR a ČR. Jsou agenturou práce pro zajišťování odpovědných zástupců pro agentury práce, chtějí se rozrůst do Německa. Očekávají zde silnou poptávku po agenturách práce, protože Němci otevírají svůj pracovní trh bezvízově pro Ukrajinu s termínem asi od 01.04.2020.
Agentura JOB s.r.o., kterou prezentovala paní Nikolajeva, je nová agentura práce. Vlastní ji 3 společníci, existují od 2/2019, začínají, jde ji to jen pomalu.
StavS,spol. s r.o. představil pan Strnad. Existují od roku 1995 jako původně stavební firma, od roku 2004 jsou nepřetržitě agenturou práce. Hlavně opravují tramvaje v ČR. Dodávají pracovníky do dílen, dep atp. na pozice jako zámečník, lakýrník, elektromechanik.
Vimpax work s.r.o. předswtavila paní Vampolová, vznikli před rokem, dnes mají 100 lidí dočasně přidělených do automotiv v několika lokacích, snaží se expandovat do dalších částí průmyslu a diverzifikovat svůj byznys.

Následovalo vystoupení dlouholetého partnera APA, diskutovat se členy přišel Mgr. Jakub Pôbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik, Úsek podnikatelských rizik Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Praha, prezentoval vypracovanou nabídky povinného pojištění agentur práce pro celou APA a všechny její členy zároveň.
Konstatoval, že ČPP doposud neřešila na základě povinného pojištění agentur práce proti úpadku za celou dobu jeho existence od roku 2011 žádný úpadek (jen 1 agentura práce v úpadku byla zcela bez smlouvy bez smlouvy), podle jejích informací řešila Pojišťovna Slavia snad 1-2 úpadky. nabízí proto APA rámcovou smlouvu jednotnou pro všechny současné členy APA s vysokým limitem plnění a stojí o všechny členy APA. Připraveni k podpisu jsou k 01.04.2020.
Dále ČPP nabízí také pojistit Obecnou odpovědnost agentur práce za škody způsobené uživatelům agenturními zaměstnanci, jako jsou např. vícenáklady na třídění, zničení stroje. Toto pojištění sice dělají, ale odrazují zájemce cenou, je těch pojistných událostí hodně a jsou drahé. Neřešili by ho proto pro celou APA, ale individuálně.
Shromáždění APA vzalo na vědomí informace o možnostech pojištění a ukládá Výboru APA ve spolurpáci s ČPP připravit rámcovou smlouvu, dohodnout konečnou částku, seznámit členy APA a rovněž s jejím rozpočtením mezi jednotlivé členy APA. Následně by došlo k podpisu a definitivnímu potvrzení.

Začala volba nového Výboru APA, byly provedeny formality. Mandátová komise ověřila Prezenční listinu a počet zúčastněných a přítomných členů APA s právem hlasovat, sdělila počty stávajícímu Výboru APA, rozdala volební lístky. Po ověření Prezenční listiny a počtu zúčastněných a přítomných členů APA s právem hlasovat je počet 30.
Volba proběhla tajně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny, kdy na hlasovacím lístku mohla být označena maximálně 3 jména nových členů Výboru APA ze 4 navržených kandidátů. Jinak byl lístek neplatný.
Volební komise posbírala a sečetla volební lístky a hlasy na nich pro jednotlivé kandidáty, sdělila je stávajícímu Výboru APA - 31 přítomných osob odevzdalo 30 hlasovacích lístků, z nichž 6 bylo neplatných. Výsledky:
- Ing. Radovan Burkovič, dosavadní člen Výboru a prezident APA získal 23 hlasů
- Kamil Grund, dosavadní člen Výboru a viceprezident APA získal 22 hlasů
- Roman Kubričan, dosavadní člen Výboru a viceprezident APA získal 18 hlasů
- Milan Drbohlav, navržený kandidát z pléna získal 6 hlasů.
Členy Výboru APA na období 2/2020 – 2/2023 byli zvoleni a za členy Výboru APA potvrzeni Ing. Radovan Burkovič, Kamil Grund a Roman Kubričan.
Následovala krátká porada staronových členů Výboru APA a hlasování. Na období 2/2020 – 2/2023 bude:
- Ing. Radovan Burkovič, člen Výboru, prezidentem APA
- Kamil Grund, člen Výboru, viceprezidentem APA
- Roman Kubričan, člen Výboru, viceprezidentem APA.
Staronový prezident APA přednesl původně zamýšlenou volební řeč, v níž zhodnotil dosavadní působení Výboru APA i své a zamýšlené aktivity do budoucna. Poděkoval za důvěru do dalšího volebního období a dosavadním členům Výboru APA Romanu Kubričanovi a Kamilu Grundovi.
APA na svém zasedání 25.2.2011 mj. schválila změnu Stanov APA, Etického kodexu APA, vedení APA a strategii přijímání nových členů APA. Z původních 7 členů APA v roce 2010 mělo zájem pokračovat jen 6. K dnešnímu dni má APA skoro osminásobek, 47 členů. Celkem jich APA prošlo za 18 let 71 a jsou rozprostřeni po celé ČR.
Pokud měříme velikost APA obratem, pak ten se v předchozím volebním období do roku 2017 pohyboval průměru okolo 1,5 mld. Kč. Členové APA zaměstnávali v průměru 3,5 tisíce přepočtených agenturních zaměstnanců denně. Ročně dočasně přidělili 17-27 tisíc osob. Také obsloužili ročně 17-50 tis. uchazečů o zprostředkování, z toho 2,5-4,5 tis. uchazečům našli novou práci.
Ve volebním období 2018-2020 se obrat členských agentur práce APA pohyboval průměru od 2 do 3,1 mld. Kč. Členové APA zaměstnávali v průměru 5 tisíc přepočtených agenturních zaměstnanců denně. Ročně dočasně přidělili 17-36 tisíc osob. Také obsloužili ročně v průměru 18 tis. uchazečů o zprostředkování, z toho průměrně 3,5 tis. uchazečům našli novou práci.
Členské příspěvky v APA se až po 16 letech změnily z původních 5 tis. Kč ročně, tedy 400,- Kč měsíčně, na 10.000,- Kč ročně, tedy 800,- Kč měsíčně. Některé zájemce o členství to odradilo, nicméně vzhledem k cenám účetních, daňových a právních služeb je servis APA velmi levný.
Máme webovou doménu a aktualizované webové stránky apa.cz s hodnotmým obsahem, registrované logo, datovou schránku, podílíme se na pořádání konferencí k agenturnímu zaměstnávání s různými partnery. Jak na půdě parlamentu ČR, tak odborných. Poslední 2 s tématem Agenturní zamětsnávání od A do Z se setkaly s tak masivním zájmem, že jsme museli zdvojnásobit kapacitu sálu.
Pokračujeme v osvědčených, pravidelných, jednodenních Shromážděních členů APA. Nejen v Praze, ale i v regionech, kde jde obvykle o dvoudenní výjezudní setkání. Jde nám o osobní poznávání členů APA, výměnu jejich zkušeností, pohledů z různých regionů, informací o nové legislativě a jejích dopadech, zkušenosti s jejím aplikováním atd.. Pozýváme na ně také hosty z oblastí, které mohou prospět podnikání agentur práce.
Provoz APA je neziskový a práce zúčastněných dobrovolná, teprve před 2 lety jsme zavedli odměnu pro prezidenta APA s hrazením cestovného a nákladů na provoz. Máme konto u FIO banky, stav hospodaření APA za 2017-2019 je kladný a jako takový byl vždy plánován. V tom hodláme pokračovat i do budoucna.
Největšími jednorázovými výdaji APA opravdu bývá sepsání různých žalob, stanovisek a právních textů. A pravidelné výdaje na členství v dalších organizacích - Asociaci malého a středního podnikání, Hospodářské komoře ČR, Komoře zaměstnavatelů zdravotně postižených a Asociaci pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovních vztahů. Co nejvíce se podílíme na jejich chodu a rozhodování. Například v rámci Hospodářské komory ČR jsme členy sekce Zaměstnanost. V AMSP spolupracujeme na úrovni kontaktního zástupce AMSP pro Moravskoslezský kraj. V rámci AKV zase ve Výboru i Kolegiu expertů, které připravuje stanoviska a rozbory k různým sporným právním otázkám. Daří se nám tady zveřejňovat liberální stanoviska k problémům agenturního zaměstnávání a doporučení ke změnám legislativy. V tomto je nutné do budoucna pokračovat. V KZZP jsme v Dozorčí radě.
APA se věnuje práci s médii, vystupuje aktivně k různým kauzám a je zvána do vysílání nebo žádána o vyjádření. Všechny výstupy pak vyhledáváme a zveřejňujeme na webu APA. Do budoucna v tomto přístupu hodláme pokračovat.
V posledních letech se APA daří účastnit konferencí nejen na akademické půdě, čímž pro mnohé překvapivě zprostředkováváme zcela jiný názor na agenturní zaměstnávání, než v jakém doposud žili. V tom hodláme do budoucna pokračovat, jelikož dnešní studenti jsou zítřejší manažeři, úředníci a politici.
APA využívá ke zveřejňování názorů a komentování dění hodně svůj web apa.cz. Od komentářů až po informace o některých věcech, probíraných na Shromáždění členů APA. To vše s cílem maximální transparentnosti a získání vážnosti APA jako profesní organizace. Část nejzávažnějších kauz pak jménem APA rozesílám hromadně emailem všem agenturám práce dle portálu MPSV, dnes GŘ ÚP. Slouží i jako prostředek náboru nových členů. Do budoucna v tom hodláme pokračovat.
Na webu APA byla donedávna vedena otevřená diskuse k agenturnímu zaměstnávání. V lednu 2020 ukončila provoz platforma pro diskusi. Prezident APA zde za 8 let zodpověděl 173 dotazů formou příspěvků. Některé jen krátce, jiné jsou de facto právní analýzou problému s doporučením, jak se zachovat. Cílem je osvěta o agenturním zaměstnávání na příkladu řešení konkrétních problémů lidí a firem. I díky Diskusí si k nám našla cestu velká část agentur práce. Přetavenou později do členství. Do budoucna v tom hodláme pokračovat.
Za uplynulé 3 roky svého funkčního období poskytl Prezident APA, jakož i členové Výboru APA, nesčetně emailových odpovědí i telefonátů, odhadem 5-10 týdně. Jak směrem k členům APA, tak zejména odborné a laické veřejnosti. Proto je na webu APA uveřejněn přímý email i osobní mobilní telefonní číslo Prezidenta APA a členy Výboru. Cílem je budovat důvěru k APA a podávat pomocnou ruku jako autorita v oboru. Přednostně samozřejmě členům APA. Některé žadatele o informaci odkazujeme na placenou službu, část tazatelů se po zkušenosti s APA rozhodla stát členy.
Po detailním zhodnocení období od roku 2011 doposud staronový Prezident APA za největší úkol stále pokládá ochranu agentur práce, jejich zaměstnanců a uživatelů před neutuchajícími zásahy státu. V podstatě APA vede neustále třídní boj s vládou a ministerstvem práce. Profitují z něj nelegální agentury, mafie, obchodníci s lidmi a nepoctiví uživatelé, kteří jejich služby platí. Je to trpělivá mravenčí práce s médii, byrokraty, politiky i veřejností. Musíme si otevřeně říci, že vlády v ČR jsou čím dál tím více levicové a bolševické a jejich krédem je – s prací se nekšeftuje. Což agenturám práce neustále mylně přičítají. Následně vystoupili oba viceprezidenti.

Členům APA byly o všech aktivitách Výboru APA zasílány emailové zprávy s příslušnými informacemi a odkazy. Výbor APA konzultoval mezi sebou veškeré věci elektronicky. Hospodaření APA je stabilní a přebytkové. V roce 2020 jsou očekávány zvýšené výdaje za právní služby, na něž je dostatečná finanční rezerva.

Stav ústavních stížností nečlenských agentur práce, které APA metodicky podporuje, na novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce z července 2017 se nezměnil, stále leží na ÚS. Vzhledem k tomu, že zde druhý rok leží i prezidentem Zemanem podaná stížnost na Lex Babiš se možná dostaneme na řadu až v roce 2020. K dnešku jen jedn z členů APA, metodicky podporovaný Výborem APA, vyhrál soud s MPSV ohledně platby kauce a jejího rozložení do splátek a řízení se daňovými zákony. MPSV podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, tedy kasační stížnost. Text byl členům APA rozeslán, Výbor APA tímto veřejně děkuje majitelům agentury práce za občanskou statečnost, tak potřebnou v době neustálé státní šikany.

Nadále trvá personální krize na GŘ ÚP, jejímž důsledkem jsou pozdně a v rozporu se zákonem vydávaná povolení k agenturnímu zaměstnávání. Čerstvě GŘ ÚP nestíhá ani svou zákonnou povinnost zveřejňovat aktuálně vydaná a platná povolení. Žadatel o členství v APA, s povolením uděleným v prosinci 2019 není do dneška 18.02.2020 uveřejněn v elektronickém seznamu agentur práce. APA od něj musela vyžadovat předložení povolení v listinné podobě, aby ověřila, že je agenturou práce.

Parlamentem prochází změna Zákoníku práce ohledně doručování písemností a dovolených, předpokládá se schválení. O výše zmíněnou šílenost se bojuje v rámci připomínek. Členové APA byli informováni emailem o jejich obsahu z pera APA.

Podle náměstka pro legislativu MSPV doc. Hůrky se stále chystá legislativní ukotvení postihu uživatelů za umožnění zastřeného agenturního zaměstnávání v novele zákona o pobytu cizinců. Stále tak nemáme jistotu jeho schválení, proto jsme tuto připomínku podávali i k aktuální novele Zákona o zaměstnanosti jak sami, tak prostřednictvím HK ČR, AMSP a AKV. Stát zde dlouhodobě a zcela nepokrytě podporuje mafie a obchodníky s lidmi svou legislativní nečinností.

Hospodářský výhled je spíše chmurný, podle zpráv členů APA od firem dochází ke zmenšování zakázek a nevznikají nové. Očekává se propouštění agenturních zaměstnanců, prozatím se nepřijímají noví.

Chystaná opatření na poli ubytování zahraničních agenturních zaměstnanců v parlamentu procházejí připomínkováním, Výbor APA situaci sleduje. Ve hře je i jakýsi způsob certifikací agentur práce, které neměly problémy se zákonem po určitou dobu, což dává smysl pro legální agentury práce, ale až po vyřešení problémů s nelegály.

Dlouze se diskutovalo a vzájemně vyměňovaly zkušenosti členských agentur práce, zejména pak ve vztahu k cizincům. Existují třeba trojí čísla namísto českých rodných čísel pro cizince EU i mimo EU – tím vznikají velké problémy u e-neschopenek. Systém sice dnes bere i slovenská rodná čísla, ale ve skutečnosti tím lidi k pojištění nepřihlašuje, je třeba jim také zajistit jiná čísla. Kocourkov. Zaměstnanecké karty jsou vydány přímo na zaměstnavatele a určitou adresu. I když dá cizince jen do jiné haly s jinou adresou, tak kartu porušil. Problémů kolem cizinců je mnoho, proto jsou na trhu práce tak oblíbení nelegální Ukrajinci s polskými vízy. APA má k dispozici čísla, která se bude snažit předat ministryni financí Schillerové, aby tak zainteresovala stát na unikajících miliardových odvodech a daních u nelegálů.

Další zasedání Shromáždění členů APA bude 16.6.2020 v Praze v prostorách HK ČR.

Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA

•     Diskuze   •  


29.02.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur ukončil z důvodu nehrazení členských příspěvků členství společnosti AZ- agentura práce, s.r.o. z Prahy. Ta byla členem APA od února roku 2017 a poskytovala plnou paletu služeb agentury práce. V druhé polovině roku 2019 byla prodána novému majiteli, který se postupně odmlčel. Je nekontaktní jak na emailech, tak telefonech, tak v obou kancelářích.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


26.02.2020

Volební Shromáždění členů APA potvrdilo ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky

Volební zasedání Shromáždění členů APA dne 18.02.2020 v Praze rozhodovalo o 4 kandidátech do tříčlenného Výboru APA, z jehož středu je následně volen Prezident APA na tříleté období. Kandidovali stávající členové Výboru a z pléna navržený Milan Drbohlav. Mandátová komise ověřila Prezenční listinu a počet zúčastněných a přítomných členů APA s právem hlasovat, rozdala volební lístky. Po vyplnění je Volební komise posbírá a sečetla hlasy na nich pro jednotlivé kandidáty.

Členové APA potvrdili ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky. Členy Výboru APA jsou pro období 2020 - 2022 Kamil Grund z Brna, Roman Kubričan z Prahy a Ing. Radovan Burkovič z Ostravy. Prezidentem APA byl ve funkci potvrzen dosavadní prezident Ing. Radovan Burkovič. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté volební období.

•   Diskuze   •


20.02.2020

STANOVISKO Asociace pracovních agentur k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Asociace pracovních agentur (APA) posoudila MPSV předložený návrh zákona o zaměstnanosti a po diskusi na zasedání Shromáždění členů APA v Praze 18.02.2020 zaujíala následující 3 stanoviska:
1. Doplnit postih uživatele, ketrý umožní nebo využije zastřeně zprostředkované zaměstnání. Tento, všemi sociálními partnery dohodnutý bod na společných schůzích - z návrhu opět "nějak zázračně vypadl", což podle APA není jistě náhoda a svědčí o dlouhých prstech mafií a obchodníků s lidmi. Ročně tím nelegální struktury připraví rozpočet České republiky o 53 miliard 272 milionů 800 tisíc Kč.
2. Zrušit povinné pojištění agentur práce jako diskriminaci agenturních zaměstnanců, kteří tím ztrácejí státní ochranu z rukou Úřadu práce, jakou mají všichni ostatní zaměstnanci, a jsou tak vydáni napospas komerčním pojišťovacím subjektům, tedy se dostávají z roviny veřejnoprávní do roviny soukromoprávní. Tato diskriminace je nadále nepřípustná.
3. Zvážit rozšíření pravomocí GŘ ÚP, při udělování povolení k agenturnímu zaměstnávání, ověřovat uzavření a trvání pracovní smlouvy odpovědného zástupce agentury práce prostřednictvím ČSSZ, jež je také organizací podřízenou MPSV.
Celé zněnís odůvodněním a příslušnými paragrafy naleznete v části našeho webu Názory a stanoviska.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


06.02.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Vimpax Work s.r.o. z Prahy, která má pobočku i ve Žďáru nad Sázavou. Specializuje se od jara roku 2019 na kvalifikovanou výrobní sílu dle objednávky a potřeb uživatele. V současné době v několika místech pro automobilový průmysl a nejčastěji pracovníky z Ukrajiny, které považuje za spolehlivé a motivované. Má také vysokoškolsky vzděláné pracovníky. Mimoritně zaměstnává občany ČR a z některých zemí EU (Rumunsko, Maďarsko). Zodpovědným firmám zajišťuje spolehlivé zaměstnance, spolehlivým lidem dává dobrou práci.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


31.01.2020

Ukončení členství v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal a potvrdil oznámení o ukončení členství člena APA, společnosti Jobs Contact Consulting, s.r.o. z Brna. Ta byla členem APA od 25.08.2014 a poskytovala plnou paletu služeb agentury práce. Po nesmyslných legislativních likvidačních zásazích státu proti legálním agenturám práce v roce 2017 se rozhodla neobnovit povolení k dočasnému přidělování, které státní zásahy postihly nejvíce. Nadále se soustředila jen na zprostředkování a poradenství, které je pilířem její činnosti dodnes. Protože tato oblast je stranou pozornosti státu a prakticky se v ní legislativně nic neděje, rozhodly se majitelky společnosti dále na činnosti asociace nepodílet.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


22.01.2020

Noví členové v APA - právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Akademie odpovědných zástupců s.r.o. z Prahy. Přináší od roku 2019 uchazečům o zaměstnání možnost získat odbornou kvalifikaci pro výkon funkce odpovědného zástupce pro personální agenturu nebo agenturu práce v ČR. Tato kvalifikace je vstupenkou k podnikání v oblasti zprostředkování zaměstnání a nebo k získání zajímavé pracovní pozice v tomto oboru.

Právě jsme v APA vydali výroční 70.osvědčení o členství v Asociaci pracovních agentur. Ano, tolik agentur práce tvořilo historii 18 let existence APA, aktuální počet členů APA je 46.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


20.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost GTAgency s.r.o. z Prahy, která má pobočku i v Českých Budějovicích. Specializuje na zaměstnávání v Německu, kde své zaměstnance dočasně přiděluje k různým obchodním partnerům, převážně v automobilovém průmyslu. Společnost rovněž vlastní povolení k zprostředkování zaměstnání od německých úřadů.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


17.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost Agentura JOB spol. s r.o. z Karlových Varů. Specializuje se od roku 2019 na zaměstnance pro hotelnictví a pohostinství.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


16.01.2020

Počet cizinců působících na českém trhu práce roste - APA chystá s AKV Seminář Zaměstnávání cizinců 13.02.2020 v Praze

Jak je patrné ze statistik MPSV a Českého statistického úřadu, počet cizinců působících na českém trhu práce neustále roste. Už v červnu 2019 dosáhl téměř 700.000 osob. Podíl cizinců na celkové zaměstnanosti v ČR je 13,2% a i toto číslo stoupá. Asociace pracovních agentur proto ve spolupráci s AKV chystá na 13.únor 2020 v Praze seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH a první zkušenosti s uplatňováním. Přednášet budou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a AKV.

Cizinci na trhu práce většinou působí v roli zaměstnanců, k 30.6.2019 to bylo 606.483 osob. Ve srovnání s prosincem 2018 se došlo k navýšení o 38.000 osob. Přes 60% z celkového počtu cizinců zaměstnanců tvoří občané Evropské unie, jen 40% jsou cizinci z třetích zemí, kteří pro práci v ČR potřebují pobytové vízum a pracovní povolení.

Nejvyšší podíl zaměstnanců z občanů EU jsou Slováci, k 30.6.2019 celkem 191.418 osob. Za nimi jsou občané Polska (45.187), Rumunska (43.055) a Bulharska (34.834). Ti všichni mohou pracovat v ČR zcela bez omezení, pouze je musí firmy nahlásit Úřadu práce. Jak nástup, tak ukončení zamětsnávání. Zejména proto, aby v zemi původu třeba nepobírali podporu v nezaměstnanosti a současně v sousední zemi vesele pracovali. Ze zemí mimo EU, tedy s potřebou pracovního povolení, jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, 152.699 osob. O řád méně je občanů Ruské federace (15.078) a Vietnamců (12.926).

Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství ke 30. 6. 2019:
Podle údajů MPSV dělá nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, skoro 30%. Aadministrativní a podpůrné pozice, kam spadá částo i agenturní zaměstnávání, dělají skoro 18?% z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce. Až za nimi je pak maloobchod a velkoobchod, oprava a údržba motorových vozidel a stavebnictví.

Cizinci evidovaní ÚP podle klasifikace ekonomických činností v letech 2008–2018 (v tis. osob):
   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


12.01.2020

Nástupce člena APA

Společnost KRAVSOVO AP CZ s.r.o. se stala se stala nástupnickou firmou člena APA, agentury práce KRAVSOVO s.r.o. k 02.01.2020 převodem části společnosti se zápisem do obchodního rejtříku. KRAVSOVO AP CZ s.r.o., IČO 08379441, je rovněž agentura práce dle rozhodnutí GŘ ÚP z 31.12.2019 č.j. UPCR-2019/87355/9 a stává se tak členem APA namísto původní společnosti.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


10.01.2020

Asociace pracovních agentur (APA) má k neustálému a neúměrnému zvyšování minimální a zaručené mzdy konzistentní názor - je to špatně - i pro rok 2020

APA vydala stanovisko k Nařízení vlády o minimální mzdě na rok 2020. Obecně nepovažuje APA tento zásah do soukromoprávního trhu práce za správný, přestože v mnoha oborech jsou dnes podnikatelé nuceni kvůli chybějícím profesím na trhu práce platit o desítky procent vyšší mzdy. Bohužel administrativně nařízené hranice zaručených mezd, je opět nutí pro jistotu projít všechny pracovní smlouvy a dohody, aby se náhodou nedopustili pochybení. Tento institut státní správa totiž s oblibou kontroluje a pokutuje. A vydávání tak důležité změny, která negativně ovlivní všechny plány a rozpočty, o přenastavování software nemluvě, 3 dny před Štědrým dnem a 10 dní před Silvestrem je výsměchem zaměstnavatelům a ukázkou neschopnosti jak vlády hnutí ANO, tak zejména ČSSD, která dlouhodobě vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


02.01.2020

Noví členové v APA

Výbor Asociace Pracovních Agentur přijal nového Člena APA. Stala se jím společnost StavS spol. s r.o. z Prahy. Specializuje se od roku 1995 na zaměstnance pro strojírenské a opravářské profese, zejména v dopravě.

Více informací o všech Členech APA a možnostech členství naleznete v seznamu členů asociace společně s přehledem jimi nabízených služeb.

   Ing.Radovan Burkovič, člen výboru a prezident APA


•   Diskuze   •


01.01.2020